Wieliczka Cup rocz.2003 Wieliczka 20-22.III.2014
Dodane przez zibi dnia Marzec 23 2015 15:03:00
 Moc atrakcji, wspania³e mecze, niesamowite akcje - Wieliczka Cup 2015

Drugi raz z rzêdu Puchar Wieliczki wyjecha³ na ¦l±sk. Rok temu  wygrali zawodnicy ¯AK ¯ory  w tym roku MKKS Rybnik.Ciekawy system rozgrywek 3 grupy eliminacyjne, nastêpnie 4 grupy Play-Off i na koniec mecze o miejsca. Ka¿dy mecz wa¿ny a, by³o ich w sumie 36.

Rozszerzona zawarto newsa
 Moc atrakcji, wspania³e mecze, niesamowite akcje - Wieliczka Cup 2015

Drugi raz z rzêdu Puchar Wieliczki wyjecha³ na ¦l±sk. Rok temu  wygrali zawodnicy ¯AK ¯ory  w tym roku MKKS Rybnik.Ciekawy system rozgrywek 3 grupy eliminacyjne, nastêpnie 4 grupy Play-Off i na koniec mecze o miejsca. Ka¿dy mecz wa¿ny a, by³o ich w sumie 36.

 Po ka¿dym meczu wrêczono Dyplom i breloczek dla wyró¿nionego zawodnika z zwyciêskiej dru¿yny.Wszyscy wyró¿nieni zawodnicy w galerii
 

 Najbardziej zapamiêtany  mecz i akcja to rzut z 6 metrów ty³em do kosza zawodnika ¦l±ska Wroc³aw Oskara Kowalskiego.  Tym rzutem Oskar doprowadzi³ do dogrywki.

 Mecz Gwiazd WSCHÓD – ZACHÓD wynik nie by³ wa¿ny dru¿yny by³y prowadzone przez trenerów  którzy dzieñ pó¼niej zmierzy³y siê w Finale. Po wyrównamy spotkaniu  wygrywa Zachód prowadzony przez Stanis³awa Grabca. W przerwie Meczu Gwiazd konkurs indywidualny dla trenerów 1 z 10 )  ,, za trzy punkty wygrywa go nie kto inny jak Stanis³aw Grabiec ,,specjalista w rzutach za trzy,,. W nagrodê otrzymuje 3 litry soku jab³kowego z Grójca + notatnik dla trenera. W konkursie ,,za trzy,, dla ch³opców (4 pozycje) wygrywa zawodnik Regisu Wieliczka Piotru¶ Wojciechowski  - Piotrek razem z tata drugi raz sêdziowa³ Mecz Gwiazd

Przed Meczem Gwiazd odby³ siê  dru¿ynowy konkurs rzutowy osobistych. Zawodnicy Tomasza Wilczka ¦l±sk Wroc³aw po dogrywce wygrywaj±  z MKS Ochota Warszawa (skuteczno¶æ  55%) Zanim jednak zawodnicy opu¶cili parkiet ka¿dy mia³ okazje wygraæ smaczne jab³uszko z Grójca, wystarczy³o raz trafiæ do kosza z linii rzutów osobistych) Po dniu pe³nym atrakcji wszyscy udali siê do piêknej auli na seans filmowy - Najlepsze akcje NBA, tam te¿ wrêczono nagrody: Olkowi Dziekañskiemu (rocz.2004) MVP Meczu Gwiazd -   otrzyma³ Kalendarz NBA i koszulkê SKM, a zwyciêzca konkursu ,,za trzy punkty,, otrzyma³ skarpetki z logo gwiazdy NBA KB

 Niedziela to ostatni dzieñ turnieju. Dwana¶cie dru¿yn walczy³o o jak najlepsz± lokatê. Znalaz³ siê tak¿e czas na przeprowadzenie kolejnych konkursów: sprawno¶ciowy, indywidualny (rzuty osobiste) oraz rzut z po³owy boiska (w nagrodê od SKM opaska na g³owê NBA). Ostatnim wydarzeniem Wieliczka Cup  by³ mecz Fina³owy: MKKS Rybnik vs MKS Ochota Warszawa, w przerwie meczu fina³owego rozegrano fina³u  konkursu indywidualnego w rzutach wolnych. Aleksander Dziekañski  król strzelców turnieju wygra³ tak¿e konkurs rzutów wolnych !

36 meczy turniejowych +  Mecz Gwiazd,   6 konkursów indywidualnych + 1 dru¿ynowy, Seans Filmowy NBA to wszystko  z pewno¶ci± zapamiêtaj± nasi mali koszykarze. Dru¿yny które ,, wygospodarowa³y,, czas wolny,, zwiedzi³y Kopalnie Soli w Wieliczce i Stary Kraków
Puchary, dyplomy, statuetki, koszulki dla wszystkich uczestników, pami±tki dla trenerów wrêczali:  Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz, Zastêpca Burmistrza Wieliczki Rafa³ ¦leczka, Wice Prezez PZKosz Zdzis³aw Kasyk oraz w imieniu Wice marsza³ka Województwa Ma³opolskiego Pawe³ Janus
Projekt zosta³ zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Ma³opolskiego, Powiatu Wielickiego

SKM serdecznie dziêkuje dru¿ynie Sudety Jelenia Góra i rodzicom MKKS D±browa Górnicza  za transport do Wieliczki i z powrotem

Zapraszam do ogl±dania moich fotek i filmików a tak¿e zdjêæ  fotografa z Campusu
Do zobaczenia w Wieliczce w maju rocznik 2002, we Wrze¶niu rocznik 2004 i za rok roczniki 2003, 2004 i 2005

FILMIKI ZIBI        FOTO ZIBI

FOTO BOGDAN PASEK


Z£OCI MEDALI¦CI - MKKS Rybnik 
SREBRNI MEDALI¦CI - MKS Ochota WarszawaBR¡ZOWI MEDALI¦CI - MKS Dabrowa Górnicza


 MVP Turnieju:
Patryk Legierski   
MKKS Rybnik


 5 ALL-STARS:
Aleksander Dziekañski  -  MKS D±browa Górnicza
Oskar Kowalski  -  ¦l±sk Wroc³aw
Kacper Poradzki  -  MKS Grójec
Bartosz Sitek  -  MKS Ochota Warszawa
Kacper Kowalczyk Kudziarz -  MKKS Rybnikmecz o XI miejsce:
Ósemka Wejherowo -  UKS Komorów  40 : 16
mecz o IX miejsce:  
WKK Wroc³aw - Cracovia Kraków  40 : 32
mecz o VII miejsce:  Wis³a Kraków - Sudety Jelenia Góra  62 : 38
mecz o V miejsce:
¦l±sk Wroc³aw - Regis Wieliczka  43 : 39
mecz o III miejsce:
MKS D±browa Górnicza - MKS Grójec  45 : 30
FINA£:
MKKS Rybnik - MKS Ochota Warszawa 
56 : 36

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA / Wyró¿nienie trenera

1 MKKS Rybnik  -  Igor Lewandowski

2 MKS Ochota Warszawa  -  Alan Wilkowski
3 MKS D±browa Górnicza  -  Przemys³aw Paduch
4 MKS Grójec  -  Bartosz Stêpieñ
5 WKS ¦l±sk Wroc³aw  -  Wojciech Siembiga
6 UKS Regis Wieliczka - Aleksander Busz
7 Wis³a Kraków  -  Olivier Niedzielski
8 Sudety Jelenia Góra  -  Mi³osz Halicki
9 Cracovia Kraków  -  Jagaciak Filip
10 WKK Wroc³aw  -  Kamil Kaczor
11 Osemka Wejherowo  -  Szymon Dziewior
12 UKS Komorów  -  Filip Bartek


 Najlepsi strzelcy turnieju:
1 Aleksander Dziekañski 128 pkt  -  MKS D±browa Górnicza
2 Aleksander Busz 92 pkt.  -  Regis Wieliczka
3 Kacper Kowalczyk 75 pkt.  -  MKKS Rybnik
4 Igor Lewandowski 64 pkt.  -  MKKS Rybnik
   Alan Wilkowski 64 pkt.  -  MKS Ochota Warszawa


Indywidualny Konkurs rzutów osobistych:

1. MKS  D¡BROWA GÓRNICZA-  ALEKSANDER DZIEKAÑSKI  10/ 10 I dogrywka 10/8  II dogrywka 5 / 5
2  OCHOTA WARSZAWA – ALAN WILKOWSKI 10/10 I dogrywka 10 / 8 II dogrywka 5 / 4
3. ÓSEMKA WEJHEROWO -  ADRIAN POP£AWSKI
4. ÓSEMKA WEJHEROWO – PIOTR SPIGARSKI
5. CRACOVIA KRAKÓW -  FILIP JAGACIAK
6. WIS£A KRAKÓW – DAWID BIEGOÑ
7. MKKS RYBNIK – SEBASTIAN KO£OWROT
8. CRACOVIA KRAKÓW – WIKTOR BANA¦
9. UKS KOMORÓW – ADAM JANIK
10. ¦L¡SK WROC£AW – JÊDRZEJ KOCIÊÑSKI


 Dru¿ynowy Konkurs rzutów osobistych
(maksymalna ilo¶æ zdobytych punktów 30)

1 ¦l±sk Wroc³aw 27 koszy /  dogrywka  4 kosze
2 Ochota Warszawa 27 koszy / dogrywka 1 kosz
3 Wis³a Kraków 26
4 MKS D±browa Górnicza 25
5 MKKS Rybnik 24
5 Regis Wieliczka 20
  Ósemka Wejherowo 20
7 Sudety Jelenia Góra 19
8 UKS Komorów 17
   MKS Grójec 17
10 WKK Wroc³aw Zwyciêzca konkursu  rzutów za trzy punkty dla zawodników:


REGIS WIELICZKA -   PIOTR  WOJCIECHOWSKI 4 / 2
MKKS RYBNIK - LEGIERSKI IGOR
SUDETY JELENIA GÓRA - WAJMAN MATEUSZ
¦L¡SK WROC£AW- SIEMBIGA WOJCIECH
UKS KOMORÓW  - KOWALCZYK FILIP
ÓSEMKA WEJHEROWO - ZABROCKI CEZARY
WKK WROC£AW - KILIAN SZYMON
MKS GRÓJEC - DAWID  PIETRUSIÑSKI
MKS D¡BROWA  GÓRNICZA - DZIEKAÑSKI ALEKSANDER
REGIS WIELICZKA - ALEKSANDER BUSZ
OCHOTA WARSZAWA - WILKOWSKI  ALAN
WIS£A KRAKÓW - BATKO KONRAD


 Konkurs sprawno¶ciowy:

1. WIS£A KRAKÓW– NOWAK DANIEL
2. MKS D¡BROWA GÓRNICZA – MATUSZCZYK JAN
3. MKS GRÓJEC – PIETRUSIÑSKI DAWID
4. WIS£A KRAKÓW – OLIWER NIEDZIELSKI
5. SUDETY JELENIA GÓRA  – SKORUPA  JAKUB
6. CRACOVIA KRAKÓW – WESO£OWSKI BARTEK
7. REGIS WIELICZKA– ALEKSANDER BUSZ
8. OCHOTA WARSZAWA  – HAMERLA JÊDRZEJ
9. MKS GRÓJEC – KWIECIÑSKI BART£OMIEJ
10.MKKS  RYBNIK – TOBILCZYK PATRYK


 Zwyciêzca konkursu  rzutów za trzy punkty (1 z 10) dla trenerów:
Stanis³aw Grabiec  -  MKKS Rybnik

 Najlepsza akcja  turnieju (rzut na dogrywkê ty³em do kosza w ostatniej sekundzie meczu ¦l±sk Wroc³aw - Regis Wieliczka:

Oskar Kowalski  -  ¦l±sk Wroc³awFILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI


FOTO BOGDAN PASEK


GRUPA A

Regis Wieliczka - Ósemka Wejherowo  42 : 27
¦l±sk Wroc³aw - UKS Komorów  71 : 23
Regis Wieliczka - UKS Komorów  40 : 17 
¦l±sk Wroc³aw - Ósemka Wejherowo 65 : 30 
UKS Komorów - Ósemka Wejherowo  14 : 40
Regis Wieliczka - ¦l±sk Wroc³aw  62 : 67 po dogrywce

1 ¦L¡SK Wroc³aw  6 pkt.
2 UKS REGIS Wieliczka  5 pkt.

3 Ósemka Wejherowo  4 pkt.
4 UKS Komorów  3 pkt

GRUPA B

Cracovia Kraków - Sudety   35 : 36
MKKS Rybnik - Ochota Warszawa 30 : 34
Cracovia Kraków - Ochota Warszawa  22 : 32
MKKS RYBNIK - Sudety Jelenia G  72 : 32
Cracovia Kraków - MKKS Rybnik  30 : 61
Sudety - Ochota Warszawa  23 : 45

1 Ochota Warszawa 6 pkt.
2 MKKS Rybnik  5 pkt.
3 Sudety Jelenia Góra 4 pkt
4 Cracovia Kraków  3 pkt


GRUPA C
Wis³a Kraków - MKS D±browa G. 36 : 55
MKS Grójec - WKK Wroc³aw  39 : 14
Wis³a Kraków - WKK Wroc³aw  39 : 30
MKS Grójec - MKS D±browa G. 34 : 49
WKK Wroc³aw - MKS D±browa G.  30 : 52 
Wis³a Kraków - MKS Grójec  39 : 45 

1 MKS D±browa Górnicza  6 pkt

3 MKS Grójec  5 pkt.
2 WIS£A Kraków  4 pkt
4 WKK Wroc³aw  3 pkt.


SOBOTA  PLAY-OFF miejsca I-VI GRUPY D i E

GRUPA D
¦l±sk - MKKS Rybnik 51 : 66
MKS D±browa Górnicza - ¦l±sk 49 : 39
MKKS Rybnik - MKS D±browa Górnicza  74 : 33

1 MKKS Rybnik 4 pkt.
2 MKS D±browa Górnicza 3 pkt
3 ¦l±sk Wroc³aw  2 pkt.

GRUPA E
MKS Regis - Ochota Warszawa  33 : 42
MKS Grójec - Regis 51 : 32
MKS Grójec - MKS Ochota Warszawa  18 : 31

1 Ochota Wraszawa 4 pkt.
2 MKS Grójec 3 pkt
3 UKS Regis Wieliczka 2 pkt.


SOBOTA  PLAY-OFF miejsca VII-XII Grupy F i G

GRUPA F
Cracovia - Wejherowo 26 : 25
Cracovia - Wis³a 24 : 46
Wejherowo - Wis³a  32 : 50

1 Wis³a Kraków 2 mecz 4 pkt.
2 Cracovia Kraków 2 mecz 3 pkt.
3 Ósemka Wejherowa 2 mecz  2 pkt.

GRUPA G
Komorów - Sudety  31 : 57
Komorów - WKK 22 : 49
WKK Wroc³aw  - Sudety  37 :42

1 Sudety Jelenia Góra 2 mecz 4 pkt.
2 WKK Wroc³aw 2 mecz 3 pkt.
3 UKS Komorów 2 mecz  2 pkt.


ZACHÓD
 MVP: Aleksander Dziekañski
WSCHÓD
  
RYBNIK - KOWALCZYK KACPER
RYBNIK - LEWANDOWSKI IGOR
JELENIA GÓRA - SKORNIA  KUBA
JELENIA GÓRA -M¦CISZ  KACPER
¦L¡SK - OSKAR KOWALSKI
¦L¡SK  - KAJETAN KRZAK
WEJCHEROWO – KRZEBIETKA PIOTR
WEJHEROWO – POP£AWSKI ADRIAN
WKK - SZYMON KILIAN
WKK - MICHA£ NOWAK
D¡BROWA GÓRNICZA - PADUCH PRZEMYS£AW
D¡BROWA GÓRNICZA - DZIEKAÑSKI ALEKSANDER


TRENER: STANIS£AW GRABIEC

OCHOTA - JÊDRZEJ HAMERLA
OCHOTA - ALAN WILKOWSKI
KRAKÓWK CRACOWIA - £UKASZ  SIEMIENIEC
KRAKÓWA CRACOWIA -  FRANCISZEK   PRZYBYTNIAK
KOMARÓW - JANEK KRYSKO
KOMARÓW - ANTONI SZULAR
GRÓJEC - KACPER PORADZKI
GRÓJEC - BARTOSZ STÊPIEÑ
REGIS - ALEKSANDER BUSZ
REGIS - ARON FILIPCZYK
WIS£A- BATKO KONRAD
WIS£A - OLIWIER NIEDZIECSKI

TRENER: TOMASZ FODER

MEDALI¦CI