„JUNIOR ¯UBRY BASKET CUP 2013” rocz.1995/96. BIA£YSTOK 19-21.IV.2013
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 23 2013 16:31:00
 Pyra Poznan wygrywa
JUNIOR ¯UBRY BASKET CUP 2013”czytaj wiêcej wyniki, klasyfikacja i wyrónienia

FOTOGALERIA
Rozszerzona zawarto newsa
 Podlaski Klub Koszykówki „¯ubry” Bia³ystok zaprasza na „JUNIOR ¯UBRY BASKET CUP 2013” rocznika 95/96.

Wyniki turnieju Junior ¯ubry Basket CUP 2013
NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki – KWJ Podlaskie 81:65
MKK „Pyra 96” Poznañ – UKS „£apa” £apy 88:73
KWJ Podlaskie – MKK „Pyra 96” Poznañ 49:100
PKK „¯ubry” Bia³ystok - NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 116:65
UKS „£apa” £apy - KWJ Podlaskie 80:58
NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki - MKK „Pyra 96” Poznañ 45:106
PKK „¯ubry” Bia³ystok - UKS „£apa” £apy 86:65
KWJ Podlaskie - PKK „¯ubry” Bia³ystok 58:105
UKS „£apa” £apy - NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 79:45
MKK „Pyra 96” Poznañ - PKK „¯ubry” Bia³ystok 78:76

Ostatni mecz turnieju okaza³ siê wielkim fina³em – spotka³y siê dwie niepokonane dru¿yny. Mecz sta³ na bardzo dobrym poziomie, a wynik oscylowa³ ca³y czas w granicach remisu. Jednak to my od samego pocz±tku nadawali¶my ton wydarzeniom na boisku, obejmuj±c od pocz±tku prowadzenie i nie oddaj±c go a¿ do koñca. Najwiêksza przewaga to 9 pkt w 18 min. Wynik do przerwy 38:34 dla PYRY. Koñcówka meczu by³a bardzo emocjonuj±ca i ostatecznie dla nas zwyciêska

Koñcowa klasyfikacja Junior ¯ubry Basket CUP 2013:

1. MKK „Pyra 96” Poznañ

2. PKK „¯ubry” Bia³ystok
3. UKS „£apa” £apy
4. NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki
5. Kadra Juniorów Województwa Podlaskiego

W sobotê odby³y siê tak¿e konkursy wsadów i rzutów za 3 punkty.
W konkursie wsadów w ¶cis³ym finale wyst±pi³ Jêdrzej Leszczyñski, nieznacznie go przegrywaj±c z zawodnikiem gospodarzy.

Zobacz FILMIK Z KONKURSU

W konkursie „trójek” klas± sam± dla siebie by³ Jakub Bober, pozostawiaj±c w pokonanym polu 13 przeciwników.
Zosta³ on te¿ jednog³o¶nie wybrany MVP turnieju.
W naszej dru¿ynie wyró¿nienie tak¿e otrzyma³ Marcin Szorcz.

Nale¿± siê tutaj wielkie s³owa podziêkowania dla organizatorów za wzorowo przeprowadzony turniej i za opiekê roztoczon± nad naszym zespo³em.

Zwyciêzca konkursu wsadów: Maciej Bojanowski (PKK „¯ubry” Bia³ystok)

Zwyciêzca konkursu rzutów za 3 punkty: Jakub Bober (MKK „Pyra 96” Poznañ)

MVP Junior ¯ubry Basket CUP 2013: Jakub Bober (MKK „Pyra 96” Poznañ)

Najlepszy zawodnik MKK „Pyra 96” Poznañ: Marcin Szorcz
Najlepszy zawodnik PKK „¯ubry” Bia³ystok: Dawid Niewiadomski
Najlepszy zawodnik UKS „£apa” £apy: Benedykt Fornahl
Najlepszy zawodnik NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki: Mateusz Milewski
Najlepszy zawodnik KWJ Podlaskie: £ukasz Sawicki


¬ród³o: PKK  ¯ubry i MKK Pyra