Prze¿yjmy to jeszcze raz - 2011 z SKM
Dodane przez zibi dnia Grudzie 10 2011 00:00:00

Rozszerzona zawarto newsa
..

 STYCZEÑ STYCZEÑ STYCZEÑ
      
Mecze Gwiazd: TBL – Kalisz , 1 Liga Radom. Po raz kolejny fan klub SKM organizuje wyjazd na ¶wiêto koszykówki. W Radomiu ostatni raz podziwiali¶my Andrzeja Pluty w konkursie ,,trojek,, a pierwszy raz w konkursie wsadów wyst±pi³ amator. W Radomiu ¶wietna impreza dzieciaki mog³y trenowaæ z najlepszymi  zawodnikami i trenerami , a popo³udniu prawdziwa uczta koszykarskaNa zaproszenie rodziców i  zawodników GTK  rocznik 1996.wybra³em siê w dalek± podró¿ do Gdyni.  Nie mog³em odmówiæ przyjazdu Mistrzom Polski  U-14 .Na d³ugo pozosta³ mi w pamiêci gest kiedy to na jednym z turnieji gdy pokaza³em siê na hali koszykarze GTK przerwali grê i przywitali mnie brawami !

ARTYKU£-4900-WEJ¦Æ
Najwiêkszy o¶rodek koszykarski w ¶wiêtokrzyskim MDK MKK Kielce organizuje Turniej kadetów Ku pamiêci redaktora TVN Marcina Paw³owskiego. Pierwszy  historyczny mecz TVN kontra przyjaciele Marcina Paw³owskiego mia³em okazjê prowadziæ jako spiker. W meczu wyst±pi³ Prezes TVN Piotr Walter

ARTYKU£-4100-WEJ¦Æ
LUTYLUTYLUTY
     
Na zaproszenie trenera Tomasza Niedbalskiego odwiedzam SMS PZKosz w Cetniewie. Podziwiam warunki w jakich trenuj± i mieszkaj± jedni z najbardziej utalentowanych ch³opców w Polsce. W tym czasie odbywa³o siê zgrupowanie kadry rocz.95

Dyrektor Sportowy PBG BASKET JUNIOR Poznañ Bart³omiej Tomaszewski zaprasza mnie na turniej kadetów i juniorów. Turniej na bardzo wysokim poziomie. Do Poznania zjecha³a siê krajowa czo³ówka. Organizatorzy zaprosili zawodników TBL oraz zorganizowali konkurs wsadów dla juniorów 

ARTYKU£-5200-WEJ¦Æ
Dooko³a Grojca rozci±gaj± siê sady jab³oni. Do Grójca wybra³em siê na turniej  w lutym, nie mia³em okazji zobaczyæ kwitn±cych jab³oni, ale zobaczy³em  dobry turniej w którym uczestniczy³o 8 dru¿yn z ro¿nych czê¶ci polski


ARTYKU£-4000-WEJ¦Æ
MARZECMARZECMARZEC
     
Jak co roku Nowy Targ by³ gospodarzem trzydniowego Turnieju Kadr Wojewódzkich o Puchar Gorc dla dziewcz±t i ch³opców z roczników 1996-1997.To ostatnie przetarcie kadr przed pó³fina³ami OOM.Kameralna sala sprawna organizacja pyszne jedzenie, zawsze bardzo mile wspominam go¶cinno¶æ górali


ARTYKU£-5000-WEJ¦Æ
Za ka¿dym razem gdy dostaje zaproszenie na turniej do E³ku ani przez moment nie waham siê z decyzj± wyjazdu . Mazury cud natury – trener Edward Trzaskowski i Micha³ Skrzypek to trenerzy przez du¿e ,,T,, Ich pasja i zagazowanie w popularyzacje koszykówki w E³ku jest przeogromna. Polecam polskim dru¿ynom turnieje w E³ku

ARTYKU£-5200-WEJ¦Æ
¯yrardów – Ka¿dego roku OSiR Trójka ¯yrardów organizuje trzy Miêdzynarodowe turnieje.Ka¿dego roku odwiedzam to miasto ,,pachn±ce koszykówka,, W tym roku klub osi±gn±³ wielki sukces Mistrzostwo Polski  Kadetek. Organizacja perfekcyjna, jestem bardzo wdziêczny organizator ¿e mogê na ich turniejach czuæ siê ,,jak u siebie w domu,,
ARTYKU£-3800-WEJ¦Æ
 KWIECIEÑKWIECIEÑ KWIECIEÑ
     
Ka¿dego roku jestem na Ogólnopolskich fina³ach Szkó³ Podstawowych. W tym roku ze wzglêdu na pomoc w organizacji turnieju i streetballa w Katowicach nie mog³em pojechaæ do Elbl±ga…ale fina³y wojewódzkie zaliczy³em


ARTYKU£-1800-WEJ¦Æ
Z Paw³em Szczurewskim - organizatorem Turnieju Przedwio¶nia znam siê od kilku lat
Trener, sêdzia , dzia³acz oraz organizator znany jest w ca³ej Polsce. To on tworzy historie basketu w Dzia³dowie. Na jego turniejach nagród indywidualnych jest co nie miara !

ARTYKU£-2400-WEJ¦Æ
Dziêki uprzejmo¶ci MKS Piotrówka Radom wybra³em siê na jeden z najwiêkszych Festiwali Koszykówki w Europie. Klub z Radomia do Pragi zabra³ z sob± 4 dru¿yny : MKS Piotrkówka Radom to jedyny klub z Polski który reprezentowa³ nasz kraj na Wielkanocnym Europejskim Festiwalu Koszykówki.
ARTYKU£-3600-WEJ¦Æ