Ursynów Cup rocz.2001 Warszawa 2-4.IX.2016
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 05 2016 18:00:00
 Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów „URSYNÓW CUP 20016”

SPK Bia³ystok MISTRZEM Ursynóww Cup
MVP dla Dawida Chojnowskiego

Najlepszy strzelec: Konrad Lichowski , 115 pkt., (MUKS Piaseczno), 48 pkt. w meczu z SPK Bia³ystok
 
Rozszerzona zawarto newsa
 Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów „URSYNÓW CUP 20016

Koñcowa klasyfikacja turnieju.
1.SPK BIA£YSTOK
2.LA BASKET WARSZAWA
3.POLONIA WARSZAWA
4.MUKS PIASECZNO
5.RYBNIK
6.GIM 92 URSYNÓW

 MVP - Dawid Chojnowski (SPK Bia³ystok)
 
Najlepszy strzelec

Konrad Lichowski , 115 pkt., (MUKS Piaseczno), 48 pkt. w meczu z SPK Bia³ystok
 
Pierwsza Pi±tka:
Kacper Piechowicz - LA Basket Piaseczno,
Kamil Wójcik - MKS Polonia Warszawa,
Jakub Sikora - MKKS Rybnik,
Mateusz Przytulski - SPK Bia³ystok,
Jan Szumilewicz - UKS GIM 92 Ursynów.

FOTO JANUSZ

WYNIKI
LA Basket Warszawa – MUKS Piaseczno  93 : 58
UKS Gim 92 Ursynów – MKS Polonia Warszawa  52 : 66
LA Basket Warszawa – MKKS Rybnik  71 : 57
UKS Gim 92 Ursynów – SPK Bia³ystok  37 : 65
MUKS Piaseczno – MKS Polonia Warszawa  73 : 74
SPK Bia³ystok – MKKS Rybnik  83 : 57
UKS Gim 92 Ursynów – LA Basket Warszawa 77 : 87
MKS Polonia Warszawa – SPK Bia³ystok 39 : 77
MUKS Piaseczno – MKKS Rybnik 63 : 48
LA Basket Warszawa – SPK Bia³ystok 65 : 73
MKKS Rybnik – MKS Polonia Warszawa 63 : 68
UKS Gim 92 Ursynów – MUKS Piaseczno 52 :7 4
SPK Bia³ystok – MUKS Piaseczno 81 : 89
MKS Polonia Warszawa – LA Basket Warszawa 44 : 89
UKS Gim 92 Ursynów – MKKS Rybnik 51 : 71

 
 Dru¿yna SPK Bia£ystok w sezonie 2015/2016 rozegra³a ponad 70 meczy.
Grali w 12 turniejach:

Paw³owice
Wroc³aw
Lublin
Kowno
Ryga 3 razy Eybl
Warszawa PYHH
Ostrów Wlkp. PYHH
Warszawa PYHH
Bia³ystok
Sztokholm
Grali z dru¿ynami z 11 pañstw Litwa,£otwa,Estonia,Rosja,Bia³oru¶,Czechy,Wêgry,S³owenia,Finlandia,Szwecja,Polska.
Osi±gniêcia:
2 miejsce Paw³owice
1 miejsce PYHH konferencja Wschodnia
2 miejsce fina³ PYHH
2 miejsce Bia³ystok
3 miejsce Lublin
Piszê na FB Janusz Nie¶ciór
Uda³o nam siê dokonaæ rzeczy niesamowitej dru¿yna bez wsparcia, wziê³a udzia³ w 12 turniejach rzecz absolutnie nie spotykana w skali Polski. Ch³opcy rozegrali mnóstwo bardzo trudnych meczy z najlepszymi dru¿ynami z kraju i zagranicy.
W zasadzie tylko kilka meczy by³o ze znacznie s³abszymi przeciwnikami. Widaæ nie w±tpliwie postêp w poziomie gry, te do¶wiadczenia zdobyte w grze z bardzo mocnymi przeciwnikami z zagranicy procentujê w grze na naszym podwórku. Nie zapomniane dwa mecze.Jeden z Treflem na Eyblu kiedy to na 18 sekund przegrywamy 6 punktami i odnosimy zwyciêstwo po dogrywce i mecz ze ¦l±skiem Wroc³aw kiedy na 2,4 sekundy przed koñcem przegrywamy 2 punktami i ostatecznie wygrywamy. Takich meczy z dramatycznymi koñcówkami i dogrywkami by³o wiêcej, ¿adna dru¿yna wygrywaj±c z nami kilkunastoma punktami nie mo¿e byæ pewna zwyciêstwa ,ch³opcy potrafi± wychodziæ z ciê¿kich opresji.
Podziêkowania nale¿± siê dla bardzo wielu osób. Przede wszystkim dla trenera, który po¶wiêci³ wiele czasu na dodatkowe treningi i wyjazdy. Dla dobrego ducha naszej dru¿yny Zibiego bez którego wiele wyjazdów by nie dosz³o do skutku. Szczególne podziêkowania nale¿± siê dla Pana Karola Bielskiego który w tamtym roku zarzeka³ siê ,¿e wiêcej nigdzie nie pojedzie a w tym roku by³ niemal na wszystkich turniejach i s³u¿y³ swoim samochodem. podziêkowania dla wszystkich organizatorów turniejów w których brali¶my udzia³ .Dla naszych rodziców którzy stanêli na wysoko¶ci zadania przy organizacji turnieju w Bia³ymstoku. Przede wszystkim dla ch³opaków z Dziesiêcin tzn. naszej dru¿yny. Po¶wiêcaj± na treningi mnóstwo czasu kilku z nich nie opu¶ci³o ¿adnego treningu ani meczu. Ten sezon by³ dla nich naprawdê mêcz±cy ale dali radê pokazali ,¿e trening i ciê¿ka praca pozwala osi±gn±æ na prawdê wiele. Dziêkujemy wam za wszystkie chwile wzruszeñ których dostarczyli¶cie, za walk± na parkiecie do ostatnich sekund. Teraz czas na sezon 2016/2017