Memoria³ W. Draba rocz.1997/98 Poznañ 28-30.XII.2012
Dodane przez zibi dnia Grudzie 31 2012 10:04:00
 Pyra Poznañ wygrywa Memoria³
Wac³awa Draba


Rozszerzona zawarto newsa
 XXVII Memoria³u Wac³awa Draba

PYRA Poznañ - KWJ ’98   82 ; 58
WKK Wroc³aw - NOVUM Bydgoszcz  50 : 42
GTK Gdynia - BASKET Gorzów  57 : 54
PYRA Poznañ - NOVUM Bydgoszcz  87 : 59
WKK Wroc³aw - GTK Gdynia 73 : 48
KWJ ’98 - BASKET Gorzów  57 : 48
PYRA Poznañ - WKK Wroc³aw   70 : 41
KWJ ’98 - GTK Gdynia 71 : 77
NOVUM Bydgoszcz - BASKET Gorzów   58 : 68
KWJ ’98 - WKK Wroc³aw  53 : 59
NOVUM Bydgoszcz - GTK Gdynia 46 : 67
PYRA Poznañ - BASKET Gorzów 55 : 52
KWJ ’98 - NOVUM Bydgoszcz  67 : 51
WKK Wroc³aw - BASKET Gorzów  49 : 41
PYRA Poznañ - GTK Gdynia  67 : 51

 Kolejno¶æ koñcowa:

1. MKK PYRA Poznañ
trenerka: Katarzyna Tomczak
2. WKK Wroc³aw
trener: Krzysztof Wilkosz
3. GTK Gdynia
trener: Micha³ Mróz
4. KADRA WIELKOPOLSKI ‘98
trenerzy: Miros³aw Górniak, Bartosz Sikorski
5. MKK BASKET Gorzów
trener: Andrzej Stanek
6. MKS NOVUM GIM Nr 8 Bydgoszcz
trener: £ukasz Ignasiak, Robert Jêdras Pierwsza Pi±tka Turnieju:

Mateusz JANKOWSKI (GTK Gdynia)
Karol KOBZAR (WKK Wroc³aw)
Eryk CHMIELEWSKI (PYRA Poznañ)
Witold NOWAK (KWJ ‘98)
Wojciech FR¡CKOWIAK (PYRA Poznañ)
 Wyró¿nienia w zespo³ach:

Jakub LIBERA (PYRA Poznañ)
Dominik CHOWAÑSKI (WKK Wroc³aw)
Micha³ BYCZKOWSKI (GTK Gdynia)
Przemys³aw NOWAK (KWJ ‘98)
Bart³omiej KALKA (BASKET Gorzów)
Piotr DERDA (NOVUM Bydgoszcz)

Organizatorzy gratuluj± najlepszym zespo³om i wyró¿nionym zawodnikom du¿ych umiejêtno¶ci sportowych.


FOTO-BEATA

Wszystkim startuj±cym dru¿ynom dziêkujemy za sportow± postawê.


Organizatorzy Turnieju:
* MKK PYRA Poznañ
* Rodzina W. Draba
Wspó³organizator Turnieju:
* Wielkopolski Zwi±zek Koszykówki w Poznaniu

Przyjaciele Turnieju:
* Urz±d Miasta Poznania
* TOR-MEL Sp. z o.o.
* Polski Zwi±zek Koszykówki
* Credit Agricole Bank Polska S.A.
* REBIS - Dom Wydawniczy
* BONART - Naturalna Woda ¬ródlana
* Cooper Vision
* B.G.R. - Sitodruk
* POST-MEDIO - Agencja Reklamowo-Poligraficzna
Patronat Medialny:
* G£OS WIELKOPOLSKI
* RADIO „MERKURY”
* WWW.EPOZNAN.PL

SERDECZNIE DZIÊKUJEMY !!!
Zapraszamy na nasz± stronê internetow± www.pyra.com.pl

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.194471387357588.45125.107385936066134&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.194472687357458.45126.107385936066134&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.194474210690639.45127.107385936066134&type=1

http://porywaczzwlok.blogspot.com/2012/12/kwj-98-novum-bydgoszcz-xxvii-memoria-im.html
http://porywaczzwlok.blogspot.com/2012/12/pyra-poznan-gtk-gdynia-xxvii-memoria-im.html
http://porywaczzwlok.blogspot.com/2012/12/wkk-wrocaw-basket-gorzow-xxvii-memoria.html