XXVII Turniej Przedwio¶nia ch³. i dz. rocz.2001 Dzia³dowo 11-13.IV.2014
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 09 2014 14:00:00
 W tym roku do rywalizacji stanê³o po sze¶æ zespo³ów dziewcz±t i ch³opców z rocznika 2001. W turnieju dziewcz±t zwyciê¿y³ zespó³ UKS „Basket 47” Bia³ystok. Srebrne medale wywalczy³y podopieczne Wies³awa Cierkowskiego i Iwony Ma³gorzaciak-Niedzielskiej z UKS „Trójka” Dzia³dowo (gospodynie)

W zmaganiach ch³opców zwyciê¿y³a ekipa UKS Bia³o³êka Warszawa. Srebrne medale wywalczyli zawodnicy MOSiR-u Bielsk Podlaski.Trzecie miejsce zajêli gospodarze UKS „Trójka” Dzia³dowo - podopieczni Paw³a Szczurewskiego,

Rozszerzona zawarto newsa
 XXVII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ „P R Z E D W I O ¦ N I A” W MINIKOSZYKÓWCE DZIEWCZ¡T I CH£OPCÓW (ROCZNIK 2001) DZIA£DOWO 11-13 KWIETNIA 2014r.

W Dzia³dowie zakoñczy³ siê Ogólnopolski - 27 ju¿ Turniej Przedwio¶nia w Koszykówce dziewcz±t i Ch³opców (rocznik 2001). Jak zwykle organizatorzy zaprosili kilka interesuj±cych zespo³ów, które postawi³y zespo³om miejscowym i regionu wysokie wymagania. G³ówne nagrody trafi³y do Bia³o³êki (ch³opcy) i Bia³egostoku (dziewczêta).

Rywalizacja przebiega³a systemem ka¿dy z ka¿dym. Triumfatorzy odnie¶li komplet zwyciêstw i ich supremacja by³a bezdyskusyjna. Za ich plecami toczy³a siê zaciêta walka o ka¿dy kosz

Wyniki turnieju ch³opców –
rocznik 2001 
  
               MVP  turnieju: Skowroñski Damian
UKS „Bia³o³êka” Warszawa

Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: ¯ero Damian
MOSiR Bielsk Podlaski

Najlepszy obroñca turnieju:  Boñkowski Szymon
UKS „Trójka” Dzia³dowo

WYNIKI

Dzia³dowo Trójka - Nidzica 35 : 23
Dzia³dowo Sokó³ - Warszawa 14 : 45
Bielsk Podlaski - £om¿a 29 : 28
Nidzica - £om¿a 40 : 38
Warszawa - Bielsk Podlaski 50 : 20
Dzia³dowo Trójka - Dzia³dowo Sokó³ 46 : 24
Warszawa - Nidzica 49 : 11
£om¿a - Dzia³dowo Trójka 52 : 48
Dzia³dowo Sokó³ - Nidzica 51 : 23
Dzia³dowo Trójka - Bielsk Podlaski 26 : 45
Warszawa - £om¿a 60 : 8
Bielsk Podlaski - Dzia³dowo Sokó³ 37 : 27
£om¿a - Dzia³dowo Sokó³ 47 : 37
Bielsk Podlaski - Nidzica 30 : 38
Warszawa - Dzia³dowo Trójka 45 : 17


 TABELA KOÑCOWA


1.   UKS „Bia³o³êka” Warszawa  10 pkt    249 : 70         
2.   MOSiR Bielsk Podlaski     8 pkt  161:169
3.   UKS „Trójka” Dzia³dowo  7 pkt  172:189
4    UKS „Dziewi±tka” £om¿a   7 pkt 173:214
5.   UKS „Trójka” Nidzica     7 pkt  135:203
6.   UKS „Sokó³” Dzia³dowo   6 pkt 153:198

                                                                                                                          ALL STARS  -  Najlepsza pi±tka turnieju

Rogalski Tymoteus
z
UKS „Bia³o³êka”  Warszawa                                    
Sawicki Sebastian
MOSiR Bielsk Podlaski
Anczewski Hubert
UKS „Trójka” Dzia³dowo
Szmitko Mateusz
UKS „Dziewi±tka” £om¿a
Szulczak Piotr
UKS „Trójka” Nidzica
                  
 Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach:

Piechowicz Kacper - UKS„Bia³o³êka”Warszawa  
Czy¿ewski Wojciech  -   MOSiR Bielsk Podlaski
Witkowski Dawid - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Figiel Mateusz - UKS „Dziewi±tka £om¿a
Wdowiak Kacper -UKS „Trójka” Nidzica
Pietrowicz Mi³osz - UKS „Sokó³” Dzia³dowo


Najm³odszy zawodnik turnieju: Brzozowski Antoni - UKS „Sokó³” Dzia³dowo


FOTO GALERIA


Wyniki turnieju dziewcz±t - rocznik 2001


 TABELA KOÑCOWA

1. UKS „Basket 47” Bia³ystok 10 pkt. 241:118

2. UKS „Trójka „ Dzia³dowo  9 pkt. 173:120
3. UKS „B³êkitny Delfin” Bydgoszcz  8 pkt. 144:145
4. UKS „Sokó³” Dzia³dowo  7 pkt. 163:176
5. UKS „Nenufar 5” E³k  6 pkt. 133:192
6. UKS „4 Ursus” Warszawa  5 pkt. 90:193

WYNIKI

E³k - Dzia³dowo Trójka 17 : 43
Warszawa - Dzia³dowo Sokó³ 25 : 40
Bydgoszcz - Bia³ystok 19 : 37
E³k - Bia³ystok 25 : 55
Warszawa - Bydgoszcz 16 : 36
Dzia³dowo Trójka - Dzia³dowo Sokó³ 42 : 17
Warszawa - E³k 16 : 38
Bia³ystok - Dzia³dowo Trójka 48 : 23
Dzia³dowo Sokó³ - E³k 43 : 33
Dzia³dowo Trójka - Bydgoszcz 33 : 22
Bydgoszcz - Dzia³dowo Sokó³ 32 : 29
Warszawa - Bia³ystok 17 : 57
Bydgoszcz - E³k 35 : 30
Bia³ystok - Dzia³dowo Sokó³ 44 : 34
Warszawa - Dzia³dowo Trójka 16 : 32

MVP turnieju: Godlewska Natalia - UKS „Basket 47” Bia³ystok

Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju:
Sobotka Roksana - UKS „Trójka” Dzia³dowo

Najlepsza obroñczyni turnieju: Maciak Dominika - UKS „B³êkitny Delfin” Bydgoszcz

ALL STARS -
najlepsza pi±tka turnieju

Biry³o Wiktoria - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Krupa Zuzanna - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Nowak Monika - UKS „B³êkitny Delfin” Bydgoszcz
Kosobucka Weronika - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Ró¿añska Justyna - UKS „Nenufar 5” E³k

Najlepsze zawodniczki w poszczególnych zespo³ach


Charyton Angelika
- UKS „Basket 47” Bia³ystok
Komoszyñska Weronika - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Iwiñska Joanna - UKS „B³êkitny Delfin” Bydgoszcz
Mazurek Joanna - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Lisek Natalia - UKS „Nenufar 5” E³k
Szczerba Natalia - UKS „4 Ursus” Warszawa

Najm³odsza zawodniczka turnieju: Hasek Paulina - UKS „B³êkitny Delfin” Bydgoszcz

FOTO GALERIA