Turniej Kadetów 97 o Puchar Marsza³ka Województw​a Wielkopols​kiego Leszno 2012
Dodane przez zibi dnia Maj 01 2012 00:00:00
 Czwarta druzyna MP U-14 z ubieg³ego roku Górnik Wa³brzych wygra³a  turniej
kadetów o Puchar Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego, który zosta³
zorganizowany w ramach obchodów 100-lecia klubu Polonia Leszno.
Do Leszna przyby³o 6 zespo³ów: Gimbasket Wroc³aw, WSTK Wschowa, Obra Ko¶cian, ZS Wielichowo i Górnik Wa³brzych
Rozszerzona zawarto newsa
Czwarta druzyna MP U-14 z ubieg³ego roku Górnik Wa³brzych wygra³a turniej
kadetów o Puchar Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego, który zosta³
zorganizowany w ramach obchodów 100-lecia klubu Polonia Leszno.
Do Leszna przyby³o 6 zespo³ów: Gimbasket Wroc³aw, WSTK Wschowa, Obra Ko¶cian, ZS Wielichowo i Górnik Wa³brzych

Zespó³ Wojciecha Krzyka³y to czwarta dru¿yna ubieg³orocznych Mistrzostw Polski M³odzików. W tym sezonie po przej¶ciu do kategorii kadetów i rywalizuj±c z  przeciwnikami w przewa¿aj±cej mierze o rok starszymi nie uda³o siê Górnikowi awansowaæ do rozgrywek szczebla centralnego ale prawdziwym celem jest sezon kolejny podczas którego walcz±c ju¿ z rówie¶nikami nasi koszykarze powinny ponownie w³±czyæ siê do walki o medale. Turnieje takie jak ten w Lesznie stanowi± przedsmak tego co powinno nas czekaæ w przysz³ym sezonie. Oprócz gospodarzy dru¿yny Polonii do Leszna przyby³o 5 zespo³ów: Gimbasket Wroc³aw, WSTK Wschowa, Obra Ko¶cian, ZS Wielichowo.

Nasi koszykarze wystêpuj±c w niepe³nym sk³adzie (brak Bartka Szmidta, Daniela Jarosiñskiego, Szymona Kowalskiego i Mi³osza Balcerzaka) stawiani jednak byli w roli faworyta. Z zadania wywi±zali siê na medal przetaczaj±c siê po przeciwnikach jak burza. W pierwszym meczu pokonali prowadzony przez by³ego reprezentanta Polski Roberta Ko¶ciuka zespó³ Gimbasketu Wroc³aw 92:37. W drugim pojedynku nie dali szans zdobywcy drugiej lokaty w turnieju - zespo³owi ZS Wielichowo wygrywaj±c 95:42. W trzecim meczu Górnik odprawi³ z kwitkiem kadetów ¶wie¿o upieczonego drugoligowca WSTK Wschowa wygrywaj±c 76:61. W czwartym nasi rozwiali marzenia gospodarzy na dobry wynik pokonuj±c Poloniê Leszno 76:25. W ostatnim pi±tym Górnik pokona³ dru¿ynê lidera klasyfikacji najlepszych strzelców po 4 rundach zespó³ Obry Ko¶cian 106:56 a osi±gniêta w tym meczu zdobycz punktowa pozwoli³a Maækowi Krzymiñskiemu odnie¶æ koñcowy triumf w tej w³a¶nie klasyfikacji.

Indywidualne nagrody

Królem strzelców Maciej Krzymiñsk
MVP: Marcin Szymanowski

Górnicy zagrali bez Bartka Szmidta, który jest wypo¿yczony do ¦l±ska Wroc³aw i przygotowuje siê z tym zespo³em do pó³fina³ów MP m³odzików.


 Koñcowa klasyfikacja turnieju:

1. Górnik Wa³brzych
punktowali: M.Krzymiñski 132, M.Szymanowski 63,
M.Kaczuga 52, £.Ko³aczyñski 50, D.Durski 48, M.Jeziorowski 26, D.Dargacz 21,
P.Smoleñ 21, M.K³y¿ 17, A.Burdek 12, K.Sumiñski 3

2. Obra Ko¶cian

3. WSTK Wschowa

4. Polonia Leszno

5. UKS Wielichowo

6. Gimbasket Wroc³aw

FOTOGALERIA