I Parkietowo Cup rocz.2003 Grójec 8-10.IV.2016
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 13 2016 14:38:00
 I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW U13 rocz.2003 PARKIETOWO
ROYAL APPLE CUP
GRÓJEC 2016

Z£OTO// TKM W£OC£AWEK 
SREBRO// BT OPALENICA

BR¡Z// MKS GRÓJEC
-


Rozszerzona zawarto newsa
 Mecze o miejsca:
Mecz o 7 miejsce SPK Bia³ystok - MKKS Rybnik 39 : 40  STATYSTYKI   MVP Patryk Legierski
Mecz o 5 miejsce MKK Bsket Koszalin - ¯AK Koszalin 40 : 62  STATYSTYKI   MVP: Natan Kluger
Mecz o 3 miejsce  MKS Grójec - AZS PWSZ Skierniewice 40 : 36  STATYSTYKI  MVP: Jakub Rak
Fina³: TKM W³oc³awek -  BT Opalenica 52 : 40 STATYSTYKI  MVP: Krystian Szortyka

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE


 MVP:

Oliwier Bednarek

TKM W³oc³awek

 Najlepszy obroñca:
Piotr Paw³owski

AZS PWSZ Skierniewice

 Najlepszy asystuj±cy:
Adrian Szajek

Basket Team Opalenica

 Najlepszy zbieraj±cy: Antoni Sadowniczyk
AZS PWSZ Skierniewice

 Najlepszy Strzelec: Micha³ Szabelski
TKM W³oc³awek

STATYSTYKI RANKINGI

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI   (wszystkie bêd± do pi±tku)
 ALL-STARS
  (Pierwsza piatka Turnieju)


Dawid Bykowski - TKM W³oclawek
Jakub Gruszczyñski - Basket Team Opalenica
Jan Jakubiak - Basket Team Opalenica
Dawid Pietrusiñski - MKS Grójec
Kacper Poradzki - MKS Grójec

FILM Z ZAKOÑCZENIA TURNIEJU GOOD GAME


FILM PODZIÊKOWANIE IRENEUSZA JURASZEWSKIEGO

RELACJA Z TURNIEJU GRÓJEC NET 24


KLASYFIKACJA KOÑCOWA  /  sk³ady dru¿yn  /  wyró¿nienia trenerów

  .................................................
WYRÓ¯NIENIE TRENERA
1

 2 Oliwier Bednarek
3 Maciej Wojciechowski
5 Maciej W³udarski   
6 Igor Bladoszewski
9 Micha³ Matusiak   
10 Damian B³êdowski   
11 Wiktor £ukasik  (kpt.)
17 Krystian Szortyka  >>>>>>>
19 Micha³ Szabelski
21 Jan Wdziêczny
23 Wiktor Czy¿nielewski
32 Dawid Bykowski   

trener: Krystian Kurlapski
 2

 4 Adrian Szajek
8 Kacper Dudziñski
9 Kacper Kozal   
10 Jakub Gruszczyñski
11 Jêdrzej B³aszak  >>>>>>>>
12 Mateusz Jakubiak   
13 Oliwier Czeka³a   
14 Jan Jakubiak   
15 Wiktor Kozal   
16 Jan Nowak
1  Jêdrzej Kubiak  kpt.)

trener: Aleksander Ziobro 3


0 Jan Musia³owski
5 Dawid Pietrusiñski   
6 Kacper Poradzki  (kpt.)
7 Bartek Kwieciñski
9 Bartek Stêpieñ
10 Konrad K³osowski
11 Dawid Orzechowski
12 Bartek Koz³owski   
14 Bartek Cania
15 Miko³aj Kot   
1 Adam Pêkacki  >>>>>>>>>>
17 Jakub Rak   

trener: Miros³aw Andrychowicz

 4

 4 Tomasz Barañczyk   
5 Mateusz Chmielewski
6 Jakub Rutkowski
8 Konrad Bobrowski
9 Micha³ Stanis³awczyk
10 Jakub Walczak
11 Kamil Patan   
12 Dawid Kowalczyk   
14 Tomasz Popek
16 Dawid Przy¿ycki  (kpt.)
20 Antoni Sadowniczyk  >>>>>> 
21 Piotr Paw³owski

trener: Rados³aw Korycki


 5

 0 Gracjan Krasiñski
2 Jakub Merda
3 Dominik Pastuszka (kpt.) >>>>
5 Natan Kluger   
6 Dawid Chodnik   
7 Krzysztof Pauszek
8 Miko³aj Tabaka
9 Piotr Mikuszewski   
10 Mi³osz Polak
11 Mateusz Kucharczyk   
30 Filip Maciejewski 

trenerka: Katarzyna Maciejewska 


 6

 4 Krzysztof Kiwacz
5 Piotr Napieraj   
7 Maciej ¦lusarczyk   
8 Tomasz Kucal (kpt.)  >>>>>>>
9 Jan Soko³owski
10 Bartek Musia³   
11 Marcel Bogdan
12 Igor Popowicz
13 Damian Mazurkiewicz
15 Filip Bochra   
16 Pawe³ Lipiñski
17 Damian Bartecki

trener: Jacek Czarnota


 7

 4 Pawel Rzeszut   
5 Maciej Golda   
6 Kacper Kowalczyk
7 Patryk Tobiczyk   
8 Sebastian Ko³owrot
9 Franciszek O¶li¼lok
10 Michal Bienkowski
11 Adrian Fojcik   
12 Kacper Margiciok (kpt.)
13 Tymon Nierada
14 Jan Czorny
15 Patryk Legierski  >>>>>>>>

16 Cysarz Seweryn
trener: Stanis³aw Grabiec

trener: Grabiec Stanis³aw
 8

 2 Jakub Cimochowski
3 Daniel Korzewski
5 Bartosz Giegiel   
7 Kacper P³oszczyca
8 Adrian Choroszewicz
9 Pawe³ Bieliñski (kpt.) >>>>>>
10 Gabry¶ Zawadzki
11 Pawe³ So³owiej   
13 Cyprian Karecki
14 Adrian Sebunia
15 Antek Zdanowicz
16 Oliwier Zarzecki   
17 Jakub Pajdowski
19 Patryk Juchnicki
77 Tomasz Kardasz   

trener: Andrzej Sinielnikow


 

Mecz Gwiazd:

 PO£UDNIE
Opalenica, Rybnik, Skierniewice, ¯ory
 68 : 70
 PÓ£NOC
Koszalin, W³oc³awek, Bia³ystok, GrójecSPK Bia³ystok
Jachnicki Patryk
Karecki Cyprian 
Korzewski Daniel
Basket: Koszalin
Kucal Tomasz, MVP  >>>>>>>>>>>>>>>
Bartecki Tomasz
Soko³owski Jan
MKS Grójec
Poradzki Kacper
Pietrusiñski
Dawid
Rak Jakub
TKM W³oc³awek
Bykowski Dawid
Bednarek Oliwier
Wojciechowski Maciej

  ¯AK ¯ory
Pastuszka Dominik
Merda Jakub
Tabaka Miko³aj
MKKS Rybnik
Legierski Patryk
O¶li¼lok Franciszek
Golda Maciej
Basket Team Opalenica
Dudziñski Kacper
Szajek Adrian
Jakubiak Jan
AZS PWSZ Skierniewice
Paw³owski Piotr,
Sadowniczyk Antoni
Trzy¿ycki Dawid.

WYNIKI


GRUPA   A                                    
TKM W³oc³awek : AZS PWSZ Skierniewice  60 : 26  STATYSTYKI   MVP: Micha³ Szabelski
MKKS Rybnik : SPK Bia³ystok  32 : 51  STATYSTYKI   MVP:  Pawe³ So³owiej
MKKS Rybnik : AZS PWSZ Skierniewice  53 : 41  STATYSTYKI   MVP: Franciszek O¶li¼lok
TKM W³oc³awek : SPK Bia³ystok  66 : 29  STATYSTYKI   MVP:  Oliwier Bednarek
TKM W³oc³awek :  MKKS Rybnik 67 : 32  STATYSTYKI MVP: Dawid Bykowski
SPK Bia³ystok : AZS PWSZ Skierniewice  24 : 48 STATYSTYKI  MVP: Antoni Sadowniczyk

1 TKM W³oc³awek  6 pkt.  
2 2AZS PWSZ Skierniewice 4 pkt. 
(-22)
3 SPK Bia³ystok  4 pkt.   (-42)
4 MKKS Rybnik  4 pkt   (-42)

GRUPA   B
Basket Koszalin : Basket Team Opalenica  37 : 49  STATYSTYKI   MVP: Jakub Gruszczyñski
MKS Grójec  :  ¯ak ¯ory  51 : 48  STATYSTYKI  MVP;  Kacper Poradzki
¯ak ¯ory  :  Basket Team Opalenica  53 : 67  STATYSTYKI   MVP: Jakub Gruszczyñski
TKM W³oc³awek  :  SPK Bia³ystok  66 : 29  STATYSTYKI   MVP: Oliwier Bednarek
MKS Grójec vs Basket Team Opalenica  46 : 58 STATYSTYKI   MVP: Wiktor Kozal
¯ak ¯ory  :  Basket Koszalin 31 : 38  STATYSTYKI MVP: Tomasz Kucal

1 Basket Team Opalenica  6 pkt.
2 MKS Grójec  5 pkt.
3 Basket Koszalin  4 pkt
4 ¯ak ¯ory 3 pkt.

PLAY-OFF V-VIII  SPK BIA£YSTOK : ¯AK ¯ORY  46 : 50 STATYSTYKI   MVP: Jakub Merda
PLAY OFF V-VIII  MKKS RYBNIK : BASKET KOSZALIN  36 : 41  STATYSTYKI MVP: Tomasz Kucal
PÓ£FINA£: BT OPALENICA :AZS PWSZ SKIERNIEWICE  44 : 33 STATYSTYKI  MVP: Adrian Szajek
PÓ£FINA£: MKS GRÓJEC : TKM W£OC£AWEK  23 : 50  STATYSTYKI   MVP: Wiktor £ukasik
 

 Konkurs rzutów  za trzy punkty;
Kacper Poradzki
MKS Grójec


 Dru¿ynowy konkurs rzutów osobistych
TKM W£OC£AWEK
Micha³ Matusiak
Micha³ Szablewski
Maciej W³udarski


 konkurs Skills Challenge: Gabriel Zawadzki
SPK Bia³ystok
 I Parkietowo Royal Apple Cup Grójec 2016 ZAPOWIEDZI

Ju¿ tylko dwa dni dziel± nas o rozpoczêcia turnieju na który wszyscy czekamy od kilu miesiêcy. Na pocz±tku sezonu w Krakowie pan Ireneusz Jaruszewski przyjaciel grójeckiej koszykówki zapowiedzia³ ¿e zrobi turniej jakiego w Polsce jeszcze nie by³o i ma byæ to najlepszy turniej w tym sezonie. S³owa dotrzyma³ turniej w Grójcu odbêdzie siê. Dru¿yny za udzia³ nie p³aca nic. Najwiêksz± bol±czk± m³odzie¿owej koszykówki  jest to, ¿e  dzieciaki graj± prawie przy pustych trybunach.Turniej Parkietowo Royal Cup ma daæ tyle rado¶ci i przyjemno¶ci jak ogl±danie  sadów kwitn±cych Jab³oni w Grójcu i okolicach. Chcia³bym, aby hala Spartakus  na meczach têtni³a ¿yciem, aby turniej by³ wspania³ym  to wydarzeniem m³odzie¿owej koszykówki!


MKKS  Rybnik – Lider rozgrywek w województwie ¶l±skim z bilansem 10 zwyciêstw  0 pora¿ek !  Ostatnio pokonali  rywala o z³oto ¦l±ska zespó³ MKS Dabrowa Górnicz± . W sk³adzie zespo³u 6 ch³opców którzy wywalczyli awans do MP U14  w roczniku 2002: Kacper Kowalczyk-Kudziarz , Adrian ¦cieszka , Przemys³aw Cechowicz , Kacper Margiciok, Kamil Królikowski Igor Lewandowski. Liderem zespo³u jest Kacper Kowalczyk-Kudziarz. ,, Rybole,, czêsto je¿d¿± na turnieje towarzyskie. W tym sezonie w Krakowie zajêli trzecie miejsce pokonuj±c w ma³ym finale Albê Berlin, nastêpnie w Opalenicy zdobyli srebro przegrywaj±c z gospodarzami. W grudniu w Katowicach zdobywaj± z³oto  MTB. Czy w Grójcu ponownie stan± na podium ? Trenerem  zespo³u  jest Stanis³aw Grabiec by³y koszykarz MKKS Rybnik  oraz GTK Gliwice znakomity strzelec  za trzy punkty


TKM W³oc³awek ..Szlachta z kujaw zalicza najwiêcej turniejów Ogólnopolskich i tak w tym sezonie: Fantastyczny wystêp  w Krakowie gdzie zdobyli  Puchar AGH . Pokonanie Skopie z Macedonii  by³ ogromnym sukcesem ,,Anvilu,, . Dwa miesi±ce pó¼niej na turnieju w Opalenicy zajmuj± trzecie miejsc. W grudniu na turnieju w Bia³ymstoku drugie miejsce za Basketem Opalenica. W sk³adzie zespo³u jeden z wy¿szych zawodników w kraju Dawid Bykowski (br±zowy medalista OOM  z rocz.2002). W lidze Kujawsko-Pomorskiej nieoczekiwanie przegrali  3 punktami z Kasprowiczem Inowroc³aw  by w rewan¿u u siebie pokonaæ ich +57 pkt ! Mistrzostwo województwa to ju¿ tylko kwestia czasu. Szkoleniowo graj± tak¿e w rozgrywkach U14 .Dziewiêciu zawodników zdobywa ¶rednio powy¿ej 10 pkt na mecz ! W czerwcu W³oc³awek organizuje w hali Mistrzów  turniej dla rocznika 2003.Zespó³ prowadz± Krystian Kurlapski i Arkadiusz Czy¿niewski. W  Grojcu  s± zaliczani do grona faworytów…czy Puchar Parkietowo Royal Aple  wyjedzie  do W³oc³awka ?

 Basket Team Opalenica  . Pocz±tek sezonu dla BTO nie nale¿a³ do udanych. W Krakowskim turnieju  zespó³ Aleksandra Ziobry plasuje siê dopiero na 5 miejscu. Po kilku tygodniach organizuj± turniej u siebie gdzie za plecami zostawiaj±  odwiecznych rywali TKM W³oc³awek i MKKS Rybnik. Koniec roku 2015 to wyjazd do Bia³egostoku i obrona tytu³u z przed roku. Ch³opcy w Pucharze Narodów zawiedli na  ca³ej linii zajmuj±c dopiero 5 miejsce, a pora¿ka z Nenufarem E³k trenerowi Olkowi d³ugo odbija³a siê czkawk±. W styczniu Opalenica wraca do Bia³egostoku by siê odegraæ. W turnieju Daildy Cup zajmuj± I miejsce i ponownie czuj± siê mocni !. Jak wypadnie zespó³ w Grojcu  tego nie wie nikt….mo¿e byæ z³oto.  a mo¿e byæ miejsce poza stref± medalow±. W lidze wielkopolskiej Opalenica na drugim miejscu , przed nimi  Pyra Poznañ z która przegrali 5 punktami i je¶li odr±bi± t± stratê w rewan¿u zdobêd± z³oto wielkopolski . Liderami zespo³u sa:  Piotr i Jan Jakubiak, Adrian Szajek, Jakub Gruszczyñski i Jêdrzej Blaszak .Trenerem zespo³u jest Aleksander Ziobro by³y lekkoatlet± (biegi) koszykówka jest jego pasj±  tzw ,,samouk,, Wychowa³ ju¿ Kadrowiczów Polski, graczy PLK. Zdobywa³ medale MPU16 . W tym sezonie zapowiada walkê o Mistrzostwo Wielkopolski Szkó³ Podstawowych

Zespo³y przedstawione powy¿ej to faworyci do medalu. Jednak nie zawsze faworyt wygrywa ! Czas na prezentacje pozosta³ej 5


JAK POKOCHAÆ KOSZYKÓWKÊ TO TYLKO W GRÓJCU Wywiad z Sponsorem

MKS Grójec.. Gospodarz zawsze silny i niewygodny. Ch³opcy z  Grójca zakoñczyli mazowieckie rozgrywki grupowe na pierwszym  miejscu, przegrywaj±c tylko jeden mecz z Piotrówka Radom 8 pkt. W rewan¿u pokonali Piotrówkê 7. Liderami zespo³u s±:  Bartosz Stêpieñ, Dawid Pietrusiñski, Kacper Poradzki oraz Bar³ominem Cania. Ka¿dy z tych chlopców w lidze zdoby³ ju¿ ponad 100 punktów. W turniejach towarzyskich zajmowali nastêpuj±ce miejsca:  Kraków VII, Bia³ystok XI miejsce. Czas co¶ wygraæ ! Fajnie by by³o gdyby ch³opcy z regionu Kwitn±cej Jab³oni stanêli na podium .Trenerem zespo³u jest Miros³aw Andrychowicz

SPK Bia³ystok… to bêdzie ich pierwszy wyjazd w Polskê w tym sezonie . Na organizowanym przez siebie turnieju o Puchar Narodów ch³opcy z Podlasia zajêli  VI miejsce. Nie tak dawno przegrali fina³ wojewódzki w rozgrywkach szkolnych . Trenerem zespo³u jest by³y utytu³owany koszykarz Andrzej Silienikow. Liderami zespo³u s±: Cyprian Karecki , Pawe³ Bieliñski  i Pawe³ Solowej. Zespó³ z pó³nocno-wschodniej polski nie jest zaliczany do grona faworytów aczkolwiek mo¿e okazaæ siê czarnym koniem turnieju

Basket Koszalin - Lider rozgrywek ligi zachodniopomorskiej z jedn± pora¿ka. Trenerem zespo³u jest Jacek Czarnota. Z pocz±tkiem pa¼dziernika na turnieju w Opalenicy ,,Baskeciarze,, z Koszalina  zajêli  V miejsce trzy miesi±ce pó¼niej na turnieju w Bia³ymstoku tak¿e V miejsce.  Czy magiczne V miejsce znowu bêdzie w Grójcu ? Z pewno¶ci± ch³opców z Koszalina staæ na wiêcej. Liderami zespo³u  s±: Adam Bartecki, Tomasz Kucal, Mazurkiewicz i Jan Soko³owski.  Wyró¿niæ nale¿y tak¿e Antka Sierwruka o rok m³odszy (2004) ale wysoki ch³opak

¯AK ¯ory …. To drugi po Rybniku zespó³ z województwa ¦l±skiego. Aktualnie w rozgrywkach ¶l±skich plasuj± siê na IV miejscu. Zespó³ prowadzi trenerka Katarzyna Maciejewska a jej asystentem na turnieju bêdzie ma³¿onek Ludwik .Niekwestionowanym liderem zespo³u jest rozgrywaj±cy Dominik Pastuszka po za nim strachu napêdz± przeciwnikom Jakub Merda i Piotr Mikuszewski . Ch³opcy  z ¯or zalicz± pierwszy turniej Ogólnopolski w tym sezonie . Szkolenie w ¯orskiej Akademii Koszykówki na poziomie minikoszykówki i m³odzika stoi na wysokim poziomie czy ¯orski ,,znicz,, zap³onie w Grójcu ?

AZS PWSZ Skierniewice  .. w ubieg³ym sezonie zdobyli Mistrzostwo województwa w ¯akach. W tym sezonie graj± w rozgrywkach  U14 bo w ³ódzkim nie ma rozgrywek U13. Liderami zespo³u s±: Antoni Sadowniczyk, Dawid Przyzycki i Micha³ Stanis³awczyk. Parkietowo Royal Apple Cup bêdzie ich pierwszy wezwaniem ogólnopolskim w tym sezonie. Trenerem zespo³u jest Rados³aw Korycki

Mamy nadzieje ¿e nasz turniej który od nazwy sponsorów nazwali¶my PARKIETOWO/ROYAL-APPLE CUP na sta³e zadomowi siê w kalendarzu koszykarskich imprez dla dzieci.Chcieliby¶my aby co roku spotyka³y siê w nim najlepsze w Polsce dru¿yny U-13 i by by³a to namiastka Mistrzostw Polski których PZKosz nie przeprowadza. W tym roku zaprosili¶my


OBECNO¦Æ SKM