IV Radom Basket Cup rocz. 2000 i 2004 Radom 24-26.IV.2014
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 27 2015 04:04:00
  Ku¼nia Stalowa Wola rocznik 2000 trener Jerzy Szambelan wygrywa VI Radom Basket Cup 
MVP: Grzegorz Pecka - Ku¼nia Stalowa Wola

W roczniku 2004 VI RBC wygrywaj± gospodarze turnieju MKS Piotrówka Radom
MVP: Szymon Paluch - WKK Wroc³aw


Rozszerzona zawarto newsa
 IV Edycja Turnieju Radom Basket Cup ju¿ za nami. 220 zawodników rywalizowa³o w dwóch kategoriach wiekowych (roczniki 2000 i 2004), m³odzi zawodnicy rozgrywali zaciête spotkania  na piêciu radomskich halach: PSP  nr 1, PG nr 3, III LO im. D. Czachowskiego, Zespole Szkó³ Ekonomicznych oraz na MOSiR-ze.
Kolejna ods³ona radomskiego turnieju sta³a na bardzo wysokim poziomie. Zawodnicy zostawili na parkiecie wiele litrów potu, nie mniej ³ez. Zwyciêzca móg³ byæ jeden w ka¿dej kategorii wiekowej. Wierzymy, ¿e przysz³oroczny, jubileuszowy Radom Basket Cup, bêdzie przynajmniej równie udany.
Kolejna edycja rodzimego turnieju dla najm³odszych adeptów koszykówki,  nie mog³aby siê odbyæ bez naszych sponsorów, firm  ATAF i ZBYSZKO, które zafundowa³y nagrody dla zwyciêzców turnieju. Ogromne podziêkowania ¶lemy tak¿e w stronê Dyrekcji PSP 1, PG 3, III LO im. D. Czachowskiego, Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych za udostêpnienie obiektów sportowych na czas trwania IV Edycji Radom Basket Cup.
Szczególne podziêkowania nale¿± siê dyrekcji radomskiego MOSiR-u za udostêpnienie hali sportowej oraz Aquaparku Neptun dla uczestników IV Edycji Radom Basket Cup.
Jednak prawdziwymi bohaterami tego turnieju s± rodzice m³odych koszykarzy, którzy z olbrzymi± pasj± pomagali w organizacji tej¿e imprezy i to im w sposób szczególny jeste¶my wdziêczni. 
Dziêkujemy tak¿e firmie ANFITO za fantastyczn± realizacjê video oraz Tomaszowi Fija³kowskiemu za realizacjê foto IV Edycji Radom Basket Cup.


Radom Basket Cup rocznik 2000


Mecze o miejsca:
FINA£: Ku¼nia Stalowa Wola - MKS Piotrówka  Radom 62:49
Mecz o III miejsce:MKKS Rybnik - SPK Bia³ystok 65:45
Mecz o V miejsce:WKK Wroc³aw - Cztery trzy Lublin 32:62
Mecz o VII miejsce:Mickiewicz Katowice - Trójka Sieradz 57:35
Mecz o IX miejsce:Junak Radomsko - Batory Bia³ystok 51:40

 Kolejno¶æ koñcowa:
1. Ku¼nia Stalowa Wola
2. MKS Piotrówka Radom
3. MKKS Rybnik
4. SPK Bia³ystok
5. Cztery trzy Lublin
6. WKK Wroc³aw
7. Mickiewicz Katowice
8. Trójka Sieradz
9. Junak Radomsko
10. Batory Bia³ystok

MVP Turnieju: Grzegorz Pecka - Stalowa Wola
Król strzelców: Remigiusz Krzysik - Stalowa Wola
Najlepszy rzucaj±cy za 3 pkt. Micha³ Kucharski - Junak Radomsko

 Najlepsi Zawodnicy w dru¿ynach:

Karol Kie³b - Ku¼nia Stalowa Wola
Wojciech Kula - Piotrówka Radom
Adam Ku¶ka - MKKS Rybnik
Szymon Buczyñski - SPK Bia³ystok
Jan Piliszczuk - Cztery Trzy Lublin
Jakub Teresiñski - WKK Wroc³aw
£ukasz P³aczek - Mickiewicz Katowice
Piotr Pacyna - Trójka Sieradz
Bartosz Zakrzewski - Junak Radomsko
Sebastian Mróz - Batory Bia³ystok

Grupa I
MKS Piotrówka Radom * Trójka Sieradz 72:34
WKK Wroc³aw * MKKS Rybnik 39:62
Batory Bia³ystok * Trójka Sieradz 29:69
MKS Piotrówka Radom * MKKS Rybnik 65:42
Batory Bia³ystok * WKK Wroc³aw 44:52
Batory Bia³ystok * MKKS Rybnik 48:70
Trójka Sieradz * WKK Wroc³aw 51:64
MKS Piotrówka Radom * Batory Bia³ystok 89:42
MKKS Rybnik * Trójka Sieradz 62:50
WKK Wroc³aw * MKS Piotrówka Radom 30:97

1 Piotrówka Radom 5 5-0 8

2 MKKS RYBNIK 5 4-1 7
3 WKK Wroc³aw 5 4-2 6
4 Trójka Sieradz 5 3-1 5
5 Batory Bia³ystok 5 0-4 4

Grupa II
Ku¼nia Stalowa Wola * Junak Radomsko 65:50
SPK Bia³ystok * Cztery - Trzy Lublin 60:56
Mickiewicz Katowice * Junak Radomsko 53:50
Cztery - Trzy Lublin * Ku¼nia Stalowa Wola 40:49
SPK Bia³ystok * Mickiewicz Katowice 37:29
Ku¼nia Stalowa Wola * SPK Bia³ystok 46:43
Cztery - Trzy Lublin * Mickiewicz Katowice 43:39
SPK Bia³ystok * Junak Radomsko 37:29
Mickiewicz Katowice * Ku¼nia Stalowa Wola 61:32
Junak Radomsko * Cztery - Trzy Lublin 39:54

1 Ku¼nia Stalowa Wola 5 4-1 7

2 SPK Bia³ystok 5 4-1 7
3 Cztery - Trzy Lublin 5 4-2 6
4 Mickiewicz Katowice 5 3-1 5
5 Junak Radomsko 5 0-4 4

FOTOGALERIA FB PIOTRÓWKA RADOM

 IV RBC Wyniki rocznik 2004

Kolejno¶æ koñcowa dru¿yn:

1. MKS Piotrówka Radom

2. WKK Wroc³aw
3. MKKS Rybnik
4. MKS MOS Katowice
5. Cztery Trzy Lublin
6. Górnik Trans.eu II Wa³brzych

MVP TurniejuSzymon Paluch (WKK Wroc³aw)
Najlepszy Strzelec – Jan Wachowicz (Cztery Trzy Lublin)

 Najlepsi Zawodnicy w dru¿ynach:
Dorian Ewiak - Górnik Trans.eu II Wa³brzych
Sebastian Ko³owrot - MKKS Rybnik
Jan Wachowicz - Cztery Trzy Lublin
Kacper Cholewa – MKS Piotrówka Radom
Damian Mijalski – WKK Wroc³aw
Oskar Mularczyk – MKS MOS Katowice

Wyniki
Górnik Wa³brzych - MKKS Rybnik 21 : 69
Górnik Wa³brzych - Cztery Trzy Lublin  34 : 58
Górnik Wa³brzych - Piotrówka Radom  29 : 61
Górnik Wa³brzych - WKK Wroc³aw 29 : 71
Górnik Wa³brzych - MKS MOS Katowice  30 : 53
MKKS Rybnik - Cztery Trzy Lublin  51 : 27
MKKS Rybnik -Piotrówka Radom 23 : 54
MKKS Rybnik - WKK Wroc³aw 31 ; 52
MKKS Rybnik - MKS MOS Katowice 51 : 30
Cztery Trzy Lublin - Piotrówka Radom 32 : 53
Cztery Trzy Lublin - WKK Wroc³aw  37 :' 58
Cztery Trzy Lublin - MKS MOS Katowice 39 : 58
Piotrówka Radom - WKK Wroc³aw  56 : 43
Piotrówka Radom - MKS MOS Katowice 65 : 32
WKK Wroc³aw - MKS MOS Katowice 62 : 20