VIII Nenufar Cup rocz.2005 E³k 16-18.X.2015
Dodane przez zibi dnia Padziernik 18 2015 13:00:00
 W E³ku zakoñczy³ siê VIII Miêdzynarodowy Turniej Mini Koszykówki Nenufar Cup. SKM mia³ przyjemno¶æ przeprowadziæ relacje z tego turnieju ju¿ po raz szósty. Edward Traskowski jak ka¿dego roku postara³ siê o piêkn± Ceremonie otwarcia i zakoñczenia pierwszego turnieju w Polsce dla rocznika 2005. Trzy dru¿yny Nenufar  E³k, UKS Komorów oraz UKS 7 TREF Sopot do turnieju by³y bardzo dobrze przygotowane,

RADIO 5  POS£UCHAJ WYWIADÓW

Rozszerzona zawarto newsa
 VIII Nenufar Cup to pierwszy Miêdzynarodowy Turniej dla rocznika 2005 w Polsce

W E³ku zakoñczy³ siê VIII Miêdzynarodowy Turniej Mini Koszykówki Nenufar Cup. SKM mia³ przyjemno¶æ przeprowadziæ relacje z tego turnieju ju¿ po raz szósty. Edward Traskowski jak ka¿dego roku postara³ siê o piêkn± Ceremonie otwarcia i zakoñczenia pierwszego turnieju w Polsce dla rocznika 2005. Trzy dru¿yny Nenufar  E³k, UKS Komorów oraz UKS 7 TREF Sopot do turnieju by³y bardzo dobrze przygotowane, widaæ by³o ogranie 10-9 letnich zawodników. Pozosta³e zespo³y z Katowic, Gdyni, Estonii i Litwy odbiega³y od pó¼niejszych medalistów. Zaskoczeniem dla dzieciaków z miejsc V-VIII by³y medale uczestnictwa. Ka¿dy zawodnik otrzyma³: czekoladê, Kolorowy folder turniejowy oraz turniejow± koszulkê. Maluchy po raz pierwszy mog³y zaznajomiæ siê z statystykami….tak tak Statystyki Fibowskie na turnieju 10-latków. Po meczach trenerzy t³umaczyli dzieciom jak czytaæ i zrozumieæ Statystyki. Podczas turnieju rozegrane by³y trzy konkursy, na zwyciêzców czeka³y piêkne nagrody. W najciekawszym i najtrudniejszym  konkursie Skills Chalange do wygrania by³ TABLET ! Zwyciêzca Brajan Mroczkowski z Nenufar E³k tor zrêczno¶ciowy zaliczy³ z najlepszym czasem i to do niego powêdrowa³a mega nagroda. W konkursie rzutów osobistych (system pucharowy) zwyciêzca musia³ pokonaæ  w rzutach 1x1 czterech przeciwników. Najlepiej rzucaj±cym zosta³ zawodnik UKS Komorów Kowalski Filip w nagrodê otrzyma³ ksi±¿kê o Lakersach
Nenufar E³k przegra³ dwoma punktami w meczu grupowym z UKS 7 Trefl Sopot i w pó³finale trafi³ na silny Komorów. Zespó³ Trenera Grzegorza Tomaszewskiego wcze¶niejsze turnieje przegrywa³ graj±c w starszym roczniku (2004) Na Nenufarze Cup ,,Szerszenie z Komorowa,, zagra³y z rówie¶nikami. Chyba warto by³o przegrywaæ z starszymi by siêgn±æ po Z£OTO w presti¿owym turnieju Mini Koszykówki Nenufar Cup. MVP Turnieju otrzyma³ Franek Szular. 0rganizator przygotowa³ Puchary i piêkne dyplomy dla wszytkich dru¿yn oraz statuetki i nagrody dla 23 zawodników. Trofea wrêczali: Prezydent E³ku Tomasz Andrukiewicz, Prezes Nenufara E³k Arkadiusz G±siorek oraz Dyrektor SP 5 Jaros³aw Olbrycki. Trenerzy otrzymali upominki od Zak³adów Miêsnych Mazury. Koñcowy okrzyk trenerów E£K – WSPÓ£PRACA da³ do zrozumienia ¿e w kolejnej Edycji Nenufar Cup nie zabraknie dru¿yn z Pomorza, ¦l±ska, Mazowsza i zespo³ów Litwy i Estonii
Nie zabraknie tak¿e ZIBIEGO do zobaczenie za rok w E³ku
RADIO 5  POS£UCHAJ WYWIADÓW MVP: Franciszek Szular 
UKS Komorów


FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI
 I Pi±tka Turnieju

Jurkowski Marcel - UKS 7 Trefl Sopot
Kobiak Olgierd - UKS 7 Trefl Sopot
Engel Tadeusz - UKS Komorów
Walczak Piotr - UKS Komorów
Mroczkowski Brajan - UKS Nenufar 5 E³k II Pi±tka Turnieju

Lindenberg Meika - BC Hito
Janczauskas Adritus - Mariaijampole
Manowski Dawid -UKS SP 27 Katowice
Paliwoda Tymon - SKS Sharks Gdynia
Pó³bratek Filip - UKS Nenufar 5 E³k Wyró¿nienia trenerów
BC Hito - Kaen Kaspar 
UKS 27 Katowice I - Fr±c Mateusz
UKS SP 27 Katowice II - Wojcieski Alan
UKS Komorów - Ja³toszuk Micha³
UKS 7 Trefl Sopot Kiejzik Szymon
¬SM Marijampole - Jelokaz Tadaj
SKS Sharks Gdynia - Zwolak Mateusz
UKS Nenufar 5 E³k - Mañko Bartosz


KLASYFIKACJA  KOÑCOWA  - 
Wyró¿nienia w dru¿ynach

 1 UKS Komorów
 2 UKS 7 Trefl Sopot
 3 UKS Nenufar 5 E³k
 4 ¯SM Marijamole
 
5 BC Hito Estonia
 UKS SP 27 Katowice II
 7 SKS Sharks Gdynia
 8 UKS SP 27 Katowice II
 mecz o VII miejsce:
Sharks Gdynia  - UKS SP 27 Katowice I 16 : 8  (1-0, 2-0, 8-4, 5-4) MVP: Miko³aj Wantke
Gdynia: Wantke 7, Zwolak 4, Paliwoda 2, Flisikowski 2, Pranszke 1
Katowic: Fr±c 4, Manowski 2, Miko³ajczyk 2
mecz o V miejsce: BC Hito - UKS SP 27 Katowice II  53 : 12  (13-4, 14-2, 14-0, 12-6) MVP: Kaspart Kaukes
Hito: Kaen 17, Koppelman 8, Lindenberg 6, Stenhof 6, Paunere 6, Nurkma 2, Seliverstov 2, Diertich 2, Kaukes 2, Maalma 2
Katowice: Svach 4, Nowakowski 4, Wojcieski 2, Rigoll 2
mecz o III miejsce:  Marijanpole  - 
Nenufar 5 E³k  11 : 46
E³k: Mroczkowski 18, Moñko 7, G±siorek 7, Pó³bratek 6, Wilczewski 4

FINA£: UKS Komorów - UKS 7 Trefl Sopot  29 : 20  (13-6, 4-3, 1-4, 11-7) MVP: Micha³ Ja³toszuk
Komorów: Dobrzyñski 9, Szular 7, £ajtoszuk, Engel 3, Wierzbicki 2, Niemirowicz 2, Janik 1
Sopot: Kobiak O. 7, Kiejzik 6, Skibiñski 2, G±siorowski 2, Jurkowski 2, ¯ylik 1
 

PLAY-OFF V-VII: BC Hito- UKS SP 27 Katowice I  44 : 4  (10-0, 17-2, 5-2, 12-0) MVP: Steven Paunere
Hito: Kaen 10, Sternhof 8, Paunere 7, Kaukes 6, Lindenberg 5 Seliverstov 4, Nurkma 2, Maalma 2
Katowice: Kacoka 2, Targosz 2
PLAY-OFF V-VII: Sharks Gdynia  UKS SP 27 Katowice II 21 : 22  (6-6, 8-4, 5-2, 2-10) MVP: Bory s Nowakowski
Katowice: Nowakowski 6, Wojcieski 6 Svach 4, Rigoll 2, Siegmund 2, Trzewik 2
Gdynia: Pranszke 9, Gospodarek 2, Litwin 2, Go³êbiowski 2, Flisikowski 2, Paliwoda 2, Wantke 2

PÓ£FINA£:
Nenufar 5 E³k UKS Komorów  14 : 19  (9-6, 1-3, 0-2, 4-8)  MVP: Tadeusz Engel
Komorów: Szular 8, Engel 4, Wierzbicki 2, Kowalczyk 2, Kosk 2, Janik 1
E³k: Mroczkowski 7, Pólbratek 5, Moñko 2
PÓ£FINA£: UKS 7 Trefl Sopot - 2B ¯SM Marijampol  37 : 9  (5-2, 9-4, 9-1, 14-2) MVP:
Sopot: Kobiak 12, Jurkowski 8, G±siorowski 4, Klejzik 4, Kobiak F. 2, Gawlak 2, Strumi³o 2, Brzozowski 1, ¯ylicz 1, Ksionek 1
Marianpole: Janciuskas 4, Gudavskas 2, Sieleikas 2, Serciankas 1

 
Grupa  ,,A,,
BC Hito – UKS SP 27 Katowice II  49 :11 (12-0, 14-5, 12-4, 11-2) MVP: Kaspar Kaen
Hito: Kaen 11 , Lindebeng 8 , Sternhof 8 , Maalma 6 , Koppelman 4 , Paumere 4 , Diertich 4 , Seliverstov 2 , Kaukes 2

Katowice: Nowakowski 3 ,  Zigmont 2 , Wojcieski 2 , Matusiak 2 , Rigoll 2
Nenufar 5 E³k – UKS 7 Trefl Sopot  22 : 24  (8-8, 2-6, 6-8, 6-2)  MVP: Olgierd Kobiak
E³k:Mroczkowski 12 , Pó³bratek 6 , Paw³owski 2 , Murawski 2
Sopot: Kobiak 11 , ¯ylicz 4 , Jurkowski 3 , G±siorowski 2 , Gawlak 2 , Strumi³o 2

BC Hito -  UKS 7 Trefl Sopot  21 : 34  (10-13, 3-6, 4-11, 4-4) MVP: Marcel Jurkowski
Hito: Kaen 12, Kaukes 6, Maalma 2, Paunere 1
Sopot: Kobiak 12, ¯ylicz 8, Kiejzik 4, Jurkowski 3, Kozdryk 2, G±siorowski 2, Gawlak 2, Skibiñski 1
UKS SP 27 Katowice II – Nenufar 5 E³k  13 : 45  (4-10, 3-7, 2-20, 4-8)  MVP: Kamil Wiejak
Katowie: Nowakowski 5, Svach 4, Rigoll 2
E³k: Moñko 16, Mroczkowski 14, Pólbratek 6, Murawski 6, Dobrzycki 2, Wilczewski 1
Nenufar 5 E³k – BC Hito  37 : 24  (13-4, 4-1, 18-2, 2-17) MVP: Bartosz Moñko
E³k : Moñko 14 , Mroczkowski 9 , Pó³bratek 6 , Wilczewski 2 , Murawski 2
Hito: Kaspar 17 , Meiko 2 ,  Kaspar 2 , Kristjan 2 , Tanel 1
UKS 7 Trefl Sopot - UKS SP 27 Katowice II  39 : 10  (11-3, 10-1, 16-2, 2-4) MVP: Szymon Kiejzik
Sopot: Kiejzik 18, Jurkowski 7, Kobiak O. 5, ¯ylicz 4, Strumi³³o 3, Wi¶niewski 2
Katowice: Wojciewski 3, Molczyk 2, Nowakowski 2, Svach 2, Siegmund 1

1 UKS 7 Trefl Sopot  6 pkt.  (+44)
2 UKS Nenufar 5 E³k  5 pkt.  (+43)
3 BC HITO Estonia 4 pkt.  (+10)
4 UKS SP 27 Katowice II  3 pkt.  (-79)


Grupa  ,,B,,
UKS Komorów –  Shraks Gdynia  45 ; 4  (14-0, 11-0, 10-0, 10-4) MVP: Franciszek Szular
Komorów: Szular 10  , Jaltoszuk 6 , Ma³ecki 6 , Engel 6 , Lipiñski 4 , Kosk 2 , Wojewódzki 2
Gdynia: Zwolak 4

¯SM Marijampol – UKS SP 27 Katowice I  16 : 12  (2-4, 6-2, 4-0, 4-6) MVP: Arnai Svercianauskas
Marijampol: Sverciauskas 6 , Pultinevicius 4 , Maciunskas 2 Montvila 2 , Selickas 2
Katowice II: Fr±c 4 , Piela 2 ,Miko³ajczyk 2 , Targosz 2 , Kawka 2

UKS Komorów – UKS SP 27 Katowice I  58 : 2  (24-0, 8-0, 18-0, 8-2) MVP: Bartek Jaworski
Komorów: Szular 13, Jaworski 10, Lipiñski 9, Engel 6, Janik 6, Dobrzyñski 6, Jal³toszuk 4, Wierzbicki 4
Katowice: Fr±c 4
Sharks Gdynia – ¯SM Marijampol  12 : 23  (8-12, 1-0, 1-2, 2-9) MVP: Tadas Seliokas
Gdynia: Paliwoda 6, Pranszke 4, Zwolak 2
Marijampoles ZSM: T.Seliokas 6, K.Jasinskas 4, E.Montvila 4, A.Janciauskas 4, A.Sverciauskas 2, M.Sikarskas 2, J. Gudauskas 1
UKS Komorów – ¯SM Marijampole  24 : 6  (6-2, 7-2, 5-0, 6-2) MVP: Piotr Walczak
Komorów ; Engel 6 , Szular 5 , Dobrzyñski 4 , Wierzbicki 2 , Ja³toszuk 2 , Kosk 2 , Walczak 2 , Janik 1
Marijampol ; Gudavskas 2 , Jasinskas 2 , Sseliekas 2
Sharks Gdynia – UKS SP 27 Katowice I  23 : 14  (3-4, 10-0, 6-4, 4-6) MVP: Mateusz Zwolak
Gdynia: Zwolak 10, Go³êbiowski 4, Pranszke 3, Czy¿ewski 2, Litwin 2, Wantke 2
Katowice: Fr±c 6, Miko³ajczyk 4, Szostek 2, Targosz 2

1 UKS Komorów  6 pkt.  (+115)
2 ¯SM Marijampol (Litwa)  5 pkt.  (-3)

3 SKS Sharsk Gdynia 4 pkt (-43)
4 UKS SP 27 Katowice I  3 pkt.  (-69)

 Najlepsi Strzelcy

1 Kasper Kaen 77 pkt. Hito
2 Brajan Mroczkowski 60 pkt. Nenufar
3 Olgierd Kobiak 47 pkt. Trefl
3 Francisz Szular 43 pkt.  Komorów
5 Kacper Moñko  39 pkt. Nenufar
6 Szymon Kiejzik 32 pkt. Trefl
 
 KONKURS RZUTOWY
24 HITO-MAALMA TANEL, 34 KOPPELMAN KRISTJAN
13 SOPOT-KOBIAK OLGIERD, 35 KIEJZIKI SZYMON   
7 KATOWICE I-SUROWIEC JAKUB, 11 FR¡C MATEUSZ
14 E£K-WILCZEWSKI MAKSYMILIAN, 8 MOÑKO BARTOSZ
10 MARIJAMPOL-MACIUNSKAS RAPOLAS, 13 SELICKAS TADAS
14 KOMORÓW-KOWALCZYK FILIP, 6 KOWALSKI FILIP (I Miejsce)
14 GDYNIA-FRANSZKE OLEK, 17 GOSPODAREK IGOR
8 KATOWICE II-SVACH KRZYSZTOF, 6SIEGMUND OLAF
 KONKURS SKILLS CHALANGE
1 E£K- MROCZKOWSKI BRAJAN  21, 18
2 HITO- ASPAR KAEN  21, 43
3 SOPOT- KOZDZYK WIKTOR  22, 46
4 KOMORÓW- SZULAR FRANCISZEK  22, 63
5 KOMORÓW- JA£TOSZUK MICHA£  24, 81
6 GDYNIA- ZWOLAK MATEUSZ  25, 10
7 MARIJAMPOL- SIKARSKAM MATAI  26, 64
8 E£K- MURAWSKI KACPER  26, 82
9 SOPOT- JURKOWSKI MARCEL  27, 55
10 KATOWICE I- MANOWSKI DAWID 27, 65
11 GDYNIA- WANTKE MIKO£AJ  29,70
12 KATOWICE I – PIELA KAMIL  32, 41
13 MARIJAMPOL- JASINSKAS KASPARA  34, 91
14 HITO- STERNHOFJAN 35, 93
15 KATOWICE II- TRZEWIK MICHA£  39, 55
16 KATOWICE II- MOLCZYK DAWID  54, 94

 W pierwszym dniu turnieju podczas Ceremoni otwarcia zosta³ rozegrany konkurs rzutowy.
W konkursie bra³o udzia³ 8 zawodników  po jednym z ka¿dej dru¿yny.
Zwyciê¿y³ zawodnik UKS Komorów Adam Janik
( 5 trafionych z 5 pozycji  100%)

 Najm³odszy zawodnik turnieju
ROCZNIK 2008
Kacper Wiejak
UKS Nenufar 5 E³k


CZAR WSPOMNIEÑ

VIII Nenufar Cup 2015
UKS Komorów 2005  (U10)
 VII Nenufar  Cup 2014
¯AK ¯ory  2002  (U12)
VI Nenufar Cup  2013
BC Grodno  2001 (U12)
V Nenufar Cup 2012
Nenufar E³k  2001  (U11)
V Nenufar Cup 2012
Nenufar E³k 2002  (U10)
 


  INFORMACJE  INFORMACJA  INFORMACJA  INFORMACJA
IV Nenufar Cup 2011
Piotrówka Radom 99 (U12)
III Nenufar Cup 2010
Nenufar E³k 1999
II Nenufar Cup 2009

I Nenufar Cup 2008

 

    
INFORMACJAINFORMACJE