Mecz Gwiazd TBL Katowice 14.I.2012
Dodane przez zibi dnia Stycze 15 2012 17:00:00
 W sobotni wieczór Katowice sta³y siê stolic± polskiej koszykówki. Miasto  nieposiadaj±ce dru¿yny w ekstraklasie, by³o przez kilkadziesi±t godzin na ustach wszystkich fanatyków basketu w Polsce. Pó³noc pokona³a Po³udnie 151:135, MVP zosta³ Corsley "biceps" Edwards, konkurs trójek wygra³ Andrzej "król" Pluta, a najlepszym dunkerem zosta³ Qarraan Calhoun. W Katowicach mia³o byæ ciekawie, efektownie, widowiskowo i koszykarsko. Czy tak by³o... czekamy na wasze komentarze
Rozszerzona zawarto newsa
 Za nami ju¿ Mecz Gwiazd w katowickim Spodku. W meczu tym triumfowa³a reprezentacja Po³udnia a MVP pojedynku zosta³ Corsley Edwards.

Jak zwykle w takim meczach zawodnicy popisywali siê efektownymi zagraniami, wsadami pi³ki do kosza, asystami i rzutami z dystansu, a wynik by³ spraw± drugorzêdn±. Na parkiecie w Katowicach wyst±pi³o 12 Polaków, w tym dwóch utalentowanych nastolatków, wicemistrzów ¶wiata do lat 17 z 2010 z Hamburga - Mateusz Ponitka (AZS Politechnika Warszawska, uzyska³ najwiêcej g³osów fanów) i Przemys³aw Karnowski (Siarka Jezioro Tarnobrzeg).

Jak pisa³em na wstêpie pokuszê siê o krótk± ocenê tego widowiska. Zaczn± od plusów. Na pewno cieszyæ mo¿e frekwencja na hali. Bowiem mimo, i¿ w regionie brak od 11 lat koszykówki na najwy¿szym poziomie, zainteresowanie tym sportem jest tu nadal ogromne to cieszy i daje nadziejê na przysz³o¶æ. Zapewne tak¿e i to odnotowane zostanie w anna³ach Meczów Gwiazd gdy¿ najprawdopodobniej (nie sprawdza³em , ale tak mi siê wydaje) bêdzie to rekordowy mecz pod wzglêdem liczby widzów ogl±daj±cych mecz na trybunach. Bêd±c przy rekordach zapewne (te¿ nie sprawdza³em)  bêdzie to rekordowy mecz pod wzglêdem zdobytych punktów. Po plusach czas na minusy. Niestety samo widowisko jak i konkurs wsadów do najciekawszych nie bêd± zaliczane, ale o tym na pewno szybko zapomnimy. Kibicom w regionie natomiast na pewno pozostan± na d³ugo w pamiêci pokaz wsadów £ukasza Biednego i oczywi¶cie, a mo¿e przede wszystkim, popisowy  konkurs trójek Andrzeja Pluty.

autor:Kurian

Portal skm.basketmania Serdecznie dziêkuje PLK za darmowe wyj¶ciówki

PÓ£NOC - PO£UDNIE 151:135
45:37, 41:36, 37:30, 38:32

W czternastym pojedynku wed³ug tej formu³y zespó³ z Pó³nocy zwyciê¿y³ po raz siódmy.

PÓ£NOC: Corsley Edwards 23, Dardan Berisha 18, Krzysztof Szubarga 18, Tony Weeden 15, John Turek 14, Darrell Harris 14, George Reese 12, £ukasz Wi¶niewski 12, Darnell Hinson 7, Filip Dylewicz 6, £ukasz Koszarek 6, Pawe³ Leoñczyk 6.

PO£UDNIE: Konrad Wysocki 20, Daniel Kickert 19, Mateusz Ponitka 13, Walter Hodge 13, Przemys³aw Karnowski 11, Robert Skibniewski 11, Kirk Archibeque 10, Kamil Chanas 10, Josh Miller 8, Piotr Pamu³a 8, Damian Kulig 6, Qa'rraan Calhoun 6.

Najlepszym zawodnikiem spotkania (MVP) zosta³ uznany Amerykanin Corsley Edwards (Anwil W³oc³awek), który dla Pó³nocy zdoby³ 23 punkty.
 
Konkurs wsadów pi³ki do kosza wygra³ Qa'rraan Calhoun ze ¦l±ska Wroc³aw, który pokona³ LaMarshalla Corbetta z Siarki Jezioro Tarnobrzeg. Jurorami byli miêdzy innymi prezes TBL Jacek Jakubowski, by³y reprezentant Polski Andrzej Pluta i ubieg³oroczny triumfator tej rywalizacji £ukasz Biedny. To w³a¶nie on, amator, student poznañskiej AWF zebra³ najwiêcej braw kibiców zgromadzonych w komplecie w katowickim "Spodku". Biedny wyst±pi³ poza konkursem i wykona³ ekwilibrystyczny wsad ponad kabrioletem, w którym siedzia³y cheerleaderki Asseco Prokom Gdynia.
 
Do fina³u konkursu rzutów za trzy punkty awansowali z eliminacji reprezentant Polski £ukasz Koszarek (Trefl Sopot) i Amerykanin Tony Weeden (Polpharma Starogard Gd.). Obydwaj w finale rozegranym miêdzy trzeci± i czwart± kwart± trafili 14 razy, ale Polak zebra³ wiêcej punktów poniewa¿ ostatni rzut w ka¿dej z czterech serii liczony by³ podwójnie. Go¶cinnie, bez eliminacji, wyst±pi³ Andrzej Pluta, który w kwietniu zakoñczy³ ponad 20-letni± karierê i to on okaza³ siê najlepszy. Trafi³ 17 razy zza linii 6,75 m i po raz ósmy cieszy³ siê ze zwyciêstwa (poprzednio 1999, 2000, 2003, 2006, 2008-2010).


FOTO-ZIBI

FOTO-KURIAN

FILMIKI-ZIBI

http://meczgwiazd.plk.pl/www/index.php


NAJLEPSZE-MECZE-MG

£UKASZ-BIEDNY-OVER-OPEL-MG

FILMIKI-MECZ-GWIAZD-KATOWICE-2012

 Nazwa.imprezy................... mecz....................... Miastoilo¶æ  
  Mecz Gwiazd PLKPó³noc-Po³udnieLublin

20.03.2010
 18 ARTYKU£
   Pojedynek GigantówPolska - Obcokrajowcy PLKWroc³aw 65 ARTYKU£
  EUROBASKETPolska - Bu³garia, Litwa iTurcjaWroc³aw

7-9.IX.2009
 34 ARTYKU£
 
 ARTYKU£
  Mecz Gwiazd PLKPó³noc - Po³udnieWarzawa 50 ARTYKU£
  Pojedynek GigantówPolska - Obcokrajowcy PLKWroc³aw 50 ARTYKU£
  NBA  EUROPA  LIVE TOUR  Hornets - WizardsBerlin

14.X.2008
 50 ARTYKU£
  Marcin Gortat NBA Camp Camp dla dzieci£ód¼

sierpieñ 2008
 21 ARTYKU£
  BASKETLAND Camp Camp na S³owacjiRó¿omberok

lipiec 2008 
 16 ARTYKU£
  Mecz Gwiazd PLKPó³noc-Po³udnie Wroc³aw

2.III.2008
 50  ARTYKU£
 Harlem Globloters mecz pokazowyLiberec

24.II.2008
   5 
  Mecz Towarzyski Polska - S³owacja Katowice

13.I.2008
100  ARTYKU£
  Mecz Gwiazd PLKPo³noc-Po³udnieWroc³aw
 
3.III.2007
 50  
 ARTYKU£

 FOTO