WKK Wroc³aw ma koszykarski o¶rodek szkoleniowy z prawdziwego zdarzenia
Dodane przez zibi dnia Maj 10 2016 23:07:36
 Wroc³aw ma koszykarski o¶rodek szkoleniowy z prawdziwego zdarzenia

Wroc³aw zyska³ koszykarski o¶rodek szkoleniowy z prawdziwego zdarzenia. Zosta³ zbudowany za pieni±dze Przemys³awa Koelnera. Jego przygoda ze ¦l±skiem Wroc³aw zakoñczy³a siê maria¿em, o którym nikt w mie¶cie nie chce pamiêtaæ. Projekt Wroc³awskiego Klubu Koszykówki jest natomiast realizowany wzorcowo.
Rozszerzona zawarto newsa
 Wroc³aw ma koszykarski o¶rodek szkoleniowy z prawdziwego zdarzenia

Wroc³aw zyska³ koszykarski o¶rodek szkoleniowy z prawdziwego zdarzenia. Zosta³ zbudowany za pieni±dze Przemys³awa Koelnera. Jego przygoda ze ¦l±skiem Wroc³aw zakoñczy³a siê maria¿em, o którym nikt w mie¶cie nie chce pamiêtaæ. Projekt Wroc³awskiego Klubu Koszykówki jest natomiast realizowany wzorcowo.

Obiekt znajduje siê przy ulicy Czajczej. Jest tu hotel, restauracja, sala fitness i sportów walki. Dum± jest jednak parkiet, na którym równocze¶nie treningi mog± prowadziæ, na pe³nowymiarowych boiskach, trzy koszykarskie dru¿yny. W tym samym czasie obok kolejny zespó³ mo¿e mieæ zajêcia motoryczne. Po treningu na sportowców czeka sala odnowy biologicznej. W pogotowiu jest sala rehabilitacji.

 Seniorzy Wroc³awskiego Klubu Koszykówki graj± na trzecim szczeblu krajowym, ale maj± gmach treningowy na miarê Barcelony, czy Panathinaikosu Ateny. Wiadomo ju¿, ¿e od wrze¶nia z obiektu przy Czajczej bêd± korzystaæ nie tylko dru¿yny WKK, ale te¿ zespo³y koszykarek ¦lêzy Wroc³aw.

- Budowa trwa³a kilka lat, ale ju¿ mo¿emy prowadziæ treningi - cieszy siê w³a¶ciciel WKK Przemys³aw Koelner:

- Obiekt robi wra¿anie na najwiêkszych klubach - przyznaje trener WKK Tomasz Niedbalski.

Hala wraz z pe³nym zapleczem sportowym i do sal± do odnowy biologicznej w tym tygodniu maj± zostaæ oddane do u¿ytku. Do koñca roku natomiast ma zostaæ ukoñczona budowa hotelu.

 WKK wprowadzi³ te¿ ciekawy sposób motywacji swoich zawodników. Ci z najni¿szego poziomu bêd± mogli zajmowaæ szatnie "najmniej" luksusow±:

Na kolejnych czeka nieco ³adniejsza:

Szatnia pierwszego zespo³u bêdzie wyposa¿ona w wiele gad¿etów elektronicznych. Jest te¿ zbudowana z najwy¿szej klasy materia³ów:

Na trybunach nowego obiektu bêdzie mog³o zasi±¶æ oko³o 1400 osób. Hala ma certyfikat do organizacji meczów na poziomie mistrzostw Europy do lat 20. Ile kosztowa³ obiekt? Przemys³aw Koelner mówi tylko z u¶miechem: - Za du¿o. Na pewno mniej ni¿ Orbita - podkre¶la w³a¶ciciel o¶rodka i WKK Wroc³aw.

¼ród³o radio wroc³aw