XXIII OOM X MP Kadr Wojewódzkich Region Poludnie rocz.2003/04 Szczyrk 4-6.XI.2016
Dodane przez zibi dnia Listopad 20 2016 00:00:00
 W Szczyrku zakoñczy³y siê pó³fina³y Kadr Wojewódzkich U14 rocz.2003/04  ,,Region Po³udnie,,  w ramach XXIII Ogólnopolskiej  Olimpiady M³odzie¿y w Sportach Zimowych Ma³opolska 2017. Rozegrano 15 spotkañ z czego w ¿adne nie mia³o emocji w koñcówce. Nawet mecze o miejsca/awans by³y do jednego kosza. Ponad 100-punktowe ró¿nice miêdzy kadrami daj± du¿o do my¶lenia.
Rozszerzona zawarto newsa
 W Szczyrku zakoñczy³y siê pó³fina³y Kadr Wojewódzkich U14 rocz.2003/04  ,,Region Po³udnie,,  w ramach XXIII Ogólnopolskiej  Olimpiady M³odzie¿y w Sportach Zimowych Ma³opolska 2017. Rozegrano 15 spotkañ z czego w ¿adne nie mia³o emocji w koñcówce. Nawet mecze o miejsca/awans by³y do jednego kosza. Ponad 100-punktowe ró¿nice miêdzy kadrami daj± du¿o do my¶lenia. Trenerzy i dzia³acze zastanawiaj± siê czy nie zmieniæ systemu pó³fina³ów. ¦l±skie, Dolno¶l±skie, Ma³opolskie i £ódzkie do wielkiego fina³u awansowa³y jak najbardziej zas³u¿enie. Dla trenerów tych Kadr: Jakub Krakowczyk, Tomasz Wilczek, Andrzej Dudek i Arkadiusz Gralewski  bêd± to pierwsze Fina³y OOM w ich karierze trenerskiej. Kadra Dolno¶l±skiego i Ma³opolskiego awansowa³a po raz 10 czyli komplet, kadry ¦l±skiego 9 raz, a kadra £ódzkiego 2 raz

W kilku zdaniach o turnieju pó³fina³owym

W o¶miu kadrach wystêpowali zawodnicy z 37 klubów

W kadrze Ma³opolski rekordowa ilo¶æ klubów (7) co ciekawe mogli¶my zobaczyæ na parkiecie w jednej pi±tce zawodnika reprezentuj±cego inny klubu

£±cznie w pó³fina³ach wyst±pi³o 97 zawodników i 14-tu trenerów

 Po ka¿dym meczu trenerzy wyró¿niali zawodników; MVP meczu otrzymywa³ magazyn koszykarski MVP a, z przegranej dru¿yny zawodnik otrzyma³ plakat Reprezentacji Polski
Najm³odsza kadra to kadra województwa Lubelskiego (4 zawodników z rocz. 2004)
Wszystkich zawodników z rocznika 2004 by³o 15-tu.Szymon Paluch zosta³ wyró¿niony przez SKM i otrzyma³ kalendarz NBA ufundowany przez firmê Chroma ¯ary

Najwiêksze Fan kluby: ¦l±skie, Dolno¶l±skie i Ma³opolskie w pozosta³ych kadrach pojedyncze osoby

Wszystkie mecze sêdziowali sêdziowie ¦l±skiego Zwi±zku Koszykówk±. Komisarzem zawodów by³ Jan Gandor tak¿e z ¦ZKosz

Mecze obserwowali oraz  wrêczali Puchary i nagrody indywidualne ( MVP i Pierwsza Pi±tka); Kazimierz Miko³ajec  Dyrektor Sportowy PZKosz oraz Marcin Staniczek Prezes ¦ZKosz oraz cz³onek Zarz±du PZKosz

MVP powêdrowa³o w rêce Macieja Michalskiego zawodnika Kadry ¦l±sk wychowanka MOSM Bytom (trener Aleksander Sêdzik)  jego ¶rednie statystyki na mecz:  19 minut na parkiecie,  13, 5 pkt., (86% skuteczno¶ci z gry), 6 zbiórek, 3 asyst,  eval 22. W nagrodê otrzyma³ statuetkê i kalendarz NBA

Zasta³± wybrana tak¿e Pierwsza pi±tka turnieju w której znalaz³o siê dwóch zawodników z kadry dolno¶l±skiej i po jednym z kadr; ¶l±skie, ma³opolskie i ³ódzkie. 5 ALL-STAR wybierali wszyscy trenerzy

Na turnieju nie by³o trenera selekcjonera Kadry Polski dla rocznika 2003 (decyzja zapadnie pod koniec Listopada)


 W czasie turnieju zibi przeprowadzi³ wiele konkursów z nagrodami. Najciemniejsz± nagrodê Pi³kê wygra³ w konkursie Big Shot Maciej Suwa³a który trafi³ 14 razy z ponad 10 metrów (konkurs trwa³ przez wszystkie dni pó³fina³ów)

Królem Strzelców zosta³ Wojciech Siembiga z kadry Dolno¶l±skie. Zdoby³ 83 punkty co daje mu ¶redni±  20,72 (Szymon dosta³ siê do 5 All-Stars)
Najwiêcej trójek mia³o trzech zawodników:  Oskar Lesisz (¶wiêtokrzyskie) Konrad Batko (ma³opolskie) i Sebastian Nikoniuk  (lubelskie) wszyscy rzucili po 4 trójki w turnieju. Zdaniem SKM to zbyt ma³o 1 ,,trójka,, na mecz …panowie zapraszam na szkolenie na Litwê albo skontaktowaæ siê z Andrzejem Plut±. 4 ,,trójki,, to zdobycz w  1 meczu
Najwiêcej zbiórek mia³ Pawe³ Mól z opolskiego (47) Opolskie zajê³o przed ostanie miejsce….chyba nie mia³ tam kto inny zbieraæ
Królem asyst zosta³ filigranowy rozgrywaj±cy kadry ¦l±sk Jakub Merda na co dzieñ graj±cy w ¯AK ¯ory. Jego ¶rednia to 5 asyst na mecz
Najwiêcej strat  mia³ Oskar Lesisz (rocz.2004) z województwa ¶wiêtokrzyskiego. ¦rednio 10 strat na mecz. 58 strat ¶wiêtokrzyskiego w jednym meczu chyba przejdzie do historii OOM (208 strat w turnieju) Bilans turnieju pora¿aj±cy 77 zdobytych 491 straconych punktów co daje ¶rednia – 120 ne mecz. 77 punktów to siê zdobywa w 4 meczach nie w jednym. Tej kadry wszystkim by³o szkoda
Najszybsze rêce, szybki jak ,,myszka,, pierwszy przechwytuj±cy zawodnik z ma³opolski  Oliwier Niedzielski  22 przechwyty w turnieju
Piotr Dro¶ z ³ódzkiego zaliczy³ najwiêcej bloków. Dla ciekawostki podam ¿e nie ma 200 cm, zreszt± ¿aden uczestnik pó³fina³ów nie zbli¿y³ siê do tej wysoko¶ci
Najczê¶ciej faulowa³ Kamil Barnu¶ z podkarpackiego 16 fauli w turnieju
Najlepszy EVAL  Maciej Michalski (MVP Turnieju) Maciek mia³ tak¿e najlepsza skuteczno¶æ z gry 86 %
Najskuteczniejszy zawodnik na linii rzutów wolnych  - Szymon Paluch (2004) 87% skuteczno¶ci z osobistych
Najbardziej ,, wyeksploatowanym,, zawodnikiem, na parkiecie spêdzi³ maksymalna ilo¶æ minut  100 Kacper S³owik z Podkarpackiego

SKM by Zibi sk³ada serdeczne podziêkowania dla PZKosz za umo¿liwienie prowadzenia pó³fina³ów 9spikerka) oraz za zakwaterowanie i wy¿ywienie. Panu Tomaszowi Dziekañskiemu za transport do Szczyrku i z powrotem

PZKOSZ ROZGRYWKI

FOTO ZIBI 

FILMIKI ZIBI

SYLWETKI ZAWODNIKÓW

WYRÓ¯NIENIA

 MVPXX
 ALL-STARS ALL-STARS ALL-STARS ALL-STARS ALL-STARS

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Maciej Michalski
¶l±skie
MOSM Bytom
 Miko³aj Klimontowicz 
¶l±skie
MOSM Tychy
Wojciech Siembiga
dolno¶l±skie
WKS ¦l±sk Wroc³aw
Szymon Kilian 
dolno¶l±skie
WKK Wroc³aw
Micha³ ¦lusarczyk 
ma³opolskie
Regis Wieliczka
Piotr Dro¶
³ódzkie
Junak Radomsko

WYNIKI


mecz o 7 miejsce ¦wiêtokrzyskie - Opolskie  37 : 94 STATYSTYKI   MVP: Cyprian Fielestak / wyró¿nienie: Filp Smardzewski
mecz o awans:  £ódzkie - Podkarpackie  95 : 47  STATYSTYKI MVP: Piotr Dro¶ / wyró¿nienie: Marcel ¯urawicz
mecz o awans Malopolskie - Lubelskie  88 : 41  STATYSTYKI   MVP: Piotr Wojciechowski / wyró¿nienie: Micha³ Grzesiak
FINA£: Dolno¶l±skie - ¦l±skie  50 : 85  STATYSTYKI   MVP: Igor Lewandowski / wyró¿nienie: Maksymilian Wilczek

GRUPA A  


Dolno¶l±skie - ¦wiêtokrzyskie  146 : 12  STATYSTYKI   MVP: Wojciech Siembiga / wyró¿nienie: Dominik Kania
Ma³opolskie - £ódzkie 75 : 56  STATYSTYKI   MVP: Oliwier Niedzielski / wyró¿nienie: Przemys³aw Kociszewski
Ma³opolskie - ¦wiêtokrzyskie  125 : 14 STATYSTYKI  MVP: Bartosz Kapustka / wyró¿nienie: Oskar Lesisz
£ódzkie - Dolno¶l±skie 45 : 85  STATYSTYKI   MVP: Pawe³ Pietryk / wyró¿nienie: Piotr Dro¶
¦wiêtokrzyskie - £ódzkie 14 : 126 STATYSTYKI   MVP: Marek Kozyra / wyró¿nienie:  Pawe³ Trela
Dolno¶l±skie - Ma³opolskie  73 : 50  STATYSTYKI   MVP: Mateusz G³odek / wyró¿nienie: Bart³omiej Górka

1 Dolno¶l±skie  6 pkt.
2 Ma³opolskie  5 pkt.
3 £ódzkie 4 pkt.
4 ¦wiêtokrzyskie  3  pkt.

GRUPA B

¦l±skie - Opolskie 137 : 14  STATYSTYKI   MVP: Dominik Pastuszka / wyró¿nienie: Tymoteusz Polak
Podkarpackie - Lubelskie 70 : 62  STATYSTYKI   MVP: Aleksy Janiec / wyró¿nienie: Przemys³aw Rosiak
Opolskie - Lubelskie  64 : 75  STATYSTYKI   MVP: Jan Wachowicz / wyró¿nienie: Kacper Juras
¦l±skie - Podkarpackie  130 : 28  STATYSTYKI   MVP: Jakub Merda / wyró¿nienie: Szymon Jurkiewicz
Lubelskie - ¦l±skie 38 : 129  STATYSTYKI   MVP: Maciej Michalski / wyró¿nienie: Jakub Kulupa

1 ¦l±skie  6 pkt.
2 Podkarpackie 5 pkt.
3 Lubelskie 4 pkt.
4 Opolskie  3 pkt.

   imie....nazwisko....mecze....punkty....klub
1


¦L¡SKIE


12 zawodników
6 kluby
 Dominik Pastuszka 4/62 ¯AK ¯ory
Igor Lewandowski 4/58 MKKS Rybnik
Maciej Michalski 4/54 MOSM Bytom
Miko³aj Klimontowicz 4/54 MOSM Tychy
Przemys³aw Paduch 4/45 MKS D±browa Górnicza
Aleksander Dziekañski 4/37 MOSM Bytom
Jakub Merda 4/35 ¯AK ¯ory
Oskar Suwa³a 4/32 MOSM Bytom
Kacper Kowalczyk-Kudziarz 4/31 MKKS Rybnik
Micha³ Podulka 4/30 GTK Gliwice
Jakub Szarzycki 4/28 MKS D±browa Górnicza
Ignacy Jakacki 4/15 MOSM Tychy

Trener: Jakub Krakowczyk  (MKKS Rybnik)
Asystent: Wojciech Jagie³ka  (MOSM Tychy)

2


DOLNO¦L¡SKIE

12 zawodników
4 kluby 


Wojciech Siembiga 4/83  ¦l±sk Wroc³aw
Mateusz G³odek 4/43  WKK Wroc³aw
Szymon Paluch 4/37  WKK Wroc³aw  2004
Pawe³ Pietryk 4/32  Turów Zgorzelec
Mateusz Go³êbiowski 4/32  ¦l±sk Wroc³aw
Szymon Kilian 4/29  WKK Wroc³aw
Mateusz Najman 4/24  Sudety Jelenia Góra
Micha³ Nowak 4/24  WKK Wroc³aw
Maksymilian Wilczek 4/19  ¦l±sk Wroc³aw  2004
Mateusz Buras 4/18  ¦l±sk Wroc³aw
Kajetan Gulbinowicz 4/11  Sudety Jelenia Góra
Kajetan Krzak 4/2  ¦l±sk Wroc³aw


Trener: Tomasz Wilczek  (WKS ¦l±sk Wroc³aw)
asystent: Micha³ Rutkowski  (WKK Wroc³aw)
3


MA£OPOLSKIE


13 zawodników
7 kluby
 Oliwier Niedzielski 4/51 Wis³a Kraków
Micha³ ¦lusarczyk 4/39  Regis Wieliczka

Arkadiusz Heród 4/32 Kadet O¶wiecim
Bart³omiej Górka 4/32 Cracovia Kraków
Daniel Nowak 4/28  Wis³a Kraków
Piotr Wojciechowski 4/25 Regis Wieliczka
Bartosz Kapustka 4/23  Korona Kraków
Mi³osz Matyja 4/23  MKS Gorlice
Dawid Biegoñ 4/21  Wis³a Kraków
Hubert Ko³tun 3/20  Cracovia Kraków
Konrad Batko 3/19  Wis³a Kraków
Micha³ Knapik 2/18  Unia Tarnów
Brajan Sowa 4/7  Unia Tarnów

Trener: Andrzej Dudek  (Korona Kraków)

4

£ÓDZKIE

13 zawodników
5 klubów

 Piotr Dro¶ 4/69  Junak Radomsko
Antoni Sadowniczyk 4/46  AZS PWSZ Skierniewice
Marek Kozyra 4/35  Start £ód¼
Konstanty Hasiak 4/33  £KS £ód¼
Przemys³aw Kociszewski 4/29  PKK 99 Pabianice 2004
Bartosz Stêpieñ 4/28  £KS £ód¼

Tomasz Kwieciñski 4/20 £KS £ód¼
Dominik Sowa 3/16  Start £ód¼
Piotr Paw³owski 4/16  AZS PWSZ Skierniewice
Krystian £uczak 4/12  £KS £ód¼
Kamil Patan 3/8  AZS PWSZ Skierniewice
Dawid Przy¿ycki 3/7  AZS PWSZ Skierniewice
Krystian Banaszczak 3/3  Junak Radomsko


Trener: Arkadiusz Gralewski (£KS £ód¼)
Asystent: Adam Jurga  (PKK99 Pabianice)


XXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXX
5


PODKARPACKIE


12 zawodników
4 kluby
 Aleksy Janiec 4/75  KK Stalowa Wola
Tymoteusz Podracki 4/30 Politechnika Rzeszów
Kacper S³owik 4/26 KK Stalowa Wola  2004
Kamil Barnu¶ 4/23 KK Stalowa Wola
Maciej Puchalski 4/19 Nied¼wiadki Przemy¶l 2004
Szymon Jurkiewicz 4/16 KK Stalowa Wola
Marcel ¯urawicz 4/12 KK Stalowa Wola
Dawid Turosz 4/10 KK Stalowa Wola
Kacper Sowa 4/6 KK Stalowa Wola
Miko³aj Kopyto 4/2  KK Stalowa Wola
Jakub Skuza 4/0  Politechnika Rzeszów
B³a¿ej Magda 4/0  Siarka Tarnobrzeg  2004

Trener: Wojciech Jurkiewicz  (MOSiR Przeworsk)
6

LUBELSKIE

13 zawodników

4 kluby

Sebastian Nikoniuk 4/39  Kadet Bia³a Podlaska
Dawid Kot 4/37  Start  Lublin
Jan Wachowicz 4/32  Pi±tka Lublin  2004
Przemys³aw Rosiak 3/26  Kadet Bia³a Podlaska
Kacper ¦widerski 4/14  Kadet Bia³a Podlaska
Stanis³aw Futrzyñski 4/13  Pi±tka Lublin
Kacper ¦witacz 4/11 Start Lublin
Jakub Kulupa 4/11  Kadet Bia³a Podlaska
Micha³ Grzesiak 4/10 Start Lublin  2004
Pawe³ Kossowski 3/9 Kadet Bia³a Podlaska
£ukasz Borysiuk 4/8 Start SA Lublin  2004
Bartosz Zych 2/4  MKS Basket przy LO ONZ Bi³goraj
Micha³ G³±b 4/2 Start Lublin  2004

Trener: Bart³omiej Pietrzak  (Start Lublin)
Asytent: Ireneusz Cieæko  (Piatka Lublin)

7

OPOLSKIE

11 zawodników
3 kluby
 Tobiasz Rybicki 4/50  Politechnika Opolska
Szymon Mól 4/49 MKS Otmuchów

Kacper Juras 4/45  MKS Otmuchów
Cyprian Fielestak 4/21 Smyk Prudnik
Tymoteusz Polek 4/19 Politechnika Opolska  2004
£ukasz Mazur 4/15  Smyk Prudnik
Kamil Adamów 4/11 Politechnika Opolska
Wojciech Powro¼nik 4/9  Smyk Prudnik
Jakub Trytek 4/5  Smyk Prudnik  2004
Szymon Stach 4/4  Politechnika Opolska
Bartosz Stefan 4/3  Smyk Prudnik


Trener: Bartosz Trytek  (Smyk Prudnik)
Asystent: Remigiusz Polek  (Politechnika Opolska)

8

¦WIÊTOKRZYSKIE

11 zawodników
1 klub
 Oskar Lesisz 4/17 MKK MDK Kielce  2004
Pawe³ Trela 4/15 MKK MDK Kielce
Dominik Kania 4/13 MKK MDK Kielce
Jakub Wo³owiec 4/10 MKK MDK Kielce
Filip Smardzewski 4/8 MKK MDK Kielce  2004
Miko³aj Kaczmarczyk 4/6 MKK MDK Kielce
Kacper Bryk 4/4 MKK MDK Kielce  2004
Dominik Barchan 4/2 MKK MDK Kielce
Aleksander Mazur 4/1 MKK MDK Kielce
Filip Grad 4/1 MKK MDK Kielce
Miko³aj Ko³odziej 4/0 MKK MDK Kielce

Trener: £ukasz Dolski (MKK MDK Kielce)
Asystent: Tomasz Serek (Starachowice)ZAWODNICY Z ROCZNIKA M³ODSZEGO 2004
Wyró¿nienie (SKM)  Szymon Paluch  - dolno¶l±skie

 Szymon Paluch - dolno¶l±skie
Maksymilian Wilczek
£ukasz Borysiuk - lubelskie
Micha³ G³±b
Micha³ Grzesiak
Jan Wachowicz
B³a¿ej Magda - podkarpackie
Maciej Puchalski
Kacper S³owik
Przemys³aw Kociszewski – ³ódzkie
Kacper Bryk - ¶wiêtokrzyskie
Oskar Lesisz
Filip Smardzewski
Tymoteusz Polek - opolskie
Jakub Trytek


przygotowa³ zibi