III Turniej „De La SALLE CUP rocz.2001 Gdañsk 21-23.IX.2012
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 20 2012 18:04:00
 Litwini i £otysze spotkali siê w Finale ,,De La SALLE CUP,,

Zdecydowane zwyciêstwo Tornado Kowno nad zawodnikami Rygi (£otwa)
 


Rozszerzona zawarto newsa
 III MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ „DE LA SALLE CUP 2012”

        
Od pi±tku 21 wrze¶nia do niedzieli 23 wrze¶nia w hali DE LA SALLE  odby³ siê III Miêdzynarodowy Turniej Dzieci rocznika 2001. Wyst±pi³o osiem zespo³ów z tego dwa zagraniczne jeden zespó³ z Litwy – Tornado Kaunas i £otwy –BJBC KEIZMAREZS Riga. Stawkê zespo³ów uzupe³ni³y zespo³y z Radomia, Stargardu Szczeciñskiego, Koszalina, Gdyni, Bydgoszczy i gospodarze turnieju DE LA SALLE MEDUZA Gdañsk. Zespo³y zosta³y podzielone na dwie grupy, które rywalizowa³y w pi±tek.
W sobotê zespo³y siê podzieli³y na kolejne dwie grupy. Dwa pierwsze zespo³y z grupy A i B zagra³y w Finale A ,  a zespo³y z trzeciego i czwartego miejsca utworzy³y grupê Fina³u B. Co  umo¿liwi³o nam bardziej wyrównane mecze. W przerwie miêdzy meczami zawodnicy mieli mo¿liwo¶æ zwiedzenia miasta Gdañska.  Ka¿dy zespó³ w sobotê rozegra³ po dwa spotkania, mieli¶my tak¿e tego dnia jedyn± na turnieju dogrywkê pomiêdzy Novum Bydgoszcz a SHARKS Gdynia. A oto komplet wyników dnia drugiego turnieju
Po sobotnich dniach wiedzieli¶my ¿e mecze niedzielne bêd± decydowa³y o ostatecznej kolejno¶ci w finale B a tak¿e mecz pomiêdzy Sharks Gdynia i Piotrówk± Radom bêdzie decydowa³ o miejscu szóstym szczególnie ¿e by³ to rewan¿ za mecz grupowy którym to Sharks wygra³ 3 punktami.

Jak przypuszczali¶my mecz Novum Bydgoszcz z Basketem Koszalin nie by³ wyrównany. Bydgoszczanie szybko objêli prowadzenie i spokojnie wygrali spotkanie. Trochê wiêcej emocji by³o w meczu o szóste miejsce pomiêdzy Piotrówk± Radom a gdyñskim SHARKS-em.  Do przerwy mecz by³ wyrównany i mieli¶my nadziejê ¿e tak jak w meczu grupowym  bêdzie wyrównany do koñca meczu tak siê nie sta³o gdy¿ gdynianie opadli z si³ i przegrali ostatecznie zajmuj±c siódme miejsce. Natomiast zespó³ z Radomia zakoñczy³ na szóstym miejscu. W meczu o III miejsce zespó³ gospodarzy wzmocniony przez ca³y turniej Miko³ajem Kie³piñskim z gnie¼nieñskiego MKK pokona³ wyra¼nie zespó³ z Stargardu Szczeciñskiego prowadz±c od pocz±tku do koñca meczu. W ostatnim meczu turnieju jak i finale  zagra³y zespo³y

zagraniczne z Litwy i z £otwy które by³y nie pokonane w turnieju. Od pocz±tku mecz by³ wyrównany z ma³± przewag± Litwinów.  Przewaga powiêksza³a siê z minuty na minute i ostatecznie zespó³ litwski TORNADO  KAUNAS zwyciê¿y³ w turnieju. Warto dodaæ ¿e zespó³ z Koszalina by³ m³odszy co zaprocentuje na pewno taki przyjazd w nastêpnych grach tego turnieju.
  
Organizatorzy turnieju chcieliby podziêkowaæ Urzêdowi Miasta Gdañska, FUNDACJI MARCINA GORTATA,  POMORSKIEJ TV, SZKO£OM DE LA SALLE za pomoc w organizacji.
Ponadto trenerzy zagraniczni powiedzieli wyje¿d¿aj±c  ¿e za rok  przyjad± bardzo chêtnie na turniej, informuj±c o turnieju zespo³y rosyjskie i estoñskie co mo¿e oznaczaæ ¿e  IV DE LA SALLE CUP 2013 bêdzie jeszcze silniej obsadzony. Do zobaczenia za rok

GRUPA  A

BJBC RIGA- UKS DE LA SALLE MEDUZA Gdañsk 29-16
BASKET KOSZALIN – NOVUM BYDGOSZCZ 14-36
BASKET KOSZALIN - UKS DE LA SALLE MEDUZA GDAÑSK 20-62
NOVUM BYDGOSZCZ- BJBC RIGA 25-43
UKS DE LA SALLE MEDUZA Gdañsk- NOVUM BYDGOSZCZ 45-24
BJBC RIGA- BASKET KOSZALIN 64-3

1 RIGA
2 DE LA SALLE GDAÑSK
3 Novum BYDGOSZCZZ
4 BASKET KOSZALIN

GRUPA B

STARGARD Szczeciñski- Piotrówka Radom 28-21
SHARKS Gdynia- TORNADO KAUNAS 10-58
PIOTRÓWKA RADOM- TORNADO KAUNA 10-59
SHARKS GDYNIA- STARGARD SZCZECIÑSKI 26-30
SHARKS GDYNIA- PIOTRKÓWA RADOM 31-28
TORNADO KAUNAS- STARGARD SZCZECIÑSKI 64-17

1 KAUNAS
2 STARGARD SZCZECINSKI

3 SHARKS GDYNIA
4 PIOTROWKA RADOM

3 A -  4 B : NOVUM  BYDGOSZCZ   - PIOTRKÓW RADOM 42-26
4 A -  3 B : BASKET KOSZALIN  - SHARKS GDYNIA  26-42
1 B -  2 A : TORNADO KAUNAS  - UKS DE LAS SALLE MEDUZA GDAÑSK  67-23
1 A -  2 B : BJBC RIGA  - STARGARD  SZCZECIÑSKI   41-14
3 A -  3 B : NOVUM  BYDGOSZCZ   -  SHARKS GDYNIA  53-50 (d 45-45)
4 A -  4 B : BASKET KOSZALIN  - PIOTRKÓW  RADOM 14-41
2 A -  2 A : BJBC RIGA  -  UKS DE LA SALLE MEDUZA GDAÑSK 60-19
1 B -  2 B : TORNADO KAUNAS - STARGARD SZCZECIÑSKI 57-25

3 A - 4 A : NOVUM  BYDGOSZCZ   - BASKET KOSZALIN   36 - 14
3 B - 4 B : PIOTRKÓW  RADOM -  SHARKS GDYNIA 41 - 26
2 A - 2 B : STARGARD SZCZECIÑSKI  - UKS DE LAS SALLE MEDUZA GDAÑSK 52 -21
Fina³: KAUNAS  TORNADO - BJBC RIGA   62 -37Koñcowa tabela turnieju

 1 Tornado Kaunas
 2 BJBC KEIZMAREZS RIGA
 3 UKS DE LA SALLE Gdañsk
 4 STARGARD SZCZECIÑSKI
 5 NOVUM BYDGOSZCZ
 6 PIOTROWKA RADOM
 7 SHARKS GDYNIA
 8 BASKET KOSZALIN

FOTO-GDAÑSK-TOWN