Dzieñ Dziecka z koszykówk± dla dzieci ze szczeciñskich szkó³ podstawowych i gimnazjum.
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 01 2016 00:00:00
 Akademia Basketu King Wilki Morskie wspólnie z operatorem hali Azoty Areny zorganizowa³a w dniu 1.06.2016 Dzieñ Dziecka z koszykówk± dla dzieci ze szczeciñskich szkó³ podstawowych i gimnazjum.
Rozszerzona zawarto newsa
 Akademia Basketu King Wilki Morskie wspólnie z operatorem hali Azoty Areny zorganizowa³a w dniu 1.06.2016 Dzieñ Dziecka z koszykówk± dla dzieci ze szczeciñskich szkó³ podstawowych i gimnazjum.

W zabawie i treningu koszykarskim wziê³o udzia³ blisko 200 dzieci, które podczas zabawy poznawa³y podstawy gry w koszykówkê, zwiedza³y nowoczesny obiekt, a tak¿e przez chwilê wcieli³y siê w rolê prawdziwych koszykarzy uczestnicz±c w konferencji prasowej, czy te¿ zwiedzaj±c szatniê ekstraligowego zespo³u King Wilków Morskich. Nasi najm³odsi spotkali w Azoty Arenie s³awy polskiej i szczeciñskiej koszykówki. W Azoty Arenie go¶cili¶my  legendê, najlepszego zawodnika w historii polskiej koszykówki, wielokrotnego reprezentanta Polski - ADAMA WÓJCIKA, legendê szczeciñskiego basketu - MIROS£AWA SZEWCZYKA oraz jednego z najlepszych obecnie koszykarzy Tauron Basket Ligi - PAW£A LEOÑCZYKA. Zajêcia koszykarskie odbywa³y siê pod czujnym okiem asystenta trenera reprezentacji Polski U16, koordynatora grup m³odzie¿owych naszej Akademii - WOJCIECHA BOBLEWSKIEGO. Na zaproszenie naszej Akademii udzia³ w treningu wziêli równie¿ trenerzy ze Szko³y rzutów z Gorzowa Wlkp. „Nothingbutnet” oraz Prezes Zachodniopomorskiego Zwi±zku Koszykówki Pan Konrad M±dry.

Po treningu dzieci otrzyma³y pami±tkowe pocztówki z autografami mistrzów, mog³y zrobiæ sobie wspólne zdjêcie i porozmawiaæ o przebiegu kariery.

FOTO GALERIA