XII Puchar Ba³tyku rocz.2001 i 2002 Gdañsk 3-5.VI.2016
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 05 2016 00:00:00
  XII Puchar Ba³tyku w koszykówce ch³opców dobieg³ koñca. Trzydniowe zmagania w dwóch kategoriach wiekowych, zakoñczy³y siê uroczystym zamkniêciem turnieju w hali MOSiR przy ul. Ko³obrzeskiej w Gdañsku. Wrêczenie nagród swoj± obecno¶ci± u¶wietni³ mi. patron honorowy turnieju – Pan Andrzej Jaworski.
Rozszerzona zawarto newsa
XII Puchar Ba³tyku w koszykówce ch³opców dobieg³ koñca. Trzydniowe zmagania w dwóch kategoriach wiekowych, zakoñczy³y siê uroczystym zamkniêciem turnieju w hali MOSiR przy ul. Ko³obrzeskiej w Gdañsku. Wrêczenie nagród swoj± obecno¶ci± u¶wietni³ mi. patron honorowy turnieju – Pan Andrzej Jaworski. Klasyfikacja koñcowa – kategoria 2001:

1. Twarde Pierniki Toruñ

2. Novum Bydgoszcz
3. £KS £ód¼
4. Asseco Gdynia
5. Korsarz Gdañski
6. Czarni S³upsk

Wyró¿nienie trenera
Twarde Pierniki Toruñ  – Jakub Lamberski
Novum Bydgoszcz -  Mateusz Zió³kowski
£KS £ód¼ – Miko³aj Gajek
Asseco Gdynia – Iwo Olender
Korsarz Gdañski – Przemys³aw Kowalski
Czarni S³upsk – Maciej Rzechtalski

Pi±tka All-Stars:

Jakub Ulczyñski Novum Bydgoszcz
Szymon Gralewski – £KS £ód¼
Jak Karbowiak – Korsarz Gdañsk
Mi³osz Korolczuk – Asseco Gdynia
Adam Hirsz – Twarde Pierniki Toruñ

Król Strzelców
Kamil Kru¿yñski – Twarde Pierniki Toruñ

FOTO GALERIA

 Klasyfikacja koñcowa – kategoria 2002:

1. MTS Basket Kwidzyn
2. UKS de la Salle Gdañsk
3. Korsarz Gdañsk
4. Bryza Kolbudy
5. UKS Jedynka Pelplin

Wyró¿nienie trenera
MTS Basket Kwidzyn – Zimnicki Mateusz
UKS de la Salle Gdañsk – Sutor Marcin
Korsarz Gdañsk – Pilski Maciej
Bryza Kolbudy – Klimaszewski Jan
UKS Jedynka Pelplin – Nalecziñski Nikodem

Pi±tka All-Stars:
Zapolski Piotr – MTS Basket Kwidzyn
Sawicki Andrzej – Bryza Kolbudy
Porêbski Mateusz – Korsarz Gdañsk
Czerniewicz B³a¿ej – UKS de la Salle Gdañsk
Toczek Mi³osz – UKS Jedynka Pelplin

Król Strzelców Pilski Maciej – Korsarz Gdañsk

Gratulujemy wszystkim dru¿ynom i dziêkujemy za wziêcie udzia³u i fantastyczn± zabawê!