Polacy w m³odzie¿owych dru¿ynach w Hiszpanii:
Dodane przez zibi dnia Lipiec 28 2016 00:00:00
Na obwodzie dwójka Plutów, Siewruk jako „trójka”, pod koszem Balcerowski i Pietras – tak± pi±tk± Polska zapewne nigdy nie zagra, ale nie zdziwimy siê, je¶li wszyscy znajd± siê w przynajmniej szerokim sk³adzie kadry przed EuroBasketem 2025. I w zasadzie nie powinni¶my te¿ siê zdziwiæ, je¶li nie znajdzie siê... ¿aden z nich, bo przecie¿ od bycia utalentowanym graczem w uznanej szkó³ce/klubie d³uga droga do bycia klasowym seniorem. A przyk³ad obecnego lidera strzelców Liga Endesa Adama Waczyñskiego pokazuje, ¿e chc± w Hiszpanii staæ siê istotn± postaci± niekoniecznie trzeba uczyæ siê tam od ma³ego. „Waca” wyjecha³ przecie¿ jako 25–latek...
Rozszerzona zawarto newsa
Vamos polscy koszykarze, czyli o naszych 

Maj± miêdzy 14 a 18 lat i w przysz³o¶ci mog± byæ podstawowymi graczami kadry bia³o-czerwonych. Na razie chc± dostaæ siê do hiszpañskiej ekstraklasy.

Do tego, ¿e liga hiszpañska jest najsilniejsza na Starym Kontynencie raczej nie trzeba nikogo przekonywaæ nawet je¶li tureckie kluby coraz mocniej rozpychaj± siê na rynku transferowym. Z dobrego szkolenia s³yn± w krajach ba³tyckich czy Ba³kanach, ale Hiszpania w Europie oferuje m³odym graczom chyba najpowa¿niejsz± ofertê, je¶li chodzi o kombinacje ró¿nych czynników – od zaplecza przez mo¿liwo¶ci rozwoju, przebicia siê do seniorów i dalej marszu w kierunku NBA. Nic dziwnego, ¿e w Liga Endesa rokrocznie pojawia siê wielu nastolatków z ca³ego ¶wiata, a w zespo³ach m³odzie¿owych nawet wiêcej. W tym gronie s± tak¿e Polacy.

– Nie mo¿na powiedzieæ, by sytuacja w Hiszpanii zmieni³a siê znacz±co w ostatnich 10 latach. Wiêksza popularno¶æ tego kraju wynika z tego, ¿e mniejsze znaczenie maj± teraz kluby w³oskie, które wiêcej inwestowa³y w szkolenie w jeszcze niedalekiej przesz³o¶ci – mówi Rafa³ Juæ, skaut Denver Nuggets. – W Hiszpanii dziêki finansom mog± sobie pozwoliæ na d³ugofalow± politykê, poza tym do ¶ci±gania obcokrajowców w bardzo m³odym wieku zachêcaj± przepisy. Je¶li zawodnik w spêdzi w tamtejszych rozgrywkach m³odzie¿owych co najmniej 4 lata, to jest potem traktowany jako miejscowy. Uwa¿am jednak, ¿e poszczególne przypadki wyjazdów Polaków do Hiszpanii nale¿y rozpatrywaæ jednostkowo, nie jest to ¿aden trend czy tendencja, ka¿dy wybra³ inn± drogê. Zreszt± w Hiszpanii ostatnio pojawi³o siê wiêcej np. £otyszy – dodaje Juæ.

 Najbardziej znane polskie nazwisko w Hiszpanii to Pluta. Znane, bo syn nazywa siê tak samo jak ojciec, wieloletni reprezentant kraju i uczestnik mistrzostw Europy. Andrzej Pluta senior przeniós³ siê do Hiszpanii z ¿on± Justyn± i synami pó³tora roku temu. Zaczynali od Estudiantes Madryt, gdzie szczególnie Andrzej junior b³yszcza³ w turniejach m³odzie¿owych. Po jednym sezonie przenie¶li do Sewilli, gdzie zaoferowano jeszcze lepsze warunki. Andrzej junior ma 16 wiosen na karku (rocznik 2000) i w³a¶nie podpisa³ 5-letni± umowê z Baloncesto Sewilla. Micha³ jest m³odszy o dwa lata i na razie nie dosta³ takiej propozycji, ale mo¿liwe, ¿e to tylko kwestia czasu. – Uwa¿am, ¿e miêdzy 14. a 18. rokiem ¿ycia jest najwa¿niejszy moment i szansa na najwiêkszy skok umiejêtno¶ci. I je¶li chce siê graæ na odpowiednim poziomie, to trzeba robiæ to w kraju, w którym jest najlepsza koszykówka w Europie. Nied³ugo bêdziemy znali odpowied¼, co z tego bêdzie – tak Pluta senior wyja¶nia decyzjê o wyje¼dzie do Hiszpanii. Sewilla to miasto, w którym dojrzewa³ talent np. Kristapsa Porzingisa, £otysza bêd±cego obecnie wschodz±c± gwiazd± New York Knicks w NBA.

 W tym samym wieku co m³odszy z Plutów jest Filip Siewruk, graj±cy w najs³ynniejszym z hiszpañskich klubów, czyli FC Barcelona. 14-latek z Koszalina przed przeprowadzk± do Katalonii wystêpowa³ z litewsk± dru¿yn± Tornado Kowno, a wcze¶niej by³ szkolony przez ojca Bart³omieja, który specjalnie dla syna za³o¿y³ klub. – On jest na parkiecie ¶wiadomy, robi te rzeczy naturalnie. Nie wiem, czy jest w Polsce lepiej wyszkolony zawodnik w tym wieku, a mam przegl±d graczy z ca³ego kraju. Nie chcê mówiæ, ¿e mój syn jest najlepszy, ale naprawdê a¿ chce siê go ogl±daæ – przekonuje ojciec. W m³odzikach Barcy Siewruk ju¿ sta³ siê wyró¿niaj±c± postaci± i czo³owym strzelcem, niedawno b³ysn±³ trafiaj±c rzut na dogrywkê w turnieju Minicopa Endesa przy okazji seniorskiego Pucharu Hiszpanii. Ale oczywi¶cie po takich pojedynczych wystêpach nie sposób oceniaæ, co z niego wyro¶nie.
 

 Bardzo pozytywne recenzje zbiera 16-latek z Wa³brzycha Aleksander Balcerowski, który mo¿e w przysz³o¶ci byæ dobrze wyszkolonym podkoszowym ze ¶wietnym rzutem. Balcerowski gra w m³odej ekipie CB Gran Canaria Las Palmas, a w pi±tek 4 czerwca rozpocz±³ udzia³ w presti¿owym obozie Jordan Brand Classic w Zagrzebiu, gdzie zaproszono utalentowanych zawodników w jego wieku. M³ody Aleksander ma koszykarskie geny. Jego ojciec Marcin Balcerowski to reprezentant Polski w koszykówce na wózkach, uczestnik igrzysk olimpijskich w Londynie. Rówie¶nikiem Balcerowskiego juniora, powo³anym w tym roku po raz pierwszy do polskiej kadry, jest Arnold Janeczek z CB Terralfas Alicante. Jego historia jest nieco inna ni¿ rodaków – urodzi³ siê w Polsce, ale jego rodzina wyjecha³a do Hiszpanii, gdy by³ dzieckiem i nie ze wzglêdów sportowo–szkoleniowych.


 Ze wzglêdu na karierê wyjechali natomiast 15-letni Piotr Choromañski i i 16-letni Aleks Chmielnicki, którzy przed obecnym sezonem zamienili UKS Jagiellonka Warszawa na UCAM Murcia. Z Jagiellonki do HM Torrelodones przeniós³ siê natomiast 15-letni Jakub Giedronowicz.

 


 Polski m³odzie¿owy desant w Hiszpanii zamyka – lub jak kto woli otwiera – Bart³omiej Pietras, najstarszy z wymienionych. Urodzony w 1998 roku gracz z W³oc³awka od 2013 roku jest w zespole Estudiantes Madryt i spo¶ród bia³o–czerwonych wydaje siê byæ najbli¿ej debiutu w ekstraklasie. Na razie grywa w trzecioligowych rezerwach. W czerwcu ubieg³ego roku bra³ udzia³ w organizowanym przez NBA obozie Basketball Without Borders na Wyspach Kanaryjskich.Na obwodzie dwójka Plutów, Siewruk jako „trójka”, pod koszem Balcerowski i Pietras – tak± pi±tk± Polska zapewne nigdy nie zagra, ale nie zdziwimy siê, je¶li wszyscy znajd± siê w przynajmniej szerokim sk³adzie kadry przed EuroBasketem 2025. I w zasadzie nie powinni¶my te¿ siê zdziwiæ, je¶li nie znajdzie siê... ¿aden z nich, bo przecie¿ od bycia utalentowanym graczem w uznanej szkó³ce/klubie d³uga droga do bycia klasowym seniorem. A przyk³ad obecnego lidera strzelców Liga Endesa Adama Waczyñskiego pokazuje, ¿e chc± w Hiszpanii staæ siê istotn± postaci± niekoniecznie trzeba uczyæ siê tam od ma³ego. „Waca” wyjecha³ przecie¿ jako 25–latek...


Autor Jakub  Wojczynski

 Polacy w m³odzie¿owych dru¿ynach w Hiszpanii:


Bart³omiej Pietras, Estudiantes Madryt, rocznik 1998
Andrzej Pluta, Baloncesto Sewilla, rocznik 2000
Aleksander Balcerowski, CB Gran Canaria Las Palmas, rocznik 2000
Arnold Janeczek, CB Terralfas Alicante, rocznik 2000  (foto)
Aleks Chmielnicki, UCAM Murcia, rocznik 2000
Jakub Giedronowicz, HM Torrelodones, rocznik 2001
Piotr Choromañski, UCAM Murcia, rocznik 2001
Micha³ Pluta, Baloncesto Sewilla, rocznik 2002
Filip Siewruk, FC Barcelona, rocznik 2002