Turniej Kadeta rocz.1997/98 Opalenica 1-2.XII.2012
Dodane przez zibi dnia Grudzie 08 2012 20:00:00
 Przez dwa dni w sobotê i niedzielê 1 – 2 grudnia 2012 roku w hali OSiR mogli¶my ¶ledziæ zmagania koszykarskie ch³opców. W turnieju udzia³ wziê³o 5 zespo³ów z kraju: Kadra Mazowsza 98, Górnik Wa³brzych, Obra Ko¶cian, Novum Bydgoszcz oraz gospodarze Basket Team Opalenica. Dru¿yny przyjezdne zosta³y zakwaterowane w hotelu w Pora¿ynie. Turniej zosta³ rozegrany systemem „ka¿dy z ka¿dym” w pe³nym wymiarze czasowym.


FOTO - MACIEK
Rozszerzona zawarto newsa
Przez dwa dni w sobotê i niedzielê 1 – 2 grudnia 2012 roku w hali OSiR mogli¶my ¶ledziæ zmagania koszykarskie ch³opców. W turnieju udzia³ wziê³o 5 zespo³ów z kraju: Kadra Mazowsza 98, Górnik Wa³brzych, Obra Ko¶cian, Novum Bydgoszcz oraz gospodarze Basket Team Opalenica. Dru¿yny przyjezdne zosta³y zakwaterowane w hotelu w Pora¿ynie. Turniej zosta³ rozegrany systemem „ka¿dy z ka¿dym” w pe³nym wymiarze czasowym.

Wyniki spotkañ

Kadra Mazowsza 98 – Basket Team Opalenica 41 : 98
Górnik Wa³brzych – Obra Ko¶cian 64 :  49
Novum Bydgoszcz – Kadra Mazowsza 73 – 63
Basket Team Opalenica – Górnik Wa³brzych 85 : 70
Novum Bydgoszcz – Obra Ko¶cian 94 : 48
Górnik Wa³brzych – Novum Bydgoszcz 77 : 60
Kadra Mazowsza – Obra Ko¶cian 56 : 60
Basket Team Opalenica - Novum Bydgoszcz 79 : 50
Kadra Mazowsza – Górnik Wa³brzych 62 : 65
Basket Team Opalenica – Obra Ko¶cian 82 : 46 

 Klasyfikacja koñcowa:

1 Basket Team Opalenica,
2 Górnik Wa³brzych,
3 Novum Bydgoszcz
4 Obra Ko¶cian,
5 Kadra Mazowsza


Wszystkie zespo³y otrzyma³y pami±tkowe puchary i dyplomy, które wrêczy³ v-ce Starosta Nowotomyski Tomasz Szulc w towarzystwie Andrzeja Mainki – Vice Burmistrza Opalenicy 

MVP Turnieju - Hubert Stopierzyñski Basket Team-u Opalenica.

ALL - STARS:

Olaf Wysocki –  Kadra Mazowsza,
Patryk Stankowski – Basket Team Opalenica
Maciej Krzymiñski -  Górnik Wa³brzych
Stanis³aw Kiszka - Obra Ko¶cian
Dominik £ukowski -  Novum Bydgoszcz

Król Strzelców;  Micha³ Skrzypek Basket Team Opalenica 
 
Bezkonkurencyjna dru¿yna z Opalenicy wyst±pi³a w sk³adzie:  Pi±tek Jakub, Kaczmarek Mateusz, Galas Kamil, Król Wiktor, Fabian Filip, Skrzypek Micha³, Gruszczyñski Dawid, Stopierzyñski Hubert, Stankowski Patryk, Kurpisz Miko³aj, Trojanowski Arkadiusz. Trenerem zespo³u jest Aleksander Ziobro.

Nale¿y tak¿e wspomnieæ o ogromnym zaanga¿owaniu nowych w³adz Klubu oraz rodziców w przygotowanie turnieju. 

FOTO - MACIEK

WSPOMNIEÑ CZAR

MP U-14 Opalenica 2011