II Bsket Cup dz. i ch³. rocz.2002 Bia³ystok 11-13.X.2013
Dodane przez zibi dnia Padziernik 14 2013 10:03:00
 W miniony weekend (11/13 X) w hali S.P. nr 47 Bia³ystok odby³ siê "Basket Cup 2013" dla rocznika 2002 ch³opców i dziewcz±t. Impreza okaza³a siê bardzo udana dla zespo³ów z Warmii i Mazur. Rywalizacje ch³opców w piêknym stylu wygrali koszykarze TSK Ro¶ Pisz przed Trójka Dzia³dowo. W¶ród triumfowa³y dzia³dowianki.

Rozszerzona zawarto newsa
W miniony weekend (11/13 X) w hali S.P. nr 47 Bia³ystok odby³ siê "Basket Cup 2013" dla rocznika 2002 ch³opców i dziewcz±t. Impreza okaza³a siê bardzo udana dla zespo³ów z Warmii i Mazur. Rywalizacje ch³opców w piêknym stylu wygrali koszykarze TSK Ro¶ Pisz przed Trójka Dzia³dowo. W¶ród triumfowa³y dzia³dowianki.

 Dru¿yna "¯aków" TSK "Ro¶" Pisz (ch³opcy 2002/2003) wyst±pi³a na tym turnieju w os³abionym sk³adzie - z powodów rodzinnych i zdrowotnych zabrak³o miêdzy innymi Albina K³osa, Mateusza Lesiñskiego, Krzysztofa Przyby³owskiego i Kacpra Serwatko. Mimo to piszanie zagrali bardzo dobre zawody i wygrywaj±c 4 z 5 meczów, zwyciê¿yli w ca³ym turnieju. Organizatorzy jak zawsze mi³o i profesjonalnie ugo¶cili ponad 140 dziewcz±t i ch³opców z koszykarskiej Polski, a poziom turnieju by³ bardzo wyrównany.

Komplet wyników

1. Bia³ystok – £om¿a 37 : 45
2. E³k – Dzia³dowo 17 : 31
3. Bia³ystok – Bielsk Podlaski 35 : 12
4. £om¿a – Pisz 27 : 40
5. Bielsk Podlaski – Pisz 20 : 41
6. £om¿a – Dzia³dowo 20 : 38
7. Bia³ystok – E³k  24 : 28
8. Bia³ystok – Dzia³dowo 34 : 39
9. £om¿a – Bielsk Podlaski 38 : 13
10. E³k – Pisz 40 : 33
11. Dzia³dowo – Bielsk Podlaski 28 : 20
12. £om¿a – E³k 51 : 35
13. Pisz – Dzia³dowo 34 : 24
14. E³k – Bielsk Podlaski 31 : 15
15. Bia³ystok – Pisz 35 : 20

 Kolejno¶æ w turnieju

1 TSK Ro¶ Pisza
2 UKS Trójka Dzia³dowo
3 UKS „9” £om¿a
4 UKS Nenufar 5 E³k
5 UKS Basket 47 Bia³ystok
6 MOSiR Bielsk Podlaski

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE


MVP - najlepszy zawodnik turnieju : Patryk Zapert – TSK „Ro¶” Pisz
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: Jakub Ramotowski – UKS „Dziewi±tka” £om¿a
Najlepszy obroñca turnieju: Adrian Jackowski – UKS „Trójka” Dzia³dowo

All Stars turnieju


TSK „Ro¶” Pisz – Damian Mielnicki
UKS „Trójka” Dzia³dowo – Szymon Balicki
UKS „Dziewi±tka” £om¿a – Marcin Kozikowski
UKS „Nenufar 5” E³k – Adam Walak
UKS „BASKET 47” Bia³ystok –Krystian Stelmach

  Najlepsi zawodnicy w zespole

TSK „Ro¶” Pisz – Kacper Kwiatkowski
UKS „Trójka” Dzia³dowo – Sebastian Ziêtara
UKS „Dziewi±tka” £om¿a – Pawe³ Barwiñski
UKS „Nenufar 5” E³k – Franciszek Biñczak
UKS „BASKET 47” Bia³ystok –Bartek Bielski
.MOSiR Bielsk Podlaski – Maciej Walerian


Turniej dziewcz±t pod dyktando Dzia³dowa

Tu bezkonkurencyjne okaza³y zawodniczki Trójki Dzia³dowo, które wszystkie mecze rozstrzygnê³y na swoja korzy¶æ i to w sposób bezdyskusyjny. Dodatkowo MVP turnieju zosta³a wybrana Roksana Sobotka, a jej kole¿anka Oliwia Dramiñska znalaz³a siê w pi±tce, która ustalili po zakoñczeniu imprezy trenerzy. Zaszczyt ten spotka³ równie¿ Zuzannê Kowalsk± z Trójki Nidzica. Jej zespó³ zaj±³ w turnieju 5 miejsce.

 Komplet wyników


Bia³ystok – Nidzica 27 : 8
£apy – Dzia³dowo 13 : 35
Bia³ystok – Wysokie Mazowieckie 22 : 25
Lublin – £apy 24 : 37
Wysokie Mazowieckie – Nidzica 47 : 6
Dzia³dowo – Lublin 73 : 1
Bia³ystok – £apy 22 : 32
Lublin – Wysokie Mazowieckie 12 : 30
Nidzica – £apy 9 : 34
Bia³ystok – Dzia³dowo 3 : 38
Nidzica – Lublin 12 : 9
Dzia³dowo – Wysokie Mazowieckie 29 : 17
£apy – Wysokie Mazowieckie 22 : 14
Dzia³dowo – Nidzica 45 : 6
Bia³ystok – Lublin 25 : 21

Koñcowa kolejno¶æ

1. UKS „Trójka” Dzia³dowo

2. UKS „Jedynka” £apy
3. UKS „MAX BASKET” Wysokie Mazowieckie
4. UKS „BASKET 47” Bia³ystok
5. UKS „Trójka” Nidzica
6. UKS „51 BASKETMANIAK” Lublin

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

MVP - najlepsza zawodniczka turnieju : Roksana Sobotka – UKS „Trójka” Dzia³dowo
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju: Weronika ¦redziñska – UKS „Jedynka” £apy
Najlepsza obroñczyni turnieju: Nina Milewska – UKS „MAX BASKET” Wysokie Mazowieckie

All Stars turnieju

1. UKS „Trójka” Dzia³dowo – Oliwia Dramiñska
2. UKS „Jedynka” £apy –Zuzanna Boguska
3. UKS „MAX BASKET” Wysokie Mazowieckie– Klaudia Murawska
4. UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Paulina Dojnieko
5. UKS „Trójka” Nidzica – Zuzanna Kowalska

Najlepsze zawodniczki w zespole

1. UKS „Trójka” Dzia³dowo – Karolina Trybel
2. UKS „Jedynka” £apy –Kinga Komar
3. UKS „MAX BASKET” Wysokie Mazowieckie– Karolina Or³owska
4. UKS „BASKET 47” Bia³ystok –Gabriela Kazberuk
5. UKS „Trójka” Nidzica – Zuzanna Wi¶niewska
6. UKS „51 BASKETMANIAK” Lublin – Nikola Kardasz