Mateusz Buka³a trener SMS MG Kraków
Dodane przez zibi dnia Luty 15 2015 00:00:00
 Rozmowa z Mateuszem Buka³a trenerem KS Cracovii 1906 oraz trenerem I Klasy L.O Marcina Gortata w Krakowie.

SKMi: SMS Marcina Gortata w £odzi istnieje ju¿ 4 lata w Krakowie od nowego roku powstaje drugi taki o¶rodek w Kraju. W £odzi dru¿yna SMS £KS gra w II lidze oraz grupach m³odzie¿owych. Jak to bêdzie wygl±da³o w Krakowie czy koszykarze maja siê czego obawiaæ?
Rozszerzona zawarto newsa
 Rozmowa z Mateuszem Buka³a trenerem KS Cracovii 1906 oraz trenerem I Klasy L.O Marcina Gortata w Krakowie.

SKM: SMS Marcina Gortata w £odzi istnieje ju¿ 4 lata w Krakowie od nowego roku powstaje drugi taki o¶rodek w Kraju. W £odzi dru¿yna SMS £KS gra w II lidze oraz grupach m³odzie¿owych. Jak to bêdzie wygl±da³o w Krakowie czy koszykarze maja siê czego obawiaæ?

Mateusz: Od strony szko³y wszystkie wiadomo¶ci trzeba na pewno kierowaæ do Pana Szymona Nowaka. Wiem tylko ¿e zabezpieczenie finansowe szko³y jest bardzo mocne i uczniowie nie bêd± narzekaæ na warunki jakie bêd± Panowaæ w szkole. Podczas d³ugich rozmów nasz klub (Cracovia 1906) dosz³a do porozumienia z Fundacj± i razem bêdziemy tworzyæ ten projekt. Zapewnieniem ze strony klubu jak i szko³y jest fakt i¿ w przysz³ym roku bêdziemy grali w III Lidze aby spokojnie przygotowaæ siê do gry na szczeblu centralnym czyli II ligi. Dziêki wspó³pracy wielu osób pozyskali¶my fundusze aby zg³osiæ szko³ê do ligi EYBL, co jest dodatkowym atutem i ju¿ w przysz³ym tygodniu wysy³amy swoj± aplikacjê.

SKM: Dlaczego akurat Kraków?

Mateusz: To znowu pytanie do Pana Szymona. Moje rozumowanie jest takie. Kraków to miasto wielu perspektyw. Mamy tutaj wiele bardzo dobrych uczelni, mo¿liwo¶ci rozwoju nie tylko sportowego. I w³a¶nie ten element by³ trochê zaniedbany. Teraz to siê na pewno zmieni. Zaanga¿owa³o siê w projekt kilku bardzo ciekawych ludzi, miasto te¿ otwarcie mówi ¿e trzeba budowaæ dru¿yny sportów zespo³owych. Chyba siê nie pomylê ze stwierdzeniem ¿e Kraków jest jednym z takich miast gdzie ka¿dy chcia³by graæ i mieszkaæ. Chcemy tutaj stworzyæ konkurencyjny o¶rodek dla takich Firm jak Rosa Radom, Trefl Sopot, WKK czy WKS ¦l±sk Wroc³aw oraz D±browa Górnicza która przecie¿ te¿ od niedawna zrobi³a siê bardzo aktywna na Mapie Polski.

SKM:Dla kogo jest ta szko³a?

Mateusz: W tym wypadku dla wszystkich zdolnych koszykarzy (szko³a równie¿ otwiera klasy o profilu siatkarskim i pi³ki rêcznej), którzy chc± podnosiæ swoje umiejêtno¶ci koszykarskie oraz stawiaj± równie¿ na rozwój umys³u. Dla wszystkich koszykarzy którzy chc± rozwijaæ siê nie zmieniaj±c barw klubowych oraz tych którzy chcieli by zmieniæ barwy i do³±czyæ do naszego zespo³u.

SKM;
A dlaczego akurat ty bêdziesz trenerem ?

Mateusz:
A to ju¿ d³uga historia. Pocz±tki by³y na nie. Zadawa³em sobie pytanie jak mogê prowadziæ taki projekt przecie¿ to du¿a odpowiedzialno¶æ. Jestem m³odym trenerem, który tak jak CI koszykarze s± dopiero na pocz±tku swojej przygody z koszykówk±, mam swoje wady i zalety. Z drugiej strony mo¿e dlatego ma to sens? Kiedy¶ tak zaczyna³ mój trener, który teraz jest cenionym fachowcem. Z daleka od uk³adów i ró¿nych powi±zañ gdzie muszê byæ poprawnie polityczny bo tego czy tamtego mi nie wolno. Nie muszê siê martwiæ co bêdzie jutro czy wyniki mnie obroni± i bêdziemy wygrywaæ w seniorach poniewa¿ jestem samo wystarczalny, mam bardzo dobrze rozwijaj±c± siê firmê, która zapewnia mi godne ¿ycie. Zale¿y mi na tym aby stworzyæ w tej szkole projekt który otworzy wiele dróg rozwoju.

SKM: Kogo masz na my¶li mówi±c o trenerze ?

Mateusz: Rafa³ Knap

SKM: O jakich droga rozwoju my¶lisz.

Mateusz: Pierwsza droga to oczywi¶cie koszykówka. W pierwszym roku jak wspomnia³em jest to gra w III lidze oraz EYBL. Do³o¿ymy wszelkich starañ aby ju¿ w drugim roku funkcjonowania by³a to druga liga. Je¿eli uczniowie szko³y poka¿± siê z bardzo dobrej strony i dostan± oferty z lepszych klubów z mi³± chêci± ich oddamy za darmo. Najwa¿niejsze jest aby dostaæ szansê i j± wykorzystaæ. Drug± ¶cie¿k± rozwoju bêdzie sport i nauka. Wielu zawodników, po ukoñczeniu szko³y ¶redniej koñczy z koszykówka lub traktuje j± ju¿ jako zabawê i stawia bardziej na naukê/karierê zawodow±. To te¿ jest istotne dla nas. Przecie¿ gdzie¶ ta kadra managerska musi siê uczyæ dlatego stawiamy na bardzo dobry poziom nauki w szkole oraz zapewniamy najwy¿szy poziom Uczelni Krakowskich.  Marzy mi siê oczywi¶cie aby moi wychowankowie grali w ekstraklasie czy 1 lidze ale równie¿ marzy mi siê aby za parê lat mój podopieczny zadzwoni³ do mnie i powiedzia³ „trenerze, koszykówka by³a super przygod± w moim ¿yciu jestem w³a¶cicielem wielkiej firmy chcia³bym do³o¿yæ cegie³kê dla nowych pokoleñ”. I tak ju¿ dzieje siê w Krakowie.

Zibi: tzn.

Mateusz: Klub w którym pracuje wspó³pracuje z jedna z najwiêkszych korporacji w Krakowie, która wierzy w to ¿e jak nasi koszykarze wejd± w doros³e ¿ycie to bêd± pracowali w³a¶nie u nich. Mamy obustronne korzy¶ci. Oni pomagaj± nam teraz a w zamian najlepszych skierujemy do nich. Zapewniamy w ten sposób przysz³o¶æ swoim koszykarzom.

SKM: Czym w takim razie bêdziecie lepsi od innych ?
Mateusz: Nie chcemy byæ lepsi wa¿ne ¿eby nie byæ gorszym. Chcemy byæ alternatyw± dla innych takich o¶rodków w Polsce. Szko³a oferuje ró¿nego rodzaju stypendia. Zaczynaj±c na darmowej edukacji (przypominamy ¿e szko³a jest prywatna) czy op³acenie pobytu w internacie i wy¿ywienia koñcz±c na wyró¿nieniu jakim jest darmowy wyjazd do USA na wizytê i trening z Marcinem Gortatem. Wszystkie szczegó³y mo¿na znale¼æ na stronie szko³y.

W razie pytañ zapraszamy do kontaktu:

Mateusz Buka³a – 600 295 552 Trener
Szymon Nowak – 693 795 123

http://smsmg.pl/sms-marcina-gortata-w-krakowie/