Pivot Cup ch³ i dz. 2005 i 2006 ¯yrardów 11-13.XI.2016
Dodane przez zibi dnia Listopad 15 2016 10:00:00
 MKS Grójec ch³opcy i dziewczynki  w roczniku 2006 wygrywaj± Pivot Cup 2016

W roczniku 2005 Najlepsze dru¿yny ch³opców i dziewczynek z ¯yrardowa

Rozszerzona zawarto newsa
 XII FESTIWAL KOSZYKÓWKI PIVOT CUP ¯YRARDÓW 2016

26 zespo³ów m³odzie¿owych, ponad 400 uczestników, 70 meczy rozgrywanych na terenie hali sportowej AQUA w czterech kategoriach wiekowych (dziewcz±t i ch³opców z rocznika 2005 I 2006), to liczby okre¶laj±ce rozgrywany w dniach 10-13.11.2016 w ¯yrardowie XII Festiwal Koszykówki PIVOT CUP.

Impreza zorganizowana przez M³odzie¿owy Klub Koszykówki przy wspó³pracy z UKS „Trójka” ¯yrardów oraz ZSP nr 3 w ¯yrardowie by³a tak, jak wcze¶niejsze Festiwale, jedn± z najwiêkszych tego typu imprez dla m³odych adeptów koszykówki zorganizowanych w Polsce.

W trakcie festiwalu kibice wype³nionej po brzegi hali sportowej AQUA w ¯yrardowie mogli obserwowaæ wiele zaciêtych spotkañ, byli ¶wiadkami zaciêtej sportowej rywalizacji najm³odszych koszykarzy I koszykarek. Po sportowych zmaganiach pierwszego dnia imprezy wszyscy uczestnicy bawili siê na disco party a drugiego dnia brali udzia³ w konkursach sportowych: rzutów osobistych i rzutów z trzech pozycji. W dniu fina³ów zorganizowano wiele atrakcji dla kibiców, podczas zakoñczenia wrêczono mnóstwo nagród dla uczestników (ka¿dy uczestnik wyjecha³ z poka¼n± torb± upominków), w¶ród wszystkich uczestników rozlosowano nagrody rzeczowe. Wybrano MVP Festiwalu oraz MVP ka¿dego zespo³u, wyró¿nieni otrzymali atrakcyjne nagrody. Jak co roku zapewne nikt z obecnych nie czu³ siê zawiedziony opuszczaj±c ¯yrardów, mecze fina³owe dostarczy³y niezliczonej ilo¶ci emocji kibicom i sympatykom koszykówki, a zawodnikom wielu ³ez szczê¶cia. Ju¿ teraz wielu z nich deklarowa³o swój udzia³ kolejnej edycji Festiwalu.
       
 Festiwal odby³ siê dziêki poparciu i zaanga¿owaniu wielu osób, przede wszystkim gor±ce podziêkowania nale¿± siê Prezydentowi ¯yrardowa Wojciechowi Jasiñskiemu, który obj±³ imprezê patronatem, udostêpni³ placówki o¶wiatowe i obiekty sportowe na potrzeby dorocznego ¦wiêta M³odzie¿owej Koszykówki.

 PIVOT CUP to ogromne przedsiêwziêcie logistyczne, tylko dziêki zaanga¿owaniu instytucji i pracy wielu osób uczestnicy Festiwalu s± zawsze zadowoleni z warunków pobytu na obiektach imprezy. W tym miejscu wielkie podziêkowania nale¿± siê Miros³awie Barañskiej, dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Publicznych nr 3 w ¯yrardowie, która wspar³a Festiwal logistycznie. To dziêki jej osobistemu zaanga¿owaniu i ofiarno¶ci pracowników szko³y organizacja tegorocznego Festiwalu by³a na najwy¿szym poziomie.

 Osoba, której nale¿± siê szczególne podziêkowania za olbrzymi wk³ad w organizacjê tegorocznego ¦wiêta Koszykówki PIVOT CUP to Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” w ¯yrardowie - Robert Janiszewski, dziêki któremu wszyscy uczestnicy Festiwalu wyje¿d¿ali z ¯yrardowa z wielk± ochot± powrotu na kolejn± edycjê imprezy. 

FOTO GALERIA CZ.1

FOTO GALERIA CZ.2


Zwyciêzcy konkursów:
1.    Rzuty Osobiste Trenerów    
      KAMIL GRABOWSKI – SKS KASPROWICZ Inowroc³aw
2.    Rzuty Osobiste Zawodników
      IGOR SADOWSKI – AZS UK Kielce
3.    Rzuty z Trzech Pozycji
      AIDA MIAZEK – ALLES BASKET G³owno

KLASYFIKACJA KOÑCOWA 2005 DZIEWCZ¡T
1 UKS TRÓJKA ¯yrardów
2 UKS DWÓJKA Rogo¼no
3  UKS     TRÓJKA E£K
4 AZS UMCS LUBLIN
5 ALLES BASKET G£OWNO
6 UKS NENUFAR5 E£K
7 UKS BASKET KIELNO
8 UMKS KSIE¯AK £OWICZ
9 UKS HURAGAN WO£OMIN
10 SKS Kasprowicz Inowroc³aw

MVP TURNIEJU: KATARZYNA GRZYWNA – UKS Trójka ¯yrardów

MVP ZESPO£U
Milena Jarkiewicz
Weronika Gomulec
Julia Wnorowska
Maja Kusiak
Aida Miazek
Martyna Radel
Magda Ga³ek
Natalia Wróblewska
Maja Groszyk
Marta Kalinowska

KLASYFIKACJA KOÑCOWA 2006 DZIEWCZ¡T

1 MKS GRÓJEC
2 ALLES BASKET G£OWNO
3 UKS Trójka ¯yrardów
4 UKS Nenufar 5 E£K

MVP TURNIEJU ZUZANNA PODZENDEK – MKS Grójec

MVP ZESPO£U
Natalia Luterek
Ola Kubiñska
Zuzanna Staszewska
Justyna Zalewska


KLASYFIKACJA KOÑCOWA 2005 CH£OPCÓW
1  UKS Trójka ¯yrardów
2  AZS UJK Kielce
3  MUKS Basket 30 Lublin
4  UKS Rekord Lubartów
5  UMKS Ksiê¿ak £owicz
6  UKS SKM Nowa Sól


MVP TURNIEJU: ALEKS GODZISZ – UKS Trójka ¯yrardów

MVP ZESPO£U
Jakub £aniewski
Filip Bekier
Kacper Trojnara
Alan Matyjaszczyk
Antoni Wróblewski
Franciszek Kacprzak

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA 2006 CH£OPCÓW

1 MKS Grójec I
2 UKS AK Komorów I
3 UKS 51 START LUBLIN
4 UKS AK KOMORÓW II
5 MKS Grójec II
6 UKS TRÓJKA  ¯yrardów

MVP TURNIEJU
-FILIP PORADZKI – MKS Grójec

MVP ZESPO£U
Antek Juraszewski
Jan Czeladko
Szymon Debiak
Karol Skrêtowski
Natan Wojtczak
Wiktor Komorowski