Turnieje Kadeta rocz. 1997 Choceñ 22-24.III.13
Dodane przez zibi dnia Marzec 22 2013 18:00:00


Results, Points, Classifications, Photos and Videos - International Choceñ 2013

Rozszerzona zawarto newsa
 Wczoraj zakoñczy³ siê II Miêdzynarodowy Turniej w Choceniu ko³o W³oc³awka. Dru¿yna z Sopotu UKS 7 Trefl  zdoby³a z³oty medal. Zespó³ Bart³omieja Perzanowskiego w Finale pokona³ kadrê Województwa Kujawsko-Pomorskiego prowadzon± przez trenera Zbigniewa Próchnickiego. W turnieju bra³o udzia³ 10 dru¿yn (6 z polski i 4 z Litwy) Zawodnicy otrzymali medale, puchary, wyró¿nienia indywidualne oraz nagrody rzeczowe  z r±k Marka Malaka organizatora Turnieju (BASKETBALL AGENCY „ILYB” ) W styczniu pierwszy turniej w Choceniu wygra³ tak¿e polski zespó³ Basket Opalenica

Turniej w Choceniu traktowany by³ przez trenerów szkoleniowo, to ju¿ ostanie przygotowania do MP U-16 i OOM. Wyniki spotkañ o miejsca pokaza³y ¿e  grupy by³y nierówne (wszystkie zespo³y z grupy I wygra³y z zespo³ami z grupy II) Dawno na turnieju nie wpad³o tyle ,,trojek,, W 24 rozegranych spotkaniach wpad³o oko³o 120 ,,trójek,, to daje 5 ,,trójek,, na mecz. Polacy pokazali zawodnikom z  Litwy  ¿e te¿ potrafi± trafiaæ za linii 6,75. G³ówn± nagrodê w klasyfikacji trójek zdoby³ rozgrywaj±cy OSIR-u Inowroc³aw specjalista od ,,trójeczek,, Miko³aj Ratajczak (11x3)
W klasyfikacji najlepszego strzelca wygra³ kadrowicz Polski  zawodnik UKS 7 Trefl Sopot Wiktor Sewio³ (104 pkt w 5 meczach: ¶rednio 21 pkt. na mecz) Pochodz±cy z Jaworzna Wiktor Sewio³ w ka¿dym spotkaniu popisa³ siê efektownym wsadem. Wybrano tak¿e najlepszego rozgrywaj±cego turnieju zosta³ nim Playmaker z Trefla Sopot Damian Ciesielski,  to w³a¶nie on ¶wietnie asystowa³ swoim kolegom z zespo³u (kadrowiczom Polski: Majchrzak, Sewio³ i Kolenda) przed nim pó³fina³y i fina³y MP gdzie bêd± szkoleniowcy z kadry Polski kto wie czy Damian nie zostanie powo³any na testy do reprezentacji. Uniwersalny zawodnik z Tornado Tilinde Arnas zasta³ wybrany najlepszym ,,cetrem,, ch³opak z Kowna ¶rednio zbiera³ ponad 10 pi³ek na mecz, a punkty zdobywa³ nie tylko z pod kosza ale tak¿e za linni 6,75.
Najcenniejsze wyró¿nienie turnieju MVP powêdrowa³o do skrzyd³owego Trefla Sopot Micha³a Kolende (w nagrodê otrzyma³ Bluze Partyzana Belgrad).Trenerzy wszystkich zespo³ów wybrali w swoich dru¿ynach najlepszego zawodnika

Mistrzowie turnieju UKS 7 Trefl Sopot otrzymali koszulki Partyzana Belgrad, a trenerzy fina³owego meczu: Bart³omiej Perzanowski i Zbigniew Próchnicki w nagrodê otrzymali wczasy dla 3 osób w Egipcie, 10 dni, hotel **** z wy¿ywieniem.Trener trefla otrzyma dodatkowo - 100 euro w gotówce

Choceñ ko³o W³oc³awka to ma³o znana miejscowo¶ci, w województwie kujawsko-pomorskim zaczyna byæ znana w ¶rodowisku sportowym. Warunki pobytowe (wszystko w jednym miejscu) to idealna baza sportowa  pozwalaj±ca organizowaæ turnieje, obozy czy Campy. Kierownik o¶rodka Rados³aw Che³miniak zaprasza do Chocenia 606 465 670

BASKETBALL AGENCY „ILYB” zaprasza dru¿yny z Polski i zagranicy na kolejne miêdzynarodowe turnieje, oraz na letni Camp do Inowroc³awia czytaj wiêcej www.ilyb.bnx.pl

Serwis Koszykówki M³odziezowej serdecznie dziekuje za zaproszenie na Turniej


 MVP:
KOLENDA MICHA£

UKS 7 TREF SOPOT

 PLAYMAKER:
CIESIELSKI DAMIAN 
UKS 7 TREFL SOPOT

 CENTER:
TILINDE ARUNAS 
TORNADO II KOWNO


FOTO-ZIBI

FILMIKI ZIBI
mecze o miejsca

o IX miejsce: NOVUM BYDGOSZCZ – KASPROWICZ INOWROC£AW 119 : 45 (27-7, 36-12, 27-10, 29-16)
NOVUM: CZY¯NIKIEWICZ 2, GROCHOWSKI 14 (2x5), KOSIOR 10 (2x6), DERDA 16, SOBECKI 5, OSIÑSKI 17, JÊDRAS 12, SENSKI 15, GONDEK 12 (2x3), KUCZKOWSKI 16
KASPROWICZ: RUCIÑSKI 18 , KOSTUCH 10 (2x3), PERLIKOWSKI 7 (1x3), SZURLEJ 4 , KO£ECKI 4, BARCZAK 0 , NIED¬WIECKI 2 , MAZURKIEWICZ 0

O VII miejsce:
BASKET WEJHEROWO – OSIR INOWROC£AW 40:88 (13:31, 13:14, 6:25, 8:18)

WEJHEROWO: KA¬MIERCZAK 11, NACZK 0, LEKNER 9, KOSIÑSKI 17, MALINOWSKI 0, KRZEMIÑSKI 0, SROCZYÑSKI 0, WALENDZIS 3, KUMMER 0
OSIR: DOBRZYÑSKI 15, BUDZYÑSKI 13, SZCZEPANIK 21, PRZYGODZKI 2, JA¦TAK 6, GÓRNY 10, NOWACZYK 10,SOBCZAK 5, RATAJCZAK 16

O V miejsce: BS PERKUNAS – SKM VILNIUS 68 : 46 (18-12, 15-15, 9-10, 26-9)
PERKUNAS: KELBAUSKAS 2, STAKENAS 7, GRUODIS 4, MARKEVICIUS 8, GIGA 6, KLEIZA 2, KASELIS 9 (1X3), TUMOSA 6 (1X3), BRADAUSKAS 8, DIRMAUSKIS 6, CIZINAUSKAS 10 (2X3)
SKM: TAUTVYDAS 9 , PRANARAUSKAS 6 (1X3) , BULLOTA 4 , KIZEVICIUS 4 , RISKUS 16 (3X3), ZABULIONIS 3 , LUCINSKAS 1 , SALTINIS 3

O III miejsce: TORNADO I ASFIMA – TORNADO II ASFIMA 28 : 75 (2-26, 10-15, 8-12, 8-22)
TORNADO I: JUKNEVICIUS 15, VALENTUKONIS 2, ZOSTAUTAS 4, NARUSIS 7 (1X3)
TORNADO II: MALAKAUSKAS 2, PLYTNIKAS 4, LIUBINSKAS 2, JAGLINSKAS 4, AVLASENOK 10, KUDREVICIUS 18, DOVYDAS 6 (1X3), GRICIUS 4, TILINDE 16 (3X3), SLAPIKAS 9

FINA£: KADRA KUJ-POM – UKS 7 TREFL SOPOT 64 : 84 (21-25, 8-13, 16-25, 19-21)
KADRA: KOMENDA 19 , OSIÑSKI 4 (1X3), MARCHLEWSKI 16 , ZAKRZEWSKI 2 , TUSZYÑSKI 5 , MAJOR 9 , GROCHOWSKI 2, CIE¦LEWICZ 5 (1X3), PIETRAS 2
TREFL: KOLENDA 20, CIESELSKI 22 (2X3), ZASZEWSKI 5 (1X3), SEWIO£ 23, MAJCHRZAK 12 , WYSZKOWSKI 2

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA / Wyró¿nienia w zespole

1 UKS 7 TREFL SOPOT - MAJCHRZAK KAROL
2 KADRA 98 KUJAWSKO-POMORSKIE - KOMENDA RAFA£
3 TORNADO II EASTING-TRANSLINE - KUDREVICIUS ENRIKAS
4 TORNADO I ASFIMA - NESUKAITIS EVALOAS
5 BS PERKUNAS KOWNO - KELBAUSKAS JUSTAS
6 SKM WILNO - ?
7 OSIR INOWROC£AW - DOBRZYÑSKI PIOTR
8 BASKET WEJHEROWO - KAZIMIERCZAK KAMIL
9 NOVUM BYDGOSZCZ - SENSKI RADOS£AW
10 KASPROWICZ INOWROC£AW - MAZURKIEWICZ RAFA£


 TO 10 - NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU


1. SEWIO£ WIKTOR 104 pkt. UKS 7 TREFL SOPOT
2. KOLENDA MICHA£ 94 pkt. UKS 7 TREFL SOPOT
3. SZCZEPANIK DAMIAN 82 pkt. OSIR INOWROC£AW
4. KOMENDA RAFA£ 81 pkt. KADRA KUJ-POM
5. KOSTUCH ANDRZEJ 80 pkt. KASPROWICZ INOWROC£AW
6. SENSKI RADOS£AW 77 pkt. NOVUM BYDGOSZCZ
7. TILINDE ARNAS 76 pkt. TORNADO II KOWNO
8. JUSEVICJUS ANDRIUS 74 pkt. TORNADO I KOWNO
9. KAZIMIERCZAK KAMIL 69 pkt. BASKET WEJHEROWO
10. NESUKAITIS EVALDOS 69 pkt. TORNADO 1 KOWNO

 TOP 1O - NAJLEPSI STRZECY ,,ZA TRZY PUNKTY,,

1.
RATAJCZAK MIKO£AJ 11X3 OSIR INOWROC£AW
2. KOSTUCH ANDRZEJ 9X3 KASPROWICZ INOWROC£AW
3. SAMSON KAMIL 8X3 UKS 7 TREFL SOPOT
4. KELBAUSKAS JUSTOS 7X3 PERKUNAS KOWNO
    RISKUS IVMANTAS 7X3 SKM WILNO
    TILINDE ARNAS 7X3 TORNADO II KOWNO
7. NESUKAITAS EVALTAS 6X3 TORNADO I KOWNO
    DOBRZYÑSKI JAKUB 6X3 OSIR INOWROC£AW
9. MARKIEVICIUS MONTAS 6X3 PERKUNAS KOWNO
10. NARUSIS GYTIS 5X3 TORNADO I KOWNO
     DOVYDAS PAULIUS 5X3 TORNADO II KOWNOWYNIKI - Grupa 1:         

 OSiR INOWROC£AW – NOVUM BYDGOSZCZ 59 : 58 (6-7, 18-14, 15-17, 20-20)
OSIR: DOBRZYÑSKI 11 (1X3), BUDZYÑSKI 8 (1X3), SZCZEPANIK 20, PRZYGODZKI 4, JA¦TAK 2, NOWACZYK 0,RATAJCZAK 14(2X3),
NOVUM:CZY¯NIKIEWICZ 2, GROCHOWSKI 4, DERDA 2, SOBECKI 11 (1X3), JÊDRAS 10, SENSKI 17 (1X3)

UKS 7 TREFL SOPOT – TORNADO II KOWNO 89 : 63 (17-20, 26-15, 26-13, 20-15)
TREFL: KOLENDA 19 (2X3), CIESELSKI 14, GRZYBOWSKI 2, ZASZEWSKI 3 (1X3), SEWIO£ 25 (2X3), MAJCHRZAK 18, SAMS0N K. 8 (2X3)
TORNADO: MALAKAUSKA 7, PLYTNIKAS 4, LIUBINSKAS  4, JAGLINSKAS 10 (2X3), AVLASENOK 4, KUDREVICIUS 4, DOVYDAS 6, GRICIUS 2, TILINDE 17 (1X3), SLAPIKAS  5

PERKUNAS KOWNO - OSIR INOWROC£AW  70:60 (24-10, 19-16, 19-15, 8-19)
PERKUNAS: KELBAUSKAS 4, STAKENAS 6, GRUODIS 10 (3X3), MARKEVICIUS 14 (2X3), GIGA 8, KLEIZA 2, KASELIS 6, TUMOSA 2, ZALECKIS 0, BRADAUSKAS 2, DIRMAUSKIS  4 (1X3) 
OSIR : DOBRZYÑSKI 4, BUDZYÑSKI 5 (1X3), SZCZEPANIK 23 (1X3), PRZYGODZKI  4, NOWACZYK 2, SOBCZAK 5, RATAJCZAK 17 (4X3)

NOVUM BYDGOSZCZ - PERKUNAS KOWNO 65:66 (20-14, 13-20, 17-19, 15-13)
NOVUM: CZY¯NIKIEWICZ 2, GROCHOWSKI 6, KOSIOR 2, DERDA 7 (1X3), SOBECKI 6, OSIÑSKI 11, JÊDRAS 6, SENSKI 19, KUCZKOWSKI 6
PERKUNAS: KELBAUSKAS 15 (3X3), STAKENAS 14, MARKEVICIUS 8, GIGA 3, KASELIS 5, TUMOSA 17, DIRMAUSKIS 4

UKS 7 TREFL SOPOT – BC PERKUNAS KOWNO  72 : 65 (21-10, 11-14, 19-24, 21-17)
TREFL: KOLENDA 19, CIESELSKI 12, WIRKOWSKI 4,  GRZYBOWSKI 0,  ZASZEWSKI 0, SEWIO£ 26, MAJCHRZAK 9, GARAL 0, PIOTROWSKI 0, WYSZKOWSKI 0 , SAMSON K. 2
PERKUNAS: KELBAUSKAS 14 (4X3), STAKENAS 3 (1X3), GRUODIS 0, MARKEVICIUS 16 (3x3), GIGA 4, KLEIZA 0, KASELIS 15, TUMOSA 3, ZALECKIS -, BRADAUSKAS 2, DIRMAUSKIS  5, CISINAUSKAS 3 (1X3)

OSIR INOWROC£AW – TORNADO II KOWNO 62 : 83 (15-17, 15-23, 12-19, 20-24)
OSIR: DOBRZYÑSKI 3 (1X3), BUDZYÑSKI 8 (1X3), SZCZEPANIK 18, PRZYGODZKI 12, NOWACZYK 2,RATAJCZAK 5,
TORNADO II: MALAKAUSKA 5 (1X3) (1X3), PLYTNIKAS  6, LIUBINSKAS  7, JAGLINSKAS 3, AVLASENOK 18 (2X3), KUDREVICIUS 10 (1X3), DOVYDAS 11 (2X3), GRICIUS 9, TILINDE 10, SLAPIKAS  4

NOVUM BYDGOSZCZ  - UKS 7 TREFL SOPOT  75 : 84 (12-26, 17-29, 14-19, 32-10)
NOVUM: CZY¯NIKIEWICZ 2, KOSIOR 4, DERDA 13 (1X3), SOBECKI 7 (1X3), OSIÑSKI 12,  JÊDRAS 11, SENSKI 18 (1X3), KUCZKOWSKI 8
TREFL: KOLENDA 15, CIESELSKI 9 (1X3) ,WIRKIJOWSKI 2 , ZASZEWSKI 4, SEWIO£ 12, MAJCHRZAK 11, GARAL 7 (1X3), PIOTROWSKI 9, SAMSON K. 13 (3X3), SAMSON P 2

TORNADO II KOWNO – PERKUNAS KOWNO 55 : 49 (20-3, 16-21, 7-13, 12-12)
TORNADO II: MALAKAUSKA 8, JAGLINSKAS 2, AVLASENOK 10, KUDREVICIUS 7, DOVYDAS 13 (1X3), GRICIUS 2, TILINDE 9, SLAPIKAS  4
PERKUNAS: STAKENAS 2, GRUODIS 3, MARKEVICIUS 13 (1X3), CIZINAUSKAS 4,  GIGA 12, KASELIS 6, TUMOSA 7 (1X3),  BRADAUSKAS 2

UKS 7 TREFL SOPOT – OSIR INOWROC£AW  100 : 63  (24:16, 23:10, 29:18, 10:19)
TREFL: KOLENDA 21 (1X3), CIESELSKI 12 (1X3), GRZYBOWSKI 2, ZASZEWSKI 6 (1X3), SEWIO£ 18, MAJCHRZAK 17, PIOTROWSKI 9, WYSZKOWSKI 1, SAMSON P. 4, SAMSON K.10(3X3)
OSIR: DOBRZYÑSKI 17 (3X3), BUDZYÑSKI 4, SZCZEPANIK 10 (1X3), PRZYGODZKI 2, JA¦TAK 6, GÓRNY 10, RATAJCZAK 14 (1X3)

TORNADO II KOWNO – NOVUM BYDGOSZCZ  84 : 71  (17:23, 21:14, 23:11, 23:23)
TORNADO II: MALAKAUSKAS 13, DOVYDAS 5 (1x3), LIUBINSKAS 5, JAGLINSKAS 5, AVLASENOK 6, KUDREVICIUS 16, GRICIUS 6, TILINDE 24 (3x3), SLAPIKAS 2
NOVUM: KOSIOR 4, DERDA 4, SOBECKI 15 (1X3), OSIÑSKI 12, JÊDRAS 12, SENSKI 8, KUCZKOWSKI 13, GONDEK 3

1.UKS 7Trefl Sopot  4 m. / 8 pkt.
2.KM Tornado II Kaunas    4 m. / 7 pkt.
3.KM Perkunas Kaunas   4 m. / 6 pkt.
4.OSIR Inowroc³aw     4 m. / 5 pkt.
5.Novum Bydgoszcz     4 m. / 4 pkt.

WYNIKI:Grupa 2:

 KADRA KUJ-POM –KASPROWICZ INOWROC£AW  96 : 33 (23-11 , 25-5 , 24-10 , 24-7)
KADRA: DUTKIEWICZ 2 , RÊGOCKI 3 , KOMENDA 15 , OSIÑSKI 5 (1X3), MARCHLEWSKI 11 , ZAKRZEWSKI 7 (1X3), TUSZYÑSKI 11 (1X3), MAJOR 8 , CIE¦LEWICZ 12 , BARTOSZEWICZ  7 , PIETRAS 15)
KASPROWICZ : RUCIÑSKI 8 (2X3) , KOSTUCH 15 (2X3), PERLIKOWSKI 2 , SZURLEJ 2 , KO£ECKI 2, BARCZAK 2

SKM WILNO – BASKET WEJHEROWO 61-68 (23-16 , 4-15 , 19-15 , 13-13 , 2:9)
SKM : TAUTVYDAS  10 , PRANARAUSKAS  10  (3X3), RISKUS  10 (2X3) , SAVICIUS  1 , IVANOVAS  5 , ZABULIONIS 9 , LUCINSKAS 16 (4X3) 
WEJHEROWO: KA¬MIERCZAK 15 (1X3), LEKNER 17 (1X3), KOSIÑSKI 10, MALINOWSKI 9, KRZETYÑSKI 7 (2X3) , WALENDZIS 10 (1X3)

KASPROWICZ INOWROC£AW – BASKET WEJHEROWO 39 : 71 (10-24, 12-10, 2-25, 15-12)
KASPROWICZ:  RUCIÑSKI 10, KOSTUCH 14 (1X3), PERLIKOWSKI 4, SZURLEJ 4, KO£ECKI 3, NIED¬WIECKI 2
WEJHEROWO: KAZIMIERCZAK 25 (3X3), NACZK 2, LEKNER 9 (1X3), KOSIÑSKI 8, MALINKOWSKI 2, KRZEMIÑSKI 24 (2X3), WALENDZIS 1

KADRA KUJ-POM -TORNADO I KOWNO 83:42 (25-8, 12-11, 15-12,31-11)
KADRA: DUDKIEWICZ 3, RÊGOCKI 9, KOMENDA 8, OSIÑSKI 5, MARCHLEWSKI 13, ZAKRZEWSKI 8, TUSZYÑSKI 4, GROCHOWSKI 4, CIE¦LEWICZ 11 (3X3), PIETRAS 18
TORNADO: MOZURAS 2, JUKNEVICIUS 2, SADONIS  1, NESUKAITIS 10, VALENTUKONIS 4,    ZOSTAUTAS 2, JUSEVICIUS 10, VIRBALAS 1, NARUSIS 8 (1X3), PREISEGOLAVICIUS 2

KM TOTNADO I KOWNO – SKM WILNO 49 : 53 (14-14, 4-9, 10-11, 14-8, 7-11)
TORNADO I:  SADONIS  7 (1X3), NESUKAITIS 13 (1X3), VALENTUKONIS 4, ZOSTAUTAS 6 (1X3), JUSEVICIUS 16, NARUSIS 3
SKM : TAUTVYDAS  3 , PRANARAUSKAS  7 , BULLOTA  2 , KIZEVICIUS 3 , RISKUS  4 , SAVICIUS  12 (1X3) , ZABULIONIS 7 , LUCINSKAS 10 , SALTINIS 5

BASKET WEJHEROWO – KADRA KUJ-POM 56 : 95 (13-26, 14-16, 14-25, 15-28)
WEJHEROWO: KA¬MIERCZAK 6, LEKNER 19 (2X3), KOSIÑSKI 12 , MALINOWSKI 13, KRZEMIÑSKI 3, WALENDZIS 3
KADRA:  DUTKIEWICZ 6 , RÊGOCKI 6 , KOMENDA 14 , OSIÑSKI 9 (1X3) ,MARCHLEWSKI 7 (1X3) , TUSZYÑSKI 4 , MAJOR 2 , CIE¦LEWICZ 9 , BARTOSZEWICZ  12 , PIETRAS 17, GROCHOWSKI 9 (1X3)

KASPROWICZ INOWROC£AW – TORNADO I KOWNO 51 : 58 (13-20, 19-16, 6-12, 13-10)
KASPROWICZ: RUCIÑSKI 10 (2X3) , KOSTUCH 19 , PERLIKOWSKI 10 (1X3)(1X3) , SZURLEJ 3 , KO£ECKI 5, BARCZAK 2 , MAZURKIEWICZ 2
TORNADO I: SADONIS  3 (1X3), NESUKAITIS 24 (2X3), VALENTUKONIS 2, JUSEVICIUS 15 (2X3), VIRBALAS 4, NARUSIS 10 (2X3)

SKM WILNO – KADRA KUJ-POM  42 : 89  (7-28, 4-21, 22-15, 9-25)
SKM: TAUTVYDAS  5, GIMZAUSKAS 2 , PRANARAUSKAS  2 , KIZEVICIUS 6 , RISKUS  8, (1X3) SAVICIUS 6 (1X3), IVANOVAS 7, ZABULIONIS 2, LUCINSKAS 4
KADRA:  RÊGOCKI 4, KOMENDA 25 (1X3), OSIÑSKI 8, MARCHLEWSKI 11, ZAKRZEWSKI 9, (1X3) TUSZYÑSKI 16 (1X3), MAJOR 2, GROCHOWSKI 4, CIE¦LEWICZ 2, BARTOSZEWICZ  2, PIETRAS 6

BASKET WEJHEROWO – TORNADO II KOWNO  41:61  (11-19, 8-17, 7-14,15-11)
WEJHEROWO: KA¬MIERCZAK 12, MACZK 4, LEKNER 6, KOSIÑSKI 11, KRZEMIÑSKI 8
TORNADO I: JUKNEVICIUS 2, SADONIS 2, NESUKAITIS 22 (3X3), ZOSTAUTAS 5 (1X3), JUSEVICIUS 18  (1X3), VIRBALAS 6, NARUSIS 6 (2X3)

KASPROWICZ INOWROC£AW – SKM WILNO  45:80  (13:27, 10:14, 12:16, 10:23)
KASPROWICZ: RUCIÑSKI 2, KOSTUCH 22 (4x3), PERLIKOWSKI 10, SZURLEJ 4, KO£ECKI 4, NIED¬WIECKI 3
SKM: TAUTVYDAS 10, GIMZAUSKAS 0, PRANARAUSKAS 13, (2x3) BULLOTA 2, KIZEVICIUS 3, RISKUS 13 (1x3), SAVICIUS 3 (1x3), IVANOVAS 2, ZABULIONIS 21 (2x3), LUCINSKAS 11 (1x3), SALTINIS 2

1.Kadra Kujawsko-Pomorska 4 m. / 8 pkt.
2.KM Tornado I Kaunas 4 m. / 6 pkt  (+16)
3.SKM Vilnius 4 m. / 6 pkt. (-3)
4.UKS Wejherowo  4 m. / 6 pkt. (-13)
5.Kasprowicz Inowroc³aw  4 m. / 4 pkt