Polskie zespo³y w turniejach zagranicznych: Belgia, Czechy, Litwa 28-30.XII.2012
Dodane przez zibi dnia Stycze 10 2013 18:04:00
 D±browa Górnicza wygrywa Turniej w Krnowie !
Patryk Wieczorek MVP !

Juniorzy WKS ¦l±ska Wroc³aw zakoñczyli swój wystêp w belgijskim Kortijk. W meczu o 7. miejsce pokonali BMC Gravelines z Francji 56:47.

WKK Wroc³aw zwyciêzc± Sabonis Cup 2012
MVP Sabonis Cup wybrany zosta³ - Dominik Rutkowski, natomiast w Pierwszej Pi±tce Turnieju znalaz³ siê Mateusz Szczypiñski.

Srebro dla MKKS Rybnik w Ostarwie
Sebastian Kretek 
i Przemys³aw Olech
wyró¿nieni indywidualnie

Rozszerzona zawarto newsa
 X-mas Miêdzynarodowy Turniej  Kortrijk (Belgia)
28-30.XII.2012


Juniorzy WKS ¦l±ska Wroc³aw udanie zakoñczyli swój wystêp w miêdzynarodowym turnieju w belgijskim Kortijk. W meczu o 7. miejsce pokonali BMC Gravelines z Francji 56:47.

Antwerp Giants – WKS ¦l±sk Wroc³aw 79:46
WKS ¦l±sk Wroc³aw – European Elite 65:90
WKS ¦l±sk Wroc³aw – Wêgry 52:90
WKS ¦l±sk Wroc³aw – USK Praga 78:54

O 7. miejsce: WKS ¦l±sk Wroc³aw – BMC Gravelines 56:47

1. Belgrade Basketball
2. Wêgry
3. Belgia
4. Antwerp Giants
5. Anglia
6. European Elite
7. WKS ¦l±sk Wroc³aw
8. BMC Gravelines
9. USK Praga
10. Canarias Basketball AC

http://mlodziez.wks-slask.pl/

Turniej ¶wi±teczny w koszykówce ch³opców ur. 1996 i m³odszych KRNOV (Czechy)
2-30.grudnia 2012 


 1. MKS Dabrowa Górnicza (PL)
 2. UKS „TRÓJKA“ ¯yrardów (PL
 3. BK Opava
 4. BK Krnov
 5. BBK Bánovce nad Bebravou (SVK)
 6. MKS Grójec (PL)
 
ALL STARS turnaje

Boryka David (MKS Dabrowa Górnicza)
Sankowski Robert (UKS „TRÓJKA“ ¯yrardów)
Mimra Tomá¹ (BK Opava)
Vidlièka Vojtìch (BK Krnov)
®ák Martin (BBK Bánovce nad Bebravou)
Gókra Tomasz (MKS Grójec)
 
MVP turnaje: Wieczorek Patryk (MKS Dabrowa Górnicza)

Krnov - D±browa Górnicza 24 : 81
Grójec - Opava 41 : 64
D±browa Górnicza - ¯yrardów 81 : 37
Krnov - Grójec 61 : 34
Opava - ¯yrardów 60 : 86
Bánovce n/B - D±browa Górnicza 24 : 119
¯yrardów - Grójec 83 : 51
¯yrardów - Bánovce n/B 63 : 44
Grójec - D±browa Górnicza 15 : 110
Bánovce n/B - Grójec 73 : 58
D±browa Górnicza - Opava 69 : 51
Krnov - ¯yrardów 42 : 73
 

V Miêdzynarodowy Turniej SABONIS -TEAM 97 CUP 2012,
ch³opcy rocz.1997 i rocz. 1998.

1997

W turnieju uczestniczy³o 20 zespo³ów z rocznika 97 (12 dru¿yn) i 98 (8 dru¿yn ) z Litwy, Estonii, Rosji, Bia³orusi, Hiszpanii, Finlandii, Danii i Polski ( Wis³a 97 i WKK Wroc³aw 98). Nasi ch³opcy po raz pierwszy uczestniczyli w tak du¿ej imprezie i niestety zap³acili przys³owiowe frycowe zajmuj±c ostatnie 12 miejsce w turnieju.
Nie pamiêtam kiedy ostatnio jakakolwiek dru¿yna naszej sekcji uczestniczy³a w tak znakomitym turnieju koszykarskim. Ja i moi ch³opcy mieli¶my okazjê graæ z czo³owymi europejskimi zespo³ami i konfrontacje te wypad³y niestety dla nas ¼le.  I nie mo¿na t³umaczyæ naszej postawy faktem, ¿e nie by³o z nami trzech podstawowych zawodników ( przyp. Jan Rerak i Mateusz Gawlina w Reprezentacji Polski U-16), choæ bez w±tpienia gra³oby siê nam z nimi na pewno lepiej. Jednak z drugiej strony absolutnie nie mogê winiæ moich ch³opców, ¿e osi±gnêli taki a nie inny wynik. Zespó³ z Wroc³awia, który od trzech lat kilkakrotnie w roku gra w takich turniejach zaj±³ pierwsze miejsce. Natomiast na pewno dla mnie jako trenera i ch³opaków by³a to bezcenna lekcja basketu, która pozwoli nam w najbli¿szym czasie popracowaæ nad elementami techniki, które w tej chwili wygl±daj± ¼le lub bardzo ¼le. Jednak na pewno mo¿na zdecydowanie poprzez systematyczn± i ciê¿k± pracê je poprawiæ.
Chcia³bym na koniec bardzo serdecznie podziêkowaæ Rodzicom i Sponsorom, którzy pomimo bardzo trudnego finansowo okresu ¶wi±teczno-noworocznego pozwolili nam pojechaæ na ¶wietn± imprezê

 

FOTO

 1 Sisu Copenhagen
2 Knasius BS- B.Auto Shipping Klaipeda
3 Trinta Moscow
4 Sabonis BC-Selteka
5 CSKA Moscow
6 RP United Parnu/Rakvere
7 Sabonis BC- Ainera
8 Frunzenskaya St. Petersburg
9 NMKY Helsinki
10 Mescheriakov  BC Minsk
11 Tornado BS- Easting Transline Kaunas
12 Wis³a Kraków,

WYNIKI-TURNIEJU

1998

 WKK Wroc³aw - BS Aisciai Kowno 70:62 (12:13, 15:22, 29:7, 14:20)
MVP Sabonis Cup wybrany zosta³ - Dominik Rutkowski, natomiast w Pierwszej Pi±tce Turnieju znalaz³ siê Mateusz Szczypiñski.
Podsumowanie turnieju – trener Mariusz Mazur:

Po du¿ym rozczarowaniu jakim by³y dla nas Mistrzostwa Klubowe w Moskwie, jechali¶my na ten
turniej by udowodniæ sobie, ¿e potrafimy graæ z mocnymi zespo³ami. Najwa¿niejsze, ¿e wrócili¶my do swojego stylu gry: wysoki poziom zespo³owej i indywidualnej obrony, maksymalne zaanga¿owanie, waleczno¶æ i wiêksza odpowiedzialno¶æ za decyzje w ataku. Wykorzystali¶my maksymalnie mo¿liwo¶æ sprawdzenia siê z bardzo wymagaj±cymi zespo³ami. Jestem bardzo zadowolony z postawy wszystkich zawodników. Zawodnicy "startowi" i "zmiennicy" wykonywali swoje zadania. Ka¿dy dodawa³ jako¶ci naszej grze. Byli¶my zespo³em, który straci³ najmniej punktów w turnieju. W ataku grali¶my zdecydowanie lepiej ni¿ na turnieju w Moskwie. Jednak razi jeszcze du¿a ilo¶æ niecelnych rzutów w bardzo prostych pozycjach oraz s³aba skuteczno¶æ rzutów wolnych. Sprawdzili¶my siê po raz kolejny z mocnymi zespo³ami i mamy kolejny materia³ do analizy. Wiemy nad czym musimy pracowaæ by podnosiæ jako¶æ naszej gry. Rok 2012 zamknêli¶my dobrym wynikiem. Rok 2013 otwieramy ze ¶wiadomo¶ci± pracy jak± musimy ci±gle wykonywaæ na treningach".

WYNIKI-TURNIEJU MKKS Rybnik U-15 I U-17

W dniach 27 – 29 grudnia 2012 roku MKKS Rybnik uczestniczy³ w turnieju w Ostrawie. Jest to mocno obsadzony turniej, który co rok przyci±ga do Ostrawy dru¿yny z Europy ¦rodkowej. Nasz klub wystawi³ dwie dru¿yny w dwóch kategoriach, do lat 15 oraz do lat 17. W kategorii do 15 roku ¿ycia nasza dru¿yna sk³ada³a siê z graczy z rocznika 98 i 99. A byli to: Mazur Andrzej, Kretek Sebastian, Pelc Jakub, Salamon Adam, Krasucki Mi³osz, Olech Przemys³aw, Paniuk Kamil, Student Wojciech, Koch Mateusz, Kosiorowski Maciej, Drybañski Micha³, Stró¿czyk Jakub.

Przeczytaj ca³y artyku³


WYNIKI