NMR Cup rocz.1999 Mr±gowo 17-18.V.2014
Dodane przez zibi dnia Maj 18 2014 10:03:00
 Koszykarze ¯ubrów Bia³ystok wygrali Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadeta o Puchar Starosty Powiatu Mr±gowskiego. Dru¿yna z Podlasia by³a bezkonkurencyjna i zwyciê¿a³a we wszystkich swoich meczach. Gospodarze, ekipa KS AS Mr±gowo zajê³a czwarte miejsce.
Rozszerzona zawarto newsa
 Koszykarze ¯ubrów Bia³ystok wygrali Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadeta o Puchar Starosty Powiatu Mr±gowskiego. Dru¿yna z Podlasia by³a bezkonkurencyjna i zwyciê¿a³a we wszystkich swoich meczach. Gospodarze, ekipa KS AS Mr±gowo zajê³a czwarte miejsce.

Na dwa dni koszykarscy kadeci opanowali halê widowiskowo-sportow± przy Gimnazjum nr 2 w Mr±gowie. Do Mr±gowa przyjecha³y ekipy z Torunia, Bia³egostoku, Pisza, Olsztyna oraz gospodarze imprezy czyli AS Mr±gowo. Stawk± by³ Puchar Starosty Powiatu Mr±gowskiego.

W pierwszym dniu turnieju po dwa zwyciêstwa odnios³y ekipy ¯ubrów Bia³ystok oraz TSK Ro¶ Pisz. Mr±gowianie planowo wygrali z ekip± Polski Cukier Siden Toruñ 89:49, ale nie sprostali piszanom. To spotkanie przynios³o ogromn± dawkê emocji, a prowadzenie zmienia³o siê kilkukrotnie. Po pierwszej po³owie prowadzili mr±gowianie, ale o pora¿ce zdecydowa³a s³absza postawa w drugiej czê¶ci gry podopiecznych Sebastiana Kaczmarskiego. Do zwyciêstwa piszan walnie przyczyni³ siê Mateusz Bessman (48 pkt. 5x3), który by³ nie do zatrzymania dla mr±gowskich zawodników.

Drugi dzieñ mr±gowskie AS-y zaczê³y od pora¿ki z najlepsz± dru¿yn± turnieju. Ekipa ¯ubrów Bia³ystok wygra³a ró¿nic± blisko 60-ciu punktów.

W spotkaniu ¯ubrów z TSK Ro¶ Pisz, lepsi okazali siê koszykarze z Bia³egostoku i to oni ¶wiêtowali triumf w turnieju. Drugie miejsce przypad³o ekipie z Pisza, na trzecim znale¼li siê koszykarze olsztyñskiej Trójeczki. Czwarta lokata nale¿a³a do gospodarzy, a na pi±tym miejscu turniej zakoñczyli koszykarze z Torunia.

 Klasyfikacja:

1. ¯ubry Bia³ystok
2. TSK Ro¶ Pisz
3. Trójeczka Olsztyn
4. KS AS Mr±gowo
5. Polski Cukier Siden Toruñ


 5 ALL STARS:

Mateusz Kulis (Trójeczka),
Mateusz Bessman (TSK Ro¶),
Jan ¦witaj (KS AS),
Kamil Roszak (Polski Cukier),
Patryk Andruk (¯ubry). Wyró¿nienie trenera:

Tomasz Matlik (¯ubry Bia³ystok)
Mateusz Trupacz (TSK Ro¶ Pisz)
Jaros³aw Gi¿yñski (Trójeczka Olsztyn)
Piotr Kuciñski (KS AS Mr±gowo)
Wojciech Orleañczyk (Polski Cukier Siden Toruñ) TSK RO¦ Pisz - UKS Trójeczka Olsztyn 75:67 (20:10, 19:24, 21:12, 15:21)
PKK ¯ubry Bia³ystok - Polski Cukier SIDEn Toruñ 107:46 (32:10, 29:14, 24:6, 22:16)
KS AS Mr±gowo - Polski Cukier SIDEn Toruñ 89:49 (22:5, 21:20, 25:10, 21:14)
PKK ¯ubry Bia³ystok - UKS Trójeczka Olsztyn 82:39 (25:5, 20:10, 26:6, 11:17)
KS AS Mr±gowo - TSK RO¦ Pisz 66:74
Polski Cukier SIDEn Toruñ - TSK RO¦ Pisz 54:70 (17:27, 2:20, 22:12, 13:11)
KS AS Mr±gowo - PKK ¯ubry Bia³ystok 42:101 (12:19, 8:23, 9:30, 13:29)
UKS Trójeczka Olsztyn - Polski Cukier SIDEn Toruñ 74:50 (16:12, 18:15, 24:11, 16:12)
PKK ¯ubry Bia³ystok - TSK RO¦ Pisz 89:43 (21:11, 16:12, 27:10, 25:10)
KS AS Mr±gowo - UKS Trójeczka Olsztyn 46:72 (14:18, 10:13, 9:17, 13:24)

FOTOGALERIA

Patronat honorowy turnieju: Starosta Powiatu Mr±gowskiego

Sponsorzy i Partnerzy: Sklepkoszykarza.pl, Termik, Farmtrac, IDG Tools, Hurtownia Budowlana Wêglewski, Centrum Kultury i Turystyki, Pracownia Fryzur Micha³ Kaczyñski, WOOW Studio, Centrum Reklamy Szapiel

Patronat medialny: mragowo24.info

Organizatorzy turnieju: KS AS Mr±gowo, Z.O.S. Baza Mr±gowo

Tekst i fot. Piotr Piercewicz