Kolejni utalentowani koszykarze opuszczaja Polskê
Dodane przez zibi dnia Lipiec 05 2016 21:32:44
 Szymon i Jan Wójcikowie bêd± reprezentowali barwy francuskiego Elan Chalon Adam Wójcik jest niekwestionowan± legend± polskiego basketu, czy w jego ¶lady pójd± synowie - Jan i Szymon? ©Tomasz Ho³od Élan Sportif Chalonnais to mistrz Francji z sezonu 2011/12 i dwukrotny zdobywca pucharu Francji (2011 i 2012). W zesz³ym sezonie zaj±³ trzecie miejsce w FIBA Europe Cup. Barwy francuskiego zespo³u reprezentowali zawodnicy graj±cy obecnie w NBA: Thabo Sefolosha (Atlanta Hawks) i Udonis Haslem (Miami Heat). W Chalon przez sezon gra³ równie¿ reprezentant Polski, AJ Slaughter. Teraz w ich ¶lady mog± pój¶æ synowie Adama Wójcika - Szymon i Jan.
Rozszerzona zawarto newsa
 Szymon i Jan Wójcikowie bêd± reprezentowali barwy francuskiego Elan Chalon Adam Wójcik jest niekwestionowan± legend± polskiego basketu, czy w jego ¶lady pójd± synowie - Jan i Szymon? ©Tomasz Ho³od Élan Sportif Chalonnais to mistrz Francji z sezonu 2011/12 i dwukrotny zdobywca pucharu Francji (2011 i 2012). W zesz³ym sezonie zaj±³ trzecie miejsce w FIBA Europe Cup. Barwy francuskiego zespo³u reprezentowali zawodnicy graj±cy obecnie w NBA: Thabo Sefolosha (Atlanta Hawks) i Udonis Haslem (Miami Heat). W Chalon przez sezon gra³ równie¿ reprezentant Polski, AJ Slaughter. Teraz w ich ¶lady mog± pój¶æ synowie Adama Wójcika - Szymon i Jan.

Niespe³na 17-letni zawodnicy (ur. 11 listopada 1999) wystêpowali dotychczas w KKS Kobierzyce pod okiem swojego ojca, legendarnego koszykarza, Adama Wójcika. W tym sezonie odpadli w æwieræfinale mistrzostw Polski do lat 18. reklama W trzech meczach Szymon notowa³ ¶rednio 19,3 punktu, 11,3 zbiórki i 2 asysty. Jan rzuca³ 21 punktów na mecz, zbiera³ 8 pi³ek i zaliczy³ 2,3 asysty.

Wyjazd do Francji potrwa 3 lata, a g³ównym celem jest dalszy rozwój ich talentów. - Ch³opaków chcia³a ca³a Europa, wrêcz ich rozchwytywano. Byli¶my w kilku klubach francuskich, miêdzy innymi w Le Mans. Otrzymywali¶my tak¿e propozycje z W³och i Hiszpanii, ale to Chalon okaza³o siê najlepszym kierunkiem. Zaproszono nas do Francji, ch³opaki mogli potrenowaæ na tamtych obiektach i byli pod ogromnym wra¿eniem. Z naszych rozmów wynika, ¿e w Chalon maj± najlepszy program szkolenia m³odzie¿y i st±d wybrali¶my tê opcjê - powiedzia³ Adam Wójcik. Teraz przed m³odymi koszykarzami okres aklimatyzacji, nauki jêzyka i zapoznania siê z kultur± panuj±c± we Francji.

Na pocz±tku pobytu w Burgundii bêd± im pomagali rodzice, ale po jakim¶ czasie bêd± musieli radziæ sobie sami. Jednak ¿ycie codzienne to jedno, a gra to drugie. Na szczê¶cie z tym nie powinno byæ problemów. - Wszyscy trenerzy, którzy obserwowali Janka i Szymona byli pod wra¿eniem ich talentu, a gra we Francji na pewno pozytywnie wp³ynie na ich rozwój. Gra siê tam atletyczn± i szybk± koszykówkê, zbli¿on± do tej w NBA. Najpierw jednak musz± przej¶æ przez ca³y program, pocz±wszy od dru¿yny U-18 i U-21. Skupiamy siê na spokojnym i stabilnym rozwoju. Na my¶lenie o przysz³o¶ci jeszcze przyjdzie czas - koñczy Wójcik.

¼ród³o: http://www.gazetawroclawska.pl

http://sport.tvp.pl/26030982/koszykarski-klan-wojcikow-swiat-sie-o-nich-upomina