VI Miko³ajkowy rocz.1999 Pisz 6-7.XII.2013
Dodane przez zibi dnia Grudzie 09 2013 11:01:00
 W dniach 6-7 grudnia w Sali Gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Piszu odby³ siê VI Miko³ajkowy Turniej Koszykówki Ch³opców rocznik 1999 i m³odsi o Puchar Burmistrza Pisza. Do rywalizacji przyst±pi³o piêæ dru¿yn: UKS Dwójka E³k, KS AS Mr±gowo, UKS Trójka Nidzica, UKS Trójeczka Olsztyn i gospodarze TSK Ro¶ Pisz. Turniej odbywa³ siê systemem "ka¿dy z ka¿dym". Mecze trwa³y 4x10 min. "brudnej" gry. Turniej wygra³a dru¿yna KS AS Mr±gowo. Koszykarze TSK Ro¶ Pisz, podopieczni Zbigniewa Wykowskiego, zajêli drugie miejsce i jako jedyni pokonali zwyciêzców turnieju. Do zwyciêstwa w ca³ym  turnieju zabrak³o siedmiu punktów w meczu z KS AS Mr±gowo.  Brawo ch³opcy, brawo trener !!


Rozszerzona zawarto newsa
 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 AS Mr±gowo
2 TSK Ro¶ Pisz     
3 UKS Dwójka E³k
4 UKS Trójeczka Olsztyn
5 UKS Trójka Nidzica
                  
MVP Turnieju: Adam Bosek (KS AS Mr±gowo)

Najlepsza pi±tka Turnieju ALL STARS:


Micha³ Mrozicki (KS AS Mr±gowo)
Adam Ma³ecki (TSK Ro¶ Pisz)
£ukasz Pokropiñski (UKS Trójka Nidzica)
Rafa³ Mocarski (UKS Dwójka E³k)
Adam Nadolski (UKS Trójeczka Olsztyn)

Najlepsi w dru¿ynie:

Maciej Rzemiñski  (KS AS Mr±gowo),
Mateusz Trupacz (TSK Ro¶ Pisz),
Jakub Chmieliñski (UKS Trójka Nidzica),
Micha³ Radgowski (UKS Dwójka E³k),
Mateusz Ciborowski (UKS Trójeczka Olsztyn).

WYNIKI


TSK Ro¶ Pisz – UKS Trójeczka Olsztyn 65:56 (18:11, 12:11, 16:14, 19:20)
TSK Ro¶: M. Bessman – 24, M. Trupacz-16, A. Ma³ecki-12, K. Tr±bka-4, A. Wilimczyk-4, M. Butrymowicz-2, E. Krzywonos-2, I. Ka³êka-1.
Trójeczka: J. Gi¿yñski-15, A. Nadolski-14 (2x3), J. Smolga-10 (1x3), M. Ciborowski-8, K. Jankowski-7, M. Kulis-2.

UKS Dwójka E³k – UKS Trójka Nidzica 61:45 (10:16, 12:10, 22:3, 17:16)

Dwójka: M. Radgowski-20, H. Ignatowicz-14, D. Skubich-8, S. £epkowski-6, R. Mocarski-5 (1x3), M. ¦migielski-4, Sz. Gutowski-2, D. Malinowski-2.
Trójka:
K. Chmieliñski-13,  £. Pokropiñski-12, F. Czarnecki-6, A. Guziewski-6, J. Renkiel-6, O. Pokropiñski-2.

UKS Trójeczka Olsztyn – KS AS Mr±gowo 37:46 (9:12, 5:12, 9:10, 14:12)
Trójeczka: A. Nadolski-19 (4x3), M. Ciborowski-5, M. Kulis-5, K. Jankowski-4, J. Gi¿yñski-4.
KS AS: M. Rzemiñski-16, J.¦witaj-13, M. Mrozicki-11, A. Bosek-3, M. Drzewiñski-2, K. Kowalewski-1.

UKS Trójka Nidzica – TSK Ro¶ Pisz 59:61 (17:20, 14:16, 15:15, 13:10)

Trójka: £. Pokropiñski-28 (3x3), K. Chmieliñski-16 (1x3), J. Renkiel-8, A. Guziewski-4, O. Pokropiñski-2,  F. Czarnecki-1
TSK Ro¶: M. Bessman – 25 (1x3(, M. Trupacz-15, A. Ma³ecki-9 (1x3), A. Wilimczyk-6, K. Tr±bka-2, E. Krzywonos-2, P. Zapert-2.

KS AS Mr±gowo – UKS Dwójka E³k 61:46 (5:10, 20:18, 22:12, 14:6)
KS AS: M. Rzemiñski-22, A. Bosek-15, J.¦witaj-14, M. Mrozicki-8, A. Urbanowicz-2.
Dwójka: H. Ignatowicz-12 (1x3), M. Radgowski-10, D. Skubich-10, M. ¦migielski-7, R. Mocarski-3 (1x3), Sz. Gutowski-2,  S. £epkowski-2.

UKS Trójeczka Olsztyn – UKS Trójka Nidzica 58:44 (16:14, 14:12, 13: 8, 15:10)
Trójeczka: K. Jankowski-15 (1x3), J. Gi¿yñski-11, A. Nadolski-11 (2x3), M. Ciborowski-10, M. Kulis-7, J.Smolga-4.
Trójka: £. Pokropiñski-21 (3x3), K. Chmieliñski-11 (1x3), J. Renkiel-11 (1x3), F. Czarnecki-1.

TSK Ro¶ Pisz – UKS Dwójka E³k 58:62 (21:18, 11:15, 10:23, 16:6)

TSK Ro¶:
M. Bessman – 25 (1x3), M. Trupacz-13, A. Ma³ecki-5, M. Butrymowicz-4, E. Krzywonos-4, A. Wilimczyk-4, P. Zapert-4, K. Tr±bka-3.
Dwójka: M.¦migielski-23, H. Ignatowicz-13, D. Skubich-9, R. Mocarski-6, M. Radgowski-5, Sz. Gutowski-2,  S. £epkowski-2,D. Malinowski-2.

KS AS Mr±gowo – UKS Trójka Nidzica 75:70 (18:19, 21:16, 19:22, 17:13)
KS AS: M. Rzemiñski-30, M. Mrozicki-19 (1x3), A. Bosek-16,  J.¦witaj-8,  M. Drzewiñski-2.
Trójka: £. Pokropiñski-32 (4x3), K. Chmieliñski-14, F. Czarnecki-12, J. Renkiel-8, A. Guziewski-2, O. Pokropiñski-2.

UKS Dwójka E³k – UKS Trójeczka Olsztyn 63:41 (10:15, 19:4, 21:10, 13:12)

Dwójka: M.¦migielski-15, M. Radgowski-14, D. Skubich-12, R. Mocarski-10, H. Ignatowicz-8, K.Gliñski-2, Sz. Sikorski-2.
Trójeczka: J. Gi¿yñski-11, K. Jankowski-10, M. Kulis-8, A. Nadolski-4, M. Ciborowski-4, J.Smolga-2, J. Gajownik-2.

TSK Ro¶ Pisz – KS AS Mr±gowo 82:79 (19:6, 10:27, 32:24, 21:22)
TSK Ro¶:
M. Trupacz-28, M. Bessman – 20 (1x3), A. Ma³ecki-17, A.  Wilimczyk-8, K. Tr±bka-4 (1x3), M. Butrymowicz-2, P. Zapert-2, E. Krzywonos-1.
KS AS: M. Rzemiñski-36, J. ¦witaj-16, A. Bosek-14,  M. Mrozicki-13 (1x3).

SK£ADY WSZYSTKICH DRU¯YN ORAZ KLASYFIKACJE STRZELCÓW


Organizatorzy turnieju:
Burmistrz Pisza Jan Alicki i TSK Ro¶ Pisz.

Zarz±d TSK Ro¶ Pisz sk³ada serdeczne podziêkowania:

Burmistrzowi Pisza Panu Janowi Alickiemu za wspó³organizacjê VI Miko³ajkowego Turnieju Koszykówki Ch³opców rocznik 1999 i m³odsi

Pani Dyrektor Gimnazjum nr 1 Jolancie Lubeckiej za udostêpnienie Sali Gimnastycznej oraz zapewnienie zakwaterowania i wy¿ywienia zawodnikom i trenerom na terenie szko³y

pracownikom Gimnazjum nr 1

sponsorom - dziêki ich hojno¶ci wszyscy zawodnicy w drodze losowania otrzymali cenne nagrody, wszystkie dru¿yny otrzyma³y puchar i piêkny dyplom ze zdjêciem dru¿yny, trzy najlepsze dru¿yny medale, MVP turnieju, najlepszy strzelec, pierwsza pi±tka Turnieju ALL STARS i najlepsi w dru¿ynie zostali nagrodzeni statuetkami i dyplomami.
 Urz±d Miejski w Piszu, Galeria Mebli Markann, Hurtownia Elektryczna ELEKTROBEST, BAG GROUP, PZU, Restauracja BASZTA, FHU Tomasiewicz, Centrum Rowerowe FART, Agencja Fotograficzno-Reklamowa MAZURY.

sêdziom boiskowym i stolikowym
: Mariusz Górski, Karol ¦wiêconek, Piotr Jasku³a i Cezary Sawczuk.Mateusz Kowalik, Bart³omiej ¯uliñski i Szymon Truszkowski.

Pani Urszuli Fieæko za opiekê medyczn± w turnieju