MP U16 rocz.2000 pó³fina³y: Poznan, Radom, Ostrów Wlkp., Szczecin 13-15.V.2016
Dodane przez zibi dnia Maj 15 2016 16:00:00
 Znamy o¶miu Finalistów Mistrzostw Polski Kadetów, w ¶rodê dowiemy siê kto bêdzie organizowa³ Fina³y

Wed³ug drabinki mamy podzia³ na grupy A i B

ROSA RADOM ORGANIZATOREM FINA£U MP U16

Rozszerzona zawarto newsa
 TERMINY:
18.V.2016 przyznanie organizacji Fina³ów
1-5.VI.2016  Fina³y 

FINA£ MP U16


GRUPA  ,,A,,
Pyra Poznañ
Nied¼wiadki Przemy¶l
TKM W³oc³awek
MKS Zabrze

GRUPA  ,,B,,
Zastal Zielona Góra
UKS 7 Trefl Sopot
Jagielonka Warszawa
Rosa Sport Radom

SKM WSPÓ£TWORZYMY WSZYSCY RAZEM

Sk³ady w tabelkach to zawodnicy graj±cy w æwieræfina³ach

 GRUPA I -
organizator MKK Pyra Poznañ

Organizator nie przewidzia³ Pucharów dla dru¿yn oraz ¿adnych wyró¿nieñ indywidualnych

UKS JAGIELLONKA WARSZAWA – MKS D¡BROWA GÓRNICZA  70 ; 57
MKK PYRA POZNAÑ – UKS CHROMIK ¯ARY  85 : 53
MKS D¡BROWA GÓRNICZA – UKS CHROMIK ¯ARY  81 : 70
MKK PYRA POZNAÑ – UKS JAGIELLONKA WARSZAWA  71 : 62
UKS CHROMIK ¯ARY – UKS JAGIELLONKA WARSZAWA  60 : 82
MKS D¡BROWA GÓRNICZA – MKK PYRA POZNAÑ  41 : 67

  
 
 
1
  Pyra
Poznañ

MISTRZ
Wielkopolskie
Zachodniopomor
6
2000: Aleksander Adamczak, Wiktor Chiche³, Bartosz Werner
Waldemar Jarmu¿ek, Patryk Stankowski, Miko³aj Walczak
Gracjan Jechorek, Mateusz Kowalski , Andrzej Krajewski
Pawe³ Pampuch,
2001: Micha³ Fedyna, Pawe³ Klimaszewski, Jakub Kowala
Kamil Pleskot, Kacper Rutkowski

Trenerzy: Tomasz B³aszak,  Jakub Czwakiel


 2  UKS Jagiellonka
Warszawa


III miejsce
Mazowieckie
Podlaskie
5
2000: Mateusz Zozuñ, Aleksander Lewandowski, Filip Dyduch 
Maksymilian Motel, Mateusz Kowalski, Micha³ Sakowski
Cezary Karpik
2001: Jakub Zalewski, Tymon Rutkowski, Micha³ Ko³aczewski,
Piotr Szymañski, Benjamin Didier-Urbaniak

Trenerzy: Tomasz Wakulski, Antonio Daykola

 
3
   MKS
D±browa
Górnicza


MISTRZ
¦l±skie
Opolskie
4
2000: Rados³aw Chorab, Kacper Wcis³o, Mateusz Maziarz
Patryk Molenda, Dawid Rasztabiga, Konrad Gumulak
Mateusz Wcis³o, Maksymilian Purzyñski, Konrad Belicki
2001: Micha³ Zapert Wojciech Lewicki

Trener: Maciej Glik


XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4
  UKS Chromik
¯ary


IV miejsce
Dolno¶l±skie
Lubuskie
3
2000: Kruczkiewicz Rados³aw, Owczarek Hubert, Koczan Jakub
Giergielewicz Mateusz, Skubiñski Rados±³w, ,
Szkudlarek Arkadiusz, Polewiak Mateusz
2001: Forysiuk Adam, £yba Daniel. Pawlikowski Pawe³
Porada Kacper, Rutkowski Rafa³,
2002: Maciejak Norbert

Trener: Górski Tomasz £ukasz Rubczyñski i Tomasz Sobczak
Fizjoterapeuta Micha³ Drzewiñski


 GRUPA II - organizator KS Rosa Sport Radom
 

Puchary dla wszystkich dru¿yn, oraz statuetki dla wyró¿nionych
MVP Turnieju: Kacper Walciszewski (Hensfort Przemy¶l);
Najlepsza pi±tka turnieju: Mateusz Stañczuk (Kasprowicz Inowroc³aw), Kacper Rojek i B³a¿ej Sowa (ROSA Radom), Pawe³ Strzêpek i Rafa³ Serwañski (Hensfort Przemy¶l).
Wybrano tak¿e MVP ka¿dego meczu


Rosa Sport Radom - ¦l±sk Wroc³aw  65 : 58
Hensfort Przemy¶l - Kasprowicz Inowroc³aw  82 : 54
Rosa Sport Radom - Hensfort Przemy¶l 58 : 60
Kasprowicz Inowroc³aw - ¦l±sk Wroc³aw   83 : 62
¦l±sk Wroc³aw - Hensfort Przemy¶l 42 : 93
Kasprowicz Inowroc³aw - Rosa Sport Radom  53 : 84


 M. 
 PKT.

 
1
 

 Nied¼wiadki
Hensfort
Przemy¶l


MISTRZ
Podkarpackie
Lubelskie
6
2000: Walciszewki Kacper, Karpiñski Wiktor, Complak Jakub
Janczak Szymon, Serwañski Rafa³, Strzêpek Pawe³
Kosior Bartosz, S³aby Wiktor, Paw³o¶ £ukasz
Olszañski Micha³, Szechyñski Arkadiusz, Radoñ Karol
Kucharski Jakub, Mi¶ko Pawe³, Prusak Szymon

Trener: Daniel Puchalski, Anna Banaszczak2
  Rosa Sport
Radom


MISTRZ
Mazowieckie
Podlaskie
52000: Bartosz Chebdowski, B³a¿ej Sowa, Mateusz Czupryn
Hubert Strzelec Kacper Wydra Mateusz Pi±tek, Kacper Rojek
Wojtek Kula Ada¶ ¦cibor Aleks Czajka Antek Pajestka
Micha³ Fereniec Micha³ Popiel Jakub Kowalczyk
Kacper Alot Kacper Wosztyl Patryk Kwandrans, Daniel Sobuta
2001: Filip Starzyñski
 
Trener:  £ukasz Jakóbczak
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3

 Kasprowicz
Inowroc³aw


MISTRZ
Kujawsko-Pom.
£ódzkie
4
2000: Kacper Freund, Kamil Konieczka, Maciej Nalewaj
Mateusz Stañczuk, Hubert Jankowski, Dobromir Szymañski
Kacper Nijak, Szymon Walczak, Miko³aj Krokowski
Jakub Piotrowski, Jêdrzej Szerszunowicz, Kamil Wojciechowski
Filip Jargie³o
2001: Micha³ Królikowski
   
Trenerzy: Dariusz Sikora, Maciej Walczak
4
  WKS ¦l±sk
Wroc³aw


II miejsce
Dolnosl±skie
Lubuskie
3
2000: Micha³ Omelan, Micha³ Rudawski, Miko³aj Sadowski,
Micha³ Sitnik, Bartosz Ró¿ycki, Sebastian Kraszewski,
Mi³osz ¦liwiñski, Dominik Dyka, Adrian Chmielewski
2001: Mateusz Czempiel, Igor Koz³owski, Aleks ¯mijak

Trener: Piotr Portas
GRUPA III - organizator UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp

 Puchary, medale, statuetki   FOTO NIERADKO

Najlepsi zawodnicy poszczególnych dru¿yn:
SKM Zastal Zielona Góra – KACPER OSTROWSKI
UKS Kasprowiczanka Ostrów Wielkopolski – GRACJAN KO¬MA
UKS Pi±tka Cztery – Trzy Lublin – JAN PILISZCZUK
MKS Zabrze – STANIS£AW HELIÑSKI

Najlepszy strzelec turnieju:
STANIS£AW HELIÑSKI  (MKS)   83 pkt

Najlepszy zawodnik turnieju:
MICHA£ SIMIÑSKI (Zastal)

SKM Zastal Zielona Góra - MKS Zabrze  86 : 71
UKS Pi±tka Cztery-Trzy Lublin - UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.  78 : 96
SKM Zastal Zielona Góra - UKS Pi±tka Cztery-Trzy Lublin  66 : 52
UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - MKS Zabrze  68 : 86
MKS Zabrze - UKS Pi±tka Cztery-Trzy Lublin 72 : 68
Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - SKM Zastal Zielona Góra  49 : 63

 M. 
 PKT.
 
1  Zastal
Zielona Góra


MISTRZ
Dolno¶l±skie
Lubuskie
6
2000; Mateusz B³oszczyk, Oktawian Kaczmare, Patryk Kiba³a
Wojciech Kamrowski, Maciej Domaga³a, Hubert Ksi±¿kiewicz
Jakub Oleksiejuk, Micha³ Simiñski, Kacper Ostrowski
2001; Milosz Góreñczyk, Edwin Maækiewicz, Jakub Morgiel
Micha³ Simiñski, Miko³aj Simiñski, Mateusz Michniewicz


trener: Kamil Czapla, Marek Hossa
2
  MKS
Zabrze


III miejsce
¦l±skie
Opolskie
5
2000: Stanis³aw Heliñski, Mateusz Poloczek,
Jacek Ciê¿ki, Tomasz Czekaj, Bart³omiej Berdyczko
Alan Du¶, Dominik Dymkowski, Artur Lesiñski
£ukasz Ostrowski, Bartosz Kowalczyk
2001: Kamil Kubik


Trener: Janusz Moralewicz
XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 3  Kasprowiczanka
Ostrów Wlkp.


II miejsce
Wielkopolskie
Zachodniopomor
 42000: Gracjan Ko¼ma, Mateusz Zaremba, Szymon J±der
Mateusz Suski, Konrad Glapa Adam Wawrzyniak
Miko³aj Waldemar Stawicki, Kamil Sobczak, Dominik Miazga
Wojciech Zaremba, Chmielewski Dawid
2001: Micha³ G³ówka, Jakub Miko³ajczyk

Trener: Pawe³ Drzewiecki
4
  UKS Pi±tka
Cztery-trzy
Lublin

II miejsce
Podkarpackie
Lubelskie
3
2000: Jan Piliszczuk, Bart³omiej Pelczar, Karol Wójcik
Karol Szewczyk, Rafa³ Ga³ka, Daniel Burzec
Piotr Szumañski, Mateusz Skiba, Jakub Wachowicz
2001: Wojciech Kosiuk, Pawe³ Nieradko

Trenerzy: Krzysztof Fit, Miros³aw Samoñ
GRUPA  IV -  organizator King Wilki Morskie Szczecin

Puchary dla zespo³ów, statuetki dla wyró¿nionych zawodników
5 ALL-STARS

Marcin Woroniecki - TKM W³oclawek
Sebastian Walda - UKS 7 Trefl Sopot
Patryk Atanowicz- Polonia Warszawa
Konrad Kolka - UKS 7 Trefl Sopot
Hubert Nowak - Wilki Morskie

UKS Siódemka Trefl Sopot - TKM W³oc³awek  91 : 74
Polonia Warszawa - King Wilki Morskie Szczecin  68 : 85
UKS Siódemka Trefl Sopot - Polonia Warszawa  95 : 80
King Wilki Morskie Szczecin - TKM W³oc³awek  70 : 105
King Wilki Morskie Szczecin - UKS Siódemka Trefl Sopot  89 : 79
TKM W³oc³awek - Polonia Warszawa 80 : 87


    
 
1
  UKS 7 Trefl
Sopot


MISTRZ
Pomorskie
Wa-Ma
 62000: Mateusz Bronk, Jakub Chojêta, Dominik Groth
Pawe³ Jaszczerski, Konrad Kolka, Jacek £oñski
Micha³ Pawlak, Dominik Pó³kotycki, Jakub Sobol,
Sebastian Walda, Micha³ Mochnacz
2001: Maciej Danielewicz, Wojciech Dzier¿ak,
Micha³ Gosi±rowski

Trener: Tomasz Chwia³kowski
 2   TKM
W³oc³awek


II miejsce
Kuj-Pom
£ódzkie
42000: Marcin Woroniecki, Adam Pi±tek, Jakub Chosa,
Przemys³aw Zygmunciak, Stanis³aw Pytel, Igor Wiliñski,
Filip Drozdowski, Marcel Afeltowicz, Mi³osz Markowski,
Dawid Nikleniewicz
2001: Wojciech Balcerkowski

Trener: Maciej ¯ywiczka
 
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3 King Wilki
Morskie
Szczecin


III miejsce
Wielkopolskie
Zachodniopomorsk
52000: Miko³aj Szyliñski, Wiktor Rajewicz, Bartosz ¦miechowski
Hubert Nowak, Filip Huzarski, Oskar Skorupski
Kuba Andrzejczak, Kacper Mañkowski, Pawe³ Kempiñski
Kamil Wojciech, Patryk Ruks, Nikodem Iwin


Trener: Zbigniew Majcherek
4
  MKS Polonia
Warszawa


II miejsce
Mazowieckie
Podlaskie
3
2000: Rafa³ Banasiak, Maciej Paszkiewicz, Jakub Kajka
Daniel Majewski, Patryk Atanowicz, Bart³omiej Wysocki
Kacper Giemza, £ukasz £apiñski, Micha³ Krasuski
Micha³ Klimiñski, Pawe³ Miko³aj Stêpnicki
Jeremi Kosiñski, Miko³aj Mucha

Trener: Dariusz SworstPrzygotowa³ Zibi