XIX Wawelskie Smoki rocz.2000 Kraków 4-6.IX.2015
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 06 2015 19:00:00
 Puchar Wawelskich Smoków zostaje w Krakowie. W dniach 4-6.09.2015 odby³ siê XIX Turniej Kadetów o Puchar Wawelskich Smoków. Wziê³o w nim udzia³ 5 dru¿yn: dwie ze ¦l±ska (¯ak ¯ory, MKKS Rybnik), dwie z Ma³opolski (Wis³a I i Wis³a II) oraz Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola z podkarpacia.
Rozszerzona zawarto newsa
 Puchar Wawelskich Smoków zostaje w Krakowie. W dniach 4-6.09.2015 odby³ siê XIX Turniej Kadetów o Puchar Wawelskich Smoków. Wziê³o w nim udzia³ 5 dru¿yn: dwie ze ¦l±ska (¯ak ¯ory, MKKS Rybnik), dwie z Ma³opolski (Wis³a I i Wis³a II) oraz Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola z podkarpacia.

Zawody dostarczy³y mnóstwo emocji, a mecze pomiêdzy Wis³± I a Ku¼ni± (49: 43) lub MKKSem (60: 61), trzyma³y licznie zgromadzonych kibiców w napiêciu do ostatnich sekund. Po zaciêtej trzydniowej rywalizacji, w turnieju zwyciê¿y³a dru¿yna Wis³a I prowadzona przez trenera Andrzeja Sudê. Trzeba dodaæ, ¿e starsza ekipa Smoków zrobi³a bardzo du¿y postêp w ostatnim czasie, czego potwierdzeniem by³o wygranie tego mocno obsadzonego turnieju. Gratulacje dla zawodników i trenera! Bardzo dobr± ocenê nale¿y wystawiæ równie¿ dru¿ynie Wis³y II (ch³opcy z rocznika 2001), której przysz³o rywalizowaæ z du¿o lepszymi fizycznie i bardziej do¶wiadczonymi zespo³ami. Du¿a wola walki, obrona na ca³ym boisku i próby gry w szybk± kombinacyjn± koszykówkê mog³y siê podobaæ. Warto dodaæ, ¿e tej dru¿ynie uda³o siê wygraæ dwie kwarty z ¯akiem ¯ory, a w po³owie drugiej kwarty przeciwko Ku¼ni Koszykówki m³ode Smoki prowadzi³y 28:22! Wielkie brawa!

 TABELA KOÑCOWA:

1. WIS£A I KRAKÓW
2. KU¬NIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA
3. ¯AK ¯ORY
4. MKKS RYBNIK
5. WIS£A II KRAKÓW (r.2001)

MVP TURNIEJU:
ARKADIUSZ BUDZYÑSKI - TS WIS£A I KRAKÓW

ALL STARS:
ADAM DOBRANOWSKI - TS WIS£A I KRAKÓW
MICHA£ SOBÓL - KU¬NIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA
KACPER WALKOWSKI - ¯AK ¯ORY
JAKUB TWARÓG - MKKS RYBNIK
WIKTOR HAMERA - TS WIS£A II KRAKÓW

NAJLEPSZY STRZELEC: REMIGIUSZ KRZYSIK - KU¬NIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA

NAJM£ODSZY ZAWODNIK: MATEUSZ PRZÊCZEK - TS WIS£A II KRAKÓW ( r.2002)

WYNIKI:
WIS£A I - WIS£A II                                       83:47
WIS£A II - MKKS Rybnik                               42:89
WIS£A I - ¯AK ¯ory                                       77:45
KU¬NIA Stalowa Wola - MKKS Rybnik            81:71
WIS£A II - ¯AK ¯ory                                      67:95
WIS£A I - KU¬NIA Stalowa Wola                    49:43
KU¬NIA Stalowa Wola - ¯AK ¯ory                   64:59
WIS£A I - MKKS Rybnik                                 60:61
WIS£A II - KU¬NIA Stalowa Wola                   55:97
MKKS Rybnik - ¯AK ¯ory                                68:82

 Wielkie brawa i gratulacje dla wszystkich dru¿yn, zawodników i trenerów za udzia³ w turnieju, oraz dla kibiców za g³o¶ny i skuteczny doping w trakcie ca³ego turnieju!