Kadeci Astorii w Serbii
Dodane przez zibi dnia Listopad 05 2014 15:00:00
 W dniach 19-26.10.2014r. zespól Kadetów wraz z trenerem Maciejem £abusiem byli na zaproszenie Klubu Koszykówki Partizan Belgrad w Serbii gdzie uda³o im siê po³±czyæ granie meczów sparingowych z serbskimi dru¿ynami m³odzie¿owymi oraz ze zwiedzaniem stolicy Serbii (Belgradu) i Wêgier (Budapesztu).
Rozszerzona zawarto newsa
 W dniach 19-26.10.2014r. zespól Kadetów wraz z trenerem Maciejem £abusiem byli na zaproszenie Klubu Koszykówki Partizan Belgrad w Serbii gdzie uda³o im siê po³±czyæ granie meczów sparingowych z serbskimi dru¿ynami m³odzie¿owymi oraz ze zwiedzaniem stolicy Serbii (Belgradu) i Wêgier (Budapesztu).

W trakcie pobytu grali¶my 3 mecze towarzyskie z dru¿ynami z Belgradu. Wygrali¶my pewnie z zespo³ami Mladost Zemun oraz Slodes Beograd a przegrali¶my po walce 4 punktami i po bardzo dobrym meczu z 9 si³± Serbii w roczniku 99' zespo³em Zvezdara Beograd. Jest to sukces bo zawodnicy zespo³ów m³odzie¿owych w Serbii s± doskonale wyszkolone technicznie i charakteryzuj± siê nieustêpliwo¶ci± i walk± o ka¿d± pi³kê przez pe³ne 40 minut gry.

Zostali¶my równie¿ zaproszeni na mecz seniorów Partizana Belgrad w ramach Euro Cup z tureckim zespo³em Banvit. Niestety Partizan przegra³ ale by³y to równie¿ niezapomniane emocje gdy¿ hala Pionira, w której odbywa³ siê mecz dawa³a niesamowita atmosferê a mecz ogl±da³o oko³o 9tys. widzów. Co ciekawe praktyczne ca³y mecz ogl±da³o siê na stoj±co gdy¿ kibice reaguj± bardzo ¿ywio³owo i nie ma czasu na "sielankê":)

Oprócz tych atrakcji byli¶my równie¿ w siedzibie Klubu Partizan, który zrzesza wokó³ siebie wiele sekcji sportowych takich jak: koszykówka, pi³ka no¿na (stadion pi³karski tez zwiedzili¶my), siatkówka, pi³ka wodna itd. Ogl±dali¶my tam wszystkie trofea i pami±tki jakie zdoby³ Klub Partizan Belgrad w swojej historii koszykarskiej i pi³karskiej. Poznali¶my równie¿ osoby ze sztabu trenerskiego i z zarz±du klubu. Mog³em te¿ obserwowaæ pracê trzech trenerów w trakcie treningów co te¿ by³o dla mnie osobi¶cie dodatkow± atrakcj± i doskona³ym materia³em szkoleniowym.

Oprócz meczów i ogl±dania obiektów sportowych mogli¶my sobie te¿ pozwoliæ na zwiedzanie piêknej stolicy Serbii (Belgrad) oraz Wêgier (Budapeszt),gdy¿ tam przy okazji równie¿ spêdzili¶my 1,5 dnia co by³o bardzo ciekawym prze¿yciem dla nas wszystkich.
Ka¿demu gor±co polecam tamte rejony Europy poniewa¿ mo¿na prze¿yæ niezapomniane chwile a ¿yczliwo¶æ Serbów jest cudowna...
 
Byli¶my tam w sk³adzie (Astoria Bydgoszcz-kadeci rocznik 99'): Kacper Jankowski, Kacper Przybylski, Pawe³ Koz³owski, Patryk Pikul, Oskar Glanert, Borys Wiesio³owski, Damian Spycha³a.
Trener: Maciej £abu¶
 
P.S. Szczególne podziêkowania nale¿± siê Panu Markowi Malakowi, który nam bardzo pomóg³ przy organizacji tego wyjazdu.