Rosa Cup rocz.1999 Radom 16-18.IX.2016
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 20 2016 21:00:00
 W turnieju ROSA CUP 2016, który trwa³ trzy dn, uczestniczy³o 8 dru¿yn, w tym zza granicy tj. Stella Azzura Roma (W³ochy), Tornado Kowno (Litwa), Visi Kartu (Litwa). Z Polski do Radomia przyjecha³y ekipy tj. Cracovia 1906 Kraków, TBV Start Lublin, Gim 92 Ursynów oraz dwie ekipy gospodarza - juniorzy rocznik 1999 oraz juniorzy rocznik 2000.
Rozszerzona zawarto newsa
 W turnieju ROSA CUP 2016, który trwa³ trzy dn, uczestniczy³o 8 dru¿yn, w tym zza granicy tj. Stella Azzura Roma (W³ochy), Tornado Kowno (Litwa), Visi Kartu (Litwa). Z Polski do Radomia przyjecha³y ekipy tj. Cracovia 1906 Kraków, TBV Start Lublin, Gim 92 Ursynów oraz dwie ekipy gospodarza - juniorzy rocznik 1999 oraz juniorzy rocznik 2000.

Mistrz W³och Stella Azzurra Roma wygrywa pierwszy turniej dla juniorów ROSA CUP 2016. Zespo³ z W³och, w którym graj± zawodnicy równie¿ z Serbii, czy Afryki, wygra³ wszystkie spotkania w radomskim miêdynarodowym turnieju. Podopieczni trenera Dawida Mazura zajêli drugie miejsce, a na trzecim uplasowa³ siê zespó³ ROSY II (juniorzy z rocznika 2000), trenowani na co dzieñ przez trenera £ukasza Jakóbczaka.

FOTO GALERIA

Mecz o 7 miejsce: Gim92 Ursynów - TBV Start Lublin 66-44
Mecz o 5 miejsce: Visi Kartu - Tornado 75-69
Mecz o 3 miejsce: ROSA Sport II Radom - Cracovia 1906 53-44
Fina³: ROSA Radom - Stella Azzura Roma 82-61

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
1 Stella Azzura Roma
2 ROSA Sport Radom
3 ROSA Sport II Radom
4 Cracovia 1906
5 Visi Kartu 
6 Tornado
7 Gim92 Ursynów 
8 TBV Start Lublin

MVP Turnieju: Lazar Nikoliæ (SRB, Stella Azzura - uczestnik campu Basketball Without Borders

All Stars:
Emanuele TRAPANI (Stella Azzurra),
Jordan BAYEHE (Kamerun, Stella Azzurra),
Norbert ZIÓ£KO (ROSA Radom),
Hubert STRZELEC (ROSA II Radom),
Micha³ SAKOWSKI (Cracovia 1906)

Turniej uwa¿am, za bardzo udany, w szczególno¶ci, ¿e za organizacjê ca³ej imprezy wziêli¶my siê dosyæ pó¼no. Trzy dru¿yny spoza Polski, w³oska Stella Azzurra, która uwa¿ana jest za jedn± z najlepszych akademi w Europie, VISI Kartu z Litwy, jako mistrz EYBL, a tak¿e Tornado z Kowna, to te¿ silny o¶rodek szkol±cy m³odzie¿ na Litwie. Jestem bardzo zadowolony, ¿e powoli realizujemy my¶l w³a¶ciciela klubu pana Romana Saczywko, który z roku na rok stawia coraz ambitniejsze cele dla klubu ROSA, ale przede wszystkim daje mo¿liwo¶æ rozwoju dla m³odych zawodników, i to nie tylko na okrêgowym podwórku, kiedy to przez pó³ sezonu gra siê w³a¶ciwie o nic, ale równie¿ na arenie miêdzynarodowej, gdzie m³odzie¿ ma szansê porównaæ siê z inn± koszykówk±, czy to z mocniejsz± obron±, albo szybszym gr±. Dziêki takim turniejom, szkol±ca siê m³odzie¿ w Radomiu, ma ogromne szanse na rozwój. Wystarczy siê tylko mocno po¶wiêciæ. Je¶li chodzi o wystêp mojej dru¿yny, to sprawi³a mi rado¶æ. Jestem rad, ¿e Norbert Zió³ko w ka¿dym meczu zagra³ bardzo dobre zawody. Ponownie Konrad Nowik ¶wietnie rozgrywa³, a do tego muszê pochwaliæ Dawida Golusa, który zmienia pozycjê i widaæ ogromne postêpy! Na koniec chcia³bym podziêkowaæ kolegom, którzy pomagali przy organizacji turnieju tj. Przemkowi Kogutowi, Albertowi Siekierze oraz £ukaszowi Jakóbczakowi. - podsumowa³ turniej ROSA CUP 2016 trener Dawid Mazur.


Wyniki grupowe
ROSA Radom - Stella Azzurra 97-64
Stella Azzurra - Tornado 81-45
ROSA Radom - TBV Start Lublin 66-56
TBV Start Lublin - Tornado 60-37
TBV Start Lublin - Stella Azzurra 65-42

Visi Kartu - Cracovia 1906 52-54
Visi Kartu - ROSA II Radom 54-78
Visi Kartu - Gim92 Ursynów 90-66
ROSA II Radom - Gim92 Ursynów 47-53
ROSA II Radom - Cracovia 1906 49-44
Cracovia 1906 - Gim92 Ursynów 66-50

Mecze o miejsca 5-8

Tornado - Gim92 Ursynów 65-55
Visi Kartu - TBV Start Lublin 65-59

Pó³fina³:
ROSA Radom - ROSA II Radom 65-38
Stella Azzura - Cracovia 1906 89-40


¼ród³o informacji  rosasport