Z³ota Dru¿yna rocz.1997 Wa³brzych 19-21.IV.2012
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 17 2013 17:03:00
 W memoriale Stanis³awa Anacki poznali¶my zwyciêzcê. Basket Team Opalenica wysoko pokona³ Górnik 97:75. Trzecie miejsce trafi³o do WKK Wroc³aw, które do wygranej poprowadzi³ jak zwykle duet Mateusz Szczypiñski - Dominik Rutkowski. Czwarte miejsce w turnieju zajê³a Wis³a Kraków, pi±te Kadra Dolnego ¦l±ska, a ostatnie SKS Dwójka Starogard Gdañski.

Poturniejowe spostrze¿enia, czê¶æ 1

Rozszerzona zawarto newsa
W memoriale Stanis³awa Anacki poznali¶my zwyciêzcê. Basket Team Opalenica wysoko pokona³ Górnik 97:75. Trzecie miejsce trafi³o do WKK Wroc³aw, które do wygranej poprowadzi³ jak zwykle duet Mateusz Szczypiñski - Dominik Rutkowski. Czwarte miejsce w turnieju zajê³a Wis³a Kraków, pi±te Kadra Dolnego ¦l±ska, a ostatnie SKS Dwójka Starogard Gdañski.

Poturniejowe spostrze¿enia, czê¶æ 1

Poznali¶my tak¿e MVP, najlepszego strzelca oraz pierwsz± pi±tkê turnieju.

O 5 MIEJSCE (dwumecz, mecz nr 1: Dolny ¦l±sk - Starogard 69:77)

Kadra Dolnego ¦l±ska U-15 - SKS Starogard Gdañski 83:57

Dolny ¦l±sk: Jaros 15, Wilczek 13, Jod³owski 12, Musia³ 11, Krzyczmonik 11, Oleksiñski 8, Kurek 4, Sasik 4, Sznajder 2, ¯ele¼niak 2, Ostrowski 0, Kobel 0
Starogard: Micha³owski 23, Tylkowski 17, Kurek 7, Reszka 3, Ch³usewicz 3, Zagórski 2, B±czek 2, Chmielewski 0, Leszczyñski 0, Kosiór 0, Borkowski 0.

 O 3 miejsce: Wis³a Kraków - WKK Wroc³aw 68:87

Do przerwy oba zespo³y sz³y ³eb w ³eb. WKK odskoczy³o od rywala dopiero po przerwie. Cichy zabójca z WKK, Mateusz Szczypiñski, potwiedzi³ swoje umiejêtno¶ci strzeleckie, po raz kolejny daj±c festiwal celnych rzutów z dystansu.

WKK: Szczypiñski 24, Rutkowski 18, Cetera 13, ¦cibisz 10, Jêdrzejewski 7, Chowañski 6, Chodor 5, Jakubczyk 3, Zieliñski 1, Lewko 0, Arendarski 0.
Wis³a: Grabda 17, Gawlina 15, Rachelski 12, Gêba³a 11, Natkaniec 7, Nowacki 4, Machowski 2, Musio³ 0, Miszkurka 0, Cepuchowicz 0, Dubiel 0.

FINA£: Górnik Wa³brzych - Basket Team Opalenica 75:97

Ju¿ do przerwy bia³o-niebiescy przegrywali 36:50. Wielu kibiców oczyma wyobra¼ni widzia³o powtórkê z dnia II turnieju, gdy nasi pokonali w dreszczowcu WKK 79:74, przegrywaj±c do przerwy 29:44. Tym razem jednak Górnicy recepty na rywali nie znale¼li. Opalenica ¶wietnie podwaja³a naszych podkoszowych i wyprowadza³a zabójcze kontry. Sposób gry zespo³u z Wielkopolski by³ zdecydowanie za szybki dla wa³brzyszan.

Górnik: Krzymiñski 28, Durski 10, Szmidt 10, Sumiñski 8, Dargacz 6, Jeziorowski 5, Ko³aczyñski 4, Kowalski 2, Jasrosiñski 0, K³y¿ 0, Kaczuga 0, Smoleñ 0.

Opalenica: Gruszczyñski 21, Skrzypek 18, Stopierzyñski 16, Kurpisz 10, Pi±tek 9, Fabian 9, Kaczmarek 7, Stankowski 7, Trojanowski 0.

 MVP  turnieju:
Micha³ Skrzypek
Basket Team Opalenica

NAJLEPSZY STRZELEC :
Mateusz Szczypiñski
WKK Wroc³aw
21+30+24+22 pkt

 PI¡TKA ALL-STARS TURNIEJU
:

Damian Durski (Górnik),
Dominik Rutkowski (WKK),
Mateusz Szczypiñski (WKK),
Mateusz Gawlina (Wis³a),
Dawid Gruszczyñski (Opalenica).Jednym z wrêczaj±cych nagrody by³ Piotr Nied¼wiedzki - 20-letni wa³brzyszanin, który pierwsze kroki stawia³ w Górniku, pó¼niej zdobywa³ m³odzie¿owe mistrzostwa Polski z WKK Wroc³aw i wicemistrzostwo ¶wiata U-17 z reprezentacj± Polski (w 2010). Po wystêpach w drugoligowym WKK i ekstraklasowym ¦l±sku Wroc³aw przeniós³ siê do Kotwicy Ko³obrzeg (równie¿ ekstraklasa). Obecnie lczy kontuzjê.

FOTKI-Z-TURNIEJU

Wiêcej informacji - I i II dzieñ Turnieu