III Bydgoszcz Basket Cup rocz.2005 Bydgoszcz 15-17.IV.2016
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 17 2016 14:03:00
 III Ogólnopolski Turniej Koszykówki
Ch³opców rocznik 2005  – Bydgoszcz Basket Cup 15-17.IV.2016

UKS Komorów ponownie na tronie


FOTO ORGANIZATOR


Rozszerzona zawarto newsa
 UKS BASKET REGNUM BYDGOSZCZ  Zaprasza na III Ogólnopolski Turniej Koszykówki
Ch³opców – Bydgoszcz Basket Cup 2016

mecz o 9 miejsce    Komorów II – Koszalin        27 - 25         
mecz o 7 miejsce    Wroc³aw – Gdañsk        27 - 60
mecz o 5 miejsce    Bydgoszcz – Grójec        19 - 62
mecz o 3 miejsce     Toruñ – Ko¶cian            65 - 35       
mecz o 1 miejsce    Komorów I – S³upsk        41 - 38


FOTO ORGANIZATOR

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
1. UKS Komorów I
2. SP 10 / STK Czarni S³upsk
3. Twarde Pierniki Toruñ
4. Jedynka Ko¶cian
5. MKS Grójec
6. UKS Basket Regnum Bydgoszcz
7. Akademia M³ode Lwy Gdañskie
8. WKS ¦l±sk Wroc³aw
9. UKS Komorów II
10. MKK Basket Koszalin

NAJLEPSZA  PI¡TKA TURNIEJU  - statuetka

Maciej Karolonek   UKS Komorów I
Filip Giec   STK Czarni S³upsk
Pawe³ Sowiñski  Twarde Pierniki Toruñ
Oskar Szydlik  Jedynka Ko¶cian
Antek Juraszewski     MKS Grójec

MVP TURNIEJU - statuetka   Franciszek Szular    UKS Komorów I
NAJLEPSZY STRZELEC  -  statuetka  Antoni Siewruk  MKK Basket Koszalin
NAJLEPSZY OBROÑCA  -  statuetka   Kacper Koz³owicz   STK Czarni S³upsk
NAJLEPSZY ROZGRYWAJ¡CY  -  statuetka  Jakub Dura Twarde Pierniki Toruñ

NAJM£ODSZY ZAWODNIK  -  statuetka    Antoni Majewski   Jedynka Ko¶cian 22.10.2007
Nagroda dla jedynej dziewczynki bior±cej udzia³ w turnieju - puchar
Natalia Pukacka  Jedynka Ko¶cian

WYRÓ¯NIAJ¡CY SIÊ ZAWODNIK DRU¯YNY   - plecak i pi³ka 

Rafa³ Waluk                        ¦l±sk Wroc³aw
Antek Siewruk                    MKK Basket Koszalin
Filip Poradzki                MKS Grójec
Dawid Ksi±¿ek                    M³ode Lwy Gdañskie
£ukasz Wieczorek                    UKS Komorów II
Mateusz Koñczal                        UKS Basket Regnum Bydgoszcz
Jakub Dura                        Twarde Pierniki Toruñ
Bart³omiej Jaworski                UKS Komorów I
Jan Pluta                        STK Czarni S³upsk
Mateusz Ciszewski                    Jedynka Ko¶cian


Toruñ : Gdañsk                43 – 37 
Grójec : Komorów II                44 - 23
S³upsk : Toruñ                    57 - 30
Gdañsk : Grójec                30  - 44
S³upsk : Komorów II                74 - 6
Bydgoszcz : Koszalin                45 - 21
Komorów I : Wroc³aw            56 - 18
Bydgoszcz : Ko¶cian                31 - 49
Komorów I : Koszalin            88 - 17
Wroc³aw : Ko¶cian                49 - 53
Toruñ : Grójec                    41 - 37
S³upsk : Gdañsk                55 - 25
Toruñ : Komorów II                51 - 7
S³upsk : Grójec                33 - 27
Komorów I : Ko¶cian                71 - 22
Gdañsk : Komorów II                45 - 29          
Wroc³aw : Koszalin                50 – 52
Bydgoszcz : Komorów I            19 - 67           
Ko¶cian : Koszalin                74 - 55
Bydgoszcz : Wroc³aw                24 – 33