Batory Basket Cup rocz.2004 Bia³ystok 13-15.V.2016
Dodane przez zibi dnia Maj 15 2016 16:01:00
 Bardzo ciekawy turniej z udzia³em o¶miu dru¿yn ch³opców z rocznika 2004 zobaczyli¶my w PG 18 przy ul.Magnoliowej. Na zaproszenie M³odzie¿owego Klubu Sportowego „Batory” przyjecha³y koszykarskie dru¿yny z Warszawy,Mr±gowa, Pisza, Bielska Podlaskiego i Zambrowa. Gospodarze wystawili natomiast dwa zespo³y oparte na uczniach SP 14 (trener Andrzej Niko³ajuk) i SP45 (trener Grzegorz Ejsmont). – Trzy lata temu rozpoczêli¶my szkolenie m³odych koszykarzy w Uczniowskim Klubie Sportowym Batory – mówi prezes i trener Zbigniew Zajko.


Rozszerzona zawarto newsa

II Ogólnopolski Turniej Mini Koszykówki Ch³opców rocznik 2004

Bardzo ciekawy turniej z udzia³em o¶miu dru¿yn ch³opców z rocznika 2004 zobaczyli¶my w PG 18 przy ul.Magnoliowej. Na zaproszenie M³odzie¿owego Klubu Sportowego „Batory” przyjecha³y koszykarskie dru¿yny z Warszawy,Mr±gowa, Pisza, Bielska Podlaskiego i Zambrowa. Gospodarze wystawili natomiast dwa zespo³y oparte na uczniach SP 14 (trener Andrzej Niko³ajuk) i SP45 (trener Grzegorz Ejsmont). – Trzy lata temu rozpoczêli¶my szkolenie m³odych koszykarzy w Uczniowskim Klubie Sportowym Batory – mówi prezes i trener Zbigniew Zajko.

Naszym g³ównym celem jest dotarcie do jak najszerszej grupy dzieci i m³odzie¿y i zachêcenie ich do czynnego uprawiania koszykówki. Rozpoczêli¶my ju¿ pracê w zaprzyja¼nionych szko³ach podstawowych SP14 i SP 45 i dzisiaj m³odzie¿ z tych szkó³ ma w³a¶nie sposobno¶æ skonfrontowania swoich si³ i umiejêtnio¶ci z równie¶nikami z innych o¶rodków koszykarskich – dodaje Zajko. Wspó³czesna Sport A trzeba dodaæ, ¿e UKSBatory w rozgrywkach m³odzie¿owych wystawi³ w tym sezonie a¿ cztery dru¿yny: m³odziczek (do lat 14) i kadetek (do lat 16) oraz dwa zespo³y kadetów z roczników 200 i 2001. W turnieju, który dziêki przychylno¶ci dyrektora Dariusza Mierzyñskiego odby³ siê w hali PG18 triumfowa³ Ro¶ Pisz pokonuj±c w finale Ochotê Warszawa 45:25. Zespo³y z Batorego przyjê³y po¿yteczn± lekcjê basketu plasuj±c siê na miejscach 6 i 8. Na efekty pracy trzeba trochê poczekaæ. – Chcieliby¶my, by pó¼niej najlepsi koszykarze z podstawówek trafili do klasy sportowej o profilu koszykówki, która istnieje w Publicznym Gimnazjum Nr 18. Tylko tak zachowana ci±g³o¶æ szkolenia ma racjê bytu i mo¿e przynie¶æ pozytywny skutek – mówi Zajko. Zespo³y Batorego nie tylko trenuj± i organizuj± turnieje we w³asnych halach, ale tak¿e i bior± udzia³ w turniejach w Polsce. W tym sezonie bia³ostoczanie grali ju¿ w £om¿y w tradycyjnym turnieju „Dziesi±tki”, czy te¿ na Ursynowie w Warszawie i w Olsztynie. Turniej Batory Basket Cup przebiega³ pod has³em „Nie palê, nie pijê. Koszykówka ¿yjê”, a sponsorami byli: Urz±d Miasta Bia³ystok, Piekarnia Revmod, Hurtownia Kaja, Podlaski Okrêgowy Zwi±zek Koszykówki.

¼ród³o; gazeta wspó³czesna

FOTOGALERIA


 Kolejno¶æ Turnieju:
1 TSK Ro¶ Pisz
2 Ochota Warszawa
3 MTS Zambrów
4 As Mr±gowo
5 La Basket Warszawa
6 MKS Batory 18 (SP 14)
7 MOSiR Bielsk Podlaski
8 MKS Batory 18 (SP 45)

mecze o miejsca:
- mecz o VII miejsce MKS Batory 18 (SP 45) - MOSiR Bielsk Podlaski 35:43
- mecz o V miejsce MKS Batory 18 (SP 14) - LA Basket Warszawa 21:30
- mecz o III miejsce MTS Zambrów - AS Mr±gowo 32:29
- FINA£; Ochota Warszawa - TSK Ro¶ Pisz 25:45

MVP Turnieju  Oliwier Duchnowski Ro¶ Pisz.
 
Wybrani do Pi±tki All Stars Turnieju:

Maciej Milewski TSK Ro¶ Pisz
Oliwier Szczêsny Ochota Warszawa
Kacper Kujawa As Mr±gowo
Jakub Ko³omyjski MTS Zambrów
Filip Wicik La Basket
 
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach:

MKS "Batory (SP 45) - Hubert Do³matow
MKS "Batory" (SP 14) - Mateusz Aleksiejuk
MOSiR Bielsk Podlaski - Tomasz ¯ychoñ
MTS Zambrów - Jakub Lutostañski
Ochota Warszawa - Alan Trawicki
As Mr±gowo - Mateusz Szewczyk
La Basket - Miko³aj Zawrotnik
TSK Ro¶ Pisz Jakub Piotrowski
 

Ochota Warszawa – MKS Batory 18 (SP 14)   50:18
LA Basket Warszawa – MKS Batory 18 (SP 45)    46:20
As Mr±gowo – MOSiR Bielsk Podlaski  44:34
Ro¶ Pisz – MTS Zambrów   48:10
Ochota Warszawa – MOSiR Bielsk Podlaski  66:16
La Basket  -  MTS Zambrów   32:35
Ochota Warszawa – As Mr±gowo  44:18
La Basket – Ro¶ Pisz  29:49
As Mr±gowo – MKS Batory 18 (SP 14) 40:29
Ro¶ Pisz – MKS Batory 18 (SP 45)    49:15
MOSiR Bielsk Podlaski – MKS Batory 18 (SP 14) 28:46
MTS Zambrów – MKS Batory 18 (SP 45)    37:6
PÓ£FINA£:   Ochota Warszawa – MTS Zambrów 46: 21
PÓ£FINA£:    Ro¶ Pisz – As Mr±gowo    26:25
PLAY-OFF V-VIII: MKS Batory (SP14)  - MKS Batory (SP45)   36:21
PLAY-OFF V-VIII:   LA Basket – MOSiR Bielsk Podlaski    32:14