V Ogólnopolski Turniej „NIEPODLEG£O¦CI” dz. i ch³. rocz.2001 Bia³ystok 8-11.XI.2013
Dodane przez zibi dnia Listopad 12 2013 23:02:00
 IV Ogólnopolski Turniej „NIEPODLEG£O¦CI” w Mini Koszykówce Dziewcz±t i Ch³opców rocznik 2001 dla dru¿yn z Warszawy

W kategorii ch³opów wygra³ zespó³ UKS Bia³o³êka Warszawa
MVP dla Damiana SkowroñskiegoRozszerzona zawarto newsa
 IV Ogólnopolski Turniej „NIEPODLEG£O¦CI” w Mini Koszykówce Dziewcz±t i Ch³opców rocznik 2001

W dniach 8 - 11.11.2013r.  – w naszej szkole odby³ siê IV Ogólnopolski Turniej "NIEPODLEG£O¦CI" w Mini Koszykówce Dziewcz±t i Ch³opców rocznika 2001.

Wziê³o w nim udzia³ czterna¶cie zespo³ów – sze¶æ dru¿yn dziewcz±t: z  Dzia³dowa, E³ku, Kartuz, Olsztyna, Rybnika, Warszawy , sze¶æ dru¿yn ch³opców z:  Bia³o³êki, Dzia³dowa, E³ku, Grodna na Bia³orusi, Sopotu, Torunia i oczywi¶cie zawodniczki oraz zawodnicyUKS „Basket 47” , czyli uczniowie VI B, prowadzeni przez p. Katarzynê Wens³aw i p. Miros³awa Wierzbickiego.

216 m³odych koszykarek i koszykarzy przez cztery dni rywalizowa³o ze sob± o zwyciêstwo. Mecze rozgrywano systemem „ka¿dy z ka¿dym”, a zwyciêzców poznali¶my 11 listopada, w poniedzia³ek.

8 listopada, w pi±tek, o godz. 18.00 odby³o siê uroczyste otwarcie turnieju z udzia³em zaproszonych go¶ci – pani Prezydent Renaty Przygodzkiej, pana Adama Kurluty – dyrektora Departamentu Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miasta, pana Marka M±ki – przedstawiciela firmy Rosti (Polska) Sp. z o.o., pani Haliny Hapunik – dyrektora SP 47, pani Marleny Sokó³ i Urszuli Jurczykowskiej – wicedyrektorów SP 47. Wszystkich zebranych powita³y zawodniczki UKS „BASKET 47” – Karolina Dulko i Natalia Ostaszewska. Potem go¶cie wziêli udzia³ w konkursie rzutów osobistych dla VIP-ów. Statuetki zdobyli pani Prezydent Renata Przygodzka, pan Marek M±ka i – po dogrywce – pani Urszula Jurczykowska.

Na uroczystym otwarciu zaprezentowa³y siê wszystkie zespo³y bior±ce udzia³ w turnieju, a potem – jak to jest u nas w zwyczaju, przy zgaszonych ¶wiat³ach w blasku kolorowych reflektorów i muzyce wbiegli na boisko zawodnicy meczu inauguruj±cego turniej BASKET S.A. Toruñ i UKS „Basket 47” Bia³ystok.

W dniu 11.11.2013r. o godz. 15.30 odby³o siê uroczyste zakoñczenie turnieju. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami±tkowe puchary i dyplomy, koszulki oraz statuetki dla wszystkich trenerów. Pierwsze trzy zespo³y w¶ród dziewcz±t i ch³opców – medale. Nagrody indywidualne – statuetki – otrzymali najlepsi zawodnicy z ka¿dego zespo³u, pierwsze i drugie pi±tki turnieju oraz najlepsi rozgrywaj±cy, obroñcy oraz MVP. Na koniec odby³o siê losowanie – pi³ek, skarpet i zegarów – ufundowanych przez UKS „ BASKET47”.

 CH£OPCY

1. UKS „Bia³o³êka” Warszawa

2. UKS „Nenufar 5” E³k
3. BC Region 2010 Grodno
4. UKS „BASKET 47” Bia³ystok
5. UKS „Trójka” Dzia³dowo
6. UKS „7 Trefl” Sopot
7. BASKET S.A. Toruñ

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE


 MVP - najlepszy zawodnik turnieju :
Damian Skowroñski UKS „Bia³o³êka” Warszawa
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: B³a¿ej Kulikowski UKS „Nenufar 5” E³k
Najlepszy obroñca turnieju: Vladislav Savon    BC Region 2010 Grodno

All Stars turnieju


UKS „Bia³o³êka” Warszawa – Aleksander Szymañski
UKS „Nenufar 5” E³k – Jakub Zalewski
BC Region 2010 Grodno – Alekei Navoichic
UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Micha³ Wiszniewski
UKS „Trójka” Dzia³dowo – Szymon Boñkowski

II pi±tka turniejowa


UKS „Bia³o³êka” Warszawa – Filip Turkowski
UKS „Nenufar 5” E³k – Patryk Suchañski
BC Region 2010 Grodno – Timur Mirzaev
UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Marcin Laskowski
UKS „Trójka” Dzia³dowo – Hubert Anczewski

 Najlepsi zawodnicy w zespole

UKS „Bia³o³êka” Warszawa – Kacper Piechowicz
UKS „Nenufar 5” E³k – Kacper Matoszko
BC Region 2010 Grodno – Ernest Shundrik
UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Dawid Chojnowski
UKS „Trójka” Dzia³dowo – Kacper B±balicki
UKS „7 Trefl” Sopot – £ukasz Klawa
BASKET S.A. Toruñ – Jakub Jagodziñski

WYNIKI


1. Bia³ystok – Toruñ 45 : 37
2. Dzia³dowo – E³k 28 : 44
3. Bia³o³êka – Grodno 40 : 36
4. Toruñ – E³k 27 : 39
5. Grodno – Sopot 42 : 28
6. Dzia³dowo – Bia³o³êka 24 : 28
7. Bia³ystok – Sopot 40 : 28
8. E³k – Bia³o³êka 30 : 44
9. Toruñ – Sopot 37 : 42
10. Dzia³dowo – Grodno 32 : 50
11. 8.00 Bia³ystok – Bia³o³êka 31 : 29
12. E³k – Grodno 43 : 40
13. Dzia³dowo – Sopot 38 : 18
14. Toruñ – Bia³o³êka 16 : 31
15. Dzia³dowo – Bia³ystok 30 : 54
16. E³k – Sopot 42 : 36
17. Toruñ – Grodno 27 : 50
18. Bia³o³êka – Sopot 41 : 20
19. Bia³ystok – Grodno 61 : 62
20. Dzia³dowo – Toruñ 45 : 37
21. E³k – Bia³ystok 60 : 27

OTWARCIE

DZIEÑ II TURNIEJU

DZIEÑ III TURNIEJU

DZIEÑ IV TURNIEJU

ZAKOÑCZENIE

Turniej opisuje i zamieszcza fotki najlepsza strona w warmiñsko-mazurskim prowadzona przez trener NENUFAR 5 E³k Edwarda Traskowskiego 

 DZIEWCZÊTA

1. UKS „La Basket” Warszawa
2. UKS „BASKET 47” Bia³ystok
3. UKS „Trops” Kartuzy
4. RMKS Rybnik
5. KKS „Energa” Olsztyn
6. UKS „Trójka” Dzia³dowo
7. UKS „Trójka” E³k


WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 MVP - najlepsza zawodniczka turnieju : Wiktoria Grobelska – UKS „La Basket” Warszawa
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju: Martyna Fierka – UKS „Trops” Kartuzy
Najlepsza obroñczyni turnieju: Karolina Maciorowska – UKS „BASKET 47” Bia³ystok

All Stars turnieju

UKS „La Basket” Warszawa – Emilia Ko¶la
UKS „BASKET 47” Bia³ystok –Julia Kotowska
UKS „Trops” Kartuzy– Aneta Likwic
RMKS Rybnik – Oliwia Szczepanik
KKS „Energa” Olsztyn – Marta Stawicka

II pi±tka turniejowa
UKS „La Basket” Warszawa – Natalia Dominiak
UKS „BASKET 47” Bia³ystok –Wiktoria Biry³o
UKS „Trops” Kartuzy– Julia Dymek
RMKS Rybnik – Nikola Ponikowska
UKS „Trójka” Dzia³dowo – Natalia Kucka

 Najlepsze zawodniczki w zespole

UKS „La Basket” Warszawa – Vanessa Engele
UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Karolina Dulko
UKS „Trops” Kartuzy – Anna Adamczyk
RMKS Rybnik – Ma³gorzata Struzik
KKS „Energa” Olsztyn – Marta Szt±berska
UKS „Trójka” Dzia³dowo – Weronika Komoszyñska
UKS „Trójka” E³k – Maria Korsak

WYNIKI

1. E³k – Dzia³dowo 34 : 39
2. Warszawa – Kartuzy 34 : 29
3. Bia³ystok – Olsztyn 41 : 20
4. Rybnik – E³k 50 : 18
5. Warszawa – Dzia³dowo 40 : 29
6. Olsztyn – Kartuzy 14 : 24
7. Bia³ystok - Rybnik 45 : 35
8. E³k – Warszawa 27 : 44
9. Dzia³dowo – Kartuzy 22 : 39
10. Rybnik – Olsztyn 48 : 34
11. Bia³ystok – Warszawa 37 : 49
12. E³k – Kartuzy9 : 36
13. Dzia³dowo – Olsztyn 22 : 35
14. Rybnik – Warszawa 37 : 49
15. Bia³ystok – Dzia³dowo 42 : 24
16. E³k – Olsztyn 12 : 39
17. Kartuzy – Rybnik 42 : 33
18. Warszawa – Olsztyn 40 : 31
19. Bia³ystok – Kartuzy 36 : 34
20. Dzia³dowo – Rybnik 32 : 45
21. E³k – Bia³ystok 22 : 39