VI Puchar Gorc Kadr wojewódzkich rocz.1998 Nowy Targ 22-24.III.2013
Dodane przez zibi dnia Marzec 28 2013 22:15:00
 W hali nowotarskich Gorców rozegrano turniej w koszykówce dziewcz±t i ch³opców o Puchar Gorców dla rocznika 1998/99. W¶ród dziewcz±t triumfowa³a reprezentacja Ma³opolski, a w rywalizacji ch³opców najlepszym teamem okaza³a siê kadra ¦l±ska.


Rozszerzona zawarto newsa
 W hali nowotarskich Gorców rozegrano turniej kadr wojewódzkich  w koszykówce dziewcz±t i ch³opców o Puchar Gorców dla rocznika 1998/99. W¶ród dziewcz±t triumfowa³a reprezentacja Ma³opolski, a w rywalizacji ch³opców najlepszym teamem okaza³a siê kadra ¦l±ska.

Kobieca reprezentacja Ma³opolski po raz drugi w historii turnieju (Puchar Gorców/Tatr) triumfowa³a. Po raz pierwszy siêgnê³a po to trofeum w 2009 roku. Dwa razy najlepszy by³ ¦l±sk, a po jednym razie Dolny ¦l±sk i Pomorze. Ma³opolsce najwiêkszy opór stawi³y koszykarki Podkarpacia, najs³abszy zespó³ turnieju. Gospodynie by³y ju¿ chyba zdekoncentrowane i my¶lami w drodze do domów. Mimo, i¿ gra im siê nie uk³ada³o, potrafi³y zwyciê¿yæ.
O wiele wiêcej emocji by³o w turnieju ch³opców. Tutaj nie by³o ekipy, która nie pozna³aby smaku pora¿ki. ¦l±sk jednak móg³ byæ spokojny przed ostatnim meczem, gdy¿ zarówno przy zwyciêstwie Ma³opolski jak i Podkarpacia nie traci³ pierwszego miejsca. A to dlatego, ¿e przy równej ilo¶ci punktów by³ lepszy od obydwu ekip w bezpo¶rednim spotkaniu. Dla ¦l±ska jest to czwarty triumf w historii tych rozgrywek. Jest rekordzist± pod tym wzglêdem.

¼ród³o: sportowepodhale


131 Fotek w Galerii KOZKosz

FOTKI DO ¦CI¡GNIÊCIA

DZIEWCZÊTA

¦l±skie - Ma³opolskie 53 : 66 (17:14, 11:23, 10:10, 15:19)
Podkarpackie - £ódzkie 52 : 84 (4:29, 17:14, 17:19, 14:22)
Podkarpackie - ¦l±skie 25 : 75 (2:22, 6:15, 5:20, 12:18)
£ódzkie - Ma³opolskie 55 : 82 (22:15, 12:22, 12:19, 9:26)
£ódzkie - ¦l±skie 63 : 75 (15:23, 14:15, 14:18, 20:19)
Ma³opolskie - Podkarpackie 65 : 62 (19:8, 14:15, 17:19, 15:20)

 TABELA KOÑCOWA

1 Ma³opolskie 6 pkt.  213 : 170
trenerzy: Pawe³ Michalik, Marta Starowicz
2 ¦l±skie 5 pkt. 203 : 154
trener: Micha³ Wdowski
3 £ódzkie 4 pkt. 201 : 209
trenerzy: Piotrzy Rozwadowski, Micha³ Snochowski
4 Podkarpackie 3 pkt. 139 : 224
trener: Krzysztof Herbaciñski
Najlepsze zawodniczki w poszczególnych zespo³ach:


¦l±skie -  Klaudia Miszczak
£ódzkie -  Agata Maciejewska
Ma³opolskie -  Katarzyna Kocaj
Podkarpackie -   Kamila Czarnik

CH£OPCY

Ma³opolskie - ¦l±skie 64 : 70 (12:16, 6:13, 24:22, 22:19)
Podkarpackie - £ódzkie 75 : 40 (16:7, 24:13, 26:6, 9:14)
Ma³opolskie - £ódzkie 74 : 51 (25:19, 20:10, 16:11, 13:11)
¦l±skie - Podkarpackie 70 : 59 (26:12, 10:21, 21:16, 13:10)
£ódzkie - ¦l±skie 44 : 53 (8:8, 10:20, 21:6, 5:19)
Ma³opolskie - Podkarpackie 41 : 62 (4:15, 10:23, 19:13, 8:11)

 TOP 10 - Najlepsi strzelcy

1.Matuszczak Bartosz 3/40 ¶laskie
2.Szlesiñski Aleksander 3/36 podkarpackie
3.Bogusz Sebastian 3/35 ma³opolskie
4.Ca³ka Filip 3/31 ma³opolskie
5.Pawe³ek Mateusz 3/30 podkarpackie rocz.99
6.Wojciechowski Sebastian 3/28 ¶l±skie
   Bo¿enko Sebastian 3/28 ma³opolskie
8.Majka Wiktor 3/24 podkarpackie
   Ch³apek Krzysztof 3/24 ¶l±skie
10.Dzierzkowski Wojciech 3/23 podkarpackie


TABELA KOÑCOWA

  Fotka kadrysk³ad...punkty..........................  MVP  dru¿yny
 1 
¦L¡SKIE

1.Matuszczak Bartosz 3/40
2.Wojciechowski Sebastian 3/28
3.Ch³apek Krzysztof 3/24
4.Bortliczek Mateusz 3/22
5.Kondys Piotr 3/16
6.Sot Oskar   3/14   
7.Fiedukiewicz Kamil 3/14
8.Piszczatowski Patryk 3/10
9.Piwowarczyk £ukasz 3/10
10.Koneczny Daniel 3/8
11.Orpel B³a¿ej 3/5
12.Mróz Mi³osz 3/2
           
trenerzy: Jaros³aw Jakubiec,
Jacek Bortliczek

 
 2  PODKARPACKIE

1.Szlesiñski Aleksander 3/36
2.Pawe³ek Mateusz 3/30
3.Majka Wiktor 3/24
4.Dzierzkowski Wojciech 3/23
5.Schlage Simone 3/17
6.Cie¶la Kamil3/15
7.Chamera Kacper 3/12
8. Gorzelnik Sebastian 3/12
9.Ma³ecki Kacper 2/9
10.Skoczylas Emilian 3/8
11. Wo¼nik Szymon 3/6
12. Grzegorzak Kacper 3/4

trenerzy: Krzysztof M³ot,
Piotr Jakubiszyn

 
 3 
MA£OPOLSKIE

1.Bogusz Sebastian 3/35
2.Ca³ka Filip 3/31
3.Bo¿enko Sebastian 3/28
4.Gogola Kamil 3/18
5.P³awecki Mateusz 3/17
6.Michno Bartosz 3/12
7.Nowakowski Krystian 3/10
8.Walczyk Kacper 3/9
9.Piotrowski Jakub 3/8
10.Jakubek Maksymilian 3/5
11.Kalata Dawid 2/4
12.Pacho³ek Patryk 3/2
13.Idêæ Krystian 1/0

trenerzy: Janusz Stawarz,
Andrzej Suda, Wojciech Bychawski
 
 4 
£ÓDZKIE

1.Klam¿yñski Bart³omiej 3/27
2.Koz³owski Konrad 3/22
3.Kamiñski Micha³ 3/18
4.Szumilas Filip 3/14
5.Wo³owski Bart³omiej 3/12
6.Poznañski Maciej 3/10
7.Dró¿d¿ Bart³omiej 3/8
8.Graszka Kacper 3/8
9.Kowalski Micha³ 3/5
10.Knop Juliusz 3/4
11.Aniszewski Szymon 3/4
12.Kowalewski Micha³ 3/3

trener: Robert Zaj±c  

 


PE£NY-KOMUNIKAT

PUCHAR GORC HISTORIA od rocznika 1993 do rocz.1997