XXIII OOM X MP Kadr Wojewódzkich Region Poludnie rocz.2003/04 Cz³uchów 18-20.XI.2016
Dodane przez zibi dnia Listopad 15 2016 14:00:00
 Ju¿ w najbli¿szy czwartek do Cz³uchowa zajada siê Kadry Wojewódzkie Region Pó³noc (zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmiñsko-mazurskie i podlaskie) by rozegraæ drugi pó³fina³ OOM Ma³opolska 2017
Cztery najlepsze dru¿yny z pó³nocy do³±cza do czterech najlepszych dru¿yn z Po³udnia

Zapraszam do prezentacji dru¿yn

Rozszerzona zawarto newsa
 Ju¿ w najbli¿szy czwartek do Cz³uchowa zajada siê Kadry Wojewódzkie Region Pó³noc (zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmiñsko-mazurskie i podlaskie) by rozegraæ drugi pó³fina³ OOM Ma³opolska 2017
Cztery najlepsze dru¿yny z pó³nocy do³±cza do czterech najlepszych dru¿yn z Po³udnia

hala: Powiatowej Bursy Szkolnej, ul. Koszaliñska 2B, Cz³uchów

Zapis wideo meczów nie bêdzie prowadzony przez organizatorów turniejów.


Relacja Live statystyki

GRUPA A

- Pomorskie
- Wielkopolskie
- Zachodniopomorskie
- Warmiñsko-Mazurskie

GRUPA B
- Mazowieckie
- Kujawsko-Pomorskie
- Lubuskie
- Podlaskie

Prezentacja dru¿yn:

 Województwo Pomorskie dwa razy nie awansowa³o do Fina³u OOM (rocz.1993 i 2002). Czy w tym roku podopieczni trenera Bogdana Zamo¶nego wywalcz± upragniony awans ?
Sk³ad kadry oparty jest na zawodnikach UKS 7 Trefl Sopot. Olechowicz Bartosz aktualnie prowadzi w klasyfikacji strzelców na Pomorzu z ¶rednia 22 pkt na mecz. Pomerania bierze udzia³ w elitarnych rozgrywkach EYBL, pierwszy turniej rozegraj± tydzieñ po pó³fina³ach na Litwie w Wilnie . Wszyscy zawodnicy zg³oszeni do pó³fina³ów s± z rocznika 2003. Kadra Województwa Pomorskiego zawsze zaczyna najwcze¶niej siê spotykaæ z wszystkich Kadr
Ch³opcy z Pomorza rozegrali jeden turniej w Olsztynku  (rocznik 2002) zajmuj±c  szóste miejsce

UKS 7 Trefl Sopot:  Czworowski Jakub , Kar³owicz Szymon, Kulik Kamil, £a³ak Hubert, Przyludzki Micha³, Szczepkowski Micha³, Jaszczerski Wiktor , Latarski Adrian  Jedynka Pelplin:  Imienowski Wiktor, Nalecziñski Nikodem,
Basket Kwidzyn: Koz³owski Marcel,  Sulej B³a¿ej,
Czarni Slupsk: Jankowski Cezary , Olechnowicz Bartosz
8 Wejherowo:  Spigarski Piotr

 Wielkopolska to jedna z silniejszych Kadr (4 x z³oto OOM, rok temu srebro) Zespó³ z³o¿ony z siedmiu klubów.  Trzeci rok z rzêdu trenerem kadry jest Jakub Czwakiel z Poznania z rocznikiem 2001 VI miejsce, z rocznikiem 2002 II miejsce z rocznikiem 2003 ? Filip Dominiak i Aleksander Wi¶niewski ¶wietnie sobie radzili rok temu z rocznikiem 2002. W swoim roczniku zapewne bêd± filarami kadry.Do nich do³±cz± solidni zawodnicy z Opalenicy  oraz MVP MP SP Nikodem Suski. Nale¿y tak¿e wspomnieæ o wysokim zawodniku z Gniezna Lukasz Walkowiaku (196 cm.) Na moje oko maja silniejsz± kadrê ni¿ rok temu a jak bêdzie zobaczymy. Wszyscy zawodnicy s± z rocznika 2003. Wielkopolanie startowali w jednym turnieju rocz.2001 gdzie gra³a kadra Polski 2002 i Mistrz Polski 2001 zajmuj±c VI miejsce.Kadra Wielkopolski od dzisiaj wtorek przebywa na konsultacji w Poznaniu sk±d wyjada w czwartek do Cz³uchowa

Pyra Poznañ: Chmielewski Miko³aj, Dominiak Filip, Pi±tkowski Filip
MKK Gniezno: Gorzelany Maciej, Walkowiak £ukasz
BT Opalenica: Gruszczyñski Jakub , Jakubiak Jan  Biofarm BJ Poznañ: Królikowski Nikodem,  Wi¶niewski Aleksander
Rawia Rawicz; Maækowiak Iwo Rawicz
Kasprowiczanka Ostrów Wlkp:  Suski Nikodem  MIKST Miêdzychód; Zgrajek

 Zachodniopomorskie – rok temu wywalczyli historyczny awans do Fina³ów OOM czy pójd± za ciosem i kolejny rocznik znowu zagra w wielkim Finale OOM? . Ca³y sk³ad kadry to rocznik 2003. Trenerem Kadry po zesz³orocznym sukcesie IV miejsce w Polsce zosta³ ponownie Marek ¯ukowski. Kadra województwa zachodniopomorskie uczestniczy³a w jednym turnieju rocz.2002 w Rawiczu zajmuj±c V miejsce pokazuj±c siê z dobrej strony w rywalizacji z rok starszymi kolegami. Wyró¿nionym zawodnikiem w tym turnieju by³ Aleksander Wi¶niewski (196 cm). Kumu ,,skradn±,, punkty - kadrze Pomorza czy Kadrze Wielkopolski.  Nie da siê ukryæ s± w silnym towarzystwie. Strona ZOZKosz jest przestarza³a nie ma mo¿liwo¶ci poznaæ zawodników ani ich klubów.
W tamtym roku w OOM gra³ Jakub Koralewski.

Basket Koszalin: Kiwacz Krzysztof, Soko³owski Jan, Kucal Tomasz , Macha³a  Mi³osz
Wilki Morskie Szczecin: Gerszkow Maksym , Ka¼mierski Kacper, Ko³odziej Maksym, Koralewski Jakub , Wi¶niewski Aleksander, Paczkowski Wiktor
¯ak Koszalin: Koz³owicz Jakub , Bartecki Damian, P³echa Jakub 
Kotwica Ko³obrzeg: Urban Tomasz 
 Jak widzê sk³ad kadry Warmiñsko-Mazurskiej gdzie wiêkszo¶æ zawodników jest z rocznika 2004 boje siê ¿e powtórzy siê sytuacja z Regionu Po³udnie gdzie ¦wiêtokrzyskie i Opolskie dostawali takie baty ¿e lepiej zostawiæ to bez komentarza. Kadra Wa-Ma rozegra³ jeden Turniej w Piszu nie wygrywaj±c meczu. Trenerem zespo³u jest Rafa³ Kacprzak z Olsztyna który zapowiada awans kadry Wa-Ma do Fina³ów OOM za rok a, teraz to bêdzie tylko nauka dla rocznika 2004( czy pora¿ki ró¿nic± +/- 100 punktów to nauka ?) W ka¿dym b±d¼ razie ja zawsze kibicuje kadrze warmiñsko-Mazurskiej ..(Zibi jak Mazury)

Rocz.2004: Chrzanowski Oskar , Duchnowski Oliwier, Graczykowski Stanis³aw,
Koz³owski Oliwier, Majchrowicz Kacper , Mirowski Kacper , Tañski Tymoteusz
Prokopowicz Szymon 
Rocz.2003: Bachmura Adrian , Ogonowski Rados³aw , Wojciechowski Pawe³  Zapadka Hubert 


 Kadra województwa  Kujawsko-Pomorskiego bra³a udzia³ w jednym turnieju  w Kruszwicy (2002) zajmuj±c pierwsze  miejsce. Trenerem Kadry jak w ubieg³ym roku jest Maciej £abu¶. Rok temu trener Astorii Bydgoszcz wywalczy³ br±zowe medale OOM. W tym roku poprzeczkê stawia wy¿ej. Jego marzeniem zreszt± jak i wszystkich m³odych trenerów  jest w przysz³o¶ci  prowadzenie Narodowej Kadry M³odzie¿owej.  Sk³ad Kadry opiera siê na utalentowanych zawodnikach z TKM-u W³oc³awek (jako klub bardzo silni w Polsce) Wyró¿niæ nale¿y  Wita Szymañskiego (rok temu gra³ w Fina³ach OOM). K-P w sk³adzie ma zawodnika pochodzenia Ukraiñskiego  Zhaludok Dmitrij oraz dwóch zawodników z rocznika 2004. Czy ,,czworok±t KP,,  Bydgoszcz-Toruñ-W³oc³awek-Inowroc³aw  uzyska kolejny awans do Wielkiego Fina³u. Dla ciekawostki podam  Kruzyñski Damian z Torunia nie tak dwano wróci³ z USA (Finalista Marcin Gortat Camp)

TKM W³oc³awek:  Bykowski Dawid, Bednarek Oliwier, Szabelski Micha³, W³udarski Maciej
Bladoszewski Igor, £ukasik Wiktor , Andrzejewski Jakub (2004)
Astoria Bydgoszcz: Grochowski Dominik-Astoria Bydgoszcz
Novum Bydgoszcz:  Damski Dawid
Zryw Toruñ: Kru¿yñski Damian
Kasprowicz Inowroc³aw: Szymañski Wit, Zhaludok Dmitrij-, Wojciechowski Miko³aj (2004)

 Województwa Mazowieckie pod koniec pa¼dziernika rozegra³o turniej z kadrami po³udniowej Polski.
Dru¿yna Tomasz Fodera oparta na jego zawodnikach z MKS Ochota  przegra³a i to sporo z województwem ¶l±skim i Dolno¶l±skim, na koniec turnieju pokonali kadrê ma³opolski (Filmiki dostêpne na moim kanale Youtube) .  Najciekawiej zaprezentowa³ siê Alan Wilkowski  pierwszy strzelec Kadry. Najlepszym strzelcem po 6 kolejkach na Mazowszu jest Bartosz Sitek  obydwoje reprezentuj± barwy Ochoty Warszawa. Wystêp Kadr Mazowsza uzale¿niony jest od czasu przepracowanego miêdzy turniejem w Krakowie a pó³fina³ami w Czluchowie

MKS Ochota Warszawa; Wilkowski Alan, Sitek Bartosz, Kry¶ko Jan, Hamerla Jêdrzej
Wojciechowski Jakub,
Nojszewski Wojciech
Polonia Warszawa: , Ko³akowski Szymon, Kania  Wiktor  Gim 92 Ursynów:  Dziadowicz Jan, Michalski Antoni , Nowociñski Kacper
MKS Grójec: Poradzki Kacper  Piotrówka Radom:  Trze¶niewski Jakub  Trójka ¯yrardów:  Wiñkowski Piotr
Garbacz Aleksander 

 Podlasie  - jeden turniej w Piszu jeszcze nie w pe³nym sk³adzie. Trenerem kadry po raz pierwszy jest szkoleniowiec z Bielska Podlaskiego Jaros³aw Olszañski. Pomagaæ mu bêdzie znany zawodnik i trener Andrzej Silienikow. W jakim sk³adzie przyjad± do Cz³uchowa trudno przewidzieæ ?
Po ni¿ej podajemy sk³ad z turnieju w Piszu gdzie Kadra Podlasia zajê³a IV miejsce. Najskuteczniejszym kadrowiczem jest Max Parzyna. Po cichu liczê na mega niespodziankê i historyczny awans kadry Podlasia do Fina³ów OOM. Kadra oparta jest na zawodnikach z SPK Bia³ystok oraz MOSiR Bielsk Podlaski

Bobka Piotr , Markiewicz Patryk, Gregorek Jakub , Nazarko Dominik Karecki Cyprian , Biliñski Pawe³ , Perzyna Max , Gregorczyk £ukasz So³owiej P. Juchnicki Patryk, Zdanowicz Antoni , Cudowski Cezary Kadra województwa lubuskiego to jedna wieka niewiadoma. Nie zagrali w ¿adnym turnieju. Jedynie co wiemy o kadrze ¿e maja ¶wietnego trenera pana Bogdana Onufrowicza. W sk³adzie zobaczymy m³odego Szcze¶niaka (sam jestem jak gra syn znanego koszykarza) Na co staæ kadre lubuskiego rocznik 2003 zobaczymy w Cz³uchowie ( ju¿  razy kadra z Lubuskiego siêgnê³a po z³oto OOM rocz.1999). Wed³ug danych na PZKosz lubuskie posiada niski sk³ad i jednego ch³opca z 2004

Bury Dawid , Grzeszak Micha³ , Kaczmarek Grzegorz , Kêsik Jakub , Kochut Jaku
Kolañski Sebastian , Kopaczewski Rafa³ , Kunc Jakub , Lepko Marcin , Szcze¶niak Miko³aj
Wieczorek Maksym , Wiêckowski Jakub , Wiktorski Dawid , Wróbel Pawe³ , Zdaniewicz Jakub