VII Nenufar Cup rocz.2002 E³k 17-19.X.2014
Dodane przez zibi dnia Padziernik 17 2014 10:03:00
 MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ MINI KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW ROCZ.2002/03 VII NENUFAR CUP E£K 17-19.X.2014
Patronat: Prezydent Miasta E³ku Tomasz Andrukiewicz


CHAMPIONS: ¯AK ¯ORY POLAND foto>>>>>>
Rozszerzona zawarto newsa
 MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ MINI KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW ROCZ.2002/03 VII NENUFAR CUP E£K 17-19.X.2014
Patronat: Prezydent Miasta E³ku Tomasz Andrukiewicz


CHAMPIONS: ¯AK ¯ORY POLAND foto>>>>>>

Od kilka lat goszczê na Miêdzynarodowym Turnieju w E³ku , nie ukrywam ¿e UKS Nenufar 5 E³k to klub bardzo mi bliski. Mój wyjazd na mazury w tym roku sta³ pod wielkim znakiem zapytania ( problemy zdrowotne – korzonki) Dziêki uprzejmo¶ci  ¯AK ¯ory mia³em transport tam i z powrotem DZIEKUJE ! i przynios³em ch³opcom z ¯or szczê¶cie bo wygrali ten turniej z bardzo wymagaj±cym rywalem. 20 spotkañ w trzy dni, dwa konkursy oficjalne (rzuty osobiste i rzuty w parach za trzy punkty) kilka konkursów nieoficjalnych gdzie rozda³em 30 breloczków ,,but koszykarski,,
 Mistrzowie turnieju ¯AK ¯ory zagrali  znakomicie.... pomimo pora¿ki w pierwszym meczu z Sopotem. Trener Grzegorz Marciak szybko wyci±gn±³ wnioski z pora¿ki  w grupie i w finale ch³opcy ze ¶l±ska zagrali z charakterem walcz±c o ka¿da pi³kê. MVP powêdrowa³o do Dawida Krzystka ale ojcem sukcesu nie by³ Dawid ale ca³y zespó³. Ogl±daj±c team Tomasza  z pomorza twierdze ¿e ten zespó³ ma niesamowity potencja³ i z miesi±ca na miesi±c bêdzie coraz gro¼niejszy tym bardziej ¿e prowadzi go znakomity m³odzie¿owy trener Tomasz Chwia³kowski. Trzecie miejsce Ro¶ Pisza dla niejednych niespodzianka...dla drugich - stare stwierdzenie: jednym zawodnikiem ciê¿ko wygraæ turniej. Ch³opcy z Pisza przegrali pierwszy raz od dwóch lat a ich passê zwyciêstw przerwali ¯acy z ¯or. Miejsca o IV do VIII do przewidzenia od pocz±tku turnieju.Mi osobi¶cie podoba³a siê gra m³odszych Litwinów ich VII miejsce to dobry wynik. Gospodarze Nenufar 5 E³k  jak w nazwie na 5 miejscu. Basket Bia³ystok  na pocz±tku listopada organizuje u siebie turniej i pewnie w domu odbija sobie niepowodzenie z E³ku i na w³asnym parkiecie stan± na podium. Bia³orusini przyjechali w 9 gdyby zespó³ z Grodna  by³ kompletny kto wie czy nie stanêli by na podium. Sumuj±c turniej bardzo udany i bardzo siê cieszê ¿e mog³em w nim uczestniczyæ bo znam ch³opaków z wszystkich dru¿yn i chcia³bym siê jeszcze nie raz z nimi spotkaæ na turniejach obserwuj±cych ich postêpy.
Trenerowi Edwardowi Traskowskiemu bardzo dziêkuje za go¶cinne

 Czy wiecie ¿e
- Zawodnik  Nenufara nie przyj±³ wyró¿nienia od trenera
- Siódmiak Filip z Sopotu to syn Reprezentanta Polski w Pi³ce Rêcznej Artura Siódmiaka - tego któy kiedy¶ na M¦ rzuci³ przez ca³e boisko w ostatniej sekundzie Norwegom.
- Mecz o VII miejsce rozegrano w sobotê wieczorem
- Dziewczyny z E³ku  wybra³y najsympatyczniejszego zawodnika zosta³ nim Maciej £atka z ¯or
- SKM wrêczy³ maskotki najm³odszym zawodnikom turnieju Filip Pó³bratek i Brajan Mroczkowski obaj ch³opcy z III klasy rocz.2005
- Najwiêcej punktów w jednym meczu zdoby³ zawodnik z ¯or Dawid Krzystek 35
- Najskuteczniejszym strzelcem turnieju by³ Pawe³ Zapert który swoj± postur± przypomina gimnazjalistê a jest uczniem 6 klasy podstawowej
- Mecze sêdziowali sêdziowie Podlaskiego Zwi±zku Koszykówki
 - Prezydent E³k pan Tomasz Adruszkiewicz go¶ci³ na otwarciu i zakoñczeniu turnieju
- Podczas ceremonii otwarcia odby³ siê niecodziennym mecz maluchów z E³ku i Pisza a najm³odszy zawodnik w tym meczu mia³ 7 lat
- Najwy¿szym zawodnikiem turnieju  by³ ch³opak z Bia³egostoku z ksywk± ,, du¿y,,
- ¯AK ¯ory: ¯orska Akademia Koszykówki to nowa nazwa zespo³u wcze¶niej Hawajskie Koszule HK
- Wszyscy zawodnicy z stolicy Podlasia na koszulkach mieli swoje ,,ksywki,,
- Najliczniejszym zespo³em w turnieju by³ Nenufar 5 E³k
- Najm³odszym zespo³em  Marijanpole z Litwy
- Andrzej Adamczyk da³ pokaz Freestyle
- Chartanowicz z Nenufara E³k posiada 10-cioro rodzeñstwa ale tylko on gra w koszykówkê a w przysz³o¶ci chcia³by zostaæ komentatorem sportowym

SKM wrêczy³o 21 Magazynów MVP dla wyró¿niaj±cych siê zawodników i w tym miejscu podziêkowania Redakcji MVP za dostarczenie magazynów

Do zobaczenia na VIII Nenufarze Cup

 MVP:
Krzystek Dawid
¯AK ¯ory

  Pierwsza 5 ALL-STARS
Sushko Denis
Region 2010 Grodno
Seku³a Daniel
¯AK ¯ory
£atka  Maciej

¯AK ¯ory
Uliszewski Jakub
Ros Pisz
Czoska Nikodem
UKS 7 Trefl Sopot

Druga   5 ALL STARS

Siódmiak Filip  UKS 7 Trefl Sopot
Rapolavicius Ainoras - Marijanpole
Wiêcko Jakub  Nenufar 5 E³k
Vomm Andre BC Hito
................... - Basket 47 Bialystok

 KONKURSU  RZUTÓW WOLNYCH:

1  UKS Nenufar 5 E³k - Kwiatkowski Micha³  6
2  BC Hito - Trumm Marten  5
    ¯AK ¯ory - Bednarz Dominik  5
4  UKS 7 Trefl Sopot  - Labudda Adam  4
    Basket 47 Bia³ystok - Chrzanowski Micha³  3
    Marjanpoles - Mantas Babarskis  3
    Region 2010 Grodno - Shishko Daniil  3
    Ro¶ Pisz - K³os Albin 3 KONKURS RZUTÓW ZA TRZY PUNKTY PARAMI
( ka¿dy para 2x6 = 12 rzutów)
(nagrody ufundowane przez SKM (skarpetki z logo NBA)

1 Ro¶ Pisz 4x3 (Mielnicki, Zalewski) dogrywka 2x3
2 UKS Nenufar 5 E³k 4x3 (Walak, Ropolewski) dogrywka 1x3
3 BC Hito 3x3 (Arend, Marten)
4 Marijanpole 2x3  (Zaliauskas, Puniskis)
   ¯AK ¯ry 2x3  (Pastuszka, Tyburowski)
6 BASKET 47 Bia³ystok 1x3  (Bielski, Andrukiewicz)
   Region 2010 Grodno 1x3   (Kucejko,Suchko)
   UKS 7 Trefl Sopot 1x3 (Cebula, Lis M.)

 TOP 10 NAJSKUTECZNIEJSZYCH STRZELCÓW

1 Zapert Patryk 93 pkt. Ro¶ Pisz
2 Krzystek Dawid 63 pkt. ¯AK ¯ory
3 Seku³a Daniel 56 pkt. ¯AK ¯ory
4 Czoska Nikodem 44 pkt. UKS Trefl Sopot
5 Chrzanowski 35 pkt. Basket 47 Bia³ystok
6 Sushko Denis 34 pkt.  Region 2010 Grodno
7 Ainoras Rapolavicius 32 pkt.  Marianpole
8  Lis Micha³  30 pkt. Trefl Sopot
   Januszewski Bart³omiej 30 pkt. Nenufar 5 E³k
10 Armandas Kalinauskas 28 pkt.  Marianpole
    Perzanowski Olaf 28 pkt. UKS 7 Trefl Sopot
  Vomm Andre  28 pkt. BC Hito TOP 5 : NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU ZA TRZY PUNKTY
(nagroda ufundowana przez SKM (skarpetki z logo NBA)
1. K³os 4x3 Ro¶ Pisz

2 Krzystek 2x3 ¯AK ¯ory
   Ropolewski 2x3 Nenufar E³k
   Walak 2x3 Nenufar E³k
   Ers 2x3 Hito
   Cebula 2x3 Trefl Sopot
   Mantas Babarskis   2x3 Marianpole

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI

mecz o miejsce  VII
BC Hito - Marijanpole 27 : 30  (2-8, 0-9, 6-6, 19-7) MVP: Ainoras Rapolavicius
mecz o miejsce V UKS BASKET 47 Bia³ystok - Nenufar E³k  24 : 34  (4-9, 3-6, 4-813-11) MVP: Walak Adam
mecz o miejsce III Region 2010 Godno - TSK Ro¶ Pisz  26 : 53 (6-11, 0-11, 7-18, 13-13) MVP: Mielnicki Damian
FINA£: ¯AK ¯ory - UKS  7 Trefl Sopot  38 : 34  (6-13, 10-6, 9-4, 13-11) MVP: £atka Maciej

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  Numer.....zawodnik......punkty......w.....meczach
wyró¿nienie trenera
1  ¯AK ¯ORY         
                     
4. Kaletka Bartosz  4+0+0+0+2= 6
5. ¯es³awski  Karol 0+0+0+0+0= 0
6. Frydrych Dawid 0+0+0+0+0= 0
7. Bednarz Dominik 2+2+3+2+10= 19 >>>>>
8. Merda Jakub  6+2+4+3+0= 15
9. Pastuszka Dominik  6+4+2+6+0= 18
10. Torcha³a Patryk  4+2+2+2+0= 10
12. £atka  Maciej 5+6+2+7+1= 21
13. Tyburowski  Tobiasz 2+2+0+2+0= 6
16. Seku³a Daniel  14+13+3+12+14= 56
17. Krzystek Dawid  11+ 35+4+3+10= 63

18. Krukowski Mateusz  4+1+0+2+1= 8

Trener: Marciak Grzegorz, Buszka Jacek
 
2
  UKS 7 TREFL SOPOT    

6.Cebula Filip 4+3+2+5+3= 17
8 .Czoska Nikodem 10+14+4+8+8= 44
10. Szymañski Albert 4+2+0+4+0= 10
12 .Zió³kowski Daniel 4+02+6+0= 12
13. Lis Piotr 14+6+1+0+2=  23
16. Siódmiak Filip  3+4+2+2+0= 11
14. Kulik Kamil  2+6+2+0+2=  12
20. Lis Micha³  5+9+5+5+6=  30
22. Perzanowski Olaf  7+4+5+4+8=  28  >>
29. Labudda Adam  0+6+0+2+0=  8
37. Piotrowski Maciej 0+0+0+2+0=  2
60. Osowski Kevin 0+4+6+0+5= 15

Trener : Chwia³kowski Tomasz

3
 
TSK RO¦ PISZ

 4. K³os Albin 4+4+3+8+5=  24  >>>>>>>>>
 6. Mielnicki Konrad 2+2+0+1+7=  12
 7. Szablak Micha³ 0+0+2+2+0=  4
 5. Mielnicki Damian 0+4+0+0+0=  4
 16. Kwiatkowski Kacper 0+0+4+0+0=  4
 10. Kucisz Bart³omiej 0+0+2+0+0=  2
 11. Uliszewski Jakub 5+0+0+0+6=  11
 12. Bessman £ukasz 0+0+0+0+0=  0
 15. Lesiñski Mateusz  3+6+0+0+2=  11
 17. Zalewski Szymon 6+9+7+0+5=  27
 20. Polak Marcel  0+0+0+0+0=  0
 18. Zapert Partryk  17+11+18+19+28=  93

Trener : Pawe³ Szary
 
4
  BC 2010 REGION GRODNO

7. Kutseyko Aleksey 4+9+0+4+8=  25  >>>>

40. Sushko Denis 6+ 4+16+2+6=  34
6. Dubitskiy Leon 2+1+0+2+6= 11
42. Volchuga Kirill 2+2+0+2+0=  6
17. Sirotskiy Ilya  0+0+3+0+0=  3
38. Makarevich Pavel 0+0+0+0+0=  0
41. Kravtsevich Yegor 2+2+4+2+4=  14
4. Smirnov Diomid 2+2+2+2+2=  10
37. Shishko Daniil 4+4+0+0+0=  8

Trener : Yatsevich Ivan
 
5
  NENUFAR 5 E£K
0. Pó³bratek Filip 0+0+4+0+0=  4
4. Stra¿ewicz Bart³omiej 0+0+0+0+2=  2
5. Januszewski Bartek 0+0+10+12+8=  30
6. Wiêcko Jakub 0+0+11+6+9=  26
7. Walak Adam 4+11+0+4+8=  27
8. Borkowski Oliwer 0+0+0+0+0=  0
9. Romatowski Adam 0+0+0+3+1=  4
10. Chrzanowski Oskar 0+2+4+4+2=  12
11. Ropelewski Filip 12+0+3+6+2=  23
12. Biñczak Franciszek 0+1+6+0+0=  7
13. £a³ak Hubert 0+2+4+0+0=  6
14. Kwiatkowski Micha³ 2+2+0+0+2=  6
15. Mik Kacper  2+0+0+0+0=  2
17. Duba Tomasz 0+0+0+0+0=  0
18. Mroczkowski Brajan 0+0+0+0+0=  0
19  Chartanowicz 0+0+0+0+0+2= 2
Trener : Edward Traskowski 
 
6
  BASKET 47 BIA£YSTOK

 4. Micha³ Chrzanowski 7+8+11+6+335
 7. £ukasz Kaszuba 10+1+7+3+0=  21
 8. Miko³aj Andrzejek 0+0+0+0+2=  2
 9. Patryk Jwazsczuk  2+0+0+0+6=  8
11. Damian Andrukiewicz 4+2+0+0+2=  8
13. Bart³omiej Bielski 2+2+0+9+7=  20
14.  Panglisz Konrad
15. Gisztarowicz Jakub
16. Biszczuk Jakub
18. Sienkiewicz Szymon
20. Krystian Stelmach 2+2+4+2+4=  14
20. Rafa³ Radziszewski 2+2+4+2+0=  10
21. Dawid Szczepaniak 0+0+0+0+0=  0
22. Adam £apiñski(0+0+0+2+0=  2
Trener  : Marcin Puci³owski
 
7

MARIAMPOLES LITWA

  9. Armandas Kalinauskas 1+0+23+4=  28
14. Mantas Babarskis 1+8+0+1+7=  17
11. Matas Dabulevicius  0+6+0+1+2=  9
12. Kajus Cebatorius 2+0+0+0+0=  2
13. Nojus Adaskevicius 2+0+0+0+4=  6
  4. Gregas Zaliauskas 2+4+2+4+0=  12
22. Rokas Migauskas 0+0+2+0+0=  2
15. Rokas Deksnys (0+0+3+0+2=  5 >>>>>
6. Nikas Puniskis 3+4+2+4+0=  13
7. Armandas Skvarnavicius 1+0+0+6+0=  7
5. Domas Rusovicius 2+0+0+0+2=  4
8. Ainoras Rapolavicius 4+8+2+15+3=  32

Trener : Kêstutis Juozaitis
8
 
HITO JOHVI

5. Pomogaiba Dmitri 2+0+4+2+0=  8
5. Parss Richard 0+3+0+0+6=  9
6. Kuttim Arend    3+2+4+4+0=  13
9. Vomm Andre 4+5+6+5+8=  28
24. Soppe Sven 0+0+2+0+0=  2
13. Tooming Mathias 0+0+2+0+0=  2
15. Trumm Marten 5+0+0+5+10=  20
23. Pozniakov Rene Risto 0+7+7+0+0=  14
32. Ers Argo 6+9+2+8+0=  25 >>>>>>>>>>
34. Susta Silver 0+0+7+0+3=  10
99. Pall Eve 2+0+0+2+0=  4

Trener : Valdre Toomas
 


 KLASYFIKACJA DRU¯YNOWA W KONKURSIE  RZUTÓW OSOBISTYCH (11X3 = 33)

1 Ro¶ Pisz  18
2 Marijanpoles 17  (rocz.2003)
3 UKS Basket 47 Bia³ystok 16
   BC Hito 15
5 Region 2010 Grodno  14 
6 UKS 7 Trefl Sopot 13
7 ¯AK ¯ory 12
   UKS  Nenufar 5 E³k 12

 GRUP: A      

¯ory – Hito/Johvi 58 : 22 (17:10 19:7 12:2 10:6) MVP: Seku³a Damian
Sopot -  Hito/Johvi 53 : 26 (13:7 19:5 12:12 7:2) MVP: Zió³kowski Daniel
¯ory - E³k 67 : 20  (6-8, 19-4, 19-4, 23-4)  MVP: Krzystek Dawid
E³k – Sopot  18 : 56  (2-14, 8-22, 3-14, 5-6) MVP: Labudda Adam
E³k - Hito/Johvi  42 : 32  (11-8, 11-7, 12-10, 8-7) MVP: £a³ak Hubert
Sopot - ¯ory  29 : 20  (8-8, 4-3, 4-4, 13-5) MVP: Lis Micha³

1. UKS 7 Trefl Sopot   3 mecz 6 pkt.
2
. ¯AK ¯ory        3 mecz 5 pkt.    
3. UKS Nenufar 5 E³k    3 mecze 4 pkt
4. BC HITO (EST)   3 mecze 3 pkt.  
                            

 GRUPA: B

Grodno – Pisz  22 : 37 (8:8 4:9 8:8 2:12) MVP: Zapert Patryk
Marijampol – Bia³ystok 19 : 32 (2:6 4:10 8:8 5:8) MVP: Bielski Bart³omiej
Grodno (BY) - Bia³ystok 24 : 19 (16-6, 4-7, 1-5, 3-1) MVP: Sushko Denis
Pisz - Marijampol 36 : 28 (16-9, 3-4, 13-3, 4-12) MVP: Mielnicki Konrad
Marijanpole - Grodno 13 : 25  (4-10, 7-3, 0-5, 2-7) MVP: Sirotskiy Ilya
Bia³ystok - Pisz  24 : 36  (4-7, 9-12, 7-8, 4-9)

1. TSK Ro¶ Pisz 3 mecz 6 pkt.
2. BC Region Grodno (BY) 3 mecz 5 pkt
3. UKS Basket 47 Bia³ystok 3 mecz 3 pkt.
3. ¯SM Marijampol (03) (LT)  3 mecz 3 pkt.

I PLAY-OFF V-VIII; Nenufar E³k – Marijanpole  35 : 28  (17-5, 4-9, 6-3, 8-11) MVP: Ropolewski Filip
II PLAY OFF V-VII: Basket 47 Bia³ystok – Hito/Johvi  27 : 26  (11-7, 8-2, 2-11, 6-8) MVP: Chrzanowski Micha³
I PÓ£FINA£: RO¦ Pisz – ¯AK ¯ory 30 : 39  (9-6, 0-14, 7-13, 15-6) MVP: Bednarz Dominik
II PÓ£FINA£: UKS 7 Trefl Sopot - Region 2010 Grodno  39 ; 14  (8-4, 14-4, 10-0, 7-6) MVP: Lis Micha³
http://www.nenufar.elk.pl/