V Miêdzynarodowy Miko³ajkowy Turniej o Puchar Burmistrza Pisz 7-9.XII.2012
Dodane przez zibi dnia Grudzie 09 2012 18:00:00
 Z udzia³em zespo³ów: AS Mr±gowo Gim. Daugai (rejon Alytus – LITWA), Gim. nr 5 Kêdzierzyn-Ko¼le, TSK “Ro¶” Pisz, UKS Dwójka Dzia³dowo i UKS Trójeczka Olsztyn w Piszu zakoñczy³ siê V Miêdzynarodowy Miko³ajkowy Turniej Koszykówki Kadetów (rocznik 1998 i m³odsi) o Puchar Burmistrza. Imprezê zdominowa³y dru¿yny z Warmii i Mazur. Zwyciê¿y³a ekipa z Dzia³dowa przed Olsztynem i Piszem. Turniej rozgrywano systemem ka¿dy z ka¿dym (mecze 4 razy 7 minut).
Rozszerzona zawarto newsa
 Z udzia³em zespo³ów: AS Mr±gowo Gim.  Daugai (rejon Alytus – LITWA), Gim. nr 5 Kêdzierzyn-Ko¼le, TSK “Ro¶” Pisz, UKS Dwójka Dzia³dowo i UKS Trójeczka Olsztyn w Piszu zakoñczy³ siê V Miêdzynarodowy Miko³ajkowy Turniej Koszykówki Kadetów (rocznik 1998 i m³odsi) o Puchar Burmistrza. Imprezê zdominowa³y dru¿yny z Warmii i Mazur. Zwyciê¿y³a ekipa z Dzia³dowa przed Olsztynem i Piszem. Turniej rozgrywano systemem ka¿dy z ka¿dym (mecze 4 razy 7 minut).

Impreza mia³a bardzo uroczyst± oprawê. Gospodarze zadbali by ceremonia otwarcia zyska³a odpowiednia rangê. Dru¿yny bior±ce udzia³ w turnieju zosta³y wprowadzone przez koszykarki TSK Ro¶. Odegrano hymny Litwy i  Polski, a wszystkich powita³ Burmistrz Pisza Jan Alicki – fundator g³ównej nagrody, który te¿ dokona³ otwarcia turnieju. W czê¶ci artystycznej zaprezentowali siê taekwondocy z klubu Wikingowie Pisz, grupa breakdance oraz zawodnicy z Pisza trenuj±cy MMA.
 
Po trzydniowych zmaganiach sportowych równie uroczyste by³o zakoñczenie z najwa¿niejszym punktem – rozdaniem nagród. Ka¿da dru¿yna otrzyma³a puchar, trzy pierwsze dru¿yny medale. Statuetki przyznano: MVP Turnieju, najlepszemu strzelcowi, najm³odszemu uczestnikowi i pierwszej pi±tce ALL STARS oraz najlepszemu zawodnikowi ka¿dej dru¿yny. Wszyscy uczestnicy wyjechali z Pisza z pami±tkowymi koszulkami, czapeczkami i drobnymi upominkami. W losowaniu nagród szczê¶cie u¶miechnê³o siê do zawodnika z Dzia³dowa, który wygra³ fotel obrotowy.

TSK Ro¶ Pisz - AS Mr±gowo 58:38 (19:8, 8:10, 12:13, 19:7)
UKS Trójeczka Olsztyn - UKS Dwójka Dzia³dowo 18:43 (7:8, 0:17, 8:12, 3:6
Gimnazjum Daugai (Litwa) - Gim nr 5 Kêdzierzyn - Ko¼le 24:17 (8:2, 6:4, 6:3, 4:8)
UKS Dwójka Dzia³dowo - TSK Ro¶ Pisz 57:41 (10:8, 17:3, 18:13, 12:17)
UKS Dwójka Dzia³dowo - Gim. Daugai (Litwa) 74:20 (18:10, 11:3, 20:3, 25:4)
AS Mr±gowo - Gim. nr 5 Kêdzierzyn-Ko¼le 36:12 (10:4, 10:1, 13:4, 3:3)
Gim. Daugai (Litwa) - UKS Trójeczka Olsztyn 24:65 (6:18, 4:11, 10:16, 4:20)
Gim. nr 5 Kêdzierzyn-Ko¼le - TSK Ro¶ Pisz 15:68 (2:21, 4:4, 2:25, 7:18)
UKS Trójeczka Olsztyn -  AS Mr±gowo 49:14 (14:1, 11:3, 14:7, 10:3)
Gim. nr 5 Kêdzierzyn-Ko¼le - UKS Dwójka Dzia³dowo 7:72 (4:23, 0:19, 1:12, 2:18)
TSK Ro¶ Pisz - UKS Trójeczka Olsztyn 32:67 (10:18, 3:14, 7:18, 12:17)
AS Mr±gowo - UKS Dwójka Dzia³dowo 30:81 (4:21, 5:22, 10:16, 11:22)
Gim. Daugai (Litwa) -  AS Mr±gowo 30:37 (3:6, 14:9, 9:13, 4:9)
UKS Trójeczka Olsztyn - Gim. nr 5 Kêdzierzyn - Ko¼le 47:8 (10:0, 14:2, 8:4, 15:2)
TSK Ro¶ Pisz - Gim. Daugai (Litwa) 66:16 (22:2, 15:9, 17:5, 12:0)
 
KOÑCOWA TABELA TURNIEJU:
 
 1 UKS Dwójka Dzia³dowo 5   10 327:116
Dawid Pieckowski, Gracjan Jackowski, Mateusz Chodna, Igor Tatkowski, Mateusz £azowy, Artur Tymiñski, Rados³aw Cegie³ka. Trener Kamil Chrzanowski.

2 UKS Trójeczka Olsztyn 5   9   246:121
Jaros³aw Gi¿yñski, Kacper Jankowski, Bartek Reszka, Marcin W³odarczyk, Maurycy Maziuk, Micha³ Zega, Damian Lasota, Hubert Szachniewicz, Piotr Drapiñski, Filip Brzostowski. Trener Cezary Ostrowski

3 TSK Ro¶ Pisz 5 8 265:193
Dawid Drewnik, Kacper K³os, Mateusz Trupacz, Bartek ¯uliñski, Mateusz Bessman, Adam Ma³ecki, Maciej Karpiñski, Adam Wilimczyk, Szymon Tomasiewicz, Mateusz Wi¶niewski, Ernest Krzywonos, Mateusz Butrymowicz, Krystian P³ocica, Albert Ko³owajtys, Kamil Biedrzycki, Kamil Tr±bka. Trener Zbigniew Wykowski

4 AS Mr±gowo 5 7 155:230
Marek Krzewiñski, Jan ¦witaj, Dawid Borzykowski, Oskar Szymañski, Maciej Rzemiñski, Igor Ziewiec, Bart³omiej Morowski, Micha³ Mroziki, Adam Bosek, Bartosz Perdjon. Trenerzy: Sebastian Kaczmarski i Pawe³ Mierczak.

5 Gim. Daugai (Litwa) 5 6 114:259
6 Gim. Nr 5 Kêdzierzyn – Ko¼le 5   5 59:247
 
NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU:
 
 1.Dawid Pieckowski  (UKS Dwójka Dzia³dowo) 116 pkt.
2 Gracjan Jackowski (UKS Dwójka Dzia³dowo) 72 pkt.
3 Szymon Tomasiewicz (TSK Ro¶ Pisz)  69 pkt.
4 Dawid Drewnik (TSK Ro¶ Pisz) 58 pkt.
5 Mateusz Bessman (TSK Ro¶ Pisz) 55 pkt.
6 Mateusz Chodna (UKS Dwójka Dzia³dowo) 51 pkt 
7. Bartek Reszka (UKS Trójeczka Olsztyn)  50 pkt.
8. Filip Brzostowski (UKS Trójeczka Olsztyn)  48 pkt.
9. Juonys Valius (Gim. Daugai)    45 pkt.
10. Adam Bosek (AS Mr±gowo)   39 pkt.
      Kacper K³os (TSK Ro¶ Pisz)     39 pkt.
 

 
 Najlepsza Pi±tka Turnieju ALL STARS

Mateusz Chodyna  (UKS Dwójka Dzia³dowo)
Szymon Tomasiewicz (TSK Ro¶ Pisz)
Adam Bosek (AS Mr±gowo)
Valis Juonys (Daugai LITWA)
Maurycy Maziuk (UKS Trójeczka Olsztyn)...
 
Najlepsi w dru¿ynach
 
Igor Tatkowski  (UKS Dwójka Dzia³dowo)
Bart³omiej Morawski (AS Mr±gowo)
Mantas Tamulionis (Daugai LITWA)
Dawid Drewnik (TSK Ro¶ Pisz)
Jakub Abramik (Gim. nr 5 Kêdzierzyn Ko¼le)
Bartek Reszka (UKS Trójeczka Olsztyn)

 
 MVP TURNIEJU:
Gracjan Jackowski (Foto)
(UKS Dwójka Dzia³dowo)

NAJM£ODSZY ZAWODNIK TURNIEJU:
Matas Levulis
(Daugai LITWA)
 

WIÊCEJ O TURNIEJUOrganizatorem turnieju by³o Towarzystwo Sportowe Koszykówki Ro¶ Pisz.

Sponsorzy turnieju:
Burmistrz Pisza Jan Alicki, Pose³ RP Zbigniew W³odkowski, Przewodnicz±ca Rady Miejskiej Lila Bednarek, Urz±d Gminy i Miasta Pisz, TSK Ro¶ Pisz, Miejsko-Gminny O¶rodek Sportu i Rekreacji w Piszu, Warmiñsko-Mazurski Bank Spó³dzielczy w Piszu, który ufundowa³ nowe stroje dla naszych koszykarzy, Galeria Mebli MARKANN, Hurtownia Elektryczna ELEKTROBEST, PHU Grot, Fart Ma³gorzata i Dariusz Wiski sp. jawna, Firma Handlowa LIDER Maja Szary, Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1 w Piszu - Szymon Werra, Piski Dom Kultury, Foto-Wideo Mazury s.c., Oddzia³ Miejscowy Stowarzyszenia Joannici oraz Nadle¶nictwo Pisz na czele z Panem Nadle¶niczym - Robertem Tr±bk±.

Prezes TSK Ro¶ Pisz Zbigniew Bessman sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim sponsorom, dziêki którym turniej móg³ siê odbyæ. Dziêkujemy rodzicom koszykarzy za smaczne ciasta. Nasi go¶cie byli pod wra¿eniem organizacji turnieju.
Do zobaczenia za rok na VI Miko³ajkowym Turnieju Koszykówki o Puchar Burmistrza Pisza.