16 o¶rodków gimnazjalnych
Dodane przez zibi dnia Grudzie 09 2015 00:12:33
W pa¼dzierniku tego roku Polski Zwi±zek Koszykówki, we wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, rozpocz±³ program, który jest kolejnym krokiem w systemowych rozwi±zaniach dotycz±cych szkolenia m³odzie¿y uzdolnionej koszykarsko. Zosta³o otwartych16o¶rodków gimnazjalne, 18 ¿eñskich i 16 mêskich.
Rozszerzona zawarto newsa
W pa¼dzierniku tego roku Polski Zwi±zek Koszykówki, we wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, rozpocz±³ program, który jest kolejnym krokiem w systemowych rozwi±zaniach dotycz±cych szkolenia m³odzie¿y uzdolnionej koszykarsko. Zosta³y otwarte 34 o¶rodki gimnazjalne, 18 ¿eñskich i 16 mêskich.

Pierwszym krokiem – rok wcze¶niej - by³o utworzenie 71 o¶rodków w szko³ach podstawowych. Dzi¶ dzia³a zatem 105 o¶rodków, które wspólnie tworz± podstawê systemu szkolenia.

1 grudnia ruszy³ konkurs na nazwê tego Projektu. Ka¿dy z o¶rodków, za po¶rednictwem swojego Opiekuna, mo¿e przes³aæ 3 propozycje nazw na adres: konkurs@pzkosz.pl.

Najlepsze zdaniem Kapitu³y Konkursu 5 nazw zostanie opublikowane na stronie www.wrzucnamnazwe.pl w sondzie, w której bêdzie mo¿na oddaæ swój g³os na najlepsz± propozycjê.

- Jest mi niezmiernie mi³o og³osiæ konkurs, który w swoim zamy¶le skierowany jest do nas wszystkich tworz±cych projekt koszykarskich o¶rodków szkolenia, zarówno tych na poziomie szkó³ podstawowych, jak i gimnazjalnych – powiedzia³ Kazimierz Miko³ajec, szef projektu i jednocze¶nie dyrektor sportowy Polskiego Zwi±zku Koszykówki. - Chcieliby¶my, aby sta³ siê on naszym wspólnym Projektem, z którym bêdziemy siê uto¿samiaæ i który bêdziemy wspólnie tworzyæ, tak by¶my stali siê jego czê¶ci± –doda³.

Ta nazwa, która uzyska najwiêksz± liczbê g³osów stanie siê oficjaln± nazw± Programu, a zwyciêski o¶rodek otrzyma nagrodê g³ówn± - trening z czo³owym reprezentantem Polski, Ambasadorem Programu – Mateuszem Ponitk±. - Jestem bardzo ciekawy Waszych propozycji i ju¿ nie mogê siê doczekaæ, które z nich znajd± siê w internetowej sondzie. Czekam równie¿ z niecierpliwo¶ci± na mo¿liwo¶æ spotkania z Wami i wspólny trening. Twórzmy ten Program razem! – zachêca m³odzie¿ do udzia³u w konkursie polski skrzyd³owy.
www.wrzucnamnazwe.pl ›
Rezygnacja z otrzymywania wiadomo¶ci lub uaktualnienie danych kontaktowych.