Nowy klub koszykówki w Bydgoszczy
Dodane przez zibi dnia Stycze 06 2015 12:00:00
 Pomys³odawcami za³o¿enia klubu byli dwaj zapaleñcy dla których koszykówka to co¶ wiêcej ni¿ sport. Dziêki ich wielkiemu zaanga¿owaniu i przy wydatnej pomocy, dzia³aj±cej w Bydgoszczy fundacji "Nowe Pokolenie", dnia 24.10.2014 r. na koszykarskiej mapie województwa kujawsko-pomorskiego narodzi³ siê Uczniowski Klub Sportowy BASKET REGNUM BYDGOSZCZ. W swoich szeregach zrzeszamy osoby z bogatym baga¿em do¶wiadczeñ organizacyjnych i sportowych.
Rozszerzona zawarto newsa
 Pomys³odawcami za³o¿enia klubu byli dwaj zapaleñcy dla których koszykówka to co¶ wiêcej ni¿ sport. Dziêki ich wielkiemu zaanga¿owaniu i przy wydatnej pomocy, dzia³aj±cej w Bydgoszczy fundacji "Nowe Pokolenie", dnia 24.10.2014 r. na koszykarskiej mapie województwa kujawsko-pomorskiego narodzi³ siê Uczniowski Klub Sportowy BASKET REGNUM BYDGOSZCZ. W swoich szeregach zrzeszamy osoby z bogatym baga¿em do¶wiadczeñ organizacyjnych i sportowych.

    Chcieliby¶my rozpocz±c propagowanie koszykówki ju¿ od najm³odszych lat. Najlepsz± form± s± tu zabawy i gry, które wykreuj± umi³owanie do ruchu i utrwal± nawyk uprawiania sportu. W wieku wczesnoszkolnym mo¿emy uzyskaæ wp³yw na osobowo¶æ dziecka poprzez ruch. Poprzez aktywno¶æ ruchow± dziecko ma szansê na ³atwiejsze radzenie sobie z obci±¿eniami fizycznymi, psychicznymi i innymi, co w pó¼niejszym czasie prze³o¿y siê na umiejêtno¶æ prawid³owego zachowywania siê w ró¿nych sytuacjach, wspó³pracy w grupie. Naszym zadaniem jest rozwijaæ sportowo, ka¿dego kto do nas przyjdzie i zaszczepiæ ka¿demu wiarê w aktywno¶æ ruchow±. Nie ma znaczenia wzrost lecz zapa³, chêci i upór w d±¿eniu do celu. Zadbamy o to, by ka¿de dziecko dobrze siê z nami czu³o, by chetnie przychodzi³o na treningi   i czerpa³o z tego rado¶æ. Najwa¿niejsze jest dla nas ¿yczliwe podej¶cie do dziecka oraz brak selekcji. Na nasze zajêcia mo¿na zapisaæ ka¿de dziecko! Zabawy, gry i æwiczenia dla dzieci s± zgodne z nowoczesnym modelem szkolenia opartym na zachodnich wzorcach. Czerpiemy z do¶wiadczeñ innych szkó³ek w Polsce.  U nas dzieci i ich dobro s± najwa¿niejsze i najcenniejsze!

    G³ównym celem klubu UKS BASKET REGNUM BYDGOSZCZ jest podjêcie wspólpracy ze szko³ami podstawowymi i dzieæmi z klas 1-3. W chwili obecnej klub wspó³pracuje ju¿ z kilkoma szko³ami a w najbli¿szym czasie zostan± podpisane nastêpne porozumieia o wspó³pracy.

http://www.basketregnum.bydgoszcz.pl/