Polskie zespo³y uczestnicz±ce w turniejach zagranicznych
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 26 2015 15:00:00
 Poznañ  we Francji -  Nicolas Batum Tournament w Proville - II miejsce
SPK Bia³ystok  we Francji La Chapelle sur Edre.
KKS Kobierzyce sparingi w Serbii

Rozszerzona zawarto newsa

KKS Kobierzyce rocznik 1999 Wyjazd do Belgradu 11.06-14.06.2015

Wyjazdem do Belgradu, w dniach 11.06- 14.06.2015 roku zakoñczyli¶my  sezon 2014/15. Mecze z czo³owymi serbskimi zespo³ami: Vizura Shark (rocznik 97/98), Mega Leks i Partizanem przynios³y nam do¶wiadczenia gry na poziomie, który chcemy kontynuowaæ  w przysz³o¶ci. Jeste¶my bardzo zadowoleni z  postawy naszych zawodników  w wymiarze indywidualnym oraz zespo³owym, i choæ grali¶my w 9-osobowym sk³adzie, wszystkie 3 mecze by³y bardzo zaciête i wynik koñcowy decydowa³ siê w ostatnich sekundach. Nasza gra zosta³a skomplementowana przez szkoleniowców dru¿yn serbskich oraz chwalono umiejêtno¶ci indywidualne zawodników. Dziêkujemy za pochwa³y, ale wiemy jak du¿o pracy przed naszymi zawodnikami i trenerami :-)
 Wyniki meczy rozegranych w Belgradzie:
KKS Kobierzyce- Vizura Shark: 66-69 (po dogrywce)
KKS Kobierzyce- Mega Leks: 80-86
KKS Kobierzyce- Partizan: 68-71.
Zespó³ SPK Bia³ystok rocznik 2001 w dniach 19-21.06 wzi±³  udzia³ w miêdzynarodowym turnieju U-15 we Francji w miejscowo¶ci La Chapelle sur Edre.
W turnieju uczestniczy³y zespo³y z piêciu krajów Francja ,Litwa ,£otwa, Algieria i Polska. Zespó³ z Polski w fazie grupowej rozegra³ trzy mecze. Pierwszy z zespo³em z K³ajpedy z Litwy mimo tego ,¿e zespó³ z Litwy mia³ ogromn± przewagê wzrostu i by³a to dru¿yna  w ca³o¶ci z³o¿ony z zawodników rocznika 2000 zagrali¶my bardzo dobry meczy przegrywaj±c zaledwie trzema punktami. Drugie spotkanie z kandydatami do zwyciêstwa w turnieju .Dru¿yna z Nantes bardzo wysoka i bardzo dobrze wyszkolona technicznie, równie¿ z rocznika 2000.Pocz±tek bardzo wyrównany z naszym prowadzeniem sze¶cioma punktami ostatecznie przegrywamy 38-56.Ostatni mecz z dru¿yn± z Algierii wygrywamy 39-26.Kolejne spotkanie z francuskim zespo³em Gravelines przegrywamy 26-36.Ostatnie spotkanie o 7 miejsce w turnieju znowu z zespo³em z Algierii wygrywamy 41-27.Ch³opcy mieli mo¿liwo¶æ spotkania siê z zespo³ami o rok starszymi  z kilku krajów kolejne bardzo cenne do¶wiadczenie. Wra¿enie robi³a ca³a organizacja turnieju dziesi±tki zaanga¿owanych wolontariuszy. Bankieta dla ponad 300 osób. Robi³ wra¿enie. Po drodze zajechali¶my do Pary¿a ,obowi±zkowo wie¿± Effla, równie¿ kilka zamków nad Loar±.II miejsce m³odych koszykarzy z Poznania  w miêdzynarodowym turnieju Nicolas Batum Tournament w Proville - Cambrai Emotikon smile  W ubieg³y weekend, dru¿yna z³o¿ona z zawodników Biofarm Basket Junior Poznañ (SP 56 Krzesiny), MKK Pyra Poznañ i ZS Wielichowo wziê³a udzia³ w organizowanym we Francji turnieju - Nicolas Batum Tournament. "Poznañski" Team spisa³ siê rewelacyjnie i zaj±³ 2 miejsce przegrywaj±c tylko z gospodarzami turnieju. W pó³finale Wielkopolanie pokonali (37-34) zespó³ Château-Thierry - bardzo siln± dru¿ynê, dla której by³a to pierwsza i jedyna pora¿ka w koñcz±cym siê sezonie.

Team Poznañ wyst±pi³ w nastêpuj±cym sk³adzie:

Jeremiasz Marciniak, Wojtek Tomaszewski, Filip Dominiak, Jasiu Kaczmarek, Kacper Kaczmarek, Kacper Rybarczyk, Adam Konopelski, Janek Szuba, Nikodem Królikowski
Krzysiu Kruszynski, Adam Piotrowski, Szymon Koper, Aleksander Wi¶niewski, Krzysztof Jaroszewski, Daniel Walkowiak
Trenerzy: Katarzyna Sûss, Katarzyna Tomczak, Bartosz Sikorski

W meczu gwiazd wyst±pili: Wojtek Tomaszewski i Krzysztof Kruszyñski.
Ponadto Krzysiek zaj±³ 2 miejsce w konkursie rzutów za trzy punkty.

Klasyfikacja koñcowa:
1. Proville A
2. Poznañ
3. Château-Thierry
4. Reims/Cormontreuil
5. Wasquehal
6. Stade Français
7. Soissons
8. Proville B.
Wyniki:
mecz o miejsca #1/#2: Proville A vs Poznan 37-28
mecz o miejsca #3/#4: Château-Thierry vs Reims-Cormontreuil 45-38
mecz o miejsca #5/#6: Wasquehal vs Stade Français 45-39
mecz o miejsca #7/#8: Soissons vs Proville B 43-29.