II Wiosenny Turniej rocz.1998 Barcin 1-3.VI.2012
Dodane przez zibi dnia Maj 22 2012 06:01:00
 II Ogólnopolski Wiosenny Turniej Koszykówki M³odzików
Pod Patronatem Burmistrza Barcina Turniej zosta³ zorganizowany przez dzia³aczy barciñsko – Piechciñskiego
Towarzystwa Koszykówki. Mecze rozgrywano w sali sportowej przy Zespole Publicznych Szkó³ w Piechcinie w terminie 1-3 czerwca 2012 r.

FOTO-ORGANIZATOR
Rozszerzona zawarto newsa
II Ogólnopolski Wiosenny Turniej Koszykówki M³odzików
Pod Patronatem Burmistrza Barcina Turniej zosta³ zorganizowany przez dzia³aczy barciñsko – Piechciñskiego
Towarzystwa Koszykówki. Mecze rozgrywano w sali sportowej przy Zespole Publicznych Szkó³ w Piechcinie w terminie 1-3 czerwca 2012 r.

FOTO-ORGANIZATOR


Mecze zosta³y rozegrane systemem ka¿dy z ka¿dym w pe³nym wymiarze czasowym.

Wyniki poszczególnych spotkañ:

B- PTK – LKS Szubinianka Szubin 68:78
MKS Wrze¶nia - UKS MIKST Miêdzychód 72:37
BPTK – Basket Janikowo 64:68
LKS Szubinianka Szubin – MKS Wrze¶nia 47:77
UKS MIKST Miêdzychód – Basket Janikowo 47:50
MKS Wrze¶nia – BPTK 103:32
LKS Szubinianka Szubin – Basket Janikowo 31:28
BPTK - UKS MIKST Miêdzychód 52:67
LKS Szubinianka Szubin – UKS MIKST Miêdzychód 29:65
MKS Wrze¶nia – Basket Janikowo 57:46

Koñcowa klasyfikacja

I MKS Wrze¶nia
II UKS MIKST Miêdzychód
III Basket Janikowo
IV LKS Szubinianka Szubin
V BPTK

MVP: Miko³aj Szafraniak MKS Wrze¶nia.
Najlepszym obroñca: Jeremi Przybylski UKS MIKST Miêdzychód.
Wybrano pierwsz± pi±tkê turnieju:
- Kamil Korczyñski
- LKS Szubinianka Szubin
- Kacper ¦widziñski - Basket Janikowo
- Mateusz Nowak - UKS MIKST Miêdzychód
- Patryk Czernielewski - MKS Wrze¶nia
- Filip Czerwiñski- BPTK

Dru¿yny zosta³y nagrodzone pucharami (miejsca I-III) i dyplomami. Zawodnicy
w indywidualnych kategoriach otrzymali statuetki. ka¿dy uczestnik turnieju
otrzyma³ pami±tkow± koszulkê turnieju.

W sobotê z okazji Dnia Dziecka zorganizowano ognisko z pieczeniem kie³basek
oraz dziêki uprzejmo¶ci prezesa Bractwa Kurkowego w Piechcinie, turniej
strzelecki z broni sportowej.

Patronat medialny – lokalny Tygodnik Pa³uki.
Turniej nie odby³by siê bez pomocy firm i instytucji:
- Urz±d Miejski w Barcinie
- GS Barcin
- Kujawsko – Pomorski Zwi±zek Koszykówki
- dyrektor ZSP w Piechcinie pani Wies³awa Arent
- dyrektor ZPS w Piechcinie pani Katarzyna Marciniak
- dyrektor Gimnazjum w Barcinie pani Lidia Kowal
- Restauracja Luizjana w Barcinie pan Marcin Wo¼niak
- Lafarge Polska
- Tygodnik Lokalny Pa³uki
- Przemys³aw Kawka
- Edyta Szóstak-£awiñska
- S³awomir Salamon
- Marcin Gaca
- PPU Wodbar pan Stefan Firszt

Wszystkim osobom i instytucjom, które wnios³y pomoc w zorganizowaniu turnieju
w imieniu zarz±du BPTK serdecznie dziêkujê.
Jaros³aw Wiktorowski