Gala POZKosz - Mecz Gwiazd ku pamiêci Wojciecha Pietkiewicza
Dodane przez zibi dnia Sierpie 25 2012 23:10:38
 Mecz Gwiazd pamiêci Wojciecha Pietkiewicza to cykliczna impreza bêd±ca podsumowaniem rozgrywek m³odzie¿owych na Pomorzu. Po raz pierwszy spotkali¶my siê na Meczu Gwiazd 6 czerwca 2004 roku, by³o to dok³adnie dwa dni po wyborach w których Prezesem POZKosz zosta³ wybrani, nieod¿a³owany Wojciech Pietkiewicz. Na hali 100-lecia Sopotu zgromadzi³o siê prawie dwa tysi±ce osób. W pierwszym historycznym meczu juniorek tryumfowa³ WSCHÓD 63:58; MVP meczu wybrano MVP Meczu: Marcelina Dudek (Wschód, 22 punkty 4x3). W konkursie trójek najlepszy okaza³ siê Jakub Bogusz (WKK Almares Wejherowo). W meczu Trenerów i Sêdziów lepsi byli Ci pierwsi wygrywaj±c 51:33.
Rozszerzona zawarto newsa
 Mecz Gwiazd pamiêci Wojciecha Pietkiewicza to cykliczna impreza bêd±ca podsumowaniem rozgrywek m³odzie¿owych na Pomorzu. Po raz pierwszy spotkali¶my siê na Meczu Gwiazd 6 czerwca 2004 roku, by³o to dok³adnie dwa dni po wyborach w których Prezesem POZKosz zosta³ wybrani, nieod¿a³owany Wojciech Pietkiewicz. Na hali 100-lecia Sopotu zgromadzi³o siê prawie dwa tysi±ce osób. W pierwszym historycznym meczu juniorek tryumfowa³ WSCHÓD 63:58; MVP meczu wybrano MVP Meczu: Marcelina Dudek (Wschód, 22 punkty 4x3). W konkursie trójek najlepszy okaza³ siê Jakub Bogusz (WKK Almares Wejherowo). W meczu Trenerów i Sêdziów lepsi byli Ci pierwsi wygrywaj±c 51:33.


Porywaj±cym widowiskiem by³ konkurs wsadów z udzia³em Mateusza Nitsche (GCK Gdañsk), Piotra Renkiel (Meduza Pa³±c Gdañsk), Mateusza Pietkiewicz (Prokom Trefl Gdynia) oraz £ukasza Kwiatkowski (Prokom Trefl Gdynia). Po wsadzie £ukasza Kwiatkowskiego nad trzema stoj±cymi osobami publiczno¶æ w hali wrêcz oszala³a. Ostatecznie w finale spotkali siê dwaj reprezentanci Prokomu Trefla Gdynia. Wygra³ Mateusz Pietkiewicz choæ £ukasz Kwiatkowski móg³ przewa¿yæ szalê na swoj± stronê gdyby próba wsadu nad czterema osobami zakoñczy³a siê powodzeniem. Imprezê zakoñczy³ mecz juniorów w którym WSCHÓD uleg³ ZACHODOWI 97:104, MVP Meczu: £ukasz Ratajczak

Tak siê zaczê³o, potem co roku impreza by³a kontynuowana. Ka¿dy z Meczów mia³ swoich bohaterów, ka¿dy by³ inny, ale zawsze na trybunach zasiada³y t³umy widzów i zawsze na parkiecie mo¿na by³o zobaczyæ wszystkich najlepszych w rozgrywkach POZKosz. Samych uczestników meczów wybierali co roku internauci. Co roku w g³osowaniu oddawano od 10-27 tysiêcy g³osów. Co roku te¿ do najlepszych ekip Pomorza trafia³y dziesi±tki Pucharów i setki medali.

Bohaterami meczów byli znakomici gracze. Do¶æ wymieniæ Kajê Pabisiak, Karolinê Wilk, Patrycjê Boldê, Monikê Naczk, Mateusza Kostrzewskiego, £ukasza Ratajczaka, Adama Waczyñskiego, Paw³a Podgalskiego, Daniela Szymkiewicza, Macieja Witliñskiego, Rafa³a Stefanika czy Huberta Pabiana.

 Podczas Meczów Gwiazd go¶cili¶my te¿ wiele osobisto¶ci sportu, polityki i biznesu. Na Meczach spotkaæ mo¿na by³o Ryszarda Krauze, Jana Koz³owskiego, Jacka Karnowskiego, Eugeniusza Kijewskiego, Paulinê Pawlak, £ukasza Koszarka, Filipa Dylewicza, Kazimierza Wierzbickiego, Bogus³awa Witkowskiego i wielu, wielu innych.

Tegoroczny Mecz Gwiazd znów zapowiada siê bardzo interesuj±co. W g³osowaniu oddano ponad 20 tysiêcy g³osów. Znamy ju¿ sk³ady meczów juniorek i juniorów. Do programu po trzech latach przerwy powróci³ konkurs wsadów – tym razem nagrod± bêd± buty ufundowane przez sklep Basketmania. W hali 100-lecia Sopotu zapowiada siê znów znakomita zabawa, a dla uczestników przygotowano setki koszulek, smyczy, kubków, 732 medale, 50 pucharów, 112 ró¿nych indywidualnych wyró¿nieñ oczywi¶cie tradycyjnie ju¿ pami±tkowe stroje staj± siê w³asno¶ci± graczy, a te w tym roku bêd± szczególnie efektowne o co zadba³a firma UFFO. Wszystkiemu towarzyszyæ bêdzie m³odzie¿owa muzyka.

Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ na stronie www.pozkosz.com. Zapraszamy do Sopotu!