Energa Basket Cup / Mistrzostwa Polski Szkól Podstawowocyh 2016
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 17 2016 15:15:00
 Szko³a Podstawowa nr 5 z Ostrowa Wielkopolskiego Mistrzem PolskiEnerga Basket Cup. Wicemistrzostwo SP 5 z E³ku
III miejsce dla Warszawa

PODSUMOWANIE ENERGA BASKET CUP

Rozszerzona zawarto newsa
FINA£ KRAJOWY: 14.VI.2016 - 16.VI.2016    Ergo Arena Gdañsk

znamy strefê medalow± Energia Basket Cup

Jutro o tytu³ najlepszej Szko³y Podstwowowej w Polsce zagraj±

SP 5 Ostrów Wielkopolski - SP 5 E³k

Brawa dla Edwarda Traskowskiego po tylu latach szkolenia w mini koszykówce doczeka³ siê medalu SP co ciekawe wiêksza polowa sk³adu to zawodnicy m³odsi 5, 4 i 3  klasa

o III miejsce: SP 13 Gorzów Wielkopolski vs SP 152 Warszawa


WYNIKI PIERWSZEGO DNIA FINA£ÓW

7 marca 2016 dok³adnie o 10:30 na hali Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Zgorzelcu zabrzmia³a pierwsza syrena tegorocznych fina³ów wojewódzkich Energa Basket Cup. Dzisiaj poznalismy mistrzynie województwa dolno¶l±skiego a jutro mistrzów, którzy bój o tytu³ stocz± w Jeleniej Górze.

Rozpoczêli¶my najwa¿niejszy etap turnieju, prowadz±cy do Wielkiego Fina³u. Od marca do koñca maja poznamy najlepsze dru¿yny w ka¿dym z województw, które awansuj± do fina³u krajowego. Tam, po serii meczów rozegranych w systemie „ka¿dy z ka¿dym” wy³onionych zostanie osiem dru¿yn, które walczyæ bêd± o pierwsze i trzecie miejsce na g³ównym parkiecie Ergo Areny, jednej z najbardziej nowoczesnych hal sportowych w Polsce. Zwyciêzcy otrzymaj± oprócz medali równie¿ warto¶ciowe nagrody dla swoich szkó³ a zdobywcy z³otych medali wezm± udzia³ w letnim obozie treningowym zorganizowanym przez Adam Wójcik Akademia.


KOMUNIKAT

http://energabasketcup.pl/


https://www.facebook.com/EnergaBasketCup?fref=ts

 
 MISTRZOWIE WOJEWÓDZTW
 MISTRZYNIE WOJEWÓDZTW
  


DOLNO¦L¡SKIE
 Szko³a Podstawowa Nr 11 Jelenia Góra7/8 III 2016
Szko³a Podstawowa 5 Zgorzelec
  

OPOLSKIE

Publiczna Szko³a Podstawowa nr 2 w Opolu
9/10.III.2016
Zespó³ Szkó³ nr 1 w Brzegu
  

LUBELSKIE
Publiczna Szko³a Podstawowa nr 9 w Bia³ej Podlaskiej
  14/15.III.2016Szko³a Podstawowa w Konstantynowie
  


¦WIÊTOKRZYSKIE
Szko³a Podstawowa nr 13 w Starachowicach.
  16/17.III.2016
 Publiczna Szko³a Podstawowa w Ole¶nicy


WARMIA-MAZURY
Szko³a Podstawowa nr 5 w E³ku Szko³a Podstawowa nr 3 w E³ku


PODLASKIE
Szko³a Podstawowa nr 5 w Bielsku Podlaskim
30.III
Szko³a Podstawowa nr 47 Bia³ystok
  

MA£OPOLSKIE
Szko³a Podstawowa nr 100 w Krakowie5-6.IV
Szko³a Podstawowa nr 100 w Krakowie
  

¦L¡SKIE
 Sportowa Szko³a Podstawowa nr 19 w Tychach.7-8.IV
Szko³a Podstawowa nr 1 w Rudzie ¦l±skiej
  

£ÓDZKIE
 Szko³a Podstawowa nr 4 w Skierniewicach.

Szko³a Podstawowa nr 2 w G³ownie.
  KUJAWSKO
POMORSKIE

Szko³a Podstawowa nr 22 we W³oc³awku14/15.04.2016
Szko³a Podstawowa nr 60 w Bydgoszczy
  

PODKARPACKIE
Szko³a Podstawowa nr 14 we Przemy¶lu
 18/19.04.2016 Szko³a Podstawowa nr 6 w Przemy¶lu
  

LUBUSKIE
Szko³a Podstawowa nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim.
20.04.2016
Szko³a Podstawowa nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim.
 WIELKOPOLSKIE

Szko³a Podstawowa nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim
25.04.2016
Szko³a Podstawowa nr 7 w Lesznie.
POMORSKIE

Szko³a Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
9.05.2016
Szko³a Podstawowa Nr 7 w Sopocie


ZACHODNIOPOM
Szko³a Podstawowa nr 16 w Szczecinie
11.05.2016
Szko³a Podstawowa nr 10 w Koszalinie.
  MAZOWIECKIE
Szko³a Podstawowa nr 152 w Warszawie.
 30.V..2016Szko³a Podstawowa nr 4 w Warszawie.

przygotowa³ zibi