SINGEL BASKET CUP - Warszawa 2013
Dodane przez zibi dnia Luty 20 2013 13:32:51
 Drodzy sportowcy, koszykarki i koszykarze, zapraszam Was do udzia³u w I EDYCJI TURNIEJU KOSZYKÓWKI - 1 NA 1 “SINGEL BASKET CUP” Planowane terminy turniejów eliminacyjnych 16 i 23 marzec, 6 i 20 kwiecieñ, 2013 Turniej fina³owy, 21 kwietnia 2013

Zapraszamy wszystkich mi³o¶ników koszykówki na cykl turniejów koszykówki 1 na 1, „SINGEL BASKET CUP”. Po ponad 16-tu latach wznawiamy imprezê, która w latach 90-tych ubieg³ego stulecia cieszy³ siê du¿ym zainteresowanie. Impreza odbywa³a siê cyklicznie od kwietnia do wrze¶nia, co dwa tygodnie na boiskach warszawskiej Agrykoli. Koñczy³a siê turniejem fina³owym z udzia³em zwyciêzców turniejów eliminacyjnych. W ka¿dym z turniejów bra³o udzia³ ponad 100 uczestników w ró¿nych kategoriach wiekowych, od mini koszykówki, 8 latków do kategorii +20 lat tzw. „open”.

Rozszerzona zawarto newsa
 Zapraszamy wszystkich mi³o¶ników koszykówki na cykl turniejów koszykówki 1 na 1, „SINGEL BASKET CUP”. Po ponad 16-tu latach wznawiamy imprezê, która w latach 90-tych ubieg³ego stulecia cieszy³ siê du¿ym zainteresowanie. Impreza odbywa³a siê cyklicznie od kwietnia do wrze¶nia, co dwa tygodnie na boiskach warszawskiej Agrykoli. Koñczy³a siê turniejem fina³owym z udzia³em zwyciêzców turniejów eliminacyjnych. W ka¿dym z turniejów bra³o udzia³ ponad 100 uczestników w ró¿nych kategoriach wiekowych, od mini koszykówki, 8 latków do kategorii +20 lat tzw. „open”.

Impreza przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcieliby spêdziæ kilka godzin z “koszykówk±”, spotykaj±c kole¿anki i kolegów wspólnie, z którymi chcieliby rywalizowaæ w grze 1 na 1. Gdy organizowali¶my KFC SINGEL BASKET CUP, koszykówka by³a na tzw. „fali”, dzi¶ jest nieco inaczej, dlatego chcemy zorganizowaæ wielki, ca³oroczny cyklu, który przyci±gnie do koszykówki szerokie
rzesze m³odych zawodników. Gracz nie musi szukaæ, namawiaæ kolegów, którzy chcieli by z nimi pograæ. Gra 1 na 1 uniezale¿nia od partnerów jest za to wielkim wyzwaniem dla zawodnika, który mo¿e liczyæ tylko na siebie i swoje umiejêtno¶ci.
Szukali¶my odpowiedniego miejsca, gdzie mo¿na by zorganizowaæ takie turnieje w zimê i takie miejsce znale¼li¶my, jest nim Hala Sportowa "Reduta„ OSiR Wola, Warszawa, ul. Redutowa 37. Planujemy rozegraæ cztery turnieje eliminacyjne i turniej fina³owy w którym wezm± udzia³ zwyciêzcy turniejów eliminacyjnych. Pragniemy aby cykl turniejów wszed³ na sta³e do koszykarskiego kalendarza i sta³ siê tradycyjnym miejscem spotkañ koszykarek i koszykarzy którzy chcieliby w sportowej rywalizacji, podnosiæ swoje, koszykarskie umiejêtno¶ci. Gwarantujemy wspania³± zabawê i wielk± przygodê z koszykówk± ...i nie tylko.

Koszykówka dziêki swojej widowiskowo¶ci, sta³a siê na jedn± z najbardziej popularnych dyscyplin sportu na ¶wiecie. Przyci±ga do hal ca³e rodziny, chc±ce w kulturalny sposób dopingowaæ swoich ulubieñców. Mecze pokazywane s± w kana³ach telewizyjnych oraz transmitowane przez portale internetowe, prasa codzienna po¶wiêca im du¿o miejsca, ukazuj± siê równie¿ specjalistyczne tygodniki i miesiêczniki.

A jak jest w Polsce?, Warszawa by³a kiedy¶ potêg± koszykarsk±, mia³a kilka klubów w ekstraklasie, zespo³y wielokrotnie zdobywa³y medale Mistrzostw Polski. Niestety czasy te dawno minê³y. Obecnie stolica naszego kraju wyró¿nia siê tym, ¿e posiada wiele zespo³ów m³odzie¿owych, ogromn± rzeszê trenuj±cych oraz wielu amatorów. Mo¿e nasza propozycja przyczyni siê do tego, ¿e stolica naszego kraju zaistnieje w ¶wiatku sportowym, koszykarskim.

Pragniemy wróciæ do pomys³u, który realizowali¶my w latach 90-tych XX wieku, czyli do cyklu turniejów koszykarskich w grze 1 na 1 o nazwie: KFC SINGEL BASKET CUP.
Gra 1 na 1 to podstawa koszykówki. Poprzez tak± imprezê chcemy zachêciæ jeszcze wiêcej m³odzie¿y do uprawiania koszykówki, ale równie¿ umo¿liwiæ doskonalenie swoich umiejêtno¶ci i sportow± rywalizacjê

Cykl turniejów SINGEL BASKET CUP to cztery turnieje eliminacyjne (dla dziewcz±t i ch³opców w 7 kategoriach wiekowych od 10-cio latków do +20 lat) oraz Turniej fina³owy, w którym wezm± udzia³ zwyciêzcy turniejów eliminacyjnych.
Pierwszy zaplanowali¶my na sobotê 16 marca 2013 roku. Wielki fina³ I edycji SINGEL BASKET CUP po³±czony z innymi atrakcjami przewidujemy rozegraæ w kwietniu br.

I EDYCJI TURNIEJU KOSZYKÓWKI - 1 NA 1 “SINGEL BASKET CUP”
CELEM CYKLU TURNIEJÓW JEST PODNIESIENIE INDYWIDUALNYCH KOSZYKARSKICH UMIEJÊTNO¦CI, ZAWODNIKÓW POPRZEZ GRÊ, 1 NA 1

Do udzia³u zapraszamy dziewczêta i ch³opców,
Kategoria 10 - I krok koszykarski, rocznik 2003 i m³odsze
Kategoria 12 - Mini koszykówka, rocznik 2001-2002
Kategoria 14 - M³odziczki i m³odzicy, rocznik 1999 -2000
Kategoria 16 - Kadetki i Kadeci, roczni 1997-1998
Kategoria 18 - Juniorki i Juniorzy, rocznik 1995-1996
Kategoria 20 - rocznik 1994-1993
Kategoria 20+ rocznik 1992 i starsi
Wpisowe uczestnika 25,00 z³ Uczestnik otrzyma od organizatorów:
-Koszulkê koszykarsk±, dwustronn±,
-1,5 l butelkê wody.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIEL¡
MAREK £¡CZYÑSKI
tel: +48 730 830 323
JACEK £¡CZYÑSKI
tel: +48 602 744 604
www.mipexim.eu
e-mail: office@mipexim.eu

TVpodkarpacka.pl
. internetowej.
telewizyjna Orange Sport
stacja radiowa ESKA, relacje poka¿e TVP 3 Warszawa.