II Radom Basket Cup rocz. 2001 i 2000 Radom 19-21.IV.2013
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 23 2013 16:44:00


GOTOWE - wszytkie wyniki, STATYSTYKI rocznik 2000, fotki i FILMIKI 60 !


Rozszerzona zawarto newsa
 W Radomiu dobieg³ koñca trzydniowy turniej koszykówki Radom Basket Cup 2013. W kategorii m³odzik m³odszy - triumfowa³ TKM W³oc³awek, a w kategorii minikoszykówka - WKK Wroc³aw.

Przez trzy dni w dwóch radomskich halach odbywa³ siê presti¿owy II turniej koszykówki Radom Basket Cup. Najm³odsi adepci basketu rywalizowali w dwóch grupach czterozespo³owych. Mecze trwa³y cztery kwarty po osiem minut ka¿da, wed³ug systemu "ka¿dy z ka¿dym". Po dwa najlepsze zespo³y, zagra³y w pó³fina³ach. Niestety w meczach fina³owych zabrak³o radomskich koszykarzy.

 Fina³y w obu kategoriach wiekowych przysporzy³y licznie zgromadzonym sympatykom koszykówki - wielu emocji. TKM W³oc³awek 59:58 pokona³ Nied¼wiadki Przemy¶l, a w mini koszykówce - WKK Wroc³aw 36:33 ogra³ UKS Olimpijczyka Ostrów Wielkopolski.

W tym pierwszym pojedynku na wyró¿nienie zas³u¿y³ Andrzej Pluta junior. Koszykarz z W³oc³awka uzyska³ 31 punktów, co pozwoli³o mu zdobyæ nagrodê MVP turnieju w¶ród 13-latków.
Z kolei najlepszym 12-latkiem, wybrany zosta³ koszykarz Olimpijczyka Jakub Miko³ajczyk.

Co nas zainspirowa³o, zachwyci³o…cieszy³o  w II RBC
- Przyjazd dru¿yn ju¿ czwartek (kolacja, spanie i spokojne granie w kolejnym dniu)
- organizatorzy postarali siê o znakomita obsadê II BRC  (krajowa czo³ówka; Mistrzowie województw w rozgrywkach U-12, U-13 i Energa Basket Cup)
- Campy…czyli konkursy sprawno¶ciowostrzeleckie ( przybycie zawodników ROSY Radom bardzo pozytywnie nakrêci³o uczestników Campu ! ¦wietny pomys³ by na campie wymieszaæ zawodników z ró¿nych klubów
- Konkurs rzutów osobistych dla rocznika 2001 - zwyciêzca Olek Letka z WKK   Wroc³aw rzuca³ na fantastycznej skuteczno¶ci !
- Smoczek-Rosek weso³a maskotka Rosy bawi³a nas na turnieju !
 - Czarodziej z Krakowa Piotr Piwoñski popisywa³ siê cudownymi  ,,trickami,, koszykarskim
- Jerzy Szambelan Wicemistrz ¦wiata U-17 przywióz³ swoj±  dru¿ynê  Ku¼nie Koszykarskich Talentów
- Fantastyczni kibice WKK 2001 Wroc³aw ( Piêkna flaga, czapeczki i koszulki z logo WKK)
- Wspania³e mecze na wysokim poziomie jak na te roczniki wiekowe ( kilka spotkañ to ,,dramatyczne koñcówki które koñczy³y siê jednym czy kilkoma punktami)
- ¦wietny wystêp Andrzeja Juniora Pluty MVP - najlepszy strzelec rocz.2000  za ,,trzy punkty,, nie mia³ sobie równych -  w meczu fina³owy 7x3 z czego cztery razy pod rz±d !- tata bêdzie dumny z syna
- Statystki w kategorii 2000
- Mo¿liwo¶æ obejrzenia meczu PLK (Rosa Radom – Kotwica Ko³obrzeg)
- Dla relaksu i odprê¿enia korzystanie z ,,Parku Wodnego,,
 - Puchary, medale, statuetki, imienne dyplomy, nagrody rzeczowe ( torby, pi³ki, s³odycze i dla zwyciêzców trzy pierwsze miejsca w kategorii m³odszej 2001 komplety stroi koszykarskich)
- To na co wszyscy uczestnicy czekaj± KOSZULKI TURNIEJOWE z logo RBC
- Dobra spikerka i muzyka dla wszystkich pokoleñ
Wszystko to mo¿ecie obejrzeæ na filmikach i fotkach

SKM serdecznie dziêkuje organizatorom za zaproszenie na turniej, Prezesowi klubu HK ¯ory Ludwikowi Maciejewskiemu podziêkowania za transport
Pan Marcin  Kotowski i pozostali rodzice oraz trenerzy Rosy - wielkie uk³ony i szacunek za ich trud w³o¿ony w organizacje turnieju !
Wielkie podziêkowania dla sponsorów turnieju
Do zobaczenia na kolejnym RBC …A SZYKUJE SIÊ JESZCZE WIEKSZY TURNIEJ !


II Turniej Radom Basket Cup   rocznik 2000

 I GRUPA

TKM W³oc³awek - Nied¼wiadki Przemy¶l  70 : 56
WKK Wroc³aw – Junak Radomsko  70 : 56
Nied¼wiadki Przemy¶l - WKK Wroc³aw  65 : 34
MKS Junak Radomsko - TKM W³oc³awek  42 : 55
Nied¼wiadki Przemy¶l - Junak Radomsko  75 : 50
TKM W³oc³awek - WKK Wroc³aw  59 : 48

1 TKM W³oc³awek  6 pkt.
2 Nied¼wiadki Przemy¶l 5 pkt.
3 WKK Wroc³aw 4 pkt.
4 Junak Radomski 3 pkt.

 II GRUPA

Hawajskie Koszule – Piotrówka Radom  44 : 71
WKK Wroc³aw – Junak Radomsko  70 : 56
Hawajskie Koszule - Ku¼nia Stalowa Wola  57 : 56
Piotrówka Radom - Cztery trzy Lublin  63 : 31
Stalowa Wola - Piotrówka Radom  60 : 43
Hawajskie Koszule - Cztery Trzy Lublin 51 : 41

1 KK Stalowa Wola 5 pkt.

2 Piotrówka Radom 5 pkt.
3 HK ¯ory 5 pkt
4 Cztery Trzy Lublin 3 pkt.

PLAY-OFF 5-8: Junak Radomsko - HK ¯ory 53 : 69
PLAY-0FF 5-8:
Cztery Trzy Lublin - WKK Wroc³aw 44 : 38
I PÓ£FINA£
: Piotrówka Radom - TKM W³oc³awek 40 : 63
II PÓLFINA£
: Ku¼nia Satlowa Wola - Nied¼wiadki Przemy¶l 35 : 69

mecz o VII miejsce: WKK Wroc³aw - Junak Radomsko  48 : 36
mecz o V miejsce: Cztery Trzy Lublin - HK ¯ory  29 : 58
mecz o III miejsce: Piotrówka Radom - Ku¿nia Stalowa Wola 43 : 42
FINA£: Nied¼wiadki Przemy¶l - TKM W³oc³awek  58 : 59

Wszytkie statystyki JPG w galerii Foto-Zibi rocznik 2000


 MVP / STRZELECALL-STARSALL-STARSALL-STARSALL-STARSALL-STARS
            
Andrzej Pluta
TKM W³oc³awek
Marcin Woroniecki
TKM W³oc³awek
Remek Krzysiek
KK Stalowa W.
Jakub Kowalczyk
Piotrówka Radom
Wiktor S³aby
Nied¼wiadki
Wiktor Karpiñski
Nied¼wiadki

II Turniej Radom Basket Cup rocznik 2001

 I GRUPA

WKK Wroc³aw -  UKS „Nenufar 5” E³k  36 : 29
Olimpijczyk Ostrów Wielk.-Wojan Paw³owice  42 : 24
WKK Wroc³aw – Olimpijczyk Ostrów Wielk.  38 : 61
UKS „Nenufar 5” E³k – Wojan Paw³owice 
38 : 59
Hawajskie Koszule  - ¦l±sk Wroc³aw  32 : 44
Wojan Paw³owice – WKK Wroc³aw  40 : 69
Olimpijczyk Ostrów Wielk. - Nenufar 5 E³k  40 : 41

1 Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 5 pkt.
2 WKK Wroc³aw  5 pkt
.
3 Wojan Paw³owice 4 pkt  
4 UKS 5 Nenufar E³k  4 pkt.


 II Grupa

MKS Zabrze – ¦l±sk Wroc³aw  27 : 57
Hawajskie Koszule – Piotrówka Radom  73 : 50
MKS Zabrze – Hawajskie Koszule ¯ory  25 : 50
¦l±sk Wroc³aw – Piotrówka Radom 
56 : 40
Hawajskie Koszule  - ¦l±sk Wroc³aw  32 : 44
Piotrówka Radom – MKS Zabrze  48 : 32

1 ¦l±sk Wroc³aw 6 pkt.  
2 Hawajskie Koszule ¯ory 5 pkt. 
3 Piotrówka Radom 4 pkt.
4 M KS Zabrze 3 pkt.

PLAY-OFF 5-8: Nenufar E³k – Piotrówka Radom  51 : 52
PLAY-OFF 5-8: MKS Zabrze – Wojan Paw³owice  14 : 69
I PÓLFINA£:   HK ¯ory – Olimpijczyk Ostrów Wlkp.  27 : 53
II PÓ£FINA£:  WKK Wroc³aw – ¦l±sk Wroc³aw 38 : 37

mecz o miejsce 7: Nenufar 5 E³k - MKS Zabrze  61 : 23
mecz o miejsce 5: Wojan Paw³owice - Piotrówka Radom  45 : 34
mecz o miejsce 3: ¦l±sk Wroc³aw - HK ¯ory  37 : 46
FINA£:  WKK Wroc³aw - Olimpijczyk Ostrów Wlkp. 36 : 33

(zdobycze punktowe wszystkich zawodników w galerii)

 MVPSTRZELEC ALL-STARS ALL-STARS ALL-STARS ALL-STARS ALL-STARS 
             
Jakub Miko³ajczyk
Olimpijczyk O.W.
Igor Koz³owski
Wojan Paw³owice
Miko³aj Kuncewicz
Olimpijczyk O.W.
Dawid Bocheñski
Alan Jatczyk
HK ¯ory
Jakub Kuczyc
¦l±sk Wroc³aw
Igor-Yoka Bratasz
WKK Wroc³aw
                 U-13    ROCZNIK 2000 Wyró¿nienie Trenera   Wyró¿nienie Trenera                U-12  ROCZNIK 2001
    1   
TKM W£OC£AWEK  (Mistrz SP Kujawsko-Pomorskie)    WKK WROC£AW (Mistrz U-13 Dolno¶l±skie)
     2   
 NIED¬WIADKI PRZEMY¦L (Mistrz SP Podkarpackie)    OLIMPIJCZYK OSTRÓW W.
     3   
 PIOTRÓWKA RADOM     HAWAJSKIE KOSZULE ZORY
    4   
 KU¬NIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA /Krosno    WKS SLASK WROC£AW
     5   
 HK ¯ORY (Mistrz SP ¦l±skie)    WOJAN PAW£OWICE
     6   
 CZTERY TRZY LUBLIN (Mistrz SP Lubelskie)    PIOTRÓWKA RADOM
    7   
WKK WROC£AW (Mistrz SP Dolno¶l±skie)    NENUFAR 5 E£K
     8   
 JUNAK RADOMSKO (III SP £ódzkie)    MKS ZABRZE


 FINALI¦CI KONKURSU RZUTÓW OSOBISTYCH

1 ALEKSANDER LETKA (WKK Wroc³aw)
2 MATEUSZ SZWED (Piotrówka Radom)
3 REMIGIUSZ WI¦NIEWSKI (HK ¯ory)


¦LASK Wroc³aw:. DREHER KRZYSZTO
F, WIELECKI MATEUSZ, HENDRYSIAK MICHA£
NENUFAR E³k: WIEJAK ADAM, CZERWONKA KRYSTIAN, OLESIEWICZ KACPER
WOJAN Paw³owice: KUBIENIEC BARTEK, PIETRZAK JAKUB, KOZ£OWSKI IGOR

MKS Zabrze: LANKAUF JAKUB, ¦WI¡Æ PAWE£, PIETROWSKI MAKS
OLIMPijczyk Ostrów Wlkp: ZIU£EK BARTOSZ, SZUKA£A CEZARY , G£ÓWKA MICHA£
WKK Wroc³aw: KRZYZYÑSKI ARTUR, PASTUÑSKI KACPER, LÊTKA ALEKSANDER
HK ¯ory: ALAN JATCZYK, REMIGIUSZ WI¦NIEWSKI, KARWARIA DORIAN
PIOTROwka Radom: ¯UREK MATEUSZ, SZWED KACPER, JANAS PIOTR


KLASYFIKACJA DU¯YNOWA W KONKURSIE RZUTÓW OSOBISTYCH (MAX 50 PKT)


1 OLIMPIJCZYK OSTRÓW WIELKOPOLSKI 32
2 WOJAN PAW£OWICE 26
3 ¦L¡SK WROC£AW 25
4 HAWAJSKIE KOSZULE ¯ORY 24
5 PIOTRÓWKA RADOM 22
6 NENUFAR E£K 20
7 MKS ZABRZE 20
8 WKK WROC£AW 16


RBC CAMP: ZWYCIÊZCY KONKURSÓW RZUTOWO-SPRAWNO¦CIOWYCH (ZESPO£Y MIESZANE)

 Rocz.2000: WKK, Junak, HK, Piotrówka, Cztery-Trzy, TKM rocz.2001: ¦l±sk, WKK, hk, Piotrówka,