Fina³ IX Gimnazjady rocz.1997/99 Radom 2013
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 17 2013 12:00:00
Niespe³na miesi±c po zakoñczonych w Opalenicy Mistrzostwach Polski Kadetów U 16 do rywalizacji o tytu³y przyst±pili gimnazjali¶ci, czyli reprezentacji szkó³, które zdoby³y pierwsze miejsca w swoich województwach. Nie jest tajemnic±, ¿e wiêkszo¶æ klubów koszykarskich w Polsce skupia swoich zawodników w jednej szkole, czy nawet klasie st±d mo¿na powiedzieæ, ¿e  gimnazjada to jakby powtórka wcze¶niejszych Mistrzostw Polski a co za tym idzie mo¿liwo¶æ zrewan¿owania siê przeciwnikom z wcze¶niejszego turnieju.

Rozszerzona zawarto newsa
 VIII OGÓLNOPOLSKA GIMNAZJADA W GRACH ZESPO£OWYCH
Radom 13-19.06.2013r.

Podsumowanie Gimnazjady M³odzie¿y Radom 2013

Niespe³na miesi±c po zakoñczonych w Opalenicy Mistrzostwach Polski Kadetów U 16 do rywalizacji o tytu³y przyst±pili gimnazjali¶ci, czyli reprezentacji szkó³, które zdoby³y pierwsze miejsca w swoich województwach. Nie jest tajemnic±, ¿e wiêkszo¶æ klubów koszykarskich w Polsce skupia swoich zawodników w jednej szkole, czy nawet klasie st±d mo¿na powiedzieæ, ¿e  gimnazjada to jakby powtórka wcze¶niejszych Mistrzostw Polski a co za tym idzie mo¿liwo¶æ zrewan¿owania siê przeciwnikom z wcze¶niejszego turnieju. Podobnie by³o i tym razem, mo¿e z ma³ymi wyj±tkami. Z ósemki finalistów do Radomia nie wstawili siê Mistrz Mazowsza Polonia Warszawa), któr± zast±pi³a Ochota, a tak¿e WKK Wroc³aw oraz Pyra Poznañ, które  swoje rywalizacje przegra³y ju¿ na szczeblu województwa. W 16-tce zabrak³o równie¿ przedstawicieli województwa lubelskiego, którzy najprawdopodobnie ze wzglêdu na finanse nie mogli przybyæ  do Radomia.

 Podsumowuj±c „sportowo” gimnazjadê mo¿na by rzec, ¿e wiêkszych niespodzianek nie odnotowano. Wygrali wicemistrzowie Polski UKS 7 Trefl Sopot, którzy w finale ograli Gimnazjum Przemy¶l, wcze¶niej za¶ w walce o fina³ pokonuj±c podobnie jak w MP Opalenicê- warto jednak dodaæ, ¿e ju¿ wcze¶niej u³o¿ona drabinka nie pozwoli³aby na powtórkê klasyfikacji z Mistrzostw Polski, gdy¿ Warszawa, Sopot oraz Opalenica znale¼li siê w jednej grupie co sprawi³o, ¿e do rozdania dla nich zosta³y tylko dwa medale i tak te¿ siê sta³o- z³oto dla Sopotu, br±z dla Opalenicy (Polonia Warszawa zrezygnowa³a z udzia³u w turnieju). Je¿eli chodzi o poziom sportowy da³o siê niestety odczuæ, ¿e wakacje s± ju¿ tu¿, ¿e niektórym zawodnikom zabrak³o ju¿  „pr±du” lub najnormalniej w ¶wiecie chêci na ten turniej. Inn± spraw± by³o te¿, ¿e w wielu dru¿ynach zabrak³o kontuzjowanych zawodników, a tak¿e czê¶æ zawodników po prostu nie reprezentuje danego gimnazjum st±d nie by³o ich na tym turnieju. Z pewno¶ci± trudno te¿ by³o o utrzymanie  wysokiego poziomu sportowego, gdy gra siê trzeci mecz w ci±gu jednego dnia – ale to ju¿ bardziej kwestia organizacyjna. Warto te¿ zwróciæ uwagê na du¿± ró¿nice w umiejêtno¶ciach  poszczególnych dru¿yn, ale to by³o wiadomo od pocz±tku- w kilku województwach dru¿yny by³y typowo „amatorskie” oparte na przygotowaniu przez nauczycieli WF za co równie¿ im wielka chwa³a, ¿e zdecydowali siê wyst±piæ w turnieju.

Co do organizacji- zaczê³o siê dobrze, skoñczy³o trochê gorzej. Wspania³e dono¶ne otwarcie ze zniczem olimpijskim, hymnem narodowym, zaproszonymi go¶æmi.  Zakoñczenie – szybkie rozdanie pucharów i medali dla trzech dru¿yn, które pozosta³y na parkiecie- zabrak³o powagi, któr± bardzo dobrze wyeksponowano na rozpoczêciu.  Co do samego turnieju- wspomniane ju¿ kilka meczów w jeden dzieñ – zdarzy³o siê, ¿e niektóre dru¿yny gra³y dwa mecze po sobie – to z pewno¶ci± nie pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu zawodów. Warto pomy¶leæ o innej formule, bo przy takim uk³adzie nikt do koñca nie bêdzie traktowa³ powa¿nie tego turnieju. Nie mo¿na narzekaæ na zakwaterowanie, wy¿ywienie- jak na tak wielk± imprezê Radom spe³ni³ oczekiwania (oprócz koszykówki w tym samych czasie odbywa³ siê turniej siatkarski oraz pi³ki rêcznej dziewczyn).
 Jak ju¿ zosta³o wspomniane niespodzianek nie by³o, co jeszcze dodaje smaczku w finale zarówno szkó³ podstawowych jak i gimnazjum spotka³y siê te same dru¿yny, czyli Sopot i Przemy¶l. Czy to oznacza, ¿e w tych o¶rodkach najlepiej szkol± dzieci i m³odzie¿? Co do dzieci z pewno¶ci± tak – raczej na tym etapie nie ma jeszcze transferów i ¶ci±gania zawodników z Polski, co do m³odzie¿y z Gimnazjum tu ju¿ wychowanków jest coraz mniej. Czy to dobrze czy ¼le, tu niech ka¿dy odpowie sobie sam.
 Na koniec jeszcze ma³a uwaga- oprócz trenera Dawida Mazura (asystenta kadry rocznika 97) i oczywi¶cie trenerów, którzy brali udzia³ w zawodach nikt inny nie pojawi³ siê na trybunach radomskich hal. Mo¿e w¶ród tych blisko 180 zawodników mo¿na by³o poszukaæ jeszcze talentów, którzy z racji tego, ze ich dru¿yny nie dotar³y do szczebla rozgrywek centralnych nie zostali wcze¶niej zauwa¿eni?


 
o 13 miejsce – STARGARD - £OWICZ 55 : 37
o 11 miejsce - D¡BROWA GÓRNICZA - PRUDNIKIEM 64 : 25
o 9 miejsce –  BIA£YSTOK - GORZÓW WIELKOPOLSKI 46 - 43 
o 7 miejsce - WARSZAWA - ELBL¡G  42 : 46
o 5 miejsce  - W£OC£AWEK - KRAKÓW 60 : 55
o 3 miejsce - OPALENICA - WA£BRZYCH 69 : 47 
o 1 miejsce - SOPOT - PRZEMY¦L  52: 29 


 WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE (Trzy pierwsze zespo³y)

MICHA£ KOLENDA 
GIM NR 3 SOPOT

 KACPER MAJKA 
GIM NR 2 PRZEMY¦L

 HUBERT STOPIERZYÑSKI 
GIM OPALENICA


FILMIKI - ZIBI

FOTO ZIBIKLASYFIKACJA KOÑCOWA

GIMNAZJUM NR 3 w SOPOCIE - MISTRZ POLSKI SZKÓ£ GIMNAZJALNYCH rocznik 1997/99 GIMNAZJADA RADOM 2013
wice-MISTRZ POLSKI PRZEMY¦L ( Podkarpackie)  III - MIEJSCE  OPALENICA (Wielkopolskie)IV MIEJSCE WA£BRZYCH (Dolno¶l±skie)
     
V MIEJSCE W£OC£AWEK  (Kujawsko-Pomorskie) VI MIEJSCE KRAKÓW (Ma³opolskie)  VII MIEJSCE ELBL¡G   (Warmiñsko-Mazurskie)
     
VIII MIEJSCE  WARSZAWA (Mazowieckie)IX MIEJSCE BIA£YSTOK (Podlaskie)
X MIEJSCE GORZÓW WLKP. (Zachodniopomorskie) 
     
XI MIEJSCE D¡BROWA GÓRNICZA (¦l±skie)  XII MIEJSCE PRUDNIK  (Opolskie )  XIII MIEJSCE STARGARD SZCZ.Zachodniopomorskie
       
XIV MIEJSCE  £OWICZ  (£ódzkie)  XV MIEJSCE STARACHOWICE (¦wiêtokrzyskie) 
     

Zespo³y które zajê³y miejsca w grupach III  - IV  PLAY-OFF o miejsca IX-XVI

BIA£YSTOK
- D¡BROWA GÓRNICZA
50 : 41
£OWICZ - STARACHOWICE  33 : 28
PRUDNIK - GORZÓW WLKP.  33 : 63
SRARGAD SZCZECIÑSKI - awansem bez gry


GRUPY PÓ£FINA£OWE
(Zespo³y walcz±ce o miejsca I-VIII)

Grupa A 
( I i II miejsca z grup I i III z zaliczeniem wyników )


SOPOT - KRAKÓW  53 : 44
WARSZAWA - OPALENICA  55 : 73 
KRAKÓW - WARSZAWA  64 : 41
SOPOT - OPALENICA  61 : 48
- KRAKÓW  WARSZAWA -   - WARSZAWA  - OPALENICA 

 GIMNAZJUM MPKT  Z P P-ZP-S BILANS
 1SOPOT 3 6  3 0       
 2OPALENICA  3 5 2 1     
 3KRAKÓW 3 4 1 2   
 4WARSZAWA 3 3 0 4    

GRUPA B  ( I i II miejsca z grup II i IV z zaliczeniem wyników)

PRZEMYSL - ELBL¡G  58 : 26
WA£BRZYCH - W£OCLAWEK  64 : 55
ELBL¡G - WA£BRZYCH  49 : 71
PRZEMY¦L - W£OC£AWEK  46 : 37

 GIMNAZJUM  MPKT Z PP-ZP-SBILANS
 1PRZEMY¦L 3 6  3 0     
 2WA£BRZYCH 3 5 2 1     
 3W£OC£AWEK 3 4  1 2     
 4ELBL¡G 3 3 0 3   

Grupa I 

mazowieckie - GIM 17 Warszawa (MKS Ochota) Trener: Tomasz Foder i Piotr Ko³pak
podlaskie - PG 19 Bia³ystok (¯ubry) Trener: Tomasz Kujawa
pomorskie – GIM 3 Sopot (UKS 7 Trefl) Trener: Bart³omiej Pyrzanowski
³ódzkie - GIM 2 £owicz trener:

Warszawa
- £owicz 54 : 32
Bia³ystok - Sopot  41 : 78
£owicz - Sopot  24 : 56
Warszawa - Bia³ystok  61 : 39
£owicz - Bia³ystok  28 : 62
Sopot - Warszawa  75 : 46

  PKT Z  PK-Z K-S BILANS
 1 SOPOT  3  6   3 0   
 2WARSZAWA  3 5  2 1    
 3BIA£YSTOK 3 4  1 2   
 4£OWICZ 3 3  0 3    

Grupa II

Dolno¶l±skie – PG Sportowe nr 11 Wa³brzych (Górnik)
Opolskie - GIM nr 1 Prudnik (Smyk) Trener: Tomasz Michalak
zachodniopomorskie – GIM nr 4 Stargard Szczeciñski  (Spójnia)
podkarpackie - GIM nr 2 Przemy¶l (Gimbasket)

Przemy¶l - Wa³brzych 56 : 39
Prudnik - Stargard Szczeciñski 41 : 35
Przemy¶l - Stargard Szczeciñski 80 : 39
Wa³brzych - Prudnik 91 : 37
Przemy¶l - Prudnik  60 : 37
Stargard Szczeciñski - Wa³brzych 23 : 67

 GIMNAZJUM MPKT Z  PP-Z P-S BILANS
 1PRZEMY¦L  3  6 3 0    
 2WA£BRZYCH 3 5  2 1   
 3PRUDNIK 3 4 1 2    
 4STARGARD SZCZ. 3 3 0 3   

Grupa III

Wielkopolskie - GIM Opalenica (Basket Team) Trener: Aleksander Ziobro
ma³opolskie - GIM Sportowe nr 76 Kraków (Wis³a) Trener: Piotr Piecuch
¶l±skie –  Gim Sportowe D±browa Górnicza (MKS) Trener: Maciej Glik
¶wiêtokrzyskie - GIM nr 4 Starachowice

Opalenica  - Starachowice  83 - 45
Kraków - D±browa Górnicza 71-66
D±browa Górnicza - Starachowice  55 : 40
Opalenica - Kraków  71 : 61
Starachowice - Kraków   29 : 68
D±browa Górnicza - Opalenica  68 : 81

 GIMNAZJUM
 M PKT  ZP
P-Z
P-S
BILANS
 1OPALENICA  3 6 3 0   
 2KRAKÓW 3 5 2 1   
 3D¡BROWA GÓRNICZA 3 4 1 2   
 4STARACHOWICE 3 3 0 3   

Grupa IV

warmiñsko –mazurskie GIM nr 4  Elbl±g (Truso) trener: Majewski
lubuskie - GIM nr 13  Gorzów
kujawsko-pomorskie - GIM nr 4 W³oc³awek (TKM) Trener: Wojciech Kobielski
lubelskie - rezygnacja

W³oc³awek - Gorzów Wlkp. 71 : 56
Elbl±g - Gorzów Wlkp.  61 : 54
W³oc³awek - Elbl±g - 67 : 53 po dogrywce

 GIMNAZJUM MPKT  ZP K-Z K-S BILANS
 1 W£OC£AWEK  2 4  2 0    
 2ELBL¡G 2 3  1 1    
 3GORZÓW WLKP 2 2  0 2