Aleksander Balcerowski chce graæ w NBA
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 26 2016 23:07:46
 Kolejny Polak zagra w NBA? Marzy o tym 16-letni Aleksander Balcerowski, który ju¿ pokaza³ siê podczas turnieju w USA.M³ody, uzdolniony 16-letni koszykarz, który ju¿ mierzy 215 cm, ma za sob± eskapadê do USA. - Wszystko posz³o zgodnie z planem. Jestem oczarowany Ameryk± i bardzo chcia³bym do niej wróciæ, tym razem, by graæ w NBA - powiedzia³ po powrocie.

Rozszerzona zawarto newsa
 Aleksander Balcerowski chce graæ w NBA

Kolejny Polak zagra w NBA? Marzy o tym 16-letni Aleksander Balcerowski, który ju¿ pokaza³ siê podczas turnieju w USA.M³ody, uzdolniony 16-letni koszykarz, który ju¿ mierzy 215 cm, ma za sob± eskapadê do USA. - Wszystko posz³o zgodnie z planem. Jestem oczarowany Ameryk± i bardzo chcia³bym do niej wróciæ, tym razem, by graæ w NBA - powiedzia³ po powrocie.

Wychowanek Górnika Wa³brzych obecnie jest zawodnikiem zespo³u Baloncesto Gran Canaria Claret Las Palmas. Aby zakwalifikowaæ siê do wystêpu w turnieju Jordan Brand Classic w Nowym Jorku, musia³ siê wykazaæ na obozie w Zagrzebiu. Spo¶ród 40 koszykarzy zosta³ tam wybrany przez amerykañskich trenerów do "10" z Europy.

 - Postanowi³em wykorzystaæ dan± mi szansê i chyba nie zawiod³em moich promotorów. Na boisko hali Barclays Center na nowojorskim Brooklynie, gdzie na co dzieñ gra dru¿yna NBA Brooklyn Nets, wybieg³em w pierwszej pi±tce. Trema by³a tylko na pocz±tku. Wygrali¶my 83:73. Zdoby³em siedem punktów i mia³em sze¶æ zbiórek - poinformowa³.
W spotkaniu wyst±pili najbardziej utalentowani koszykarze rocznika 2000 z ca³ego ¶wiata.

- To by³a moja najwiêksza, jak dotychczas, ¿yciowa przygoda. Moimi idolami s± Marcin Gortat z Washington Wizards i graj±cy w Dallas Mavericks Dirk Nowitzki. Marzê, by im kiedy¶ dorównaæ. Zdajê sobie sprawê, jak daleka czeka mnie droga i jak wiele ciê¿kiej pracy bêd± musia³ wykonaæ. Na razie zrobi³em jedynie ma³y kroczek w - mam nadziejê - w³a¶ciwym kierunku - zaznaczy³ po powrocie z Nowego Jorku.
Trzy dni spêdzone w amerykañskiej metropolii obfitowa³y w wydarzenia.
- Oprócz treningów, zaplanowano dla nas zwiedzanie miasta oraz spotkanie z Michaelem Jordanem i innymi gwiazdami NBA. D³ugo bêdê wspomina³ uroczyst± kolacjê z koszykarskimi VIP-ami na najwy¿szym, 102. piêtrze Empire State Building - przyzna³.
Teraz koncentruje siê na tym, by dobrze wypa¶æ w koñcówce hiszpañskich rozgrywek ligowych.

 - Mamy szansê na wysok± lokatê, a nawet na zwyciêstwo - zaznaczy³.
Po ich zakoñczeniu przyleci do kraju, by z kolegami z reprezentacji Polski przygotowywaæ siê do sierpniowych mistrzostw Europy U-16, które odbêd± siê w Radomiu.
- Wierzê, ¿e syn osi±gnie kiedy¶ cel, o którym marzy. Mimo m³odego wieku powa¿nie my¶li o swojej przysz³o¶ci. Bêdziemy go z ¿on± wspierali w realizacji jego ambitnych planów - podkre¶li³ jego ojciec Marcin Balcerowski.

Te¿ wywodzi siê z wa³brzyskiego Górnika. Jednak jego karierê przerwa³a tragedia - w wyniku wypadku samochodowego straci³ w³adzê w nogach i po¶wiêci³ siê koszykówce na wózkach. Z niemieckim RSC Zwickau zdoby³ dwa razy Puchar Europy, a z reprezentacj± Polski by³ czwarty w ME i szósty w M¦. Pojecha³ na Igrzyska Paraolimpijskie do Londynu.
- Zajêli¶my tam 12. pozycjê, ale by³o to wyj±tkowe prze¿ycie. Jest to dla sportowca niesamowita przygoda i cel, dla którego warto wiele po¶wiêciæ. Spe³ni³o siê moje marzenie - zauwa¿y³.

W latach 2013-15 by³ trenerem reprezentacji Polski na wózkach i nadal s³u¿y jej swoim do¶wiadczeniem. Teraz gra we w³oskim zespole Amicacci Giulianova. Kontrakt przewiduje wystêpy z t± dru¿yn± do 2020 roku.
Koszykark± by³a te¿ mama Olka - Sylwia.

Gra³a niegdy¶ w AZS Lublin. Nic zatem dziwnego, ¿e kiedy rodzina znajdzie siê w komplecie, basket stanowi g³ówny temat jej rozmów.

¼ród³o interiasport