MP Juniorów U18 rocz.1998 i m³. 8-10.III.2016
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 07 2016 15:10:00
 Za nami æwieræfina³y MP U18

Rozszerzona zawarto newsa
 Bior±c pod uwagê zg³oszenia dru¿yn, w dniu 21 marca 2016 roku w siedzibie PZKosz w Warszawie rozlosowane zosta³y grupy æwieræfina³owe rozgrywek Mistrzostw Polski U18 mê¿czyzn (U18M).

Prosimy o wysy³anie fotka druzyny ( niekoniecznie aktualna)
szerokie sk³ad (nieoficjalny)
zbyszekbytomski@gmail.com

Drog± losowania wy³oniono sk³ady grup æwieræfina³owych Mistrzostw Polski w kategorii U18M:

Bezpo¶redni awans do turniejów pó³fina³owych uzyskali:

WKS ¦l±sk Wroc³aw
KS Rosa Sport Radom
Trefl Sopot SA
Biofarm BJ Poznañ

Termin zg³oszeñ zespo³ów do organizacji æwieræfina³ów U18M up³ywa w dniu 23 marca 2016 r. o godz. 12.00

Turnieje æwieræfina³owe zostan± rozegrane w dniach 8 - 10 kwietnia 2016.

Grupa I  -
organizator AZS Politechnika Krakowska Kraków


AZS Politechnika Korona Kraków - MKS Pruszków  66 : 75  STATYSTYKI
STK Czarni PGK S³upsk - KKS Kobierzyce  91 : 80  STATYSTYKI
AZS Politechnika Korona Kraków - STK Czarni PGK S³upsk  100 : 70  STATYSTYKI
KKS Kobierzyce - MKS Pruszków  76 : 97  STATYSTYKI
KKS Kobierzyce - AZS Politechnika Korona Kraków  84 : 76  STATYSTYKI
MKS Pruszków - STK Czarni PGK S³upsk 71 : 91  STATYSTYKI

  
PKT.

 
1
  Wicemistrz
Pomorskie
War-Maz
5
1998: Igor Gworek, Kamil Kaczmarkiewicz, Micha³ Kuczerowski
Patryk Lesiak, Piotr Powide³, Adam W±sowicz, Marcin Wysocki
1999: Dawid Grocki, Robert Ludwiczuk, Hubert Wyszkowski
2000: Filip Grz±dzielewski, Kacper Kuchta

Trener: Robert Jakubiak


2
  IV miejsce
Mazowieckie
Podlaskie
5
1998: Maciej Palewski, Micha³ Kacprzak, Wojciech Rajkowski,
Mateusz Adamczyk, Patryk Dymowski, Mateusz Benbenek,
Kacper Krzysiak
1999: Przemys³aw Ku¼kow, Maciej Czemerys, Rafa³ Plaskota,
Jakub Chadaj, Jakub Tymiñski, Konrad Go¼dzikowski
2000:
Przemys³aw Go³ek

Trenerzy: Bart³omiej Przelaz³y, Krzysztof ¯olik
 
XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
   III miejsce
Dolno¶l±skie
Lubuskie
4
1998: Jan Fedorski
1999:
Damian Borsuk, Piotr Pa³gan, Jacek Raczak
Kuba Krawczyk, Kacper Krawczyk
Szymon Wójcik, Karol Nowakowski, Karol Bry³a
Patryk Cho³uj, Liam Junger, Jan Wójcik
Wojtek Fedorski, Joachim Esangbedo
2000: Wiktor Rajewicz

Trenerzy: Adam Wóicik, Jerzy Binkowski
 4  Mistrz
Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie
41998: Damian Dyrda
1999: Tomasz Batley, Bart³omiej Chmiel, Jan Graniczka
Micha³ Chrabota, Jan Brykalski, Stanis³aw Kubaæ,
Micha³ Pieni±¿ek, Aleksander Rumian, Piotr Partyka
Maciej Skorupski, Mateusz  Szlachetka
2000: Gabriel Ra¶, Krystian Zawada
 

Grupa II - organizator: KS Stal Ostrów Wlkp.

UKS Pi±tka Lublin - MKKS Rybnik  84 : 67 STATYSTYKI
TKM W³oc³awek - UKS 5 Ostrów Wlkp.  94 : 44  STATYSTYKI
TKM W³oc³awek - UKS Pi±tka Lublin  106 : 43  STATYSTYKI
MKKS Rybnik - UKS  Ostrów Wlkp.  67 : 58  STATYSTYKI
MKKS Rybnik - TKM W³oc³awek  60 : 103  STATYSTYKI
UKS 5  Ostrów Wlkp. - UKS Pi±tka Lublin 70 : 44  STATYSTYKI


  
 
 
1

 Mistrz
Kuj-Pom
£ódzkie
6
1998: Komenda Rafa³, Marchlewski Stefan, Frontczak Dorian
Zboiñski Adam, Rêgocki Adrian, Cie¶lewicz Micha³
Æwikliñski Szymon, K³ódkowski Micha³
1999: Bogucki Adrian, Ró¿anowski Micha³, Ostrowski Damian
Kwiatkowski Igor,
2000: Drozdowski Filip, Woroniecki Marcin, Pi±tek Adam
Zygmunciak Przemys³aw
Trenerzy. Ko¿an Grzegorz i Konopczyñski Roman
 
2
   IV miejsce
Wielkopolskie
Zachodniopomor
4
1998: Szymon Grzesik, Rafa³ Jezierski, Dominik Rachwalski
Gracjan Sodkiewicz, Rafa³ Wo¼nicki
1999: Micha³ Banasiak, Szymon B±k, Jêdrzej Chlasta
Szymon Frankiewicz, Rafa³ Jezierski, Filip Ko³acki
Szymon Rosik, Kacper Zarzeczny
2001: Jakub Palczewski

Trener: Krzysztof Krawczyk
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
  III miejsce
¦l±skie
Opolskie
41998: Andrzej Mazur, Kamil Paniuk, Przemys³aw Olech
Jakub Pelc, Adam Salamon, Oskar Sot, Tomasz Szczypka
1999: Maciej Kosiorowski, Karol Zoñ
2000: Jan Grzybczyk, Adam Ku¶ka, Maciej Stachowicz
Jakub Twaróg

Trener: £ukasz Szymik

 
4
 Wicemistrz
Podkarpackie
Lubelskie
41998: Krzysztof £o¶, Szymon Strza³kowski, Miros³aw Uni³owski 
Ernest Szypu³a,  Arek Amilkiewicz, Jan Bre¶ 
Gerard Nawrocki, Patryk Mitura
1999: Piotr Sokó³ , Pawe³ Szyszkowski, Wojciech Matysek
2000: Jan Piliszczuk, Bartek Pelczar
2001: Pawe³ Nieradko,  Wojciech Kosiuk

Trenerzy: Rafa³ Ziemol±g, Adam Piwiñski

Grupa III - organizator UKS Gim 92 Warszawa

WKK Wroc³aw - UKS Regis Wieliczka  92 : 50  STATYSTYKI
MKKS ¯ak Koszalin - UKS GIM 92 Ursynów Warszawa  83 : 86  STATYSTYKI
WKK Wroc³aw - MKKS ¯ak Koszalin  80 : 39  STATYSTYKI
UKS GIM 92 Ursynów Warszawa - UKS Regis Wieliczka  66 : 46  STATYSTYKI
MKKS ¯ak Koszalin - Regis Wieliczka  79 : 72  STATYSTYKI
WKK Wroc³aw - UKS GIM 92 Ursynów.  70 : 44  STATYSTYKI


  
 
 
1

 Wicemistrz
Dolno¶laskie
Lubuskie
6
1998: Kamil Fiedukiewicz, Maciej Jaremkiewicz, Jakub Kobel,
Micha³ Jêdrzejewski, Micha³ Jod³owski,  Jakub Krzyczzmonik,
Dominik Rutkowski, Mateusz Sularz, Jakub Wnorowski
1999: Lukasz Horn, Dominik Kwiatkowski, Fryderyk Matusiak
Micha³ Omasta, Dominik Tarkiewicz, £ukasz Uberna

Trener: Tomasz Niedbalski, Sebastian Potoczny
2  III miejsce
Mazowieckie
Podlaskie
5
1998: Miko³aj Czy¿, Bart³omiej Duliñski Kiryl Dziatchuk,
Piotr Janus, Bart³omiej Kaczmarczyk, Oskar Ratajczak
Marek Mia³ki, Marcin Mitura, Kacper Rogowski, Maciej Setorek
Wojciech Szpyrka, Lukasz Szybiñski, Micha³ ¦ciborek
Pawe³ Zalewski, Kacper Mo¶cicki
 XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
3
 III miejsce
Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie
4
1998: Idêæ Krystian, Kurczab Piotr
1999: Baniak Jakub, Ca³ka Filip, Chmiel Maciej       
Cygan Eryk, Gawor Antoni, Klimczyk Jan, Suder Patryk
Koperski Maciej, Mordarski Albert, P³awecki Mateusz 
Nowacki Mateusz, Stasiak Marcin
2000: ¦liwa Jakub      
2001: Gruca Krystian, Windak Tomasz
Trener: Maciej Dubiel
4
  Wicemistrz
Wielkopolskie
Zachodniopom.
3


1998: Krzysztof Bober, Mateusz Koralewicz, Jaros³a Konczak
Igor £ugajko, Jakub Tr±biñski
1999: Kacper Grzybowski, Eryk Naczlenis, Filip Raczkowski
Micha³ Pabiszak, Pawe³ Szamrej, Jakub Wiechowski
2000: Igor Czeczotka, Micha³ Stachowski
2001:  Damian Biernacki


 

Grupa IV  organizator Gama Starogard Gdañski

Polonia Warszawa - ZKS Stal Stalowa Wola  85 : 66  STATYSTYKI
KKS Pro-Basket Kutno - Gama Starogard Gdañski  61 : 91  STATYSTYKI
Polonia Warszawa - KKS Pro-Basket Kutno  79 : 55  STATYSTYKI
Gama Starogard Gdañski - ZKS Stal Stalowa Wola  61 : 56  STATYSTYKI
Gama Starogard Gdañski - Polonia Warszawa  56 : 66  STATYSTYKI
ZKS Stal Stalowa Wola - KKS Pro-Basket Kutno 69 : 77  STATYSTYKI


  
 
 
1
   Wicemistrz
Mazowieckie
Podlaskie
61998: Piotr Adferek, Mateusz Krawczyk, Sebastian £ukasik
Krzysztof Matusiak, Micha³ Samsonowicz, Kacper Plewa
Micha³ Stokowski, Jan Szymañski
1999: Filip Drewniak, Bogdan Izrailewski, Patryk Kedel
Samuel Sekiguchi, Artur Skowroñski
2000: Micha³ Krasucki, Lukasz £apiñski

Trenerzy: £ukasz £oboda, Karol Gryko
 
2  III miejsce
Pomorskie
Warm-Maz
5
1998: Julian German, Pawe³ Guz, Karol Kasprzak,
Pawe³ Muntowski, Emil Zieñko, Przemys³aw Utyty
Maciej Krasniewski, Korneliusz Stencel, Kamil Gorski
1999: Adrian Góralczyk Filip Nabakowski
2000: Grzegorz Kamiñski

Trenerzy: Przemys³aw Siwek ,Bartosz Sarzalo
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3

 II miejsce
Kuj-Pom
£ódzkie
4
1998: Mateusz Dro¿d¿, Szymon Pawlak, Maciej Poznañski
Bart³omiej Smakowski, Remigiusz ¦wi±tkowski
1999: Adam Boroñ, Mateusz Æwirko-Gotycki, Daniel Golis
Jakub £ukasiewicz, Marcel Haczyk, Jakub Mróz,
Adam Potolski, Krzysztof Woitczak
2000: Maciej Wiercioch

Trener:

4
  III miejsce
Podkarpackie
Lubelskie
3
1998: Jacek Buczek, Kacper Chamera, Dawid Jarosz
Bart³omiej Tarczyñski, Dominik Wyka, Damian tabor
Simone Schlage, Wojciech Pilat,
1999: Pawe³ Karwowoski, Kacper Stepaniak, Karol Mokrzycki
2000: Jakub Andreasik, Hubert Baranowski, Wiktor Szponar
Trener: Robert Grzyb, Rafal Partyka
 

Grupa V  organizator KS Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków

MKS D±browa Górnicza - SKM Zastal Zielona Góra  91 : 80  STATYSTYKI
KS Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków - KS Spójnia Stargard  69 : 60  STATYSTYKI
MKS D±browa Górnicza - KS Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków  78 : 77  STATYSTYKI
KS Spójnia Stargard - SKM Zastal Zielona Góra  67 : 87  STATYSTYKI
KS Spójnia Stargard - MKS D±browa Górnicza  57 : 91  STATYSTYKI
SKM Zastal Zielona Góra - KS Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków  87 : 64  STATYSTYKI


  
PKT

 
1
  Mistrz
¦laskie
Opolskie
61998: Rados³aw Gil, Mateusz Kepa, Pawe³ Glaeske
Adrian Niemyjski, Mateusz Szczypiñski, Micha³ Sznajder
Jakub Wantuch, Aleksander Zalucki
1999: Lukasz Lewiñski, Adam Niespor,

Trener: Rafa³ Knap

2   IV miejsce
Strefa
Dolno¶l±skie
Lubuskie
 51998: Adam Bednarczyk, Ryszard Biczyk, Kajetan Ludwisiak
Bartosz Mazurek, Adrian £apiñski,Micha³ ostrowski
Damian Pogoda, Patryk Pietrañ, Kacper Traczyk
Mateusz Winiarski, Hubert Stêpieñ, Kacper Makowski
1999: Jakub Brzózka, Micha³ Busz Mieszko Jackiewicz

Trener: Bogdan Onufrowicz, Artr Cielma
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
  Wicemistrz
Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie
4

1998: Kacper Walczyk
1999: £ukasz Bogus³awski, Dominik Borkowski, Wojciech Pol
Kacper Nowak, Patryk Pacho³ek, , Damian Puchalski
Bartosz Salamon, Tomasz Wójcicki, Mateusz Wilk,
Karol Sasnal, Kacper Æwiêka³a

Trener: Mateusz Buka³a
 
4
  III miejsce
Wielkopolskie
Zachodniop.
3
1998: Dominik Grudziñski, Mateusz Karpiñski, Mateusz Pryæ,
Krzysztof Kluska, Dawid Ma³kowski, Jakub Matul,
Robert Radzikowski, Emil S±dkiewicz, Marcin Wojtkiewicz, 
1999: Jakub Jaroszyñski, Piotr Potap, Damian Treder

Trener: Czes³aw Kurkianiec
 

 Grupa VI - organizator Politechnika Gdañska

MOSiR Siarka Tarnobrzeg - Politechnika Gdañska  96 : 70  STATYSTYKI
KKS Mickiewicz Katowice - Twarde Pierniki Toruñ  60 : 54  STATYSTYKI
MOSiR Siarka Tarnobrzeg - KKS Mickiewicz Katowice  73 ; 63  STATYSTYKI
Twarde Pierniki Toruñ - Politechnika Gdañska  51 : 67  STATYSTYKI
Twarde Pierniki Toruñ - MOSiR Siarka Tarnobrzeg  64 : 77  STATYSTYKI
Politechnika Gdañska - KKS Mickiewicz Katowice 76 : 77  STATYSTYKI


  
PKT.

 
1
 Mistrz
Podkarpackie
Lubelskie
6
1998: Aleksander Szlesiñski, Wojtek Dzierzkowski,
Wiktor Majka, Victor Celarek, Tomasz Fortuna,
Marek Iwanowicz
Miko³aj Krzemyk, Szymon Szymañski, Oskar Presman,
Kamil Karliñski, Szymon Wo¼nik,
1999: Mateusz Pawe³ek2
   IV miejsce
Pomorskie
War-Maz
51998: Dominik Cichecki, Jêdrek Kondek, Pawe³ Lazer,
Tomek Idziak, Maksymilian Pa³kowski, Pawe³ Samson
1999: Filip Stryjewski, Jakub Rzepkowski, Mateusz Bessman,
Szymon Urbañski , Patryk Jasiñski, Piotr Wojtalewicz

Trener: Mateusz ¯o³nierewicz
3
  Wicemistrz
¦l±skie
Opolskie
4
1998: Jakub Chrobak, Piotr Karpacz, Adrian Kedzior
Daniel Konieczny, Kamil £±czny, Jakub Moroñ
Bartosz Matuszczak, B³a¿ej Orpel, Rafa³ Palacz
Sebastian Wojciechowski
1999: Kacper Bielecki, Mateusz Koch, Jakub Nowak
Jacek Sowa, Jakub Stró¿czyk

Trenerzy: Jaros³aw Jakubiec, Tomasz Oczad³y
 
4
  III miejsce
Kuj-Pom
£ódzkie
3
  

Przygotowa³  Zibi