Miko³aj Klimontowicz rocz. 2003 >> kierunek Chorwacja KK ZADAR
Dodane przez zibi dnia Sierpie 06 2016 00:00:00
 Kolejny m³ody zawodnik ze ¦l±ska zaczyna swoj± sportow± przygodê zagranic±. Miko³aj Klimontowicz rocznik 2003 wyje¿d¿a ju¿ w sierpniu do Zadaru do Chorwacji gdzie od 5-go wrze¶nia idzie do szko³y podstawowej i bêdzie trenowa³ w klubie KK ZADAR. Nazwisko Klimontowicz jest do¶æ rozpoznawalne na ¦l±sku bo niemal wszyscy mêscy cz³onkowie „klanu” zakochali siê w koszykówce i uprawiali tê dyscyplinê sportu, a Walerian i Zbigniew (nie¿yj±cy ju¿ dziadek Miko³aja) byli uznanymi trenerami dru¿yn seniorskich i m³odzie¿owych  i wychowali niejednego dobrego zawodnika i przyzwoitego cz³owieka. Ojciec Miko³aja – S³awek – nie do koñca poszed³ ich drog± ale te¿ gra³ kilkana¶cie lat w koszykówkê , a po zdobyciu uprawnieñ trenerskich równie¿ indywidualnie od 3 lat pracowa³ z Miko³ajem.
Rozszerzona zawarto newsa
 Miko³aj Klimontowicz – MVP sezonu 2015/2016 w rozgrywkach Pucharu ¦l±ska w kategorii m³odzik m³. – czy teraz czas na walkê o ten tytu³ w Chorwacji?


Kolejny m³ody zawodnik ze ¦l±ska zaczyna swoj± sportow± przygodê zagranic±. Miko³aj Klimontowicz rocznik 2003 wyje¿d¿a ju¿ w sierpniu do Zadaru do Chorwacji gdzie od 5-go wrze¶nia idzie do szko³y podstawowej i bêdzie trenowa³ w klubie KK ZADAR. Nazwisko Klimontowicz jest do¶æ rozpoznawalne na ¦l±sku bo niemal wszyscy mêscy cz³onkowie „klanu” zakochali siê w koszykówce i uprawiali tê dyscyplinê sportu, a Walerian i Zbigniew (nie¿yj±cy ju¿ dziadek Miko³aja) byli uznanymi trenerami dru¿yn seniorskich i m³odzie¿owych  i wychowali niejednego dobrego zawodnika i przyzwoitego cz³owieka. Ojciec Miko³aja – S³awek – nie do koñca poszed³ ich drog± ale te¿ gra³ kilkana¶cie lat w koszykówkê , a po zdobyciu uprawnieñ trenerskich równie¿ indywidualnie od 3 lat pracowa³ z Miko³ajem.

 Cztery lata temu nie przysz³oby nam to do g³owy. Zadar 2012.

Miko³aj jest nominalnie zawodnikiem K¦ AZS Katowice ale bêd±c uczniem klasy sportowej w SP 19 w Tychach od trzech  sezonów reprezentowa³ barwy MOSM Tychy i ze swoj± dru¿yn± zdobywa³ co roku podium Mistrzostw ¦l±ska a w zakoñczonym sezonie pomimo, ¿e zespó³ nie zdoby³ z³otego medalu on sam zosta³ wybrany MVP tych rozgrywek.

Miko³aj jest tak¿e wybrany do Kadry woj. ¶l±skiego na przysz³oroczn± OSM i razem z ojcem zadeklarowali, ¿e bêd± siê stawiaæ na ka¿d± konsultacjê pomimo trwaj±cego roku szkolnego i sporych odleg³o¶ci do przejechania.

„Wystêpy w kadrze ¦l±ska s± dla mnie bardzo wa¿ne i mog± byæ przepustk± do kadry narodowej w przysz³ym roku dlatego poprosi³em tatê by przywozi³ mnie na konsultacje. Gra w kadrze to wielki zaszczyt wiêc muszê jako¶ to pogodziæ” – mówi Miko³aj.


 Hala KK Zadar im Kresimira Cosica na ponad 9 000 widzów z 3 mniejszymi salami sportowymi pod jedn± kopu³± . Jest gdzie siê doskonaliæ!.

Klub KK Zadar powsta³ w 1945 roku i jest legend±  jugos³owiañskiej i chorwackiej koszykówki. To najstarszy i bardzo utytu³owany klub z olbrzymimi tradycjami. W tym klubie przez 6 sezonów gra³ legendarny Kre¶imir Cosiæ jeden z najbardziej utytu³owanych koszykarzy Europy w historii koszykówki. Jego imieniem nazwana zosta³a nowa hala na ponad 9000 miejsc, przed ni± stoi Jego pomnik,  a od 2002 roku Puchar Chorwacji to w³a¶nie Puchar Cosica.  Wszyscy go tu znaj± i niezmiernie szanuj±, a jego koszulka z numerem 11 wisi pod kopu³± hali razem z napisem: Bóg stworzy³ cz³owieka, a Zadar koszykówkê”. Has³o mo¿e nieco wynios³e ale pokazuje mi³o¶æ ca³ego 90 tys miasta do koszykówki. „Jest to bez w±tpienia dyscyplina nr 1 w Zadarze.

Na mecz potrafi przyj¶æ ponad 10 000 ludzi tak jak na ostatni fina³ Pucharu Cosica z Cedevit± w lutym 2016.  Trzeci rok z rzêdu Zadar organizuje we wrze¶niu seniorki turniej dla dru¿yn euroligowych takich jak Fenerbace, Olympiacos i Lokomotiv Kuban. Jest co ogl±daæ i gdzie siê uczyæ. Je¼dzimy do Zadaru od ponad 4 lat z Miko³ajem , gdzie uda³o mi siê nawi±zaæ znakomite kontakty z trenerami m³odzie¿owymi mówi ojciec Miko³aja-S³awek Klimontowicz- mia³em okazjê porozmawiaæ z Branko Skroce –obecnym  dyrektorem Klubu KK Zadar – tak¿e wspania³ym zawodnikiem bo z³otym medalist± olimpijskim z Moskwy 1980 gdzie Jugos³awia z Kicanovicem, Cosicem i Dalipagicem rozbi³a w finale  Zwi±zek Radziecki.

 Atmosfera na meczach czêsto jest bardzo gor±ca , zw³aszcza gdy przyje¿d¿aj± zespo³y z Serbii i na widowni zasi±dzie ponad 9 000 widzów.

Pamiêtam to doskonale bo jako 10-latek ogl±da³em ten mecz z ojcem w Polsce na czarno-bia³ym telewizorze.  Kochamy ca³± rodzin± Chorwacjê , dlatego je¿d¿enie co roku na wakacje w to samo miejsce , gdzie tak¿e Miko³aj móg³ siê doskonaliæ koszykarsko nie stanowi³o problemu. Znam chorwacki do¶æ dobrze i to bardzo pomaga. Trenerzy polubili Miko³aja i widz± w nim potencja³, teraz potrzeba aklimatyzacji, uporu, ciê¿kiej pracy ,a  my jako rodzice musimy Miko³ajowi w tym pomóc .Od prawie trzech lat kie³kowa³ w nas ten pomys³, a my lubimy dopinaæ swego wiêc jedziemy ze ¦l±ska nad morze ale trochê cieplejsze ni¿ ba³tyckie….. Miko³aj bêdzie mia³ znakomite warunki do pracy. Morze, ciep³y klimat, s³oñce, owoce, warzywa, ¶wie¿e ryby. Wiemy , jak trudne i wa¿ne jest ¿ywienie sportowca i w tym przypadku nie mogli¶my lepiej trafiæ. Trener Miko³aja to dotychczasowy 2-gi trener Reprezentacji Chorwacji U-14. Trenerem przygotowania motorycznego w klubie jest obecny trener Reprezentacji Olimpijskiej koszykarzy Chorwacji w Rio odpowiedzialny za motorykê i przygotowanie fizyczne. Ba³kañska szko³a koszykówki s³ynie z dyscypliny i ciê¿kiej pracy. Miko³aj ju¿ pozna³ „tward± rêkê” trenerów wiêc nie bêdzie zaskoczony. Warunki s± znakomite, atmosfera do pracy te¿, teraz trzeba z tej szansy skorzystaæ-koñczy ojciec Miko³aja.

 Miko³aj po meczu towarzyskim w lutym 2016 z CEDEVIT¡ Zagrzeb – nawet w ferie zimowe warto by³o przyjechaæ!!!

„Wiem ¿e to du¿a szansa dla mnie ale te¿ mocno siê stresujê. W krótkim czasie musze nauczyæ siê rozmawiaæ po angielsku i chorwacku bo w takich jêzykach bêdê mia³ lekcje w szkole. Intensywnie uczy³em siê przez ostanie pó³ roku tych jêzyków. Muszê teraz pogodziæ szko³ê z ciê¿kimi treningami i trzymajcie kciuki by siê uda³o. Chcia³bym za³o¿yæ za jaki¶ czas bloga by dzieliæ siê swoimi obserwacjami  z trenowania zagranic± ze swoimi rówie¶nikami. Mo¿e kto¶ bêdzie chcia³ przyjechaæ na wakacje do Zadaru, wtedy na pewno bêdê móg³ wiêcej mu opowiedzieæ. A Zadar to ³adne miasto -  ma fajne pla¿e i pyszne lody – koñczy Miko³aj.

 

 
 
 


 
W klubie KK Zadar nie stroni± od treningów indywidualnych technicznych i motorycznych. 13-latkowi ciê¿ko siê skupiæ przez 60 minut ale tak siê tam pracuje.